EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0199

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/199 z dne 13. februarja 2020 o obvezni registraciji uvoza izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

C/2020/654

OJ L 42, 14.2.2020, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/199/oj

14.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 42/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/199

z dne 13. februarja 2020

o obvezni registraciji uvoza izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), in zlasti člena 24(5a) Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 7. junija 2019 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku), napovedala začetek protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta v Unijo.

(2)

Pred tem je pritožbo 24. aprila 2019 vložilo Evropsko združenje proizvajalcev steklenih vlaken „APFE“ (v nadaljnjem besedilu: pritožnik) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken v Uniji.

(3)

Komisija je potem, ko je 3. maja 2019 (3) začela ločeno preiskavo, sprožila tudi protisubvencijsko preiskavo, da preuči obstoj škodljivega dampinga v zvezi z istim izdelkom s poreklom iz Egipta in Bahrajna.

(4)

Preiskava subvencioniranja in škode zajema obdobje od 1. aprila 2018 do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave). Preučitev trendov, pomembnih za oceno škode, zajema obdobje od 1. januarja 2016 do konca obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.   Izdelek, za katerega velja obvezna registracija

(5)

Izdelek, za katerega velja obvezna registracija (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek), so rezane niti iz steklenih vlaken dolžine največ 50 mm (v nadaljnjem besedilu: rezane niti), rovingi iz steklenih vlaken, razen tistih, ki so impregnirani in premazani ter katerih izguba pri sežigu znaša več kot 3 % (kot je določeno v standardu ISO 1887) (v nadaljnjem besedilu: rovingi), in rogoznice iz steklenih vlaken, razen rogoznic iz steklene volne (v nadaljnjem besedilu: rogoznice) s poreklom iz Egipta, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 in 7019120039).Zadevni izdelek je znan pod imenom „ojačitve iz steklenih vlaken“.

2.   Razlogi za registracijo

(6)

Komisija v skladu s členom 24(5a) osnovne uredbe carinskim organom odredi, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v obdobju predhodnega razkritja na podlagi člena 29a, da se od datuma take registracije proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi, razen če ima dovolj dokazov, da pogoji iz člena 16(4)(c) oziroma člena 16(4)(d) osnovne uredbe niso izpolnjeni.

(7)

Komisija je zato analizirala zahteve iz člena 16(4)(c) in (d) osnovne uredbe, da bi ugotovila, ali bi bilo treba uvoz registrirati v obdobju predhodnega razkritja.

(8)

Komisija mora na podlagi teh členov preučiti:

ali obstajajo kritične okoliščine, v katerih se zadevnemu subvencioniranemu izdelku povzroča škoda, ki jo je težko popraviti, zaradi velike količine v sorazmerno kratkem času uvoženega izdelka, za katerega se uporabljajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, in

ali se zdi potrebno retroaktivno oceniti izravnalne dajatve na navedeni uvoz, da se prepreči ponovitev take škode.

2.1   Izdelek, za katerega se uporabljajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi

(9)

Kar zadeva subvencioniranje, ima Komisija v tej fazi na voljo zadostne dokaze, da je izvoz zadevnega izdelka iz Egipta subvencioniran in da je proizvajalec izvoznik Jushi v Egiptu v obdobju preiskave uporabljal te subvencije.

(10)

Subvencijske prakse, ki jih navaja pritožba, zajemajo:

neposreden prenos sredstev,

opustitev ali neizterjavo prihodka vlade, in

zagotavljanje blaga ali storitev s strani vlade za plačilo, ki je nižje od primernega.

(11)

Kot je navedeno v obvestilu o začetku, je pritožnik trdil, da so navedeni ukrepi subvencije, ker vključujejo finančni prispevek vlade Egipta (vključno z javnimi organi), proizvajalec izvoznik zadevnega izdelka pa ima od tega koristi. Ukrepi naj bi bili omejeni na nekatere družbe, industrije ali skupino podjetij in/ali pogojeni z opravljenim izvozom, zaradi česar so specifični in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

(12)

Ti dokazi za subvencioniranje so bili predstavljeni v javni različici pritožbe in so bili nadalje preučeni v memorandumu o zadostnih dokazih.

(13)

Komisija ima zato v tej fazi na voljo zadostne dokaze, ki nakazujejo, da se za izvoz ojačitev iz steklenih vlaken iz Egipta uporabljajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

2.2   Velik uvoz ojačitev iz steklenih vlaken iz Egipta v razmeroma kratkem obdobju

(14)

Podatki, pridobljeni iz podatkovne zbirke Surveillance 2, in podatki iz pritožbe za leto 2015 kažejo, da se je uvoz egiptovskih ojačitev iz steklenih vlaken v obdobju 2015–2018 močno povečal. Obseg uvoza se je v tem obdobju povečal za 200 %, njegov tržni delež pa se s 4,6 % leta 2015 povečal na 12,8 % leta 2018.

(15)

Spodnji diagram na podlagi novejših podatkov prikazuje količino ojačitev iz steklenih vlaken, uvoženo iz Egipta, za vsako četrtletje od januarja 2016 do septembra 2019. Zajema obravnavano obdobje (Q1 2016–Q1 2019) in dve četrtletji po obdobju preiskave (Q2 in Q3 2019).

(16)

Povečanje za 130 % je bilo v obravnavanem obdobju očitno, in sicer z le nekaj več kot 14 000 ton v drugem četrtletju leta 2016 na 32 000 ton v tretjem četrtletju leta 2019, kar pomeni povečanje tržnega deleža s 5 % na 14 %:

Image 1

(17)

Ločena protidampinška preiskava iz uvodne izjave(3) se nanaša na uvoz istega izdelka, med drugim iz Egipta, zato je pri zadevni oceni začetek te preiskave morda že vplival na trgovinske tokove. Tako se bo datum začetka te zadeve, in sicer 3. maj 2019, štel za začetek obdobja po začetku preiskave, da se oceni razvoj uvoza, tudi v tej preiskavi.

(18)

Analiza uvoza iz Egipta v obdobju po začetku postopka ne kaže na to, da bi se velik uvoz ustavil, temveč da je ostal enak ali še večji:

Količine uvoza iz Egipta (v tonah)

 

Mesečno povprečje (OP)

Po začetku postopka – skupaj  (*1)

Isto obdobje v OP – skupaj  (*2)

Mesečno povprečje (po začetku)

Razlika

Isto obdobje OP – po začetku (skupaj)

Razlika

OP skupaj – po začetku preiskave (mesečno povprečje)

Egipt

12 014

91 319

92 286

13 045

–1 %

+9 %

Vir: podatkovna zbirka Surveillance 2

(19)

Ob upoštevanju obdobja preiskave in obdobja po njem je povprečni mesečni obseg uvoza med majem in novembrom 2019 za 9 % večji od tistega v obdobju preiskave.

(20)

Skupna količina egiptovskega uvoza ojačitev iz steklenih vlaken, uvoženega v Unijo med majem in novembrom 2019, je ostala skoraj na isti ravni kot skupna količina, uvožena v istem obdobju leta 2018.

(21)

Na podlagi zgornje analize je Komisija sklenila, da je bil uvoz iz Egipta velik. Te količine, skupaj povečanjem tržnih deležev v celotnem obravnavanem obdobju, pomenijo velik uvoz v razmeroma kratkem času v smislu člena 16(4) osnovne uredbe.

(22)

Povečanje uvoza je sovpadlo z začetkom protidampinške preiskave za isti zadevni izdelek, in sicer po upadu in stabilnejšem trendu uvoza v prejšnjih dveh četrtletjih. To je mogoče zaradi tega, ker za zadevni izdelek veljajo ukrepi trgovinske zaščite.

2.3   Kritične okoliščine in škoda, ki jo je težko popraviti

(23)

Pritožba vsebuje zadostne dokaze, da je industrija Unije utrpela znatno škodo, ki jo je težko popraviti, zaradi uvoza iz Egipta in da so zaradi tega uvoza nastale kritične okoliščine.

(24)

Uvoz iz Jushi Egypt v EU se je od leta 2015, ko je Komisija menila, da industrija Unije ni utrpela škode (4), znatno povečal.

(25)

Komisija ima zadostne dokaze, da subvencioniranje proizvajalcev izvoznikov povzroča znatno škodo industriji Unije, ki jo je težko popraviti. Ti dokazi zajemajo podrobne podatke, ki so vsebovani v pritožbi, v zvezi s ključnimi dejavniki škode iz člena 8(4) osnovne uredbe.

(26)

Dokazi o takih okoliščinah vključujejo prikaz hitrega poslabšanja položaja industrije Unije, za katerega je značilna zmanjšana stopnja dobička, in sicer z najvišje vrednosti 13 % leta 2016 na 4,6 % odstotkov leta 2018, ter izguba tržnega deleža v višini 11 odstotnih točk v istem obdobju (od 2016 do 2018).

(27)

To poslabšanje je sovpadlo s povečanim obsegom uvoza iz Egipta, prikazanim v zgornjem diagramu, in znižanjem njegove povprečne uvozne cene, kot je opisano v nadaljevanju.

(28)

Komisija je ugotovila, da je povprečna cena na enoto ojačitev iz steklenih vlaken iz Egipta upadla s 1 007 EUR/tono v prvem četrtletju leta 2016 na 904 EUR/tono v OP. Po začetku protidampinške preiskave o istem izdelku s poreklom iz Egipta med majem 2019 in novembrom 2019 je cena na enoto še naprej padala in znaša povprečno 884 EUR/tono.

(29)

Glede na pritožbo je uvoz iz Egipta do leta 2018 znatno nelojalno zniževal cene industrije Unije, in sicer za 16 %.

(30)

Komisija je ocenila tudi, ali je utrpelo škodo težko popraviti. Glede na to, da nekateri uporabniki ojačitev iz steklenih vlaken za certificiranje svojih dobaviteljev uporabljajo dolgotrajne postopke, je malo verjetno, da se bodo, potem ko se odločijo za kitajskega ali egiptovskega proizvajalca, v kratkoročnem ali celo srednjeročnem obdobju preusmerili nazaj na proizvajalca Unije. Takšna nevarnost trajne izgube tržnega deleža ali zmanjšanega prihodka pomeni škodo, ki jo je težko popraviti.

(31)

Komisija je tako ugotovila, da razpoložljivi dokazi kažejo, da je industrija Unije utrpela škodo, ki jo je težko popraviti, in da so okoliščine kritične.

2.4   Preprečitev ponovitve škode

(32)

Nazadnje Komisija na podlagi ugotovitev iz oddelka 2.3 meni, da se je treba pripraviti za morebitno retroaktivno uvedbo ukrepov z uvedbo registracije, da se prepreči ponovitev take škode. Pogoji na trgu po OP dejansko večinoma kažejo na to, da se stanje v domači industriji slabša zaradi znatnega povečanja subvencioniranega uvoza po nizkih cenah.

2.5   Zaključek

(33)

Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da ni prepričljivih dokazov, da registracija uvoza zadevnega izdelka v obdobju predhodnega razkritja v tem primeru ni upravičena.

(34)

Zato bo Komisija v skladu s členom 24(5a) osnovne uredbe v obdobju predhodnega razkritja registrirala uvoz zadevnega izdelka.

3.   Prihodnja obveznost za registrirani uvoz

(35)

V skladu s členom 24(5a) osnovne uredbe se mora za uvoz zadevnega izdelka zahtevati uvedba registracije v obdobju predhodnega razkritja v skladu s členom 29a osnovne uredbe.

(36)

Vsaka prihodnja obveznost mora izhajati iz dokončnih ugotovitev te protisubvencijske preiskave. V tej fazi preiskave še ni mogoče oceniti zneska subvencioniranja v Egiptu. Pritožba ne predvideva natančne ocene zneska subvencioniranja, ki bi ga bilo treba praviloma uporabiti kot podlago za določitev izravnalnih dajatev. Pritožba vsebuje le oceno stopnje odprave škode v višini 22 % za leto 2018.

(37)

V skladu s četrtim odstavkom člena 15(1) osnovne uredbe bi bil ta ocenjeni znesek obveznosti ustrezen le, če bi bila dajatev na podlagi zneska subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, višja, zato Komisija nedvoumno ugotavlja, da uvedba te višje dajatve ni v interesu Unije.

4.   Obdelava osebnih podatkov

(38)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (5)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odredi, da v skladu s členom 24(5a) Uredbe (EU) 2016/1037 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza rezanih niti iz steklenih vlaken v Unijo, dolžine največ 50 mm; rovingov iz steklenih vlaken, razen tistih ki so impregnirani in premazani ter imajo izgubo pri sežigu več kot 3 % (kot je določeno v standardu ISO 1887); in rogoznic iz steklenih vlaken, razen rogoznic iz steklene volne, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (oznake TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 in 7019120039) s poreklom iz Egipta.

2.   Registracija se zaključi tri tedne po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(2)  UL C 192, 7.6.2019, str. 30.

(3)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Bahrajna in Egipta (UL C 151, 3.5.2019, str. 4).

(*1)  Od maja do novembra 2019.

(*2)  Od maja do novembra 2018.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/724 z dne 24. aprila 2017 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 (UL L 107, 25.4.2017, str. 4).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top