EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0875

Uredba Sveta (EU) 2020/875 z dne 15. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

ST/7813/2020/INIT

OJ L 204, 26.6.2020, p. 34–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; implicitno zavrnjeno 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/875/oj

26.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/34


UREDBA SVETA (EU) 2020/875

z dne 15. junija 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 1388/2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi kmetijskimi in industrijskimi izdelki, ki se v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, ter da bi se na ta način preprečile vsakršne motnje na trgu teh izdelkov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 1388/2013 odprte avtonomne tarifne kvote (1). Izdelki v okviru navedenih tarifnih kvot se lahko uvažajo v Unijo po znižanih stopnjah dajatve ali po stopnji dajatve nič.

(2)

Ker je zagotavljanje ustrezne dobave nekaterih industrijskih izdelkov v interesu Unije ter ob upoštevanju dejstva, da se enaki, enakovredni ali nadomestni izdelki v Uniji ne proizvajajo v zadostnih količinah, bi bilo treba odpreti nove tarifne kvote za zaporedne številke 09.2580, 09.2581 in 09.2583, in sicer po stopnji dajatve nič za ustrezne količine navedenih izdelkov.

(3)

Ker je zagotavljanje ustrezne dobave nekaterih industrijskih izdelkov v interesu Unije, bi bilo treba povečati tarifne kvote za zaporedni številki 09.2634 in 09.2668.

(4)

Ker obseg tarifne kvote za zaporedno številko 09.2652 ne ustreza več potrebam gospodarskih subjektov v Uniji, bi bilo treba spremeniti opis izdelka iz te tarifne kvote.

(5)

Za tarifno kvoto za zaporedno številko 09.2588 bi bilo treba obdobje veljavnosti kvote podaljšati do 31. decembra 2020, saj je bila ta tarifna kvota odprta samo za obdobje šestih mesecev, vendar pa je še vedno v interesu Unije, da se ohrani.

(6)

Snovi dimetil sulfat (CAS RN 77-78-1) s čistoto najmanj 99 mas. %, 2-metilanilin (CAS RN 95-53-4) s čistoto najmanj 99 mas. % in 4,4’-metanediildianilin (CAS RN 101-77-9) s čistoto najmanj 97 mas. % so vključene na seznam snovi iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2), snov s CAS RN 101-77-9 pa je vključena v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Zato bi bilo treba obstoječe tarifne kvote za te snovi postopno zapreti, vse nove tarifne kvote pa bi se morale uporabljati za omejeno obdobje. Tarifne kvote pod zaporednima številkama 09.2648 in 09.2730 bi se morale uporabljati do 31. decembra 2020 s konvencionalno stopnjo dajatve 2 %. Poleg tega bi bilo treba tarifno kvoto z zaporedno številko 09.2590 zapreti, nova tarifna kvota z zaporedno številko 09.2582 pa bi morala biti odprta do 31. decembra 2020 s konvencionalno stopnjo dajatve 2 %.

(7)

Ob upoštevanju sprememb, ki jih je treba sprejeti, in zaradi jasnosti bi bilo treba nadomestiti Prilogo k Uredbi (EU) št. 1388/2013.

(8)

Da bi se izognili prekinitvam pri uporabi sheme tarifnih kvot in da bi upoštevali smernice iz Sporočila Komisije z dne 13. decembra 2011 o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah, bi bilo treba spremembe tarifnih kvot iz te uredbe za zadevne izdelke uporabljati od 1. julija 2020. Ta uredba bi morala zato začeti veljati nemudoma –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1388/2013 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 1388/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 7/2010 (UL L 354, 28.12.2013, str. 319).

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Obdobje veljavnosti kvote

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Koruzni storži (Zea mays var. saccharata) celi ali narezani, s premerom najmanj 10, vendar ne več kot 20 mm, za uporabo v proizvodnji izdelkov živilske industrije za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje (1)  (2)  (3)

1.1.–31.12.

550 ton

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha (nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari), zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Sladke češnje, ki vsebujejo dodan alkohol, z vsebnostjo sladkorja ne več kot 9 mas. %, s premerom ne več kot 19,9 mm, s koščico, za uporabo v čokoladnih izdelkih (2)

1.1.–31.12.

1 000 ton

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Sojin beljakovinski koncentrat, ki vsebuje:

60 mas. % (± 10 %) surovih beljakovin,

5 mas. % (± 3 %) surovih vlaknin,

5 mas. % (± 3 %) surovega pepela in

najmanj 3 mas. %, vendar ne več kot 6,9 mas. % škroba

za uporabo v proizvodnji živalske krme (2)

1.1.–31.12.

30 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naravni nepredelan tobak, narezan ali ne na običajno velikost, s carinsko vrednostjo najmanj 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00  (2)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalitsko hidroizomerizirano in razvoskano bazno olje hidrogeniranih, visoko izoprafiniranih ogljikovodikov, ki vsebujejo:

najmanj 90 mas. % nasičenih ogljikovodikov in

ne vsebujejo več kot 0,03 mas. % žvepla,

in z

indeksom viskoznosti najmanj 80, vendar manj kot 120, in

kinematično viskoznostjo najmanj 5 cSt, vendar ne več kot 13,0 cSt pri 100 °C

1.7.–31.12.

200 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 mas. % olja

1.4.–31.10.

60 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Surovi parafinski vosek (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Kremenčevo polnilo v obliki zrnc, s čistoto silicijevega dioksida njamanj 97 mas. %

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframov trioksid, vključno modri volframov oksid (CAS RN 1314-35-8 ali CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 ton

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cezijev sulfat (CAS RN 10294-54-9) v trdni obliki ali kot vodna raztopina, ki vsebuje najmanj 48, vendar ne več kot 52 mas. % cezijevega sulfata

1.1.–31.12.

200 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoklorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-diklorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (propil alkohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistoto najmanj 98,5 mas. %

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

1 950 ton

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcijev acetilacetonat (CAS RN 19372-44-2) za uporabo v proizvodnji stabilizatorskih sistemov v obliki tablet (2)

1.1.–31.12.

200 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropil metil ketona (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Ocetna kislina s čistoto najmanj 99 mas. % (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhidrid ocetne kisline (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinil acetat (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

400 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etil trifluoroacetat (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalijev (E,E)-heksa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetil klorid (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietil oksalat (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetil sebacat (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanedojska kislina (CAS RN 693-23-2), s čistoto več kot 98,5 mas. %

1.7.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilna kislina (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat (CAS RN 2082-79-3):

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 500 μm več kot 99 mas. % in

s tališčem najmanj 49 °C, vendar ne več kot 54 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (2)

1.1.–31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat) (CAS RN 6683-19-8)

z deležem proizvoda, ki prehaja skozi sito z velikostjo odprtin 250 μm več kot 75 mas. % in sito s širino rež 500 μm več kot 99 mas. % ter

s tališčem najmanj 110 °C, vendar ne več kot 125 °C,

za uporabo v proizvodnji enopaketnih stabilizatorjev za obdelavo PVC na podlagi mešanic prahu (prahu ali granul) (2)

1.1.–31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3‘,4,4’-tetrakarboksilni dianhidrid (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terc-butilfenil)fosfit (CAS RN 31570-04-4)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Dimetilsulfat (CAS RN 77-78-1) s čistoto najmanj 99 mas. %

1.7.–31.12.

9 000 ton

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamin (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amin (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilin (CAS RN 62-53-3) s čistoto najmanj 99 mas. %

1.1.–31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluoro-N-(1-metiletil)benzenamin (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-metilanilin (CAS RN 95-53-4) s čistoto najmanj 99 mas. %

1.7.–31.12.

1 999 ton

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiamin (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 ton

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-metandiildianilin (CAS RN 101-77-9) čistote najmanj 97 mas. % v obliki zrnc, za uporabo v proizvodnji predpolimerov (2)

1.7.–31.12.

100 ton

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-lizin hidroklorid (CAS RN 657-27-2)

1.1.–31.12.

445 000 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonin (CAS RN 72-19-5)

1.1.–31.12.

166 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-il N-butilkarbamat (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

250 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz 55. poglavja in tarifne številke 6815 (2)

1.1.–31.12.

60 000 ton

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Akrilonitril (CAS RN 107-13-1) za uporabo v proizvodnji blaga iz tarifnih številk 2921, 2924, 3906 in 4002 (2)

1.7.–31.12.

20 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-nitro-4-(trifluorometil)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazin (CAS RN 60-34-4) v obliki vodne raztopine z vsebnostjo monometilhidrazina 40 mas. % (±5 %)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftilen diizocianat (CAS RN 3173-72-6) s čistoto najmanj 90 mas. %

1.7.–31.12.

205 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitrogvanidin (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis [3-(trietoksisilil)propil]disulfid (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetoksi)metil) benzojska kislina (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksisilan (CAS RN 16415-12-6) s čistoto najmanj 95 mas. %, za uporabo v proizvodnji polietilena (2)

1.7.–31.12.

83 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehid (furfuraldehid)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Klorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib INN (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-tertaazaciklododekan (CAS RN 294-90-6)

1.1.–31.12.

40 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetilamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-klorotiopen-2-karbosilna kislina (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoil klorid (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimetilpentan-2‐aminijev (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4‐fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 917805-85-7)

1.1.–31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barvilo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo najmanj 99 mas. % barvila C.I. Disperse Yellow 54

1.1.–31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparati na osnovi barvila C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2), ki vsebujejo najmanj 60, vendar manj kot 85 mas. %, barvila C.I. Pigment Red 48:2

1.1.–31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvilo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) in preparati na osnovi tega barvila, ki vsebujejo najmanj 60 mas. % barvila C.I. Pigment Red 4

1.1.–31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Diatomejska zemlja, kalcinirana s sodo

1.1.–31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrijev lignosulfonat (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol)

1.1.–31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Pripravek, ki vsebuje najmanj 38, vendar ne več kot 50 mas. % cinkovega piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7) v vodni disperziji

1.1.–31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Dodatki, sestavljeni iz reakcijskih produktov difenilamina in razvejanih nonenov:

z vsebnostjo najmanj 28, vendar ne več kot 55 mas. % 4-monononildifenilamina,

z vsebnostjo najmanj 45, vendar ne več kot 65 mas. % 4,4’-dinonildifenilamina,

s skupnim masnim deležem 2,4-dinonildifenilamina in 2,4’-dinonildifenilamina, ki ne znaša več kot 5 %,

za uporabo v proizvodnji mazalnih olj (2)

1.1.–31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator, ki sestoji iz titanovega dioksida in volframovega trioksida

1.1.–31.12.

3 000 ton

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Zmesi, ki vsebujejo:

najmanj 60, vendar ne več kot 90 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 557-98-2),

najmanj 8, vendar ne več kot 14 mas. % (Z)-1-kloropropena (CAS ne več kot RN 16136-84-8),

najamnj 5, vendar ne več kot 23 mas. % 2-kloropropena (CAS RN 75-29-6),

ne več kot 6 mas. % 3-kloropropena (CAS RN 107-05-1) in

ne več kot 1 mas. % etil klorida (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat, ki vsebuje:

najmanj 55, vendar ne več kot 78 mas. % dimetil glutarata (CAS RN 1119-40-0),

najmanj 10, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil adipata (CAS RN 627-93-0) in

ne več kot 35 mas. % dimetil sukcinata (CAS RN 106-65-0)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mešanica bis(3-trietoksisililpropil) sulfidov (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2) s čistoto najmanj 60, vendar ne več kot 90 mas. %

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Zmes terciarnih alkildimetil aminov, ki vsebuje:

najmanj 60, vendar ne več kot 80 mas. % dodecildimetil amina (CAS RN 112-18-5) in

najmanj 20, vendar ne več kot 30 mas. % dimetil(tetradecil)amina (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

25 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Trdni ekstrakt ostankov, nastalih pri ekstrakciji kolofonije iz lesa, netopen v alifatskih topilih in ki ima naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin ne presega 30 mas. %

kislinsko število ne presega 110 in

tališče najmanj 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mešanica fitosterolov, v obliki prahu, ki vsebujejo:

najmanj 75 mas. % sterolov

ne več kot 25 mas. % stanolov

za uporabo v proizvodnji stanolov/sterolov ali estrov stanolov/sterolov (2)

1.1.–31.12.

2 500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi skupinami

1.1.–31.12.

15 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Polivinil butiral (CAS RN 63148-65-2):

vsebuje najmanj 17,5, vendar ne več kot 20 mas. % hidroksilnih skupin in

ima mediano velikosti delcev (D50) najmanj 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mešanica polimerov iz polikarbonata in poli(metilmetakrilata) z masnim deležem polikarbonata najmanj 98,5 mas. %, v obliki peletov ali granul, s svetlobno prepustnostjo najmanj 88,5 %, izmerjeno na preskusnem vzorcu debeline 4,0 mm pri valovni dolžini λ = 400 nm (po ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4’-bifenilen)

1.1.–31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Kosmiči iz celuloznega acetata

1.1.–31.12.

75 000 ton

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Natrijev alginat, pridobljen iz rjave morske alge (CAS RN 9005-38-3)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrijev hialuronat, nesterilen:

s povprečno molsko maso (Mw) ne več kot 900 000 ,

z ravnjo endotoksinov, ki ni višja od 0,008 enot endotoksina (EU)/mg,

z vsebnostjo etanola, ki ni višja od 1 mas. %,

z vsebnostjo izopropanola, ki ni višja od 0,5 mas. %

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plošče iz polimetilmetakrilata, ki izpolnjujejo naslednje standarde:

EN 4364 (MIL-P-5425E) in DTD5592A ali

EN 4365 (MIL-P-8184) in DTD5592A

1.1.–31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Celičast blok regenerirane celuloze, impregniran z vodo, ki vsebuje magnezijev klorid in kvaterno amonijevo spojino, v velikosti 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700 ton

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpadki sintetičnih vlaken (vključno z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz najlona ali drugih poliamidov (PA6 in PA66)

1.1.–31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tkan in laminiran gumirani tekstilni material z naslednjimi lastnostmi:

iz treh plasti,

ena zunanja plast je iz akrilnega materiala,

druga zunanja plast je iz poliestrskega materiala,

srednja plast je iz gume iz klorobutila,

srednja plast ima težo najmanj 452, vendar ne več kot 569 g/m2,

tekstilni material ima skupno težo najmanj 952, vendar ne več kot 1159 g/m2, in

tekstilni material je skupne debeline najamnj 0,8 mm, vendar ne več kot 4 mm,

ki se uporablja v proizvodnji zložljivih streh za motorna vozila (2)

1.1.–31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Keramično-ogljične absorpcijske kartuše z naslednjimi lastnostmi:

ekstrudirana žgana keramično vezana večcelična cilindrična struktura,

najmanj 10 mas. % aktivnega oglja, vendar ne več kot 30 mas. %,

najmanj 70 mas. % keramičnega veziva, vendar ne več kot 90 mas. %,

s premerom najmanj 29 mm, vendar ne več kot 41 mm,

dolžine ne več kot 150 mm,

žgana pri temperaturi najmanj 800 °C in

za plinsko adsorpcijo

za vgradnjo v naprave za absorpcijo hlapov goriva v sistemih motornih vozil za dovajanje goriva

1.1.–31.12.

1 000 000 kosov

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Predpreja (roving) iz S-stekla:

iz nepretrganih steklenih filamentov s premerom 9 μm (±0,5 μm),

najmanj 200, vendar ne več kot 680 teksov,

ne vsebuje kalcijevega oksida,

z natezno trdnostjo več kot 3 550 Mpa določena po standardu ASTM D2343-09,

za uporabo v aeronavtiki (2)

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Steklena tkana mreža iz steklenih vlaken, prevlečenih s plastiko, z maso 120 g/m2 (± 10 g/m2), za uporabo v proizvodnji navojnih komarnikov s fiksnim okvirjem

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Fero-krom, ki vsebuje najmanj 1,5, vendar ne več kot 4 mas. % ogljika in ne več kot 70 mas% kroma

1.1.–31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folije in trakovi iz prečiščenega bakra, proizvedeni z elektrolizo, debeline najmanj 0,015 mm

1.1.–31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Plošče ali listi:

iz plasti keramike iz silicijevega nitrida z debelino najmanj 0,32 mm (±0,1 mm), vendar ne več kot 1,0 mm (±0,1 mm),

na obeh straneh prekriti s folijo iz rafiniranega bakra z debelino 0,8 mm (±0,1 mm) in

na eni strani deloma prekriti s premazom iz srebra

1.1.–31.12.

7 000 000 kosov

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plošče:

sestavljene iz najmanj ene plasti tkanine iz steklenih vlaken, impregnirane z epoksidno smolo,

prevlečene na eni ali na obeh straneh z bakreno folijo debeline ne več kot 0,15 mm,

z dielektrično konstanto (DK) manj kot 5,4 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2,

s tangento izgub manj kot 0,035 pri 1 MHz, merjeno v skladu z IPC-TM-650 2.5.5.2 in

s faktorjem CTI (Comparative Tracking Index) najmanj 600

1.1.–31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Palice iz aluminijeve zlitine s premerom najmanj 200, vendar ne več kot 300 mm

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Palice iz aluminijeve zlitine s premerom najmanj 300,1 mm, vendar ne več kot 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Trak ali folija iz zlitine aluminija in magnezija:

iz zlitine, ki ustreza standardu 5182-H19 ali 5052-H19,

v zvitkih z zunanjim premerom najmanj 1 250 mm, vendar ne več kot 1 350 mm,

debeline (s toleranco ±0,006 mm) 0,15, 0,16, 0,18 ali 0,20 mm,

širine (s toleranco ±0,3 mm) 12,5, 15,0, 16,0, 25,0, 35,0, 50,0 ali 356 mm,

s toleranco izbočenosti ne več kot 0,4 mm/750 mm,

z izmerjeno ploskostjo ± 4 mednarodnih enot (I-unit),

z natezno trdnostjo več kot 365 (5182-H19) ali 320 MPa (5052-H19) in

z raztezkom ob pretrganju A50 več kot 3 % (5182-H19) ali 2,5 % (5052-H19)

za uporabo v proizvodnji lamel za žaluzije (2)

1.1.–31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Surov magnezij, ki vsebuje najmanj 99,8 mas. % magnezija

1.1.–31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnezij v obliki prahu:

čistoto najmanj 98, ampak ne več kot 99,5 mas. % in

z velikostjo delcev najmanj 0,2, vendar ne več kot 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo potovalnih kovčkov, potovalnih torb (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 kosov

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Glava črpalke za visokotlačno črpalko z dvema valjema iz kovanega jekla z:

brušenimi fitingi z navojem premera najmanj 10, vendar ne več kot 36,8 mm in

izvrtanimi kanali za gorivo premera najmanj 3,5, vendar ne več kot 10 mm,

ki se uporablja v sistemih za vbrizgavanje dizelskega goriva

1.1.–31.12.

65 000 kosov

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Medeninaste kletke z naslednjimi lastnostmi:

kontinuirno ali centrifugalno lite,

stružene,

ki vsebujejo najmanj 35, vendar ne več kot 38 mas. % cinka,

ki vsebujejo najmanj 0,75, vendar ne več kot 1,25 mas. % svinca,

ki vsebujejo najmanj 1,0, vendar ne več kot 1,4 mas. % aluminija, ter

z natezno trdnostjo najmanj 415 Pa,

ki se uporabljajo za proizvodnjo krogličnih ležajev

1.1.–31.12.

50 000 kosov

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Električni komutatorski motor na izmenični tok, enofazni, z izhodno močjo najmanj 250 W, z vhodno močjo najmanj 700 W, vendar ne več kot 2 700 W, z zunanjim premerom več kot 120 mm (±0,2 mm), vendar ne več kot 135 mm (±0,2 mm), z nominalno hitrostjo več kot 30 000 obr./min, vendar ne več kot 50 000 obr./min, opremljen z ventilatorjem za indukcijo zraka, za uporabo pri proizvodnji sesalnikov za prah (2)

1.1.–31.12.

2 000 000 kosov

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

LCD zaslon z:

zaslonom na dotik,

najmanj eno ploščo tiskanega vezja za upravljanje slikovnih pik (funkcija časovnega krmilnika) in upravljanje na dotik z enostavno podrejeno napravo, z EEPROM (električno izbrisljivim programirljivim bralnim pomnilnikom) za nastavitve zaslona,

diagonalno izmero zaslona najmanj 15 cm, vendar ne več kot 21 cm,

osvetlitvijo ozadja,

LVDS (nizkonapetostno diferencialno signaliziranje) in napajalnim konektorjem,

zornim kotom najmanj 70 stopinj, in

svetilnostjo najmanj 715 cd/m2,

za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87 (2)

1.7.–31.12.

450 000 kosov

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Plošča tiskanega vezja s svetlečimi diodami:

opremljena s prizmami/lečami ali ne ter

opremljena s priključki ali ne

za proizvodnjo enot za osvetlitev ozadja za blago iz tarifne številke 8528 (2)

1.1.–31.12.

115 000 000 kosov

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami ne več kot 30 x 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 kosov

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podporni nosilec iz aluminijeve zlitine, z odprtinami za pritrditev, z maticami ali brez, za posredno pritrditev menjalnika na karoserijo vozila, za uporabo pri proizvodnji blaga iz poglavja 87 (2)

1.1.–31.12.

200 000 kosov

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Vpenjala za osi, ohišja, vilični mostovi in vpenjalni deli iz aluminijeve zlitine za motorna kolesa

1.1.–31.12.

1 000 000 kosov

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Okvirji koles, izdelani iz ogljikovih vlaken in umetnih smol, za uporabo v proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (2)

1.7.–31.12.

250 000 kosov

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Okvir, izdelan iz aluminija ali aluminija in ogljikovih vlaken, za uporabo pri proizvodnji koles (vključno z električnimi kolesi) (2)

1.1.–31.12.

8 000 000 kosov

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nevgrajene steklene leče, prizme in zlepljeni elementi za uporabo v proizvodnji ali popravilu blaga iz tarifnih oznak KN 9002, 9005, 9013 10 in 9015 (2)

1.1.–31.12.

5 000 000 kosov

0 %


(1)  Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.

(2)  Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(3)  Opusti se samo dajatev ad valorem. Posebna dajatev se uporablja še naprej.


Top