EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1217

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1217 z dne 25. avgusta 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 v zvezi z vnosom v Unijo naravno ali siljeno pritlikavih rastlin za saditev iz vrst Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in nekaterih vrst Pinus L. s poreklom iz Japonske ter o razveljavitvi Odločbe 2002/887/ES

C/2020/5706

UL L 277, 26.8.2020, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1217/oj

26.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1217

z dne 25. avgusta 2020

o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 v zvezi z vnosom v Unijo naravno ali siljeno pritlikavih rastlin za saditev iz vrst Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in nekaterih vrst Pinus L. s poreklom iz Japonske ter o razveljavitvi Odločbe 2002/887/ES

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 30(1), člena 40(1) in člena 41(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 je razveljavila in nadomestila Direktivo Sveta 2000/29/ES (2), Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (3) pa je nadomestila priloge od I do V k navedeni direktivi.

(2)

Člen 7 v povezavi s točko 1 Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 prepoveduje vnos v Unijo rastlin za saditev iz vrst Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., razen plodov in semen. Predhodno je bila zadevna prepoved določena v členu 4(1) v povezavi s točko 1 dela A Priloge III k Direktivi 2000/29/ES.

(3)

Odločba Komisije 2002/887/ES (4) je državam članicam dovolila, da predvidijo odstopanja od člena 4(1) Direktive 2000/29/ES glede prepovedi iz točke 1 dela A Priloge III k navedeni direktivi za naravno ali siljeno pritlikave rastline iz vrst Chamaecyparis Spach in Juniperus L. ter nekaterih vrst Pinus L., razen za plodove in semena, s poreklom iz Japonske.

(4)

Japonska je 3. avgusta 2017 vložila zahtevek za razširitev navedenega dovoljenja tudi na naravno ali siljeno pritlikave bonsaje črnega bora (Pinus thunbergii Parl.) ter predložila tehnične informacije v podporo navedenemu zahtevku.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je maja 2019 predložila znanstveno mnenje, v katerem je ocenila tveganja za zdravje rastlin v zvezi z bonsaji črnega bora, uvoženimi iz Japonske (5). Navedeno znanstveno mnenje temelji na razpoložljivih znanstvenih in tehničnih informacijah, ki jih je predložila Japonska, in obravnava verjetnost odsotnosti škodljivih organizmov, ki bi lahko bili povezani z navedenim blagom, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

(6)

Nekateri zadevni škodljivi organizmi še niso vključeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, vendar lahko izpolnjujejo merila za uvrstitev na ta seznam, zato bi zanje morali veljati začasni ukrepi iz člena 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031. Na podlagi znanstvenega mnenja Agencije se šteje, da so pogoji za uvoz bonsajev iz vrste Pinus thunbergii Parl. iz Japonske, ki zagotavljajo določeno raven odsotnosti škodljivih organizmov, sprejemljivi in da bi bilo treba dovoliti odstopanje za njihov vnos v Unijo za začetno obdobje do 31. decembra 2023, da se omogoči pregled navedenih ukrepov.

(7)

Japonska je oktobra 2019 vložila tudi zahtevek za podaljšanje odstopanja, dovoljenega z Odločbo 2002/887/ES za Chamaecyparis Spach in Juniperus L. ter nekatere vrste Pinus L. Okoliščine, ki upravičujejo dovoljenje odstopanja na podlagi Odločbe 2002/887/ES, še vedno obstajajo, in fitosanitarna tveganja zaradi vnosa navedenega blaga so še vedno majhna. Ker ni novih informacij, zaradi katerih bi bilo treba ponovno pregledati posebne pogoje iz navedene odločbe, bi bilo treba dovoliti takšno podaljšanje odstopanja. Vendar bi bilo treba seznam škodljivih organizmov za Pinus sp. posodobiti, da bi se upoštevale nedavne spremembe v taksonomiji in nove znanstvene informacije v znanstvenem mnenju Agencije.

(8)

Za navedeno odstopanje bi morale veljati enake zahteve, kot so določene v Odločbi 2002/887/ES. Navedene zahteve bi bilo treba uporabljati brez poseganja v Izvedbeno uredbo (EU) 2019/2072, zlasti zahteve iz točke 30 Priloge VII k navedeni uredbi v zvezi z vnosom v Unijo naravno ali siljeno pritlikavih rastlin za saditev, razen semen.

(9)

Ker je bila Direktiva 2000/29/ES razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/2031, bi bilo treba Odločbo 2002/887/ES zaradi jasnosti in pravne doslednosti razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(10)

Odstopanje iz te uredbe bi bilo treba uporabljati do 31. decembra 2023, da se omogoči njegov pregled.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev

V tej uredbi „zadevne rastline“ pomenijo naravno ali siljeno pritlikave rastline za saditev iz naslednjih vrst:

Chamaecyparis sp. Spach,

Juniperus sp. L.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr),

Pinus thunbergii Parl.,

Pinus parviflora Sieb. & Zucc., cepljene na podlagi druge vrste Pinus, s poreklom iz Japonske in

Pinus thunbergii Parl., cepljene na podlagi druge vrste Pinus, s poreklom iz Japonske.

Člen 2

Odstopanje od prepovedi vnosa zadevnih rastlin v Unijo

Z odstopanjem od člena 7 in točke 1 Priloge VI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 se lahko zadevne rastline vnesejo v Unijo, če izpolnjujejo pogoje iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Obdobja uporabe odstopanja

Odstopanje iz člena 2 se uporablja za zadevne rastline, uvožene v Unijo v naslednjih obdobjih:

(a)

Chamaecyparis: od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2023;

(b)

Juniperus: od 1. novembra do 31. marca vsako leto, in sicer do 31. decembra 2023;

(c)

Pinus L.: od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2023.

Člen 4

Razveljavitev Odločbe 2002/887/ES

Odločba 2002/887/ES se razveljavi.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 2002/887/ES z dne 8. novembra 2002 o dovoljenih odstopanjih od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z naravno ali siljeno pritlikavimi rastlinami Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L. s poreklom iz Japonske (UL L 309, 12.11.2002, str. 8).

(5)  Odbor EFSA za zdravje rastlin, 2019. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan (Znanstveno mnenje o oceni tveganja blaga za bonsaje črnega bora (Pinus thunbergii Parl.) iz Japonske). EFSA Journal 2019;17(5):5667, 184 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.


PRILOGA

Pogoji za vnos zadevnih rastlin v unijo v skladu s členom 2

1.   

Kadar so zadevne rastline iz vrste Pinus parviflora Sieb. & Zucc. ali Pinus thunbergii Parl., cepljene na podlagi druge vrste Pinus, na podlagah ne sme biti poganjkov.

2.   

Skupno število uvoženih zadevnih rastlin ne sme presegati količin, ki jih država članica uvoznica določi za vsako leto ter priglasi Komisiji in drugim državam članicam, ob upoštevanju razpoložljivih objektov za izolacijo in karantenskih postaj.

3.   

Pred izvozom v Unijo so se zadevne rastline vsaj dve zaporedni leti gojile, vzdrževale in vzgajale v uradno registriranih drevesnicah pod režimom nadzora, ki ga izvaja japonska nacionalna organizacija za varstvo rastlin. Letni seznami uradno registriranih drevesnic se Komisiji dajo na voljo vsako leto najpozneje do 31. oktobra. Navedeni seznami vključujejo število rastlin, vzgojenih v vsaki od teh drevesnic, če so primerne za vnos v Unijo v skladu s to uredbo.

4.   

V primeru rastlin Juniperus se rastline iz rodov Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. in Pyrus L., ki so bile v zadnjih dveh letih pred uvozom gojene v drevesnicah za naravno ali siljeno pritlikave rastline iz točke 3 ter v njihovi neposredni bližini, vsaj šestkrat letno v ustreznih časovnih razmikih uradno pregledajo glede navzočnosti zadevnih škodljivih organizmov. V primeru rastlin Chamaecyparis in Pinus se rastline iz rodu Chamaecyparis Spach in rodu Pinus L., ki so bile gojene v navedenih drevesnicah za naravno in siljeno pritlikave rastline ter v njihovi neposredni bližini, vsaj šestkrat letno v ustreznih časovnih razmikih uradno pregledajo glede navzočnosti zadevnih škodljivih organizmov.

Zadevni škodljivi organizmi so:

(a)

za rastline Juniperus:

(i)

Aschistonyx eppoi Inouye,

(ii)

Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada in G. yamadae Miyabe ex Yamada,

(iii)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

(iv)

Popillia japonica Newman,

(v)

kateri koli drugi karantenski škodljivi organizem ali škodljivi organizem, za katerega veljajo ukrepi iz člena 30 Uredbe (EU) 2016/2031 in za katerega ni znano, da bi se pojavljal v Uniji;

(b)

za rastline Chamaecyparis:

(i)

Popillia japonica Newman,

(ii)

kateri koli drugi karantenski škodljivi organizem ali škodljivi organizem, za katerega veljajo ukrepi iz člena 30 Uredbe (EU) 2016/2031 in za katerega ni znano, da bi se pojavljal v Uniji;

(c)

za rastline Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr):

(i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.,

(ii)

Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.,

(iii)

Crisicoccus pini (Kuwana),

(iv)

Cronartium kurilense (Dietel) Y. Ono,

(v)

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

(vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov,

(vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler),

(viii)

Dendrolimus superans Butler,

(ix)

Monochamus spp. (neevropske populacije),

(x)

Pissodes nitidus Roelofs,

(xi)

Popillia japonica Newman,

(xii)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

(xiii)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

(xiv)

kateri koli drugi karantenski škodljivi organizem ali škodljivi organizem, za katerega veljajo ukrepi iz člena 30 Uredbe (EU) 2016/2031 in za katerega ni znano, da bi se pojavljal v Uniji;

(d)

za rastline Pinus thunbergii Parl.:

(i)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Bührer) Nickle et al.,

(ii)

Coleosporium asterum (Dietel) Sydow & P.Sydow,

(iii)

Coleosporium phellodendri Komarov,

(iv)

Crisicoccus pini (Kuwana),

(v)

Cronartium orientale Kaneko,

(vi)

Dendrolimus sibiricus Chetverikov,

(vii)

Dendrolimus spectabilis (Butler),

(viii)

Dendrolimus superans Butler,

(ix)

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

(x)

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell,

(xi)

Monochamus spp. (neevropske populacije),

(xii)

Pissodes nitidus Roelofs,

(xiii)

Popillia japonica Newman,

(xiv)

Pseudocercospora pini‐densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

(xv)

Sirex nitobei Mats.,

(xvi)

Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

(xvii)

Urocerus japonicus (F. Sm.),

(xviii)

kateri koli drugi karantenski škodljivi organizem ali škodljivi organizem, za katerega veljajo ukrepi iz člena 30 Uredbe (EU) 2016/2031 in za katerega ni znano, da bi se pojavljal v Uniji.

5.   

V okviru navedenih pregledov se za zadevne rastline ugotovi, da so proste zadevnih škodljivih organizmov iz točk od (a) do (d). Nacionalna organizacija za varstvo rastlin ali pristojni nacionalni organi ali poklicni izvajalci dejavnosti pod uradnim nadzorom japonske nacionalne organizacije za varstvo rastlin odstranijo napadene rastline. Preostale zadevne rastline se učinkovito tretirajo in zadržijo za ustrezno obdobje ter pregledajo, da se zagotovi odsotnost takšnih škodljivih organizmov.

Vsako odkritje zadevnih škodljivih organizmov iz točke 4 v okviru pregledov v skladu s točko 4 se uradno evidentira, evidence pa morajo biti na voljo Komisiji na njeno zahtevo. Ob vsakem odkritju katerega koli zadevnega škodljivega organizma se drevesnici odvzame status uradno registrirane drevesnice. Komisija se o tem nemudoma obvesti. V takem primeru se registracija lahko obnovi najprej v naslednjem letu.

6.   

Za zadevne rastline, namenjene za izvoz v Unijo, vsaj v obdobju dveh zaporednih let iz točke 3 velja naslednje:

(a)

posajene so v lončke, ki so postavljeni na police vsaj 50 cm od tal ali na betonska tla, ki so nepropustna za ogorčice ter so dobro vzdrževana in brez smeti, ter

(b)

zanje je v okviru pregledov iz točke 4 ugotovljeno, da so proste zadevnih škodljivih organizmov, ter

(c)

če so iz rodu Pinus L. in v primeru cepitve na podlago vrste Pinus, razen Pinus parviflora Sieb. & Zucc. ali Pinus thunbergii Parl., imajo podlago iz vira, ki je uradno odobren kot zdrav material, ter

(d)

prepoznavno so označene z oznako ali kodo za sledljivost, ki je edinstvena za vsako posamezno rastlino in prijavljena japonski nacionalni organizaciji za varstvo rastlin, kar omogoča identifikacijo uradno registrirane drevesnice in leta posaditve v lončke.

7.   

Sledljivost zadevnih rastlin od trenutka njihovega premika iz drevesnice do nalaganja za izvoz je zagotovljena s pečatenjem prevoznih sredstev ali drugimi ustreznimi načini.

8.   

Zadevnim rastlinam in rastnemu substratu (v nadaljnjem besedilu: material), ki se jih drži ali je z njimi povezan, je priloženo fitosanitarno spričevalo, ki ga izda japonska nacionalna organizacija za varstvo rastlin ter ki potrjuje skladnost z zahtevami iz točk 1 do 7 te izvedbene uredbe in točke 30 Priloge VII k Uredbi (EU) 2019/2072.

V spričevalu je navedeno naslednje:

(a)

ime ali imena uradno registrirane drevesnice ali uradno registriranih drevesnic;

(b)

oznake ali kode za sledljivost iz točke 6(d), ki omogočajo identifikacijo registrirane drevesnice in leta posaditve v lončke;

(c)

specifikacijo zadnjega tretiranja pred odpremo;

(d)

naslednjo izjavo pod rubriko „Dopolnilna izjava“: „Ta pošiljka izpolnjuje pogoje iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1217.“.

9.   

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, izpolni in predloži ustrezni del skupnega vstopnega zdravstvenega dokumenta v sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) ter navede vsaj naslednje informacije o vsaki pošiljki zadevnih rastlin:

(a)

vrsto materiala,

(b)

količino materiala,

(c)

prijavljen datum uvoza,

(d)

uradno odobreno mesto, kjer bodo zadevne rastline zadržane po vnosu v skladu s točko 10.

Države članice pred vnosom uradno obvestijo uvoznike o pogojih iz točk 1 do 12.

10.   

Preden se material sprosti, se po vnosu uradno zadrži v objektu za izolacijo ali karantenski postaji:

(a)

za obdobje najmanj treh mesecev aktivne rasti v primeru rastlin Pinus in Chamaecyparis ter

(b)

za obdobje od 1. aprila do 30. junija vsako leto v primeru rastlin Juniperus.

V obdobju tega zadržanja po vnosu se za material ugotovi, da je prost zadevnih škodljivih organizmov iz točke 4. Pristojni organ ali izvajalci poslovne dejavnosti posebno pozornost namenijo ohranitvi oznake ali kode za sledljivost iz točke 6(d) za vsako rastlino.

11.   

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa nemudoma uniči vsako serijo, ki vsebuje material, za katerega se v obdobju tega zadržanja po vnosu iz točke 10 ne ugotovi, da je prost zadevnih škodljivih organizmov.

12.   

Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o vsaki kontaminaciji z zadevnimi škodljivimi organizmi, ki je bila potrjena v obdobju zadržanja po vnosu iz točke 10. V takem primeru se zadevni drevesnici na Japonskem odvzame status uradno registrirane drevesnice. Komisija o tem nemudoma obvesti Japonsko.


Top