EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0425

Sklep št. 1/2020 Odbora SGP z dne 14. januarja 2020 o spremembi nekaterih dolfočb Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [2020/425]

OJ L 93, 27.3.2020, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/425/oj

27.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/1


SKLEP št. 1/2020 ODBORA SGP

z dne 14. januarja 2020

o spremembi nekaterih dolfočb Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani [2020/425]

ODBOR SGP JE –

ob upoštevanju Začasnega sporazuma o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 13 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu in zlasti člena 44 Protokola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Sporazuma se lahko Odbor SGP odloči, da spremeni določbe Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol) zaradi njihove nadaljnje poenostavitve;

(2)

Pogodbenici sta se dogovorili o popravku člena 6(2) Protokola glede opredelitve pojmov „njuna plovila“ in „njune ladje za predelavo“;

(3)

Pogodbenici sta se dogovorili, da uvedeta nov člen 13 z naslovom „Ločeno knjigovodsko izkazovanje“, da bi gospodarskim subjektom omogočili prihranek stroškov z uporabo te metode vodenja zalog;

(4)

Pogodbenici sta se dogovorili, da nadomestita določbo „Neposredni prevoz“ z novo določbo z naslovom „Nespreminjanje izdelkov“, da bi gospodarskim subjektom omogočili večjo prožnost v zvezi z dokazili, ki se predložijo carinskim organom države uvoznice, kadar pretovarjanje ali postopek carinskega skladiščenja blaga s poreklom potekata v tretji državi;

(5)

Pogodbenici sta se dogovorili, da v Protokolu uvedeta nov člen 17, da bi gospodarskim subjektom omogočili pošiljanje sladkorja različnega porekla, ne da bi bilo treba sladkor hraniti ločeno glede na poreklo;

(6)

Pogodbenici sta se dogovorili, da spremenita člen o dokazilu o poreklu, ki je zdaj preštevilčen v člen 18, da bi gospodarskim subjektom omogočili večjo prožnost pri izpolnjevanju zahtev glede dokazil o poreklu;

(7)

Spremembe nomenklature, ki jo ureja Konvencija o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznakah blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem), so začele veljati 1. januarja 2012 in 1. januarja 2017. Ker navedene spremembe niso bile namenjene spreminjanju pravil o poreklu, bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo II k Protokolu, da se ohrani isto stanje;

(8)

Po pristopu Hrvaške k Uniji je treba spremeniti Prilogo IV k Protokolu, da se vključi različica izjave v hrvaškem jeziku;

(9)

Seznam čezmorskih držav in ozemelj v Prilogi IX k Protokolu se je spremenil. Da bo odražala te spremembe, je treba navedeno prilogo ustrezno spremeniti;

(10)

Zaradi številnih sprememb Protokola in njegovih prilog je treba Protokol zaradi jasnosti v celoti nadomestiti z novim –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dne 31. marca 2020.

V Victorii, na Sejšelih, 14. januarja 2020

Za Odbor SGP

Dillum HAYMANDOYAL

Sopredsednik (ESA)

Cécile BILLAUX

Sopredsednica (EU)


(1)  UL L 111, 24.4.2012, str. 2.


PRILOGA

„PROTOKOL 1

o opredelitvi pojma ‚izdelki s poreklom‘ in načinih upravnega sodelovanja

KAZALO

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Členi

1.

Opredelitve

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA ‚IZDELKI S POREKLOM‘

Členi

2.

Splošne zahteve

3.

Kumulacija v Skupnosti

4.

Kumulacija v državah ESA

5.

Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju

6.

V celoti pridobljeni izdelki

7.

Zadostno obdelani ali predelani izdelki

8.

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

9.

Enota kvalifikacije

10.

Dodatki, nadomestni deli in orodje

11.

Garniture

12.

Nevtralne sestavine

13.

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

NASLOV III

OZEMELJSKE ZAHTEVE

Členi

14.

Načelo teritorialnosti

15.

Nespreminjanje izdelkov

16.

Razstave

17.

Pošiljke sladkorja

NASLOV IV

DOKAZILO O POREKLU

Členi

18.

Splošne zahteve

19.

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1

20.

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

21.

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

22.

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

23.

Pogoji za izjavo na računu

24.

Pooblaščeni izvoznik

25.

Veljavnost dokazila o poreklu

26.

Tranzitni postopek

27.

Predložitev dokazila o poreklu

28.

Uvoz po delih

29.

Izjeme pri dokazilu o poreklu

30.

Informativni postopek za kumulacijske namene

31.

Dokazilne listine

32.

Hramba dokazila o poreklu in dokazilnih listin

33.

Odstopanja in oblikovne napake

34.

Zneski, izraženi v eurih

NASLOV V

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Členi

35.

Upravni pogoji za izdelke, za katere veljajo ugodnosti po Sporazumu

36.

Uradno obvestilo carinskih organov pogodbenic

37.

Medsebojna pomoč

38.

Preverjanje dokazil o poreklu

39.

Preverjanje dobaviteljevih izjav

40.

Reševanje sporov

41.

Kazni

42.

Proste cone

43.

Odbor za carinsko sodelovanje

44.

Odstopanja

NASLOV VI

CEUTA IN MELILLA

Členi

45.

Posebni pogoji

NASLOV VII

KONČNE DOLOČBE

Členi

46.

Spremembe Protokola

47.

Priloge

48.

Izvajanje Protokola

PRILOGE

PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da proizvedeni izdelek lahko dobi status blaga s poreklom

PRILOGA II(a)

Odstopanja od seznama obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da proizvedeni proizvod lahko dobi status blaga s poreklom v skladu s členom 7(2)

PRILOGA III

Obrazec za potrdilo o gibanju blaga

PRILOGA IV

Izjava na računu

PRILOGA V A

Izjava dobavitelja za izdelke s statusom preferencialnega porekla

PRILOGA V B

Izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo statusa preferencialnega porekla

PRILOGA VI

Potrdilo o informacijah

PRILOGA VII

Obrazec za zahtevek za odstopanje

PRILOGA VIII

Sosednje države v razvoju

PRILOGA IX

Čezmorske države in ozemlja

PRILOGA X

Izdelki, za katere se določbe o kumulaciji iz členov 3 in 4 uporabljajo po 1. oktobru 2015 in za katere se določbe iz člena 5 ne uporabljajo

PRILOGA XI

Druge države AKP

PRILOGA XII

Izdelki s poreklom iz Južne Afrike, izključeni iz kumulacije iz člena 4

PRILOGA XIII

Izdelki s poreklom iz Južne Afrike, za katere se določbe člena 4 uporabljajo po 31. decembru 2009

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve

V tem protokolu:

(a)

‚izdelava‘ pomeni katero koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b)

‚material‘ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

(c)

‚izdelek‘ pomeni izdelek, ki se izdeluje, tudi če je namenjen poznejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

(d)

‚blago‘ pomeni materiale in izdelke;

(e)

‚carinska vrednost‘ pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum STO o carinski vrednosti);

(f)

‚cena franko tovarna‘ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Skupnosti ali v državah ESA plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

(g)

‚vrednost materialov‘ pomeni carinsko vrednost uporabljenih materialov brez porekla v času uvoza, če ta ni znana ali je ni mogoče določiti, pa je to prva cena, ki jo je mogoče določiti za materiale v Skupnosti ali državah ESA;

(h)

‚vrednost materialov s poreklom‘ pomeni vrednost teh materialov, kakor so opredeljeni v točki (g), ki se smiselno uporablja;

(i)

‚dodana vrednost‘ je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav ali ozemelj, navedenih v členih 3 in 4, pri katerih se uporablja kumulacija, če pa carinska vrednost ni znana ali je ni mogoče določiti, je to prva cena, ki jo je mogoče določiti, plačana za materiale v Skupnosti ali v eni od držav ESA;

(j)

‚poglavja‘ in ‚tarifne številke‘ pomenijo poglavja in štirimestne tarifne številke, uporabljene v nomenklaturi, ki sestavljajo harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ki je v tem protokolu naveden kot ‚harmonizirani sistem‘ ali ‚HS‘;

(k)

‚uvrščen‘ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

(l)

‚pošiljka‘ pomeni izdelke, ki jih posamezni uvoznik hkrati pošlje posameznemu prejemniku, ali izdelke, ki so zajeti v enotni prevozni listini o prevozu od izvoznika do prejemnika, ali, če takšne listine ni, v enotnem računu;

(m)

‚ozemlje‘ vključuje teritorialne vode;

(n)

‚ČDO‘ pomeni čezmorske države in ozemlja, kot so opredeljeni v Prilogi IX;

(o)

‚druge države AKP‘ pomeni vse države AKP, razen držav ESA.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA ‚IZDELKI S POREKLOM‘

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Za namene Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med ESA in EU, v nadaljnjem besedilu: Sporazum, se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti:

(a)

izdelki, ki so v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 6 tega protokola;

(b)

izdelki, ki so pridobljeni v Skupnosti in vsebujejo materiale, ki niso v celoti pridobljeni v Skupnosti, če so takšni materiali dovolj obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu člena 7.

2.   Za namene Sporazuma se za izdelke s poreklom iz držav ESA štejejo:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v državi ESA v smislu člena 6 tega protokola;

(b)

izdelki, pridobljeni v državi ESA, ki vsebujejo materiale, ki niso tam v celoti pridobljeni, pod pogojem, da so takšni materiali dovolj obdelani ali predelani v navedeni državi ESA v smislu člena 7.

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

1.   Brez poseganja v določbe člena 2(1) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz države ESA, drugih držav AKP ali iz ČDO, če obdelava ali predelava, ki je potekala v Skupnosti, presega postopke iz člena 8. Ni treba, da bi bili taki materiali zadostno obdelani ali predelani.

2.   Če obdelava ali predelava, ki se izvaja v Skupnosti, ne presega postopkov iz člena 8, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov iz katere koli druge države ali ozemlja iz odstavka 1. Če ni tako, pridobljeni izdelek velja za izdelek s poreklom iz države ali ozemlja, ki je prispevalo največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v Skupnosti.

3.   Izdelki s poreklom iz ene od držav ali ozemelj, navedenih v odstavkih 1 in 2, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav ali ozemelj.

4.   Za izvajanje člena 2(1)(b) se obdelava ali predelava, opravljena v državi ESA, drugih državah AKP ali ČDO, šteje, kot da je bila opravljena v Skupnosti, če se pridobljeni izdelki naknadno obdelajo ali predelajo v Skupnosti. Če so v skladu s to določbo izdelki s poreklom pridobljeni v dveh ali več zadevnih državah ali ozemljih, se štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti samo, če obdelava ali predelava presega postopke iz člena 8.

5.   Če obdelava ali predelava, ki se izvaja v Skupnosti, ne presega postopkov iz člena 8, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov iz katere koli druge države ali ozemlja iz odstavka 4. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države ali ozemlja, ki je prispevalo največjo vrednost materialov, uporabljenih pri proizvodnji.

6.   Kumulacija, določena v tem členu, se lahko uporablja le, če:

(a)

so države, ki so vključene v pridobitev statusa izdelka s poreklom, in namembna država sklenile sporazum o upravnem sodelovanju, ki zagotavlja pravilno izvajanje tega člena;

(b)

o materiali in izdelki pridobili status izdelkov s poreklom na podlagi pravil o poreklu, ki so enaka pravilom o poreklu iz tega protokola, in

(c)

Skupnost državam ESA prek Evropske komisije zagotovi podrobne podatke o sporazumih o upravnem sodelovanju z drugimi državami ali ozemlji iz tega člena. Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in države ESA v skladu s svojimi postopki objavijo datum, ko se lahko uporablja kumulacija iz tega člena z državami ali ozemlji, ki so navedeni v tem členu in izpolnjujejo potrebne zahteve.

7.   Kumulacija, določena v tem členu, se lahko uporablja šele po 1. oktobru 2015 za izdelke, navedene v Prilogi X, in po 1. januarju 2010 za riž iz tarifne številke 1006.

Člen 4

Kumulacija v državah ESA

1.   Brez poseganja v določbe člena 2(2) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz države ESA, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Skupnosti, drugih držav AKP, ČDO ali drugih držav ESA, če obdelava ali predelava, ki je potekala v navedeni državi ESA, presega postopke iz člena 8. Ni treba, da bi bili taki materiali zadostno obdelani ali predelani.

2.   Če obdelava ali predelava, ki se izvaja v državi ESA, ne presega postopkov iz člena 8, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz navedene države ESA samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli druge države ali ozemlja iz odstavka 1. Če ni tako, pridobljeni izdelek velja za izdelek s poreklom iz države ali ozemlja, ki je prispevalo največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri proizvodnji v navedeni državi ESA.

3.   Izdelki s poreklom iz ene od držav ali ozemelj, navedenih v odstavkih 1 in 2 tega člena, ki niso obdelani ali predelani v državi ESA, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav ali ozemelj.

4.   Za namen izvajanja člena 2(2)(b) se obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, drugih državah ESA, drugih državah AKP ali v ČDO, šteje, kot da je bila opravljena v državi ESA, če se pridobljeni izdelki naknadno obdelajo ali predelajo v navedeni državi ESA. Če so v skladu s to določbo izdelki s poreklom pridobljeni v dveh ali več zadevnih državah ali ozemljih, se štejejo za izdelke s poreklom iz države ESA samo, če obdelava ali predelava presega postopke iz člena 8.

5.   Če obdelava ali predelava, ki se izvaja v državi ESA, ne presega postopkov iz člena 8, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz navedene države ESA samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov iz katere koli druge države ali ozemlja iz odstavka 4. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države ali ozemlja, ki je prispevalo največjo vrednost materialov, uporabljenih pri proizvodnji.

6.   Kumulacija, določena v tem členu, se lahko uporablja le, če:

(a)

so države, ki so vključene v pridobitev statusa izdelka s poreklom, in namembna država sklenile sporazum o upravnem sodelovanju, ki zagotavlja pravilno izvajanje tega člena;

(b)

so materiali in izdelki pridobili status izdelkov s poreklom na podlagi pravil o poreklu, ki so enaka pravilom o poreklu iz tega protokola, in

(c)

države ESA prek Evropske komisije zagotovijo Skupnosti podrobne podatke o sporazumih o upravnem sodelovanju z drugimi državami ali ozemlji iz tega člena. Evropska komisija v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in države ESA v skladu s svojimi postopki objavijo datum, ko se lahko uporablja kumulacija iz tega člena z državami ali ozemlji, ki so navedeni v tem členu in izpolnjujejo potrebne zahteve.

7.   Kumulacija, določena v tem členu, se ne uporablja za izdelke, naštete v Prilogi X. Ne glede na to se lahko kumulacija iz tega člena uporablja šele po 1. oktobru 2015 za izdelke, navedene v Prilogi X, in po 1. januarju 2010 za riž iz tarifne številke 1006, kadar imajo materiali, uporabljeni pri proizvodnji takšnih izdelkov, poreklo v državi ESA ali v drugi državi članici AKP, ki je pogodbenica Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, ali se tam izvede obdelava ali predelava.

8.   Ta člen se ne uporablja za izdelke s poreklom iz Južne Afrike iz Priloge XII. Kumulacija, določena v tem členu, se uporablja za izdelke s poreklom iz Južne Afrike, navedene v Prilogi XIII, po 31. decembru 2009.

Člen 5

Kumulacija s sosednjimi državami v razvoju

Na predlog držav ESA in v skladu z določbami člena 41 se lahko materiali s poreklom iz sosednje države v razvoju, ki ni država AKP in sodi v skladno geografsko enoto, katerih seznam je v Prilogi VIII, štejejo za materiale s poreklom iz države ESA, če so vključeni v tam pridobljeni izdelek. Ni treba, da so taki materiali zadostno obdelani ali predelani, pod pogojem, da:

(a)

je obdelava ali predelava, ki je izvedena v državi ESA, obširnejša od postopkov, naštetih v členu 8;

(b)

so države ESA, Skupnost in zadevne sosednje države v razvoju sklenile sporazum o primernem upravnem sodelovanju za zagotovitev pravilnega izvajanja tega odstavka; Kumulacija, določena v tem členu, se ne uporablja za izdelke, navedene na podlagi odločitve Odbora za carinsko sodelovanje.

Za določanje, ali izdelki izvirajo iz sosednje države v razvoju, kot je določeno v Prilogi VIII, se uporabljajo določbe tega protokola.

Člen 6

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Za v celoti pridobljene v državi ESA ali v Skupnosti se štejejo:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz tal ali morskega dna;

(b)

tam pridelano sadje in zelenjava;

(c)

tam rojene in vzrejene žive živali;

(d)

izdelki iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

(i)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(ii)

proizvodi iz ribogojstva, vključno z marikulturo, če je riba tam rojena in gojena;

(f)

proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz morja, ki jih je Skupnost ali država ESA pridobila s svojimi plovili zunaj svojih teritorialnih voda;

(g)

izdelki, izdelani na njunih ladjah za predelavo izključno iz izdelkov, navedenih v (f);

(h)

tam zbrano rabljeno blago, primerno samo za ponovno pridobivanje surovin, vključno z rabljenimi pnevmatikami, primernimi samo za protektiranje ali za uporabo kot odpadni material;

(i)

odpadki in ostanki tam izvedenih postopkov izdelave;

(j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podtalja zunaj njihovih ozemeljskih voda, pod pogojem, da imajo izključne pravice do izkoriščanja morskega dna ali podtalja;

(k)

blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, navedenih v (a) do (j).

2.   Izraza ‚njuna plovila‘ in ‚njune ladje za predelavo‘ v odstavkih 1(f) in (g) se uporabljata samo za plovila in ladje za predelavo:

(a)

ki so registrirane v državi članici ES ali državi AKP;

(b)

ki plujejo pod zastavo države članice ES ali države AKP;

(c)

ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

so v najmanj 50-odstotni lasti državljanov države članice ES ali države ESA; ali

(ii)

so v lasti podjetij,

ki imajo sedež in glavni kraj poslovanja v državi članici ES ali državi ESA in

ki so v najmanj 50-odstotni lasti države članice ES ali države ESA, javnih subjektov ali državljanov navedene države.

3.   Ne glede na določbe odstavka 2 Skupnost privoli, da se na zahtevo države ESA plovila, ki jih zakupi ali najame država ESA, obravnavajo kot ‚njena plovila‘ za izvajanje ribolovnih dejavnosti v njeni izključni ekonomski coni, če je Odbor za carinsko sodelovanje sprejel zakupno ali najemno pogodbo, za katero ima Skupnost pravico do prve zavrnitve, kot pogodbo, ki zagotavlja ustrezne priložnosti za razvoj zmogljivosti države ESA za ribarjenje za svoje lastne potrebe, in zlasti kot pogodbo, ki na državo ESA prenese odgovornost za navtično in poslovno vodenje plovila, ki ga ima na razpolago za daljše časovno obdobje.

4.   Pogoji iz odstavka 2 so lahko izpolnjeni v različnih državah, če te sodijo med države ESA. V tem primeru velja, da ima izdelek poreklo iz države državljanov ali podjetij, ki jim pripada plovilo ali predelovalna ladja, v skladu z odstavkom 2(c). Če imajo plovilo ali predelovalno ladjo v lasti državljani ali podjetja držav, ki so pogodbenice različnih sporazumov o gospodarskem partnerstvu, se izdelki štejejo za izdelki s poreklom iz države, katerih državljani ali podjetja imajo največji delež, v skladu z določbami odstavka 2(c).

Člen 7

Zadostno obdelani ali predelani izdelki

1.   Za namene člena 2 se izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, štejejo kot zadostno obdelani ali predelani, kadar so izpolnjeni pogoji iz seznama v Prilogi II.

2.   Ne glede na odstavek 1 se lahko izdelki, našteti v Prilogi II(a), štejejo za zadostno obdelane ali predelane za namene člena 2, če so izpolnjeni pogoji iz navedene priloge.

3.   V pogojih iz odstavkov 1 in 2 so za vse izdelke, za katere velja ta SGP, navedeni postopki obdelave ali predelave, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, ti pogoji pa se uporabljajo samo v zvezi s takimi materiali. Če se izdelek, ki je pridobil status izdelka s poreklom z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

4.   Ne glede na odstavka 1 in 2 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz Priloge II in Priloge II(a) ne bi smeli uporabljati pri izdelavi zadevnega izdelka, lahko kljub temu uporabijo, če:

(a)

njihova skupna vrednost ne presega 15 odstotkov cene izdelka franko tovarna;

(b)

z uporabo tega odstavka ni presežen kateri od odstotkov, ki so na seznamu navedeni kot zgornja vrednost materialov brez porekla.

5.   Določbe odstavka 4 se ne uporabljajo za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema.

6.   Odstavki od 1 do 5 se uporabljajo v skladu z določbami člena 8.

Člen 8

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.   Brez poseganja v odstavek 2 naslednji postopki veljajo kot nezadostna obdelava ali predelava, da bi izdelki pridobili status izdelkov s poreklom ne glede na to, ali so zahteve člena 7 izpolnjene ali ne:

(a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;

(b)

razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

(c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;

(d)

likanje tekstila;

(e)

preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f)

luščenje, delno ali popolno beljenje, loščenje ter glaziranje žit in riža;

(g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanja sladkornih kock; delno ali popolno mletje kristalnega sladkorja;

(h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreškov in zelenjave;

(i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, klasificiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k)

preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke in njihovo embalažo;

(m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne; mešanje sladkorja s katerim koli drugim materialom;

(n)

preprosto sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(o)

kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah (a) do (n);

(p)

zakol živali.

2.   Pri ugotavljanju, ali naj se obdelava ali predelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na navedenem izdelku v Skupnosti ali državah ESA.

Člen 9

Enota kvalifikacije

1.   Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je posamezen izdelek, ki šteje za osnovno enoto pri uvrščanju ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Zato velja naslednje:

(a)

kadar je izdelek, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je sestavljen iz izdelkov, po pogojih harmoniziranega sistema uvrščen v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije;

(b)

kadar je pošiljka sestavljena iz več enakih izdelkov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2.   Kadar je embalaža po splošnem pravilu 5 za razlago harmoniziranega sistema pri uvrstitvi vključena v izdelek, je vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 10

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del zadevne opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 11

Garniture

Garniture, kot so opredeljene v splošnem pravilu 3 za razlago harmoniziranega sistema, se štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu se takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez porekla, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

Člen 12

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljene pri njegovi izdelavi:

(a)

energijo in gorivo;

(b)

naprave in opremo;

(c)

stroje in orodje;

(d)

blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

Člen 13

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

1.   Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnji stroški ali materialne težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strani za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano ‚metodo ločenega knjigovodskega izkazovanja‘ (v nadaljnjem besedilu: metoda).

2.   Metoda se uporablja tudi za surovi sladkor s poreklom in brez porekla, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil ter je namenjen za nadaljnje prečiščevanje, iz tarifnih podštevilk 1701 12, 1701 13, 1701 14 harmoniziranega sistema, ki se fizično združuje ali meša v državi ESA, ki izvaja SGP, ali v Skupnosti pred izvozom v Skupnost oziroma v drugo državo ESA, ki izvaja SGP.

3.   Metoda zagotavlja, da sta v katerem koli obdobju število ali količina pridobljenih izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države ESA, ki izvaja SGP, ali Skupnosti, enaka, kot bi bi bila, če bi bile zaloge fizično ločene.

4.   Carinski organi lahko dovoljenje iz odstavka 1 izdajo pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

5.   Metoda se uporablja in njena uporaba se beleži na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek izdelan.

6.   Uporabnik metode lahko sestavi oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Uporabnik mora na zahtevo carinskih organov dati izjavo o tem, kako so bile količine vodene.

7.   Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih pogojev iz tega protokola.

8.   Za potrebe odstavka 1 zamenljivi materiali pomenijo materiale, ki so enake vrste in enake tržne kakovosti z enakimi tehničnimi in fizičnimi lastnostmi ter ki se jih ne da ločiti med seboj za namene ugotovitve porekla.

NASLOV III

OZEMELJSKE ZAHTEVE

Člen 14

Načelo teritorialnosti

1.   Razen v primerih iz členov 3, 4 in 5 morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v naslovu II, brez prekinitve izpolnjeni v državah ESA ali v Skupnosti.

2.   Razen v primerih iz členov 3, 4 in 5, se blago s poreklom, izvoženo iz države ESA ali iz Skupnosti v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se lahko carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

(b)

da na njem, medtem ko je bilo v navedeni državi, ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

Člen 15

Nespreminjanje izdelkov

1.   Izdelki s poreklom, ki se deklarirajo za domačo uporabo v pogodbenici, so isti izdelki, kot se izvozijo iz druge pogodbenice, kjer so pridobili status blaga s poreklom. Preden se izdelki deklarirajo za domačo uporabo, ne smejo biti spremenjeni ali preoblikovani na noben način, niti se na njih ne smejo opraviti nikakršni postopki, razen postopkov za ohranitev blaga v dobrem stanju ali dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli druge dokumentacije za zagotovitev skladnosti s specifičnimi notranjimi zahtevami pogodbenice uvoznice.

2.   Izdelki ali pošiljke se lahko skladiščijo v državi, ki ni pogodbenica, če v tej državi, ki ni pogodbenica, ostanejo pod carinskim nadzorom.

3.   Brez poseganja v določbe naslova V lahko delitev pošiljk poteka na ozemlju države, ki ni pogodbenica, kadar jo opravi izvoznik ali se izvede pod njegovo odgovornostjo, če zadevno blago ostane pod carinskim nadzorom v državi, ki ni pogodbenica.

4.   V primeru dvoma, ali so pogoji iz odstavkov 1 do 3 izpolnjeni, lahko carinski organi od deklaranta zahtevajo, da predloži dokazilo o izpolnjevanju zahtev, ki se lahko predloži v kakršni koli obliki, vključno s pogodbenimi dokumenti o prevozu, kot so na primer enotni tovorni listi ali dejanska oz. konkretna dokazila, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov, ali kakršno koli dokazilo v zvezi z blagom samim.

Člen 16

Razstave

1.   Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v državo ali na ozemlje, ki nista navedena v členih 3, 4 in 5, s katerimi se uporablja kumulacija, in se po razstavi prodajo za uvoz v Skupnost ali državo ESA, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah Sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je izvoznik te izdelke dobavil iz Skupnosti ali države ESA v državo, v kateri je razstava, in jih je tam razstavljal;

(b)

je navedeni izvoznik izdelke prodal ali jih drugače dal na razpolago osebi v državi ESA ali v Skupnosti;

(c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; ter

(d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen, razen za predstavitev na razstavi.

2.   Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali sestavljeno v skladu z določbami naslova IV in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3.   Odstavek 1 se uporablja za katero koli trgovsko, industrijsko, kmetijsko ali obrtno razstavo, sejem ali podobno javno prireditev ali prikaz, ki ni organiziran za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih z namenom prodaje tujih izdelkov in med katerim so izdelki pod carinskim nadzorom.

Člen 17

Pošiljke sladkorja

Pošiljanje surovega sladkorja različnega porekla, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil, za nadaljnje prečiščevanje, iz tarifnih podštevilk 1701.12, 1701.13 in 1701.14 harmoniziranega sistema, po morju med ozemlji pogodbenic se dovoli, ne da bi bilo treba sladkor hraniti ločeno glede na poreklo. Zagotoviti je treba, da so količine sladkorja, za katere bi se lahko štelo, da imajo poreklo, enake količinam, ki bi bile deklarirane za uvoz, če bi se sladkor hranil ločeno. Zadnje pristanišče natovarjanja bi moralo pripadati ozemlju države AKP, ki izvaja SGP.

NASLOV IV

DOKAZILO O POREKLU

Člen 18

Splošne zahteve

1.   Za izdelke s poreklom iz države ESA ob uvozu v Skupnost in za izdelke s poreklom iz Skupnosti ob uvozu v državo ESA veljajo ugodnosti iz določb Sporazuma ob predložitvi:

(a)

potrdila o gibanju blaga EUR.1, vzorec katerega je v Prilogi III, ali

(b)

v primerih iz člena 23(1) izjave, v nadaljevanju ‚izjava na računu‘, ki jo izvoznik da na računu, dobavnici ali drugi trgovinski listini, ki zadevni izdelek opisuje dovolj natančno, da je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost; besedilo izjave na računu je v Prilogi IV.

2.   Ne glede na odstavek 1 se za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih iz člena 29 uporabljajo ugodnosti iz Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti katero koli od zgoraj navedenih listin.

3.   Po uradnem obvestilu v Odboru za carinsko sodelovanje za izdelke s poreklom v eni od pogodbenic ob uvozu v drugo pogodbenico veljajo ugodnosti preferencialne tarifne obravnave iz tega sporazuma ob predložitvi izjave na računu, ki jo v skladu s členom 23 sestavi izvoznik, registriran v skladu z ustrezno zakonodajo pogodbenic. V tem uradnem obvestilu se določi, da se odstavek 1(a) in (b) ne uporablja več.

4.   Za namene uporabe določb iz tega naslova izvozniki uporabljajo jezik, ki je skupen državam ESA in Skupnosti.

Člen 19

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice na pisno zahtevek, ki ga predloži izvoznik ali na izvoznikovo odgovornost njegov pooblaščeni zastopnik.

2.   V ta namen izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik izpolni potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in obrazec zahtevka, katerih vzorca sta v Prilogi III. Ta obrazca se izpolnita v skladu z določbami tega protokola. Če sta napisana z roko, morata biti izpolnjena s črnilom in tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti izpolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, kadar koli predloži vse ustrezne listine, ki dokazujejo status zadevnih izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

4.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice ali države ESA, če se zadevni izdelki lahko obravnavajo kot izdelki s poreklom iz Skupnosti ali države ESA ali iz ene od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5 ter izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

5.   Carinski organi, ki izdajo potrdilo, naredijo vse potrebno, da preverijo, ali imajo izdelki status izdelkov s poreklom in ali so izpolnjeni drugi pogoji iz tega protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikove računovodske evidence ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajajo potrdila, tudi zagotovijo, da je obrazec iz odstavka 2 pravilno izpolnjen. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6.   Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 mora biti na potrdilu naveden v polju 11.

7.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 20

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Ne glede na člen 19(7) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če:

(a)

ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin ali

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Za izvajanje odstavka 1 mora izvoznik v zahtevku navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 nanaša, in navesti razloge za svoj zahtevek.

3.   Carinski organi lahko potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4.   Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 morajo vsebovati naslednjo oznako v angleškem jeziku:

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

5.   Oznaka iz odstavka 4 mora biti vpisana v polje ‚Opombe‘ na potrdilu o gibanju blaga EUR.1.

Člen 21

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

1.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih listin, ki jih imajo.

2.   Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z izrazom v angleškem jeziku:

‚DUPLICATE‘.

3.   Zaznamek iz odstavka 2 se vpiše v polje ‚Opombe‘ na dvojniku potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4.   Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o gibanju blaga EUR.1, začne veljati z navedenim dnem.

Člen 22

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Kadar so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v državi ESA ali Skupnosti, je mogoče izvirno dokazilo o poreklu nadomestiti z enim ali več potrdili o prometu blaga EUR.1, z namenom, da se pošljejo vsi ali nekateri od teh izdelkov drugam znotraj držav ESA ali Skupnosti. Nadomestna potrdila o gibanju blaga EUR.1 izda carinski urad, pod nadzor katerega so bili dani izdelki, in overi carinski organ, pod nadzor katerega so bili dani izdelki.

Člen 23

Pogoji za izjavo na računu

1.   Izjavo na računu iz člena 18(1)(b) lahko da:

(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu člena 24 ali

(b)

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

2.   Izjavo na računu je mogoče dati, če se zadevni izdelki lahko obravnavajo kot izdelki s poreklom iz države ESA ali iz Skupnosti ali iz ene od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5 ter izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

3.   Izvoznik, ki podaja izjavo na računu, mora biti pripravljen, da kadar koli na upravičeno zahtevo carinskih organov izvozne države predloži vse ustrezne listine, ki dokazujejo, da imajo posamezni izdelki status izdelkov s poreklom in da so izpolnjeni drugi pogoji iz tega protokola.

4.   Izvoznik da izjavo na računu tako, da na račun, dobavnico ali drugo uradno listino natipka, vtisne z žigom ali natisne izjavo, katere besedilo je navedeno v Prilogi IV k temu protokolu, pri čemer uporabi eno od jezikovnih različic iz omenjene priloge, v skladu z določbami nacionalne zakonodaje države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.

5.   Izjave na računu morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 24 ne zahteva, da podpisuje take izjave, če carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6.   Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno, če je predložena v državi uvoza najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 24

Pooblaščeni izvoznik

1.   Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika, ki pogosto pošilja izdelke po določbah o trgovinskem sodelovanju iz Sporazuma, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki si želi takega pooblastila, mora carinskim organom predložiti zadovoljive dokaze v obliki vseh jamstev, ki so potrebna za preverjanje, ali imajo izdelki status izdelkov s poreklom in ali so izpolnjeni drugi pogoji iz tega protokola.

2.   Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

3.   Carinski organi pooblaščenemu izvozniku dodelijo številko carinskega pooblastila, ki se navede v izjavi na računu.

4.   Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja svoja pooblastila.

5.   Carinski organi lahko to pooblastilo kadar koli odvzamejo. To storijo, če pooblaščeni izvoznik ne zagotavlja več jamstev iz odstavka 1, ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 2 ali drugače nepravilno uporablja svoja pooblastila.

Člen 25

Veljavnost dokazila o poreklu

1.   Dokazilo o poreklu velja deset mesecev od datuma izdaje v državi izvoznici in mora biti v navedenem roku predloženo carinskim organom države uvoznice.

2.   Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo mogoče predložiti do določenega končnega datuma.

3.   V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, kadar so jim bili izdelki predloženi pred navedenim končnim datumom.

Člen 26

Tranzitni postopek

Če se izdelki vnesejo v državo ali na ozemlje iz členov 3 in 4, ki ni država porekla, začne teči nadaljnje 4-mesečno obdobje veljavnosti na datum, ko carinski organ v državi tranzita v polje 7 na potrdilu EUR.1 vpiše naslednje:

besedo ‚tranzit‘,

ime države tranzita,

uradni žig, katerega vzorčni odtis je bil dan na voljo Komisiji, skladnost s členom 36,

datum zaznamkov.

Člen 27

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje Sporazuma.

Člen 28

Uvoz po delih

Če se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih določi carinski organ uvozne države, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) za razlago harmoniziranega sistema, ki so uvrščeni v razdelka XVI in XVII ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvozijo po delih, se carinskemu organu ob uvozu prvega dela predloži enotno dokazilo o poreklu teh izdelkov.

Člen 29

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1.   Izdelki, ki jih fizične osebe pošljejo drugim fizičnim osebam kot majhne pakete ali so del osebne prtljage potnika, se sprejmejo kot izdelki s poreklom in se zanje ne zahteva predložitev dokazila o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in se zanje predloži izjava o izpolnjevanju pogojev iz tega protokola ter ni nobenega dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži navedeni listini.

2.   Občasni uvoz, pri katerem gre le za proizvode za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine proizvodov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.   Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 EUR pri malih paketih ali 1 200 EUR pri izdelkih, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 30

Informativni postopek za kumulacijske namene

1.   Ob uporabi člena 3(1), člena 4(1) in člena 5 se za materiale iz države ESA, iz Skupnosti, iz druge države AKP ali ČDO ali iz druge države, s katero se uporablja kumulacija, status blaga s poreklom v skladu s tem protokolom dokazuje s potrdilom o gibanju blaga EUR.1 ali dobaviteljevo izjavo, vzorec katere je v Prilogi V A k temu protokolu in ki jo da izvoznik v državi ali v Skupnosti, od koder so materiali.

2.   Ob uporabi člena 3(4) in člena 4(4) se obdelava ali predelava, izvedena v državi ESA, v Skupnosti, drugi državi AKP ali ČDO, dokazuje z dobaviteljevo izjavo, vzorec katere je v Prilogi V B k temu protokolu in ki jo da izvoznik v državi ali v Skupnosti, od koder so materiali.

3.   Dobavitelj predloži ločeno izjavo dobavitelja za vsako pošiljko blaga na trgovinskem računu, povezanem z navedenim pošiljanjem, ali v prilogi k navedenem računu, ali na dobavnici ali drugi trgovinski listini, povezani z navedenim pošiljanjem, ki zadevne materiale opisuje dovolj natančno, da jih je mogoče prepoznati.

4.   Dobaviteljeva izjava se lahko sestavi na vnaprej natisnjenem obrazcu.

5.   Dobaviteljeve izjave na računu imajo izvirni lastnoročni podpis dobavitelja. Kadar pa sta račun in dobaviteljeva izjava sestavljena z uporabo elektronske obdelave podatkov, dobaviteljeve izjave ni treba podpisati lastnoročno, če lahko carinski organ v državi, v kateri je dobaviteljeva izjava sestavljena, zadovoljivo identificira odgovornega uslužbenca dobavnega podjetja. Navedeni carinski organi lahko določijo pogoje za izvajanje tega odstavka.

6.   Dobaviteljeve izjave se predložijo carinskemu organu v državi izvoznici, ki prejme zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1.

7.   Dobavitelj, ki izpolni izjavo, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države, v kateri je bila izjava sestavljena, kadar koli predloži vse ustrezne listine, ki dokazujejo, da so informacije v tej izjavi točne.

8.   Dobaviteljeve izjave in potrdila o informacijah, ki so bili izdani pred datumom začetka veljavnosti tega protokola v skladu s členom 26 Protokola 1 k Sporazumu iz Cotonouja, veljajo še naprej.

Člen 31

Dokazilne listine

Listine iz člena 19(3) in člena 23(3), ki se uporabljajo za dokazovanje, da se izdelki iz potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računu lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države ESA, iz Skupnosti ali ene od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5 ter da izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola, lahko med drugim zajemajo:

(a)

neposredno dokazilo o postopkih, ki jih izvoznik ali dobavitelj izvaja za pridobitev zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali v njegovem notranjem knjigovodstvu;

(b)

listine, ki dokazujejo, da imajo uporabljeni materiali status materialov s poreklom, in so izdane ali sestavljene v državi ESA, v Skupnosti ali eni od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5, kjer se te listine uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo;

(c)

listine, ki dokazujejo obdelavo ali predelavo materialov v državi ESA, v Skupnosti ali eni od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5 in so izdane ali sestavljene v državi ESA, v Skupnosti ali eni od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5, kjer se te listine uporabljajo v skladu z nacionalno zakonodajo;

(d)

potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali izjave na računu, ki dokazujejo, da imajo uporabljeni materiali status materialov s poreklom, in so izdana ali sestavljena v državi ESA, v Skupnosti ali eni od drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5 ter v skladu s tem protokolom.

Člen 32

Hramba dokazila o poreklu in dokazilnih listin

1.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, vsaj tri leta hrani listine iz člena 19(3).

2.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu, vsaj tri leta hrani kopijo te izjave in listine iz člena 23(3).

3.   Dobavitelj, ki sestavi dobaviteljevo izjavo, vsaj tri leta hrani kopije izjave in računa, dobavnice ali drugih trgovinskih listin, ki jim je ta izjava priložena, ter listine iz člena 30(7).

4.   Carinski organ države izvoznice, ki izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, vsaj tri leta hrani zahtevek iz člena 19(2).

5.   Carinski organi države uvoznice vsaj tri leta hranijo potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bile predložene.

Člen 33

Odstopanja in oblikovne napake

1.   Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na listinah, ki so predložene carinskemu uradu zaradi izvajanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti in neveljavnosti navedenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta listina ustreza predloženim izdelkom.

2.   Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske napake na dokazilu o poreklu, ne smejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tej listini.

Člen 34

Zneski, izraženi v eurih

1.   Za uporabo določb člena 23(1)(b) in člena 29(3) v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot v eurih, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalnih valutah države ESA, držav članic Skupnosti in drugih držav ali ozemelj iz členov 3, 4 in 5, ki ustrezajo zneskom, izraženim v eurih.

2.   Za pošiljko se uporabljajo določbe člena 23(1)(b) ali člena 29(3) glede na valuto, v kateri je sestavljen račun, v skladu z zneskom, ki ga je določila zadevna država.

3.   Zneski, ki se uporabljajo v kateri koli nacionalni valuti, so v navedeni nacionalni valuti enakovredni zneskom, izraženih v eurih na prvi delovni dan oktobra. Zneski se sporočijo Komisiji Evropskih skupnosti do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Komisija Evropskih skupnosti o ustreznih zneskih uradno obvesti vse zadevne države.

4.   Država lahko navzgor ali navzdol zaokroži znesek, ki izhaja iz preračuna zneska, izraženega v eurih, v svojo nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki izhaja iz preračuna, ne sme razlikovati za več kot 5 odstotkov. Država lahko protivrednost zneska, izraženega v eurih, v svoji nacionalni valuti ohrani nespremenjeno, če se v času letne prilagoditve iz odstavka 3 zaradi preračuna navedenega zneska pred zaokrožanjem v nacionalni valuti poveča za manj kot 15 odstotkov. Protivrednost v nacionalni valuti lahko ostane nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje protivrednosti.

5.   Zneske, izražene v eurih, na zahtevo Skupnosti ali držav ESA pregleda Odbor za carinsko sodelovanje. Odbor za carinsko sodelovanje pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v eurih.

NASLOV V

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 35

Upravni pogoji za izdelke, za katere veljajo ugodnosti po Sporazumu

1.   Za proizvode s poreklom v smislu tega protokola iz držav ESA ali iz Skupnosti v času carinske uvozne deklaracije veljajo ugodnosti iz Sporazuma le, če so bili izvoženi na datum, na katerega država izvoznica izpolnjuje določbe iz odstavka 2, ali po njem.

2.   Države pogodbenice se zavežejo, da bodo uvedle:

(a)

potrebne nacionalne in regionalne dogovore za izvajanje in uveljavljanje pravil in postopkov iz tega protokola, vključno, kadar je to primerno, s potrebnimi dogovori za uporabo členov 3, 4 in 5;

(b)

upravnih strukture in sisteme, potrebne za ustrezno upravljanje in nadzor porekla proizvodov ter usklajenosti z drugimi pogoji iz tega protokola.

Država zagotovi uradna obvestila iz člena 36.

Člen 36

Uradno obvestilo carinskih organov pogodbenic

1.   Države ESA in države članice Skupnosti si prek Komisije Evropskih skupnosti oziroma sekretariata COMESA medsebojno izmenjajo naslove carinskih organov, ki so odgovorni za izdajanje in preverjanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 in izjav na računu ali dobaviteljevih izjav, ter vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju teh potrdil. Potrdila o gibanju blaga EUR.1 in izjave na računu ali dobaviteljeve izjave se sprejemajo za uporabo preferencialnega obravnavanja od datuma, ko Komisija Evropskih skupnosti oziroma sekretariat COMESA prejme informacije.

2.   Države ESA in države članice Skupnosti se medsebojno nemudoma obvestijo o kakršnih koli spremembah informacij iz odstavka 1.

3.   Organi iz odstavka 1 delujejo pod pristojnostjo vlade zadevne države. Organi, odgovorni za nadzor in preverjanje, so del vladnih organov zadevne države.

Člen 37

Medsebojna pomoč

1.   Za zagotovitev pravilne uporabe tega protokola si Skupnost, države ESA in druge države iz členov 3, 4 in 5 medsebojno pomagajo prek pristojnih carinskih uprav pri preverjanju verodostojnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1, izjav na računu ali dobaviteljevih izjav ter pravilnosti informacij iz teh listin.

2.   Organi, ki se jih zaprosi za pomoč, zagotovijo ustrezne informacije glede pogojev, pod katerimi je bil izdelek izdelan, pri čemer zlasti navedejo pogoje, pod katerimi so bila v različnih zadevnih državah ESA, v Skupnosti in drugih državah iz členov 3, 4 in 5 upoštevana pravila o poreklu.

Člen 38

Preverjanje dokazil o poreklu

1.   Naknadno preverjanje dokazil o poreklu se izvaja na podlagi analize tveganja in naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti takšnih listin, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.

2.   Za namene izvajanja določb odstavka 1 carinski organ države uvoznice carinskemu organu države izvoznice vrne potrdilo o gibanju blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh listin, pri čemer po potrebi navede razloge za zahtevek za preverjanje. V podporo zahtevku za preverjanje se pošlje vsaka pridobljena listina ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikove ali proizvajalčeve računovodske evidence ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo med čakanjem na izide preverjanja začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo izdelkov, se uvozniku ponudi sprostitev izdelkov, ob upoštevanju katerih koli previdnostnih ukrepov, ki se zdijo potrebni.

5.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, se o izidih tega preverjanja obvestijo čim prej. Ti rezultati morajo jasno pokazati, ali so listine pristne in ali se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države ESA, iz Skupnosti ali ene od drugih držav iz členov 3, 4 in 5 ter izpolnjujejo druge zahteve iz tega protokola.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje dovolj informacij za določitev verodostojnosti obravnavane listine ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

7.   Kadar se zdi, da postopek preverjanja ali kakršna koli druga informacija kaže na kršenje določb tega protokola, država izvoznica na lastno pobudo ali na zahtevo države uvoznice opravi ustrezne poizvedbe ali poskrbi za izvedbo takih poizvedb dovolj hitro, da se ugotovijo in preprečijo take kršitve, pri čemer lahko v ta namen zadevna država izvoznica povabi državo uvoznico k sodelovanju pri teh poizvedbah.

Člen 39

Preverjanje dobaviteljevih izjav

1.   Preverjanje dobaviteljevih izjav se izvede na podlagi analize tveganja in naključno ali kadar carinski organi države, v kateri so bile take izjave upoštevane pri izdajanju potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali sestavljanju izjave na računu, upravičeno dvomijo o pristnosti listine ali točnosti informacij v njej.

2.   Carinski organi, katerim je predložena dobaviteljeva izjava, lahko od carinskih organov države, v kateri je bila izjava dana, zahtevajo izdajo potrdila o informacijah, katerega vzorec je v Prilogi VI k temu protokolu. Namesto tega lahko carinski organi, ki jim je predložena dobaviteljeva izjava, od izvoznika zahtevajo, da predloži potrdilo o informacijah, ki so ga izdali carinski organi države, v kateri je izjava sestavljena. Urad, ki je izdal potrdilo o informacijah, vsaj tri leta hrani njegovo kopijo.

3.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o rezultatih tega preverjanja čim prej obveščeni. Izidi morajo jasno pokazati, ali so informacije v dobaviteljevi izjavi točne, in omogočiti, da se ugotovi, ali in v kakšnem obsegu se ta dobaviteljeva izjava lahko upošteva pri izdajanju potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali pri sestavljanju izjave na računu.

4.   Preverjanje opravijo carinski organi države, v kateri je bila izjava dobavitelja sestavljena. V ta namen imajo pravico zahtevati kakršno koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled dobaviteljevega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben, da se preveri točnost dobaviteljeve izjave.

5.   Morebitno potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava na računu, izdana oz. podana na podlagi netočne dobaviteljeve izjave, velja za nično in neveljavno.

Člen 40

Reševanje sporov

Če se pojavijo spori v zvezi s postopki preverjanja iz členov 38 in 39, ki jih carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, in carinski organi, ki so odgovorni za njegovo izvajanje, ne morejo sami razrešiti, ali če se pojavijo vprašanja glede razlage tega protokola, se ta predajo v presojo Odboru za carinsko sodelovanje.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo navedene države.

Člen 41

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi listina, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo izdelkov.

Člen 42

Proste cone

1.   Države ESA in Skupnost sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu ali dobaviteljeve izjave in za katere se med prevozom uporablja prosta cona na njihovem ozemlju, ne zamenjajo z drugim blagom in da se na njih ne opravijo drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega kvarjenja.

2.   Kadar se z uporabo izjeme v zvezi z določbami iz odstavka 1 izdelki s poreklom iz države ESA ali iz Skupnosti uvozijo v prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in če se v zvezi z njimi opravijo obdelave ali predelave, zadevni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

Člen 43

Odbor za carinsko sodelovanje

1.   Ustanovi se Odbor za carinsko sodelovanje, v nadaljevanju imenovan ‚Odbor‘, ki je odgovoren za izvajanje upravnega sodelovanja zaradi pravilne in enotne uporabe tega protokola in za izvajanje katere koli druge naloge na carinskem področju.

2.   Odbor redno proučuje učinek uporabe pravil o poreklu na države ESA, zlasti na najmanj razvite države ESA, in Svetu ministrov priporoča ustrezne ukrepe.

3.   Odbor sprejema odločitve glede kumulacije pod pogoji iz člena 5.

4.   Odbor sprejema odločitve glede odstopanj od tega protokola pod pogoji iz člena 44.

5.   Odbor se redno sestaja in ima dnevni red, o katerem se vnaprej dogovori z državami ESA in Skupnostjo.

6.   Odbor na eni strani sestavljajo izvedenci držav članic Skupnosti in uslužbenci Komisije, odgovorni za carinska vprašanja, ter na drugi strani izvedenci, ki zastopajo države ESA, in uslužbenci regionalnih skupin držav ESA, odgovorni za carinska vprašanja. Odbor lahko po potrebi predlaga ustrezno strokovno pomoč. Funkcijo predsednika Odbora opravljajo pogodbenice izmenično.

Člen 44

Odstopanja

1.   Odbor za carinsko sodelovanje, v nadaljnjem besedilu v tem členu: Odbor, lahko odobri odstopanja od tega protokola, kadar to upravičuje razvoj obstoječe industrije ali nastanek nove industrije v državah ESA. Pred tem ali ko zadevne države ESA predložijo zadevo Odboru, obvestijo Skupnost o svojem zahtevku za odobritev odstopanja, skupaj z razlogi za zahtevek v skladu z odstavkom 2. Skupnost v skladu s tem členom pritrdilno odgovori na vse zahtevke držav ESA, ki so primerno utemeljeni in ki ne morejo povzročiti hujše škode obstoječi industriji Skupnosti.

2.   Da bi Odbor lažje proučil zahtevke za odobritev odstopanja, države ESA, ki vlagajo zahtevek, z obrazcem iz Priloge VII k temu protokolu v podporo zahtevku navedejo čim popolnejše informacije, ki vsebujejo zlasti naslednje točke:

opis končnega izdelka,

značilnosti in količino materialov s poreklom iz tretjih držav,

značilnosti in količino materialov s poreklom iz držav ESA ali držav ali ozemelj iz členov 3 in 4 ali materialov, ki so bili v teh državah ali na teh ozemljih predelani,

postopke izdelave,

dodano vrednost,

število zaposlenih v zadevnem podjetju,

pričakovani obseg izvoza v Skupnost,

druge možne vire dobave surovin,

razloge za zahtevano trajanje glede na prizadevanja za najdbo novih virov dobav,

druge pripombe.

Ista pravila se uporabljajo za vsako zahtevo za podaljšanje. Odbor lahko obrazec spremeni.

3.   Pri proučitvi zahtevkov se upošteva zlasti:

(a)

stopnja razvitosti ali geografski položaj države ali držav ESA;

(b)

primere, pri katerih bi uporaba obstoječih pravil o poreklu znatno vplivala na zmožnost obstoječe industrije v državi ESA, da nadaljuje z izvozom v Skupnost, zlasti v primerih, ko bi to lahko povzročilo prenehanje njenih dejavnosti;

(c)

posebni primeri, v katerih je mogoče jasno dokazati, da bi lahko pravila o poreklu ogrozila pomembno vlaganje v industrijo, in pri katerih bi odstopanje, ki bi podprlo uresničevanje investicijskega programa, omogočilo postopno izpolnjevanje teh pravil.

4.   V vsakem primeru je treba proučiti, ali pravila v zvezi s kumulacijo ne zagotavljajo rešitve za ta problem.

5.   Poleg tega, če se predlog za odobritev odstopanja nanaša na eno od najmanj razvitih ali otoških držav ESA, se predlog prouči z naklonjenostjo, zlasti glede na:

(a)

ekonomski in socialni vpliv sklepa, ki se sprejme, zlasti v zvezi z zaposlovanjem;

(b)

potrebo po uporabi odstopanja v nekem obdobju ob upoštevanju specifičnega položaja posamezne države ESA in njenih težav.

6.   Pri proučevanju zahtevkov se za vsak primer posebej upošteva možnost podelitve statusa izdelka s poreklom izdelkom, ki vključujejo materiale s poreklom iz sosednjih držav v razvoju, najmanj razvitih držav ali držav v razvoju, s katerimi ima ena ali več držav ESA posebne odnose, pod pogojem, da se lahko vzpostavi zadovoljivo upravno sodelovanje.

7.   Ne glede na odstavke 1 do 6 se odstopanje odobri, kadar je dodana vrednost izdelkov brez porekla, ki se uporabljajo v zadevni državi ESA, vsaj 45 % vrednosti končnega izdelka, pod pogojem, da odstopanje ni tako, da bi resno škodovalo kakemu gospodarskemu področju Skupnosti ali ene ali več držav članic.

8.   Ne glede na odstavke 1 do 7 se odstopanje v zvezi s tunom v pločevinkah in tunovimi fileji odobri samo v okviru letne kvote 8 000 ton za tuna v pločevinkah in v okviru letne kvote 2 000 ton za tunove fileje. Predlogi za odobritev takega odstopanja države ESA predložijo Odboru v skladu z zgoraj omenjenimi kvotami, ta pa jih avtomatično odobri in uveljavi z odločbo.

9.   Odbor naredi vse potrebno za zagotovitev, da se odločitev sprejme čim prej in v vsakem primeru najpozneje v petinsedemdesetih delovnih dneh po tem, ko zahtevek prejme sopredsednik Odbora ES. Če v tem roku Skupnost ne obvesti držav ESA o svojem stališču glede predlogov, se šteje, da je predlog sprejet.

10.

(a)

Odstopanje velja za obdobje, načeloma petih let, ki ga določi Odbor.

(b)

Odločba o odobritvi odstopanja lahko velja tudi za podaljšanje, ne da bi bila potrebna nova odločba Odbora, pod pogojem, da posamezna država ali države ESA tri mesece pred koncem posameznega obdobja predložijo dokazilo, da še vedno niso sposobne izpolnjevati pogojev tega protokola, od katerih je bilo odobreno odstopanje. Morebitne ugovore zoper podaljšanje Odbor čim prej prouči in odloči o podaljšanju odstopanja. Odbor ravna, kot je določeno v odstavku 9. Sprejmejo se vsi potrebni ukrepi, da se preprečijo prekinitve pri uporabi zadevnega odstopanja.

(c)

Odbor lahko v obdobjih iz pododstavkov (a) in (b) revidira pogoje za izvajanje odstopanja, če se ugotovi, da je prišlo do znatne spremembe bistvenih dejavnikov, ki so pripomogli k odločitvi o odobritvi odstopanja. Ob zaključku te revizije se lahko Odbor odloči, da bo spremenil pogoje svoje odločbe glede obsega odstopanja ali katerega koli drugega prej določenega pogoja.

NASLOV VI

CEUTA IN MELILLA

Člen 45

Posebni pogoji

1.   Izraz ‚Skupnost‘, ki se uporablja v tem protokolu, ne vključuje Ceute in Melille. Izraz ‚izdelki s poreklom iz Skupnosti‘ ne zajema izdelkov s poreklom iz Ceute in Melille.

2.   Določbe tega protokola se smiselno uporabljajo pri določanju, ali se lahko izdelki, uvoženi v Ceuto in Melillo, štejejo za izdelke s poreklom iz države ESA.

3.   Če se izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti, Melilli ali Skupnosti, obdelajo in predelajo v državi ESA, se šteje, kot da so bili v celoti pridobljeni v državi ESA.

4.   Za obdelavo ali predelavo, izvedeno v Ceuti, Melilli ali Skupnosti, se šteje, da je bila izvedena v državi ESA, če so materiali nadalje obdelani ali predelani v državi ESA.

5.   Za izvajanje odstavkov 3 in 4 se nezadostni postopki s seznama v členu 8 tega protokola ne obravnavajo kot obdelava ali predelava.

6.   Ceuta in Melilla se obravnavata kot enotno ozemlje.

NASLOV VII

KONČNE DOLOČBE

Člen 46

Spremembe Protokola

Odbor SGP se lahko odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 47

Priloge

Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola.

Člen 48

Izvajanje Protokola

Skupnost in države ESA naredijo vse potrebno za izvajanje tega protokola.

„PRILOGA I

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V PRILOGI II

Opomba 1:

Ta seznam določa pogoje, ki so predpisani za vse izdelke, da se lahko štejejo za zadostno obdelane ali predelane v smislu člena 7 Protokola.

Opomba 2:

1.

Prva dva stolpca seznama opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v navedenem sistemu uporablja za navedeno tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 ali 4. Kadar je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu ‚ex‘, se pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v stolpcu 2.

2.

Kadar je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v stolpcu 2 splošen, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo za vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

3.

Kadar seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v tarifni številki, je v vsakem novem odstavku opis navedenega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

4.

Kadar je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcu 3 in v stolpcu 4, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi pravilo iz stolpca 3 ali tisto iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo v stolpcu 3.

Opomba 3:

1.

Določbe člena 7 Protokola v zvezi z izdelki s statusom blaga s poreklom, ki se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen v tovarni, kjer se ti izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Skupnosti ali državah ESA.

Primer:

Motor v tarifni številki 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 odstotkov cene franko tovarna, je izdelan iz ‚drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem‘ iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje potekalo v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je jeklo že pridobilo poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 s seznama. Tako se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali drugi tovarni v Skupnosti. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva pri seštevanju vrednosti uporabljenih materialov brez porekla.

2.

Pravilo na seznamu pomeni minimalno obdelavo ali predelavo in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status izdelka s poreklom, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa s poreklom. Če torej pravilo določa, da je mogoče na neki stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba takega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, medtem ko na poznejši ni dovoljena.

3.

Ne glede na opombo 3.2 se v primeru, kadar pravilo določa, da se lahko uporabijo ‚materiali iz katere koli tarifne številke‘, lahko uporabijo tudi materiali iz iste tarifne številke, kakršno ima izdelek, toda ob upoštevanju katerih koli posebnih omejitev, ki jih to pravilo prav tako lahko vsebuje. Vendar izraz ‚izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke …‘, pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek z drugačnim opisom od opisa izdelka v stolpcu 2 seznama.

4.

Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kakor enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da se uporabijo vsi.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se med drugimi materiali lahko uporabijo kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko ali eno ali drugo ali oboje.

5.

Kadar pravilo na seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj seveda ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu. (Glej tudi opombo 6.3 v zvezi s tekstilom.)

Primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žita in žitnih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žita.

To pa ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega na seznamu, lahko izdelani iz materialov enakih značilnosti na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz ex poglavja 62, narejenega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni mogoče začeti pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

6.

Če pravilo na seznamu navaja dve odstotni točki kot največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, potem se ti odstotni točki ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih točk. Poleg tega posamezne odstotne točke ne smejo biti presežene v zvezi s posebnimi materiali, za katere se uporabljajo.

Opomba 4:

1.

Izraz ‚naravna vlakna‘ se na seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

2.

Izraz ‚naravna vlakna‘ vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, pa tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

3.

Izrazi ‚tekstilna kaša‘, ‚kemični materiali‘ in ‚materiali za izdelavo papirja‘ so na seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.

Izraz ‚umetna ali sintetična rezana vlakna‘ se na seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, za rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

1.

Kadar se za izdelek na seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri izdelavi tega izdelka, ki skupaj pomenijo 10 odstotkov ali manj skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji iz stolpca 3. (Glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj.)

2.

Vendar se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

svila,

volna,

groba živalska dlaka,

fina živalska dlaka,

konjska žima,

bombaž,

materiali za izdelavo papirja in papir,

lan,

konoplja,

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga tekstilna rastlinska vlakna,

sintetični filamenti,

umetni filamenti,

prevodni filamenti,

sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

sintetična rezana vlakna iz poliestra,

sintetična rezana vlakna iz poliamida,

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

sintetična rezana vlakna iz poliimida,

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena,

sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida,

sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,

druga sintetična rezana vlakna,

umetna rezana vlakna iz viskoze,

druga umetna rezana vlakna,

preja iz poliuretana laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, posukana ali ne,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, posukana ali ne,

izdelki iz številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, pri čemer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema,

drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne izpolnjujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), če njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (po katerih se zahteva izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ta zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi, če njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Čopasta tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, ki sta uvrščeni v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila ta čopasta tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da je uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je potemtakem čopasta tekstilna tkanina mešani izdelek.

3.

Za izdelke, ki vsebujejo ‚prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali nepovezano‘, je odstopanje pri tej preji 20 odstotkov.

4.

Za izdelke, ki vsebujejo ‚trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine, ki ne presega 5 mm, pri čemer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med plastičnima slojema‘, je odstopanje pri tem traku 30 odstotkov.

Opomba 6:

1.

Pri tekstilnih izdelkih, na seznamu označenih z opombo, ki se nanaša na to uvodno opombo, se lahko uporabita tekstilno okrasje in pribor, ki ne ustrezata pravilu za zadevni izdelani izdelek, določenemu na seznamu v stolpcu 3, pod pogojem, da njuna teža ne presega 10 odstotkov celotne teže vseh uporabljenih materialov.

Tekstilno okrasje in pribor sta razvrščena v poglavjih 50 do 63. Podloge in medvloge ne veljajo za okrasje ali pribor.

2.

Nobenemu okrasju in priboru ali drugim uporabljenim materialom, ki vsebujejo tekstil, ni treba izpolnjevati pogojev iz stolpca 3, čeprav ne sodijo v obseg opombe 3.5.

3.

Vendar se lahko v skladu z opombo 3.5 uporablja katero koli okrasje in pribor ali drugi izdelki brez porekla, ki ne vsebujejo tekstila, kadar ne morejo biti narejeni iz materialov iz stolpca 3.

Na primer (1), če pravilo na seznamu določa, da mora biti za oblačilo, kot je bluza, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih elementov, kot so gumbi, ker ne morejo biti izdelani iz tekstilnih materialov.

4.

Kadar se uporablja odstotno pravilo, je pri izračunu vrednosti uporabljenih materialov brez porekla treba upoštevati vrednost okrasja in pribora.

Opomba 7:

1.

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so ‚specifični procesi‘ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija (redestilacija) z zelo natančnim procesom frakcioniranja (2);

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija.

2.

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so ‚specifični procesi‘ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija (redestilacija) z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z uporabo selektivnih razredčil (topil);

(f)

proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 odstotkov vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

samo v zvezi s proizvodi, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(l)

samo v zvezi s težkimi olji, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje) zlasti zaradi izboljšanja barve ali obstojnosti ne obravnava kot specifični proces;

(m)

samo v zvezi z gorivom, ki se uvršča v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, pod pogojem, da se manj kakor 30 odstotkov količine izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;

(n)

samo v zvezi s težkimi olji, razen plinskih in kurilnih, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z visokofrekvenčnimi razelektritvami skozi krtačke.

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 enostavni postopki, kakršni so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebnostjo žvepla, katera koli kombinacija teh postopkov ali podobni postopki ne dodelijo porekla.

„PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da proizvedeni izdelek lahko dobi status blaga s poreklom

Izdelki, omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v tem sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele tega sporazuma.

Tarifna št. HS

(1)

Poimenovanje izdelka

(2)

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(3) ali (4)

Poglavje 01

Žive živali

Vse uporabljene živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene

 

Poglavje 02

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 že v celoti pridobljeni

 

ex Poglavje 03

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, razen za:

Vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 morajo biti v celoti pridobljeni

 

0304

Ribji fileji in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

0305

Ribe, sušene, soljene ali v slanici; prekajene ribe, kuhane ali ne, pred ali med prekajevanjem; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 0306

Raki, v oklepu ali brez, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni raki v oklepu ali brez oklepa, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 0307

Mehkužci, v lupini ali ne, sušeni, soljeni ali v slanici; dimljeni mehkužci, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti iz mehkužcev, primerni za človeško prehrano

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 0308

vodni nevretenčarji razen rakov in mehkužcev, sušeni, soljeni ali v solnici; dimljeni vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov in mehkužcev, primerni za človeško prehrano

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex poglavje 04

Mlečni izdelki; perutninska in ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni

 

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali ne, aromatizirano ali ne ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom ali ne

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

morajo biti vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega soka) iz tarifne številke 2009 izdelki s poreklom,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 05

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni

 

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča

Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak

 

Poglavje 06

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

Poglavje 07

Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 08

Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vse uporabljeno sadje in oreški v celoti pridobljeni,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene proizvoda franko tovarna

 

ex Poglavje 09

Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni

 

ex Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljeni

 

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih, oluščenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708

 

ex Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni

 

ex 1211

Rastline in deli rastlin (vključno s semeni in plodovi), vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene, ohlajeni ali zamrznjeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali v prahu:

 

 

ex 1211 90

druge rastline in deli rastlin, vključno s semeni in plodovi, (razen korenin ginsenga, listov koke, makove slame, rastlin rodu Ephedra in brazilskega tika)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801 , 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

1301

Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljnate smole (na primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne sme presegati 50 % cene izdelka franko tovarna

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni

 

ex Poglavje 15

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

1501

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503 :

 

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0203 , 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506

 

 

drugo

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih izdelkov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih izdelkov perutnine iz tarifne številke 0207

 

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

 

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0201 , 0202 , 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, rafinirani ali nerafinirani, toda kemično nemodificirani:

 

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1504

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505

 

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

 

trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1506

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1507 do 1515

Rastlinska olja in njihove frakcije:

sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo olje, olje iz kopre, palmovega jedra, babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije olja jojoba in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo živil za prehrano ljudi

trdne frakcije, razen iz olja jojoba

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

Izdelava iz drugih materialov iz tarifnih številk 1507 do 1515

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni,

morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507 , 1508 , 1511 in 1513

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti in olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni,

morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507 , 1508 , 1511 in 1513

 

ex Poglavje 16

Proizvodi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; razen za:

Izdelava iz živali iz poglavja 1

 

1604 in 1605

Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 3 ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, aromatizirana ali obarvana

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1702

 

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, aromatizirani ali obarvani

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali s poreklom

 

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, aromatiziranega ali obarvanega

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom manj kot 5 mas. % kakava, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

 

 

 

ki vsebuje 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste ‚durum‘ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni

 

 

ki vsebuje več kot 20 mas. % mesa, klavničnih proizvodov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste ‚durum‘ in njenih proizvodov) v celoti pridobljeni,

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (na primer koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 1806 ,

pri kateri morajo biti vse uporabljeno žito in moka (razen pšenice vrste ‚durum‘ in njenih izdelkov ter koruze vrste Zea indurata) v celoti pridobljena,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11

 

ex poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni

 

ex 2001

Jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2004 in ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kakor v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2008

oreški, brez dodatka sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801 , 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

 

kikirikijevo maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

 

drugo, razen sadja in oreškov, kuhano kako drugače kot v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja, zamrznjeno

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 21

Razna živila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh izdelkov ali na osnovi kave, čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

mora biti vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena

 

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

 

 

gorčična moka in zdrob ter pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 2104

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005

 

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 22

Pijače, alkoholi in kis; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

morajo biti vse uporabljeno grozdje ali materiali, pridobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni

 

2202

Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna,

morajo biti vsi uporabljeni sadni sokovi (razen ananasovega, citroninega ali grenivkinega soka) izdelki s poreklom

 

2207 2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; denaturiran etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo manj kot 80 vol. %; destilati, likerji in druge alkoholne pijače

Izdelava:

pri kateri se uporabljajo materiali, ki niso uvrščeni v tar. št. 2207 ali 2208 ,

pri kateri morajo biti vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali pa se lahko uporabi arak z vsebnostjo do 5 vol. %, če so vsi drugi uporabljeni materiali izdelki s poreklom

Izdelava:

iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 2207 ali 2208 ,

pri kateri morajo biti vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali pa se lahko uporabi arak z vsebnostjo do 5 vol. %, če so vsi drugi uporabljeni materiali izdelki s poreklom

 

ex Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena

 

ex 2306

Oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene

 

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Izdelava, pri kateri:

morajo biti vse uporabljeno žito, ves sladkor ali melase, meso ali mleko proizvodi s poreklom,

morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex Poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen za:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 že s poreklom

 

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 že s poreklom

 

ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2504

Naravni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in zmlet

Bogatenje vsebnosti ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita

 

ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno s kvadratnimi) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje kamna, z žaganjem ali drugače (tudi če je že žagan), debeline nad 25 cm

 

ex ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita

 

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit)

 

ex 2520

Mavec, posebej pripravljen za uporabo v zobozdravstvu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata

 

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude

 

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv

 

Poglavje 26

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (3)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex 2709

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih materialov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov

 

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (4)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (3)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (5)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (6)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (7)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr. bituminozni kit, ‚cutback‘)

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (5)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 28

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2805

Mešane kovine

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraboratnega pentahidrata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2852

živosrebrove spojine notranjih etrov, ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

notranji etri in njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

živosrebrove spojine nukleinskih kislin in njihovih soli, kemično določenih ali nedoločenih; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 , 2933 in 2934 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugi kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno s tistimi, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo živosrebrove spojine

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti, ki vsebujejo živosrebrove spojine, na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3002 ali 3006 ; certificirani referenčni materiali, ki vsebujejo živosrebrove spojine

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 29

Organski kemijski proizvodi; razen za: razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (8)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (9)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex 2905

Alkoholati kovin alkoholov iz te tar. št. in etanola

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905 . Kovinski alkoholati iz te tarifne številke pa se lahko uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2932

notranji etri in njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2934

Nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 , 2933 in 2934 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2937

Hormoni, prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, naravni ali sintetični; njihovi derivati in strukturno podobne snovi, vključno z verižno modificiranimi polipeptidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni:

 

 

 

druge heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

druge nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 , 2933 in 2934 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 2939 11

Koncentrati makove slame, ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

2939 80

Alkaloidi nerastlinskega izvora

heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika

nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 , 2933 in 2934 pa ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, modificirani ali nemodificirani ali dobljeni po biotehničnih postopkih; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni izdelki:

 

 

 

druge spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo, v obliki peptidov in beljakovin, ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

proizvodi, sestavljeni iz dveh sestavin ali več, ki so pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali paketih za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

 

 

 

človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

živalska kri, pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

frakcije krvi, razen antiserumov, hemoglobina, krvnih globulinov in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

hemoglobin, krvni in serumski globulini

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002 . Ti materiali se lahko uporabljajo tudi, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

Druge heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika, ki imajo v strukturi nekondenziran imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne), v obliki peptidov in beljakovin, ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Druge nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene, v obliki peptidov in beljakovin, ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov; druge heterociklične spojine, v obliki peptidov in beljakovin, ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 , 2933 in 2934 pa ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugi hormoni, prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, naravni ali sintetični, v obliki peptidov in beljakovin (razen blaga iz tarifne številke 2937 ), ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov; njihovi derivati in strukturno podobne snovi, vključno z verižno modificiranimi polipeptidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni, v obliki peptidov in beljakovin (razen blaga iz tarifne številke 2937 ), ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugi polietri v primarnih oblikah, v obliki peptidov in beljakovin, ki so neposredno vključeni v regulacijo imunoloških procesov

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene proizvoda franko tovarna (e)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3003 in 3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002 , 3005 ali 3006 ):

dobljena iz amikacina iz tar. št. 2941

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

ex 3006

Pripomočki, ki se uporabljajo za stomo, plastični

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

sterilne absorpcijske niti za kirurgijo ali zobarstvo in sterilne kirurške ali zobarske zapore proti sprijemanju, absorpcijske ali ne:

iz plastike,

ploščati proizvodi, več kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno s kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

proizvodi iz adicijske homopolimerizacije, v katerih en sam monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebnosti polimerov

drugo

iz tkanin

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (10)

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (10)

Izdelava iz preje (11)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3006 70

Preparati v obliki gela, namenjeni za uporabo v humani ali veterinarski medicini kot mazivo za dele teles pri kirurških operacijah ali zdravniških pregledih ali kot vmesna snov med telesom in medicinskim inštrumentom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3006 92

Odpadni farmacevtski izdelki:

drugi kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 31

Gnojila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna Aluminijev sulfat

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

natrijevega nitrata

kalcijevega cianamida

kalijevega sulfata

magnezijevega kalijevega sulfata

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3205

‚Lake‘ barvila; preparati, navedeni v opombi 3 v tem poglavju na osnovi ‚lake‘ barvil (12)

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 3203 , 3204 in 3205 . Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tarifne številke 3205 , če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z materiali iz druge ‚skupine‘ (13) v tej tar. št. Lahko pa se uporabljajo materiali iz iste skupine, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in ‚zobarski voski‘ ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov, če so ti manj kot 70 mas. %

Postopki rafiniranja in/ali eden ali več specifičnih procesov (14)

Drugi postopki, kot tisti iz stolpca (3), pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 1516 ,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

maščobnih kislin, ki niso kemično določene, ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voska iz tar. št. 3823 ,

 

 

 

materialov iz tar. št. 3404

Te materiale je mogoče uporabiti le, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov:

 

 

 

škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3505

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tar. št. 1108

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri vnetljivi preparati

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3701

Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

 

plan film za trenutno (hitro) barvno fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3702 . Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tarifne številke 3702 , če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3702 . Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701 in 3702 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3702

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3704

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 3701 ali 3704

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3801

koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah in pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3811

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja:

 

 

 

pripravljeni dodatki za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo ali plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3813

Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3814

Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3818

Kemični elementi, namenjeni za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, namenjene za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3819

Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3820

Preparati zoper zamrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3821

Pripravljene podlage za vzdrževanje mikroorganizmov (vključno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, človeških ali živalskih celic

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3822

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi.

 

 

 

industrijske monokarbonske maščobne kisline, kisla olja iz rafinacije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

 

industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 3823

 

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemični proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz proizvodnje kemijske ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

 

naslednji iz te tarifne številke:

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi proizvodov iz naravnih smol

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli

ionski izmenjalci

absorpcijska sredstva (getterji) za vakuumske cevi

 

 

 

alkalni železov oksid za prečiščevanje plina

amonijakova voda in izkoriščeni oksid, dobljen s prečiščevanjem plina iz premoga

sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

fuzelno olje in dipelovo olje

 

 

 

mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlago iz papirja ali tekstila ali brez nje

 

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3825

Ostanki iz proizvodnje kemijske ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; komunalni odpadki; blato iz čistilnih naprav; drugi odpadki iz opombe 6 k temu poglavju:

 

 

 

vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr. obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

klinični odpadki: kirurške rokavice, palčniki in rokavice brez prstov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

 

brizgalke, igle, katetri, kanile in podobno

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3826

Biodizel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70 mas.% olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3901 do 3915

Plastične mase v primernih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex ex 3907 in 3912 , za kateri so pravila določena spodaj:

 

 

 

proizvodi iz adicijske homopolimerizacije, v katerih en sam monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebnosti polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (15)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (15)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3907

kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz iste tarifne številke, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (16)

 

 

poliester

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata

 

3912

Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tar. št. ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 in ex 3921 , za katere so pravila določena v nadaljevanju:

 

 

 

ploščati proizvodi, več kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno s kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

proizvodi iz adicijske homopolimerizacije, v katerih en sam monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebnosti polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna,

vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (17)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (18)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3916 in ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna,

vrednost katerih koli materialov iz iste tar. št., kot je tar. št. proizvoda, ne presega 20 % cene proizvoda franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex 3920

folije ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

folije iz regenerirane celuloze, poliamida ali poletilena

Izdelava, pri kateri vrednost materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (19)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4001

Laminirane plošče iz surove gume za čevlje

Laminacija listov iz naravnega kavčuka

 

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali v trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

4012

Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, medsebojno zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

 

protektirane pnevmatike, polne pnevmatike ali pnevmatike z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih pnevmatik

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4011 in 4012

 

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz trde gume

 

ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno

 

4104 do 4106

Strojene ali ‚crust‘ kože, brez volne ali dlak, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje predstrojenega usnja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

4107

Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali ‚crust‘ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114 :

Ponovno strojenje predstrojenega usnja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tarifnih številk 4104 do 4107 , 4112 ali 4113 , če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 42

Izdelki iz usnja; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

 

plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

 

drugo

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna.

 

4303

Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302

 

ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; lesno oglje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4403

Les, grobo obdelan (obtesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega

 

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex 4408

Listi za furniranje in za vezan les, debeline do vključno 6 mm, prstasto spojen, in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, debeline do vključno 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen

Spajanje, skobljanje, brušenje ali spajanje na koncu

 

ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli roba ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne:

 

brušen ali na koncih spojen

Brušenje ali spajanje na koncih

 

 

profiliran les in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex 4410 do ex 4413

Okraski in ornamenti, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost

 

ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah

 

ex 4418

stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo celičaste lesene plošče, skodle in opaži.

 

 

profiliran les in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tarifne številke, razen lesene žice iz tarifne številke 4409

 

ex Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tarifne številke 4501

 

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4816

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje (razen tistih iz tar. št. 4809 ), matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

 

 

 

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex Poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

4909

Tiskane ali ilustrirane razglednice; poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911

 

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki:

 

 

 

koledarji vrste ‚večni‘ ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911

 

ex Poglavje 50

Svila; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 5003

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov

 

5004 do ex 5006

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

Izdelava iz (20):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

Izdelava iz preje (21)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz (21):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5111 do 5113

Tkanine iz volne, fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime:

Izdelava iz preje (22)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 52

Bombaž; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz (23):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5208 do 5212

Bombažne tkanine

Izdelava iz preje (23)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz (24):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

Izdelava iz preje (24)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz (24):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

 

 

 

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

Izdelava iz preje (25)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5501 do 5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz (25):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, ne mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

Izdelava iz preje (26)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi; razen za:

Izdelava iz (27):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

 

iglana klobučevina

Izdelava iz (27):

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

Izdelava iz (27):

naravnih vlaken,

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 , impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

 

niti in kord iz kavčuka, prekriti s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom;

 

 

drugo

Izdelava iz (27):

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405 , kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Izdelava iz (28):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Izdelava iz (29):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

 

 

 

iz iglane klobučevine

Izdelava iz (28):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

Tkanina iz jute pa se lahko uporablja kot podloga.

 

 

iz druge klobučevine

Izdelava iz (30):

naravnih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne kako drugače predelanih za predenje ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

Izdelava iz preje (31)

Tkanina iz jute pa se lahko uporablja kot podloga.

 

ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen za:

Izdelava iz preje (31)

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5805

Ročno tkane tapiserije vrste Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in podobne in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5810

Vezenine v metražah, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za kopiranje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje

 

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz najlona ali drugih poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona, velike trdnosti:

Izdelava iz preje

 

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje (31)

 

5905

Zidne tapete iz tekstilnih surovin:

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje

 

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene:

Izdelava iz preje

Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost nepotiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče in podobno; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

 

žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

5909 do 5911

Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo:

 

diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911

Izdelava iz preje ali odpadnih tkanin ali krp iz tarifne številke 6310

Izdelava iz preje (32)

Izdelava iz preje (32)

 

 

 

tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, impregnirane ali prevlečene ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar. št. 5911

 

drugo

 

 

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz preje (33)

 

Poglavje 61

Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani:

 

 

 

dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz tkanin

 

 

drugo

Izdelava iz preje (32)

 

ex Poglavje 62

Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih ali kvačkanih; razen za:

Izdelava iz tkanin

 

6213 in 6214

Robčki, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (34)

Proizvodnja iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna (34)

 

drugo

Izdelava iz preje (35)  (36)

Izdelava, ki ji sledi tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva postopka priprave ali dva zaključna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vse uporabljene nepotiskane tkanine iz tarifne številke 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

6217

Drug gotov pribor za oblačila; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tar. št. 6212 :

 

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (34)

Proizvodnja iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna (34)

 

ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (34)

Proizvodnja iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanin ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna (37)

 

medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna

 

ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

 

iz klobučevine, iz netkanih tkanin

Izdelava iz (38)

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

 

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (38)  (39)

Izdelava iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz preje (38)  (39)

 

6305

Vreče in vrečke za pakiranje blaga

Izdelava iz preje (38)

 

6306

Ponjave, platnene strehe in senčniki; šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje:

Izdelava iz tkanin

 

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Izdelki brez porekla pa so lahko del garniture, če njihova skupna vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; razen za:

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406

 

6406

Deli (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); odstranljivi vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki ter njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6505

Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (40)

 

ex Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

6601

Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja in puha; umetno cvetje; lasuljarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca

 

ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke

 

ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo)

 

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7003 , ex 7004 in ex 7005

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7006

Steklo iz tarifne številke 7003 , 7004 in 7005 , upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali:

 

 

 

podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (41)

Izdelava iz neprevlečenih podlag iz steklene plošče iz tarifne številke 7006

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7008

Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001

 

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

Rezanje steklovine, če vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo pri mizi, v kuhinji, v sanitarijah, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tarifne številke 7010 ali 7018 )

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

Rezanje steklovine, če vrednost nerazrezane steklovine ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, predpreje, preje ali rezanih niti ali

steklene volne

 

ex Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih; imitacije nakita; kovanci; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 7102 , ex 7103 in ex 7104

Obdelani dragi in poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov

 

7106 , 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

 

surove

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 7106 , 7108 ali 7110

Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifnih številk 7106 , 7108 ali 7110

ali

legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106 , 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami

 

polproizvodi ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin

 

ex 7107 , ex 7109 in ex 7111

Kovine, navaljane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami

 

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7117

Imitacija nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

Izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ex Poglavje 72

Železo in jeklo; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7207

Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ali 7205

 

7208 do 7216

Ploščati valjani proizvodi, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla;

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik ali polizdelkov iz tarifnih številk 7206 ali 7207

 

7217

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207

 

ex 7218

Polizdelki

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ali 7205

 

7219 do 7222

Ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7218

 

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218

 

ex 7224

Polizdelki

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7201 , 7202 , 7203 , 7204 ali 7205

 

7225 do 7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik ali polizdelkov iz tarifnih številk 7206 , 7207 , 7218 ali 7224

 

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224

 

ex Poglavje 73

Izdelki iz železa ali jekla; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla, kot sledi: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206

 

7304 , 7305 in 7306

Cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 , 7207 , 7218 ali 7224

 

ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712 ), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne presega 35 % cene franko tovarna

 

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406 ) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tarifne številke 7301 se ne smejo uporabljati

 

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

7401

Bakrov kamen; cementni baker (oborina bakra)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolizno rafiniranje

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi:

 

 

 

rafiniran baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

 

bakrove zlitine in rafinirani baker, ki vsebuje druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra, ali iz odpadkov in ostankov bakra

 

7404

Bakreni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

7501 do 7503

Nikljev kamen (‚matte‘), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

7601

Aluminij, surov

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka, in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov

7602

Aluminijevi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 7616

Izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj, tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

Poglavje 77

Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu

 

 

ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

7801

Surovi svinec:

 

 

 

rafiniran svinec

Izdelava iz surovega ali obdelanega svinca

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7802

 

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7902

 

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene proizvoda franko tovarna

 

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 8002

 

8002 in ex 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi izdelki iz kositra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki

 

 

 

druge navadne kovine, surove; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tarifne številke, kot je tarifna številka izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex Poglavje 82

Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice, iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205 , v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 8202 do 8205 . Vendar pa se orodje iz tar. št. 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, če njegova vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

 

8207

Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna,

 

8208

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna,

 

ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin

 

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka

 

ex 8302

Drugo okovje, pribor in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tar. št. 8302 , če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tar. št. 8306 , če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex 8401

Gorilni elementi za jedrske reaktorje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

8402

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8403 in ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tarifne številke 8402 , in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v tarifno številko, ki ni tarifna številka 8403 ali 8404

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8407

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8408

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

Izdelava, pri kateri:

se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka,

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene proizvoda franko tovarna