EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/777 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/777

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/763 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (1) in zlasti člena 10(10) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/798 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 33(1) Direktive (EU) 2016/798.

(2)

Pri ocenjevanju vlog za varnostno spričevalo v skladu z Direktivo 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), na podlagi katerih bi bilo treba varnostno spričevalo izdati pred 16. junijem 2020, bi zaradi izbruha COVID-19 lahko prišlo do zamude. Zato bi moral v državah članicah, ki so Agencijo Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 in v katerih je treba Direktivo (EU) 2016/798 uporabljati od 16. junija 2020, nacionalni varnostni organ na zahtevo prosilca nadaljevati ocenjevanje po navedenem datumu. Nacionalni varnostni organ bi moral končati navedeno ocenjevanje in izdati varnostno spričevalo pred 30. oktobrom 2020.

(3)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/763 (4) odložiti do 31. oktobra 2020. Prilagoditi bi bilo treba tudi prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/763.

(4)

Prosilci so morda pripravili vloge v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763 ob upoštevanju sedanjega roka za vložitev vlog. Vloge, sestavljene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763, bi morale vključevati vse potrebne dokaze za izdajo varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo 2004/49/ES ali Direktivo (EU) 2016/798. Zato bi bilo treba prosilcem omogočiti, da pri nacionalnih varnostnih organih v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, vložijo vloge, ki navajajo dokazila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763. Nacionalni varnostni organi bi morali navedene vloge sprejeti, ne da bi zahtevali popravljeno vlogo.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/763 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 28(1) Direktive (EU) 2016/798.

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/763 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„(5)

‚zadevni datum‘ pomeni 16. junij 2019, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive. Pomeni 16. junij 2020, kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798. Pomeni 31. oktober 2020, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(2)

člen 15 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Ne glede na odstavke 1 do 4 nacionalni varnostni organ v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 in v katerih se Direktiva (EU) 2016/798 uporablja od 16. junija 2020, na zahtevo prosilca nadaljuje ocenjevanje vlog za varnostno spričevalo v skladu z Direktivo 2004/49/ES po 16. juniju 2020, pod pogojem, da izda varnostno spričevalo pred 30. oktobrom 2020.

Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da varnostnega spričevala ne bo mogel izdati pred 30. oktobrom 2020, o tem nemudoma obvesti prosilca in Agencijo, uporabijo pa se odstavki 2 do 4.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 6a:

„6a.   Kadar načrtovano območje obratovanja ni omejeno na eno državo članico, enotno varnostno spričevalo, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020, izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a)

obravnavajo enotno varnostno spričevalo, ki ga izda Agencija, kot enakovredno tistemu delu varnostnega spričevala, izdanemu v skladu s členom 10(2)(a) Direktive 2004/49/ES;

(b)

izdajo varnostna spričevala v skladu s členom 10(2)(b) Direktive 2004/49/ES od 16. junija 2020 z obdobjem veljavnosti, ki ne presega obdobja veljavnosti enotnega varnostnega spričevala.“;

(c)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   V primerih iz odstavka 2(a) ter odstavkov 6 in 6a tega člena nacionalni varnostni organi sodelujejo in se usklajujejo z Agencijo, da ocenijo elemente iz člena 10(3)(a) Direktive (EU) 2016/798. Pri tem Agencija sprejme oceno iz člena 10(2)(a) Direktive 2004/49/ES, ki jo je izvedel nacionalni varnostni organ.“;

(d)

doda se nov odstavek 8:

„8.   Med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 lahko prosilci za varnostno spričevalo za namene Direktive 2004/49/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, nacionalnim varnostnim organom predložijo dokumentacijo, pripravljeno v skladu s Prilogo I.

Vloge za varnostna spričevala v skladu s to uredbo nacionalni varnostni organi iz prvega pododstavka sprejmejo za namene Direktive 2004/49/ES.“;

(3)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

Člen 16

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 653/2007 se razveljavi z učinkom od 16. junija 2019.

Vendar pa se še naprej uporablja do 15. junija 2020 za države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798.

Še naprej se uporablja do 30. oktobra 2020 za tiste države članice, ki so Agencijo in Komisijo v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798 uradno obvestile, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(4)

v členu 17 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 33(2) Direktive (EU) 2016/798 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 33(2a) Direktive (EU) 2016/798, se uporablja od 16. junija 2020.

V vseh državah članicah se uporablja od 31. oktobra 2020.

Vendar se v vseh državah članicah člen 15(1), (2), (3) in (7) uporablja od 16. februarja 2019, člen 15(6) pa se uporablja od 16. junija 2019.

Člen 15(6a) se v vseh državah članicah uporablja od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se člen 15(8) uporablja od 16. junija 2020.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 102.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/763 z dne 9. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za izdajo enotnih varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu v skladu z Direktivo (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 653/2007 (UL L 129, 25.5.2018, str. 49).


Top