EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1158

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1158 z dne 5. avgusta 2020 o pogojih, ki urejajo uvoz živil in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5226

OJ L 257, 6.8.2020, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1158/oj

6.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1158

z dne 5. avgusta 2020

o pogojih, ki urejajo uvoz živil in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (2), ter zlasti točke (b) prvega pododstavka člena 54(4) in točk (a), (c) in (f) prvega odstavka člena 90 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 733/2008 (3) je določila najvišje dovoljene stopnje radioaktivnosti nekaterih kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav. Določila je tudi, da morajo države članice izvajati preverjanja takih proizvodov, da se zagotovi njihova skladnost s stopnjami radioaktivnosti iz navedene uredbe, preden se proizvod sprosti v prost pretok. Navedena uredba je prenehala veljati 31. marca 2020. Ker se Priporočilo Komisije 2003/274/Euratom (4) sklicuje na najvišje dovoljene stopnje radioaktivnosti, določene v navedeni uredbi Sveta, bi ga bilo treba spremeniti tako, da bi se sklicevalo na najvišje stopnje, določene v tej uredbi.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Černobil 26. aprila 1986 je prišlo do izpusta precejšnjih količin radioaktivnih elementov v ozračje, kar je prizadelo veliko tretjih držav. Ta kontaminacija morda še vedno predstavlja grožnjo za javno zdravje in zdravje živali v Uniji, zato je primerno sprejeti ukrepe na ravni Unije, da se zagotovi varnost krme in živil, ki izvirajo iz teh tretjih držav ali so bili iz njih poslani.

(3)

Člen 53(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 določa možnost sprejetja nekaterih ukrepov Unije za živila in krmo, ki se uvažajo iz tretje države, kadar je očitno, da bodo taka živila ali krma verjetno predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, živali ali okolje in da takega tveganja ni možno na zadovoljiv način obvladati z ukrepi, ki jih sprejme(-jo) prizadeta(-e) država(-e) članica(-e). Komisija v skladu s prakso, sprejeto po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima in uvedeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 297/2011 (5), da bi se s členom 53(1)(b)(ii) Uredbe (ES) št. 178/2002 zagotovila podlaga za te ukrepe, predlaga uvedbo nadaljnjih ukrepov na podlagi navedene določbe.

(4)

Skupina izvedencev iz člena 31 Pogodbe Euratom je v svojih mnenjih z dne 15. novembra 2018 (6) in 13. junija 2019 (7) potrdila, da trenutno veljavni najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnosti za radioaktivni cezij v višini 370 Bq/kg za mleko, mlečne proizvode in „hrano za dojenčke“ ter 600 Bq/kg za vse druge proizvode zagotavljata ustrezno raven zaščite. Ker se izraz „hrana za dojenčke“ v mnenjih skupine izvedencev nanaša na hrano za otroke do tretjega leta starosti, je ustrezno uporabiti izraz „hrana za dojenčke in majhne otroke“ v skladu z opredelitvama dojenčkov in majhnih otrok iz člena 2(2)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Drugi proizvodi, za katere se uporablja najvišja stopnja 600 Bq/kg, so živila, vključno z manj pomembnimi živili, razen hrane za dojenčke in majhne otroke, ter krma v smislu člena 1 Uredbe Sveta (Euratom) 2016/52 (9).

(5)

Nekateri kmetijski proizvodi iz tretjih držav, ki jih je prizadela nesreča v Černobilu, so še vedno kontaminirani z radioaktivnim cezijem, katerega radioaktivnost presega zgoraj navedene najvišje dovoljene stopnje. Ugotovitve v zadnjih letih dokazujejo, da je kontaminacija s cezijem-137 po nesreči v Černobilu še vedno visoka pri številnih proizvodih, ki izvirajo iz vrst, ki živijo in rastejo v gozdovih in na gozdnatih površinah. To je povezano s stalnimi znatnimi stopnjami radioaktivnega cezija v tem ekosistemu in njegovo 30-letno razpolovno dobo.

(6)

Medtem ko je radionuklid cezij-134 z dvoletno razpolovno dobo po nesreči v Černobilu popolnoma razpadel, je primerno, da se najvišja stopnja nanaša samo na cezij-137, saj z analitičnega vidika analiza cezija-134 predstavlja dodatno breme.

(7)

Primeri neskladnosti z najvišjimi stopnjami so bili v zadnjih desetih letih priglašeni v sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) v zvezi s pošiljkami gob, uvoženih iz številnih tretjih držav. V zadnjih desetih letih je bilo v sistem RASFF priglašenih nekaj neskladnosti z najvišjimi stopnjami v zvezi s pošiljkami brusnic, borovnic in drugega sadja ter proizvodov iz sadja rodu Vaccinium ter neskladnost v zvezi z mesom divjadi.

(8)

To pomeni, da so živila in krma, ki se uvažajo iz nekaterih tretjih držav, morda kontaminirani z radioaktivnim elementom, zato bi verjetno lahko predstavljala tveganje za zdravje ljudi, živali ali okolje in je torej treba ukrepati na ravni Unije, še preden navedeni proizvodi vstopijo na trg Unije.

(9)

Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 (10) določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 733/2008. Od držav članic zahteva, da zagotovijo, da pristojni organi tretjih držav, ki jih je prizadela nesreča v Černobilu, za nekatere kmetijske proizvode izdajajo izvozna potrdila, ki potrjujejo, da proizvodi, ki jih spremljajo, ne presegajo najvišjih dovoljenih ravni iz Uredbe (ES) št. 733/2008. Zadevne tretje države so navedene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1635/2006.

(10)

V Uredbi Komisije (ES) št. 1609/2000 (11) je določen seznam proizvodov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 733/2008.

(11)

Uredba (EU) 2017/625 v enotni zakonodajni okvir vključuje pravila, ki se uporabljajo za uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi, in ureja obveznosti predložitve nekaterih kategorij blaga iz nekaterih tretjih držav na mejnih kontrolnih točkah za uradni nadzor, ki se izvede pred njihovim vstopom v Unijo.

(12)

Da bi se olajšalo izvajanje uradnega nadzora pri vstopu v Unijo, je primerno določiti enotni vzorec uradnega spričevala za vstop v Unijo za živila in krmo, za katere veljajo posebni pogoji za vstop v Unijo.

(13)

Uradna spričevala bi bilo treba izdati na papirju ali v elektronski obliki. Zato je poleg zahtev iz poglavja VII naslova II Uredbe (EU) 2017/625 primerno določiti skupne zahteve glede izdaje uradnih spričeval za oba primera. V zvezi s tem točka (f) prvega odstavka člena 90 navedene uredbe določa, da Komisija sprejme pravila za izdajanje elektronskih spričeval in uporabo elektronskih podpisov, tudi v zvezi z uradnimi spričevali, izdanimi v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega bi bilo treba opredeliti določbe, s katerimi bi se zagotovilo, da se zahteve za uradna spričevala, ki niso predložena v sistemu upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), kot so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/628 (12), uporabljajo tudi za uradna spričevala, izdana v skladu s to uredbo.

(14)

Da bi se izognili nepravilni uporabi in zlorabam, je pomembno opredeliti primere, v katerih se lahko izda nadomestno uradno spričevalo, in zahteve, ki jih mora tako spričevalo izpolnjevati. Taki primeri so bili določeni v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/628 v zvezi z uradnimi spričevali, izdanimi v skladu z navedeno uredbo. Za zagotovitev skladnega pristopa je primerno določiti, da bi se morala v primeru izdaje nadomestnih spričeval uradna spričevala, izdana v skladu s to uredbo, nadomestiti v skladu s postopki za nadomestna spričevala, določenimi v Izvedbeni uredbi (EU) 2019/628.

(15)

Zaradi dolgotrajnih učinkov radioaktivne kontaminacije je primerno, da se seznam tretjih držav, ki jih je prizadela nesreča v Černobilu, na tej stopnji ne spreminja. Bolgarija in Romunija, ki sta medtem postali državi članici, na ta seznam torej ne bi smeli biti vključeni. Na seznam ne bi smela biti vključena niti Lihtenštajn in Norveška, ki sta del Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in zato zanju zadevni nadzori ne veljajo. Pregled te uredbe v zvezi s seznamom prizadetih tretjih držav bi bilo treba opraviti do 31. marca 2030. Pred tem se lahko vzporedno ukrepi prilagodijo za vsako posamezno državo, če podrobnejša analiza stopnje kontaminacije v zadevni državi pokaže nižje stopnje.

(16)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska je bilo dodano na seznam držav, za katere velja Uredba (ES) št. 733/2008 v okviru Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/595 (13) od dne, ko je pravo Unije prenehalo veljati v Združenem kraljestvu in za Združeno kraljestvo. Uredba (ES) št. 733/2008 je bila pozneje vključena v Prilogo 2 k Protokolu o Irski in Severni Irski k Sporazumu o izstopu (14). V skladu s členom 6(3) Sporazuma o izstopu to sklicevanje vključuje tudi Uredbo (ES) št. 1635/2006. To pomeni, da mora Združeno kraljestvo za namene uporabe uredb (ES) št. 1635/2006 in (ES) št. 733/2008, skupaj z Uredbo (EU) 2019/595, ter te uredbe, ki nadomešča navedene akte, v zvezi s Severno Irsko uporabljati to uredbo tako, kot da bi Severna Irska bila država članica Unije. Severna Irska torej ne bi smela biti vključena v Prilogo I k tej uredbi, medtem ko je v navedeno prilogo treba vključiti preostali del Združenega kraljestva. Ker se ta uredba uporablja samo za tretje države, vključitev Združenega kraljestva v Prilogo velja šele od datuma, ko se pravo Unije v skladu s Sporazumom o izstopu v Združenem kraljestvu ne uporablja več.

(17)

Glede na izkušnje s sedanjimi nadzori in majhno število primerov, v katerih so najvišje dovoljene stopnje presežene, se šteje, da zadošča zahteva za pregled dokumentacije vseh pošiljk gob, razen gojenih gob, ter divjih brusnic, borovnic in drugega sadja ter proizvodov iz sadja rodu Vaccinium, h katerim je priloženo uradno spričevalo, pri 20 % pošiljk pa se ta pregled dopolni še s preverjanji istovetnosti in fizičnimi pregledi, vključno z laboratorijsko analizo prisotnosti radioaktivnega cezija.

(18)

Ker ta uredba nadomešča uredbi (ES) št. 1609/2000 in (ES) št. 1635/2006, je treba navedeni uredbi razveljaviti.

(19)

Za nemoten prehod na nove ukrepe je primerno določiti prehodne ukrepe v zvezi s pošiljkami s priloženimi potrdili, izdanimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1635/2006, pod pogojem, da so taka potrdila izdana pred 1. septembrom 2020.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za živila, vključno z manj pomembnimi živili, in krmo v smislu člena 1 Uredbe (Euratom) 2016/52, ki izvirajo ali so poslani iz tretjih držav, navedenih v Prilogi I k tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi), in ki so namenjeni za dajanje v promet na trgu Unije.

2.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje kategorije pošiljk proizvodov, razen če njihova bruto teža presega 10 kg za sveže proizvode ali 2 kg za suhe proizvode:

(a)

pošiljke, ki so poslane kot trgovinski vzorci, laboratorijski vzorci ali razstavni predmeti za razstave in niso namenjene za dajanje na trg;

(b)

pošiljke, ki so del osebne prtljage potnikov in so namenjene za njihovo osebno porabo ali uporabo;

(c)

nekomercialne pošiljke, ki so poslane fizičnim osebam in niso namenjene za dajanje na trg;

(d)

pošiljke, namenjene za znanstvene namene.

V primeru dvoma glede predvidene uporabe proizvodov iz točk (b) in (c) nosi dokazno breme lastnik osebne prtljage oziroma prejemnik pošiljke.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„mejna kontrolna točka“ pomeni mejno kontrolno točko, kakor je opredeljena v točki 38 člena 3 Uredbe (EU) 2017/625;

(2)

„pošiljka“ pomeni pošiljko, kakor je opredeljena v točki (37) člena 3 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 3

Pogoji za vstop v Unijo

1.   Proizvodi lahko vstopijo v Unijo samo, če so v skladu s to uredbo.

2.   Proizvodi so v skladu z naslednjimi skupnimi najvišjimi dovoljenimi stopnjami radioaktivne kontaminacije za cezij-137:

(a)

370 Bq/kg za mleko in mlečne proizvode ter hrano za dojenčke in majhne otroke, kot je opredeljena v členu 2(2)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 609/2013;

(b)

600 Bq/kg za vse druge zadevne proizvode.

3.   K vsaki pošiljki proizvodov, ki je navedena v Prilogi II s sklicem na ustrezno oznako kombinirane nomenklature, iz tretjih držav, navedenih v Prilogi I, je priloženo uradno spričevalo iz člena 4. Istovetnost vsake pošiljke se potrdi z identifikacijsko oznako, ki se navede na uradnem potrdilu in v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 4

Uradno spričevalo

1.   Uradno spričevalo iz člena 3(3) izda pristojni organ tretje države izvora ali tretje države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država izvora, v skladu z vzorcem iz Priloge III.

2.   Uradno spričevalo izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

v njem je navedena identifikacijska oznaka pošiljke, na katero se nanaša, iz člena 3(3);

(b)

izda se, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti nadzor pristojnega organa tretje države, ki izda spričevalo;

(c)

velja največ štiri mesece od datuma izdaje, vendar v nobenem primeru ne več kot šest mesecev od datuma rezultatov laboratorijske analize iz odstavka 6.

3.   Uradno spričevalo, ki ga pristojni organ tretje države, ki izda potrdilo, ne predloži v sistem upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), izpolnjuje tudi zahteve za vzorce uradnih spričeval, ki se ne predložijo v sistem IMSOC, iz člena 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/628.

4.   Pristojni organi lahko nadomestno uradno spričevalo izdajo le v skladu s pravili iz člena 5 Izvedbene uredbe (EU) 2019/628.

5.   Uradno spričevalo se izpolni na podlagi navodil iz Priloge IV.

6.   Uradno spričevalo potrjuje, da so proizvodi v skladu z najvišjimi dovoljenimi stopnjami, določenimi v členu 3(2). Uradnemu spričevalu se priložijo rezultati vzorčenja in analize, ki ju na tej pošiljki izvedejo pristojni organi tretje države izvora ali države, iz katere je pošiljka poslana, če ta država ni država izvora.

Člen 5

Uradni nadzor ob vstopu v Unijo

1.   Nad pošiljkami proizvodov iz člena 3(3) se izvaja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah ob njihovem vstopu v Unijo in na kontrolnih točkah.

2.   Pristojni organi na mejnih kontrolnih točkah opravijo preverjanja istovetnosti in fizične preglede teh pošiljk, pri 20 % pošiljk pa tudi laboratorijsko analizo prisotnosti cezija-137.

Člen 6

Sprostitev v prosti promet

Carinski organi dovolijo sprostitev pošiljk proizvodov iz člena 3(3) v prosti promet samo ob predložitvi ustrezno izpolnjenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta, kot je določeno v členu 57(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, ki potrjuje, da je pošiljka skladna z veljavnimi pravili iz člena 1(2) navedene uredbe.

Člen 7

Pregled

Komisija pregleda to uredbo najpozneje do 31. marca 2030.

Pred navedenim datumom se na podlagi razpoložljivih rezultatov nadzora opravi podrobna ocena stopnje kontaminacije v tretjih državah iz Priloge I, na podlagi te ocene pa se, če je primerno, opravi ustrezen pregled tretjih držav iz Priloge I, proizvodov iz Priloge II in ukrepov iz člena 5(2).

Člen 8

Razveljavitve

Uredbi (ES) št. 1609/2000 in (ES) št. 1635/2006 se razveljavita.

Člen 9

Prehodna določba

V prehodnem obdobju do 31. decembra 2020 se odobri vstop v Unijo za pošiljke proizvodov iz člena 3(3), h katerim so priložena ustrezna spričevala, izdana pred 1. septembrom 2020 v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1635/2006.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 733/2008 z dne 15. julija 2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L 201, 30.7.2008, str. 1).

(4)  Priporočilo Komisije 2003/274/Euratom o varovanju in obveščanju javnosti glede izpostavljenosti, ki izhaja iz stalne kontaminacije nekaterih proizvodov iz divje hrane z radioaktivnim cezijem kot posledice nesreče v jedrski elektrarni Černobil (UL L 99, 17.4.2003, str. 55).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (UL L 80, 26.3.2011, str. 5).

(6)  Mnenje skupine izvedencev iz člena 31 Pogodbe Euratom o podaljšanju zadnje Uredbe, sprejete po nesreči v Černobilu, tj. Uredbe Sveta št. 733/2008, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 1048/2009 (sprejeto na sestanku dne 15. novembra 2018); na voljo na:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_prolongation_of_post-chernobyl_regulations_15_november_2018.pdf.

(7)  Mnenje skupine izvedencev iz člena 31 Pogodbe Euratom o osnutku predloga izvedbene uredbe o določitvi pogojev, ki urejajo uvoz živil, manj pomembnih živil in krme, ki izvirajo iz tretjih držav, po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (sprejeto na sestanku dne 13. junija 2019); na voljo na: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/opinion_on_implementing_regulation_on_post-chernobyl_measures_13_june_2019.pdf.

(8)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

(9)  Uredba Sveta (Euratom) 2016/52 z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90 (UL L 13, 20.1.2016, str. 2).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 z dne 6. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L 306, 7.11.2006, str. 3).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L 185, 25.7.2000, str. 27).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/628 z dne 8. aprila 2019 o vzorcih uradnih spričeval za nekatere živali in blago ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi vzorci spričeval (UL L 131, 17.5.2019, str. 101).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/595 z dne 11. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1635/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 zaradi izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (UL L 103, 12.4.2019, str. 22).

(14)  Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 29, 31.1.2020, str. 7).


PRILOGA I

Seznam tretjih držav iz člena 1(1)

Albanija

Belorusija

Bosna in Hercegovina

Kosovo (1)

Severna Makedonija

Moldavija

Črna gora

Rusija

Srbija

Švica

Turčija

Ukrajina

Združeno kraljestvo Velika Britanija brez Severne Irske (2)


(1)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(2)  Uporablja se z dnevom po tem, ko se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s sporazumom o izstopu.


PRILOGA II

Seznam proizvodov, za katere se uporabljajo pogoji iz člena 3(3)

Oznaka KN

Poimenovanje

ex 0709 51 00

gobe iz rodu Agaricus, sveže ali ohlajene, razen gojenih gob

ex 0709 59

druge gobe, sveže ali ohlajene, razen gojenih gob

ex 0710 80 61

gobe iz rodu Agaricus (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen gojenih gob

ex 0710 80 69

druge gobe (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene, razen gojenih gob

ex 0711 51 00

gobe iz rodu Agaricus, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen gojenih gob

ex 0711 59 00

druge gobe, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen gojenih gob

ex 0712 31 00

sušene gobe iz rodu Agaricus, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen gojenih gob

ex 0712 32 00

sušene bezgove uhljevke (Auricularia spp.), cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen gojenih gob

ex 0712 33 00

sušene drhtavke (Tremella spp.), cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen gojenih gob

ex 0712 39 00

druge sušene gobe, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene, razen gojenih gob

ex 2001 90 50

gobe, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini, razen gojenih gob

ex 2003

gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen gojenih gob

ex 0810 40

divje brusnice, borovnice in drugo divje sadje rodu Vaccinium, sveže

ex 0811 90 50

divje borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus), nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, zamrznjene, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne

ex 0811 90 70

divje borovnice vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, zamrznjene, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne

ex 0812 90 40

divje borovnice (sadeži vrste Vaccinium myrtillus), začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano

ex 2008 93

divje brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), drugače pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

ex 2008 99

drugo sadje rodu Vaccinium, drugače pripravljene ali konzervirane, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

ex 2009 81

sokovi iz divjih brusnic (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne

ex 2009 89

drugi sokovi iz divjega sadja rodu Vaccinium, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne


PRILOGA III

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 4 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/1158 O POGOJIH, KI UREJAJO UVOZ ŽIVIL IN KRME, KI IZVIRAJO IZ TRETJIH DRŽAV, PO NESREČI V JEDRSKI ELEKTRARNI ČERNOBIL

Image 1

Image 2


PRILOGA IV

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE URADNEGA SPRIČEVALA IZ ČLENA 4 IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2020/1158 O POGOJIH, KI UREJAJO UVOZ ŽIVIL IN KRME, KI IZVIRAJO IZ TRETJIH DRŽAV, PO NESREČI V JEDRSKI ELEKTRARNI ČERNOBIL

Splošno

Za izbiro katere koli možnosti obkljukajte ali označite ustrezno okence s križcem (X).

Navedba „ISO“ pomeni mednarodno standardno dvočrkovno oznako države v skladu z mednarodnim standardom ISO 3166 alfa-2 (1).

V rubrikah I.15, I.18 in I.20 se lahko izbere samo ena od možnosti.

Če ni drugače navedeno, so rubrike obvezne.

Če se prejemnik, mejna kontrolna točka vstopa (MKT) ali podatki o prevozu (tj. prevozno sredstvo in datum) spremenijo po tem, ko je bilo spričevalo izdano, mora nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, obvestiti pristojni organ države članice vstopa. Zaradi take spremembe se ne zahteva nadomestno spričevalo.

Če je spričevalo predloženo v IMSOC, velja naslednje:

vnosi ali rubrike, navedeni v delu I, sestavljajo podatkovne slovarje za elektronsko različico uradnega spričevala;

zaporedje rubrik v delu I vzorca uradnega spričevala ter velikost in oblika teh rubrik so okvirni;

kadar se zahteva žig, mu je v elektronski različici enakovreden elektronski žig. Tak žig je v skladu s pravili za izdajanje elektronskih spričeval iz točke (f) prvega odstavka člena 90 Uredbe (EU) 2017/625.

Del I: Podrobnosti odpremljene pošiljke

Država:

ime tretje države, ki izda spričevalo.

Rubrika I.1:

Pošiljatelj/izvoznik: ime in naslov (ulica, mesto in regija, pokrajina ali država, kot je ustrezno) fizične ali pravne osebe, ki pošilja pošiljko in ki mora biti v tretji državi.

Rubrika I.2:

Referenčna številka spričevala: edinstvena obvezna oznaka, ki jo dodeli pristojni organ tretje države v skladu s svojo klasifikacijo. Ta rubrika je obvezna za vsa spričevala, ki se ne predložijo prek IMSOC.

Rubrika I.2.a:

Referenčna številka IMSOC: edinstvena referenčna oznaka, ki jo samodejno dodeli sistem IMSOC, če je spričevalo registrirano v njem. Ta rubrika se ne izpolni, če spričevalo ni predloženo v IMSOC.

Rubrika I.3:

Osrednji pristojni organ: ime osrednjega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.4:

Lokalni pristojni organ: če je to ustrezno, ime lokalnega organa v tretji državi, ki izda spričevalo.

Rubrika I.5:

Prejemnik/uvoznik: ime in naslov fizične ali pravne osebe, ki ji je pošiljka namenjena, v državi članici.

Rubrika I.6:

Nosilec dejavnosti, odgovoren za pošiljko: ime in naslov osebe v Evropski uniji, ki je odgovorna za pošiljko, ko se predloži MKT, in ki izda potrebne deklaracije pristojnim organom kot uvoznik ali v imenu uvoznika. Ta rubrika ni obvezna.

Rubrika I.7:

Država izvora: ime in oznaka države ISO, iz katere blago izvira ali v kateri se goji, pobira ali proizvaja.

Rubrika I.9:

Namembna država: ime in oznaka ISO namembne države Evropske unije za proizvode.

Rubrika I.11:

Kraj odpreme: ime in naslov gospodarstev ali obratov, iz katerih prihajajo proizvodi.

Katera koli enota podjetja v sektorju živil. Navesti je treba samo obrat, ki pošilja proizvode. V primeru trgovine, ki vključuje več kot eno tretjo državo (tristranski premiki), je kraj odpreme zadnji obrat tretje države v izvozni verigi, iz katerega se končna pošiljka prepelje v Evropsko unijo.

Rubrika I.12:

Namembni kraj: ta podatek je neobvezen.

Za dajanje v promet: kraj, kamor so proizvodi poslani za končno raztovarjanje. Navedite ime, naslov in številko odobritve gospodarstev ali obratov v namembnem kraju, če je to ustrezno.

Rubrika I.14:

Datum in čas pošiljanja: datum odhoda prevoznega sredstva (zrakoplova, plovila, železniškega vagona ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.15:

Prevozno sredstvo: prevozno sredstvo, ki zapusti državo odpreme.

Način prevoza: zrakoplov, plovilo, železniški vagon, cestno prevozno sredstvo ali drugo. „Drugo“ pomeni načine prevoza, ki niso zajeti v Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005 (2).

Identifikacija prevoznega sredstva: za zrakoplove navedite številko leta, za plovila navedite ime ladij, za železniški prevoz navedite ime vlaka in številko vagona, za cestni prevoz navedite številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika.

V primeru trajekta je treba navesti tudi identifikacijo cestnega prevoznega sredstva, številko registrske tablice in, če je to ustrezno, številko registrske tablice priklopnika ter ime trajekta, s katerim se načrtuje prevoz.

Rubrika I.16:

MKT vstopa: navedite ime MKT in njeno identifikacijsko oznako, ki jo dodeli sistem IMSOC.

Rubrika I.17:

Priloženi dokumenti:

Laboratorijsko poročilo: navedite referenčno številko in datum izdaje poročila/rezultatov laboratorijske analize iz člena 4(6) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1158

Drugo: vrsto in referenčno številko dokumenta je treba navesti, kadar so pošiljki priloženi drugi dokumenti, kot je trgovinski dokument (na primer številka letalskega tovornega lista, številka nakladnice ali komercialna številka vlaka ali cestnega prevoznega sredstva).

Rubrika I.18:

Pogoji prevoza: kategorija zahtevane temperature med prevozom proizvodov (proizvodi pri prostorski temperaturi, ohlajeni, zamrznjeni). Izbere se lahko samo ena kategorija.

Rubrika I.19:

Številka kontejnerja/številka zalivke: zadevne številke, če je to ustrezno.

Številka kontejnerja se navede, če se blago prevaža v zaprtih kontejnerjih.

Navesti je treba samo številko uradne zalivke. Uradna zalivka je veljavna, če se pritrdi na kontejner, tovornjak ali železniški vagon pod nadzorom pristojnega organa, ki izda spričevalo.

Rubrika I.20:

Blago s spričevalom za: navedite predvideno uporabo za proizvode, kakor je določeno v ustreznem uradnem spričevalu Evropske unije.

Prehrana ljudi: zadeva samo proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

Rubrika I.22:

Za notranji trg: za vse pošiljke, namenjene dajanju v promet v Evropski uniji.

Rubrika I.23:

Skupno število pakiranj: število pakiranj. V primeru pošiljk razsutega tovora je ta rubrika neobvezna.

Rubrika I.24:

Količina:

Skupna neto teža: opredeljena je kot masa samega blaga brez neposrednih kontejnerjev ali kakršnega koli pakiranja.

Skupna bruto teža: skupna teža v kilogramih. Ta teža je opredeljena kot skupna masa proizvodov, neposrednih kontejnerjev in njihovega celotnega pakiranja, vendar brez kontejnerjev za prevoz in druge prevozne opreme.

Rubrika I.25:

Opis blaga: navedite ustrezno oznako harmoniziranega sistema (oznako HS) in naslov, ki ga je določila Svetovna carinska organizacija, kot je navedeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3). Ta carinski opis se po potrebi dopolni z dodatnimi informacijami, potrebnimi za razvrstitev proizvodov.

Navedite vrsto, vrste proizvodov, število pakiranj, vrsto pakiranja, številko serije, neto težo in končnega potrošnika (tj. proizvode se zapakira za končnega potrošnika).

Vrsta: znanstveno ime ali kakor je opredeljena v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Vrsta pakiranja: navedite vrsto pakiranja v skladu z opredelitvijo iz Priporočila št. 21 (4) UN/CEFACT (Center Združenih narodov za pospeševanje trgovine in elektronsko poslovanje).

Del II: Potrditev

Ta del mora izpolniti uradnik za izdajo spričevala, ki ga pristojni organ tretje države pooblasti za podpis uradnega spričevala, kakor je določeno v členu 88(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Rubrika II:

Podatki o zdravstvenem stanju: prosimo, da ta del izpolnite v skladu s posebnimi zdravstvenimi zahtevami Evropske unije, ki se nanašajo na naravo proizvodov in kot so določene v sporazumih o enakovrednosti z nekaterimi tretjimi državami ali drugi zakonodaji Evropske unije, kot je zakonodaja za izdajanje spričeval.

Kadar uradno spričevalo ni predloženo v IMSOC, mora uradnik za izdajo spričevala izjave, ki niso relevantne, prečrtati, parafirati in ožigosati ali pa se te v celoti umaknejo iz spričevala.

Kadar je spričevalo predloženo v IMSOC, se morajo izjave, ki niso relevantne, prečrtati ali popolnoma odstraniti iz spričevala.

Rubrika II.a:

Referenčna številka spričevala: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.

Rubrika II.b:

Referenčna številka IMSOC: ista referenčna oznaka kot v rubriki I.2.a. Obvezno samo za uradna spričevala, izdana v IMSOC.

Uradnik za izdajo spričevala:

Uradnik pristojnega organa tretje države, ki ga ta organ pooblasti za podpis uradnega spričevala: navedite ime z velikimi tiskanimi črkami, kvalifikacijo in naziv, po potrebi identifikacijsko številko ter originalni žig pristojnega organa in datum podpisa.


(1)  Seznam imen in oznak držav je na voljo na povezavi: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Zadnja različica: revizija 9 prilog V in VI, kot sta objavljeni na: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Top