EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1293

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1293 z dne 15. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi azadirahtin (Besedilo velja za EGP)

C/2020/6193

UL L 302, 16.9.2020, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1293/oj

16.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1293

z dne 15. septembra 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi azadirahtin

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno direktivo Komisije 2011/44/EU (2) je bil azadirahtin vključen kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 se aktivne snovi, vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, štejejo za odobrene in so navedene v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (4).

(3)

Odobritev aktivne snovi azadirahtin, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, je bila omejena na uporabo kot insekticid.

(4)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je eden od proizvajalcev aktivne snovi Trifolio-M GmbH 27. februarja 2012 vložil zahtevek državi članici poročevalki Nemčiji in prosil za spremembo pogojev za odobritev uporabe azadirahtina kot akaricida. Imenovana država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot dopusten.

(5)

Imenovana država članica poročevalka je ocenila novo uporabo aktivne snovi azadirahtin glede možnih učinkov na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter pripravila dopolnilo k osnutku poročila o oceni ter dodatno poročilo, ki ga je 10. januarja 2013 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(6)

V skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Agencija poslala dopolnilo k osnutku poročila o oceni in dodatno poročilo vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter ga dala na voljo javnosti. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 so bile od vlagatelja zahtevane dodatne informacije. Nemčija je ocenila dodatne informacije in 19. septembra 2017 Komisiji in Agenciji predložila spremenjeno dopolnilo k osnutku poročila o oceni in dodatno poročilo.

(7)

Agencija je 14. septembra 2018 Komisiji predložila svoj sklep (5) o tem, ali se za novo uporabo aktivne snovi azadirahtin lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je 19. maja 2020 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predstavila osnutek dopolnila k poročilu o pregledu za azadirahtin in osnutek uredbe.

(8)

Komisija je vložnika pozvala, naj predloži pripombe na dopolnilo k poročilu o pregledu.

(9)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi uporabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, je bilo ugotovljeno, da kadar se fitofarmacevtsko sredstvo uporabi kot akaricid, so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Zato je primerno, da se umakne omejitev uporabe azadirahtina samo kot insekticida.

(10)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. septembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena direktiva Komisije 2011/44/EU z dne 13. aprila 2011 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve azadirahtina kot aktivne snovi in spremembi Odločbe Komisije 2008/941/ES (UL L 100, 14.4.2011, str. 43).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(5)  Evropska agencija za varnost hrane, Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance azadirachtin (Margosa extract) (Strokovni pregled ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo azadirahtin (ekstrakt margoze)), EFSA Journal 2018;16(9):5234. doi:10.2903/j.efsa.2018.5234.


PRILOGA

Stolpec „Posebne določbe“ v vrstici 343 za azadirahtin v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se nadomesti z naslednjim:

„Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu azadirahtina ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 11. marca 2011, ter iz dopolnila k poročilu o pregledu azadirahtina ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo pripravil 17. julija 2020.

V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na:

(1)

prehransko izpostavljenost potrošnikov zaradi morebitnih sprememb mejnih vrednosti ostankov v prihodnosti;

(2)

zaščito neciljnih členonožcev in vodnih organizmov.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


Top