EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0177

Commission Implementing Directive (EU) 2020/177 of 11 February 2020 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC, Commission Directives 93/49/EEC and 93/61/EEC and Implementing Directives 2014/21/EU and 2014/98/EU as regards pests of plants on seeds and other plant reproductive material (Text with EEA relevance) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 41, 13.2.2020, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2020/177/oj

13.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/1


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/177

z dne 11. februarja 2020

o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1) in zlasti člena 21a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2) in zlasti člena 21a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (3) in zlasti člena 17a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (4) in zlasti člena 5(5) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (5) in zlasti člena 45 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (6) ter zlasti člena 18(c) in člena 24 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (7) ter zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (8), ter zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (9), ter zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (10) se začne uporabljati 14. decembra 2019. Da bi zagotovili polni učinek njenih določb, je treba sprejeti izvedbena pravila, ki urejajo škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, ter ustrezne zahteve, potrebne za varstvo ozemlja Unije pred fitosanitarnimi tveganji.

(2)

Glede na to bi bilo treba določiti posebna pravila za pripravo seznama nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo in ukrepe za preprečevanje njihove navzočnosti na zadevnih rastlinah za saditev.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane („EFSA“) je ponovno ocenila škodljive organizme iz dela A Priloge I in oddelka I dela A Priloge II k Direktivi Sveta 2000/29/ES (11), da se določi seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/2031. Ponovna ocena je bila potrebna za posodobitev fitosanitarnega statusa navedenih škodljivih organizmov v skladu z najnovejšim tehničnim in znanstvenim razvojem ter za oceno njihove skladnosti z merili iz člena 3 glede ozemlja Unije in oddelka 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(4)

Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin („EPPO“) je ponovno ocenila škodljive organizme iz oddelka II dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES, posevke iz točke 3 in škodljive organizme iz točke 6 Priloge I k Direktivi 66/401/EGS, škodljive organizme iz točke 3 Priloge II k Direktivi 66/402/EGS, Priloge I in točke 4 Priloge II k Direktivi 68/193/EGS, škodljive organizme iz aktov, sprejetih v skladu s členom 5(5) Direktive 98/56/ES, Priloge II k Direktivi 2002/55/ES ter prilog I in II k Direktivi 2002/56/ES ter škodljive organizme iz aktov, sprejetih v skladu s točko (c) člena 18 navedene direktive, točke 4 Priloge I in točke 5 dela I Priloge II k Direktivi 2002/57/ES ter člena 4 Direktive 2008/72/ES.

(5)

Na podlagi navedene ponovne ocene so v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (12) navedeni zadevni nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, zadevne rastline za saditev in pragovi za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zadevnih rastlinah za saditev. Poleg tega so v Prilogi V k navedeni izvedbeni uredbi določeni ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(6)

Ustrezno je, da so v direktivah 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktivah 2014/21/EU in 2014/98/EU določeni dodatni ukrepi v zvezi z nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi, pomembnimi za njihovo področje uporabe.

(7)

Navedene direktive bi bilo zato treba posodobiti, da se prilagodijo ali odstranijo določbe v zvezi z nekaterimi škodljivimi organizmi, ki se v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 štejejo za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme.

(8)

Zaradi jasnosti in prilagoditve novemu pravnemu okviru bi bilo treba v navedenih direktivah navesti, da mora seme ali drug rastlinski razmnoževalni material, kakor je ustrezno, prav tako izpolnjevati zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi člena 5(2), člena 32(3), člena 37(2), člena 37(4), člena 40(2), člena 41(2), člena 53(2), člena 54(2), člena 72(1), člena 73, člena 79(2) in člena 80(2) Uredbe (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete na podlagi člena 30(1) navedene uredbe. To navedbo bi bilo treba vključiti tudi v Direktivo 66/401/EGS, čeprav za specifične nadzorovane nekarantenske škodljive organizme niso določene nobene dodatne zahteve.

(9)

Zaradi doslednosti in usklajenosti različnih uporabljenih terminov bi bilo treba v navedenih direktivah navesti, da mora biti seme ali drug rastlinski razmnoževalni material, kakor je ustrezno, praktično brez škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena ali drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala, kakor je ustrezno.

(10)

Zlasti bi bilo treba posodobiti sklicevanja na škodljive organizme in zadevne pragove v prilogah I in II k Direktivi 66/402/EGS, da se zagotovi skladnost s seznamom zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in pragov v skladu s Prilogo IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(11)

Direktivo 68/193/EGS bi bilo treba posodobiti tako, da bi vključevala nove zahteve, ki odražajo razvoj znanstvenih spoznanj in tehnik v zvezi s pridelavo vinske trte, ter nove zahteve na podlagi ocene nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki jo je izvedla EPPO. Navedene zahteve bi morale nadomestiti obstoječe zahteve glede zdravja za trsnice ter vključevati zahteve glede tal in pogoje pridelave za trsnice, zahteve v zvezi z enotami pridelave, pregledi in seznami nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ter ustrezne ukrepe za preprečevanje njihove navzočnosti. Prilogi I in II k navedeni direktivi bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Sezname nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ter škodljivih organizmov in rastlin iz prilog k direktivama 93/49/EGS in 93/61/EGS bi bilo treba posodobiti in nadomestiti z novimi seznami, da se zagotovi skladnost z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi, rastlinami za saditev in pragovi iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(13)

V navedenih direktivah bi bilo treba nadalje določiti, da bi moral biti zadevni razmnoževalni material na mestu pridelave vsaj na podlagi vizualnih pregledov praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, navedenih v zadevnih prilogah k navedenim direktivam za zadevni razmnoževalni material. To je potrebno za zagotovitev pristopa na ravni pridelave, ki je manj strog od pristopa v zvezi z zahtevami za razmnoževalni material, ki se trži.

(14)

Seznam žuželk iz točke 3(b) Priloge II k Direktivi 2002/55/ES bi bilo treba nadomestiti z novim seznamom, da se zagotovi skladnost z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi, rastlinami za saditev in pragovi iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(15)

Seznam škodljivih organizmov iz prilog I in II k Direktivi 2002/56/ES bi bilo treba nadomestiti z novim seznamom, da se zagotovi skladnost z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in pragovi za osnovni semenski krompir in certificirani semenski krompir iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(16)

Sklicevanja na škodljive organizme, zadevne pragove in nekatere pogoje glede zadevnih rastlin za saditev v Prilogi k Izvedbeni direktivi 2014/21/EU bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(17)

Navedbe škodljivih organizmov iz prilog I in II k Direktivi 2002/57/ES bi bilo treba nadomestiti z novim seznamom, da se zagotovi skladnost z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi, rastlinami za saditev in pragovi iz Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(18)

EPPO je nadalje ugotovila, da dva škodljiva organizma, in sicer Phialophora gregata in Phytophthora megasperma, ki se prenašata z zemljo in se prek zemlje lahko preneseta na seme soje, ne bi smela biti uvrščena na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Zato anorganske primesi ne pomenijo več tveganja v zvezi s tema škodljivima organizmoma in bi bilo treba zahtevo glede anorganskih primesi za seme soje izključiti iz področja uporabe navedene direktive.

(19)

Izvedbeno direktivo 2014/98/EU bi bilo treba dodatno posodobiti tako, da bi vključevala nove zahteve, ki odražajo razvoj znanstvenih in tehničnih spoznanj v zvezi s pridelavo razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, ter na podlagi ocene nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki jo je izvedla EPPO. Ta posodobitev bi morala zajemati obstoječe zahteve glede zdravja za različne kategorije razmnoževalnega materiala ter vključevati nove nadzorovane nekarantenske škodljive organizme in ukrepe za navedene nadzorovane nekarantenske škodljive organizme ter tudi zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja, da bi se preprečila navzočnost vseh nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov s seznama na zadevnih rastlinah za saditev.

(20)

Ob sprejetju Izvedbene direktive 2014/98/EU ni bilo jasnega razlikovanja med materialom na enotah pridelave in razmnoževalnim materialom, namenjenim za trženje. V zvezi z zahtevami glede zdravja za različne kategorije razmnoževalnega materiala v Izvedbeni direktivi 2014/98/EU bi bilo treba jasno razlikovati med zahtevami glede zdravja za matične rastline in razmnoževalni material na enotah pridelave in za razmnoževalni material, namenjen za trženje. Razmnoževalni material, namenjen za trženje, bi moral biti pri vizualnem pregledu brez kakršnih koli nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 za zadevne rodove in vrste. Zato Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 vsebuje prag ničelne tolerance za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme. Matične rastline in razmnoževalni material bazne in certificirane kategorije ter kategorije CAC (Conformitas Agraria Communitatis) na enotah pridelave lahko kažejo simptome nekaterih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, če so bili za zadevne matične rastline in razmnoževalni material sprejeti ustrezni ukrepi. Navedeni ukrepi lahko zajemajo odstranitev matičnih rastlin in razmnoževalnega materiala iz bližine drugega razmnoževalnega materiala iste kategorije ali izruvanje in po potrebi uničenje zadevnega materiala.

(21)

Izvedbena direktiva 2014/98/EU se nanaša na pragove iz členov 10, 16 in 21 ter dela B Priloge I k navedeni izvedbeni direktivi brez navedbe, za katero vrsto materiala se ti pragovi uporabljajo. Zaradi jasnosti Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 vsebuje prag ničelne tolerance za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme na razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za trženje. Členi 10, 16 in 21 Izvedbene direktive 2014/98/EU bi morali biti ustrezno posodobljeni v skladu z navedenim pristopom, pragove za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme pa bi bilo treba črtati iz dela B Priloge I.

(22)

V prilogah I in II k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU bi bilo treba vključiti nove nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, nekatera imena vrst sadnih rastlin v Prilogi III k navedeni izvedbeni direktivi pa bi bilo treba posodobiti.

(23)

Posodobiti bi bilo treba tudi zahteve iz Priloge IV k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU, in sicer ob upoštevanju ocene, ki jo je izvedla EPPO.

(24)

Ta direktiva bi morala začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da se pristojnim organom in izvajalcem poslovnih dejavnosti omogoči dovolj časa za pripravo na njen prenos in uporabo.

(25)

Da se pristojnim organom in izvajalcem poslovnih dejavnosti zagotovi potreben čas za uskladitev z njenimi določbami, bi se ta direktiva morala začeti uporabljati 1. junija 2020.

(26)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 66/401/EGS

Prilogi I in II k Direktivi 66/401/EGS se spremenita, kot je določeno v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Sprememba Direktive 66/402/EGS

Prilogi I in II k Direktivi 66/402/EGS se spremenita, kot je določeno v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 3

Sprememba Direktive 68/193/EGS

Prilogi I in II k Direktivi 68/193/EGS se spremenita, kot je določeno v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 4

Sprememba Direktive 93/49/EGS

Direktiva 93/49/EGS se spremeni:

(1)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Vsaj na podlagi vizualnih pregledov je ugotovljeno, da je razmnoževalni material okrasnih rastlin na mestu pridelave praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin.

Navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin, ki se trži, vsaj na podlagi vizualnih pregledov ne presega zadevnih pragov iz Priloge.

Razmnoževalni material okrasnih rastlin je vsaj na podlagi vizualnih pregledov praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, razen škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost navedenega materiala, oziroma ne kaže nobenih znakov ali simptomov njihove navzočnosti.

Material je tudi v skladu z zahtevami glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 (*1), ter ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;"

(2)

člen 3a se črta;

(3)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej direktivi.

Člen 5

Sprememba Direktive 93/61/EGS

Direktiva 93/61/EGS se spremeni:

(1)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic na mestu pridelave je vsaj na podlagi vizualnih pregledov praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi za zadevni razmnoževalni in sadilni material.

Navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, ki se trži, vsaj ob vizualnem pregledu ne presega zadevnih pragov iz Priloge.

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic je ob vizualnem pregledu praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, razen škodljivih organizmov, navedenih v Prilogi za zadevni razmnoževalni in sadilni material, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic.

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Uredbe (EU) 2016/2031 (*2) in izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z navedeno uredbo, vključno z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

(*2)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;"

(2)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej direktivi.

Člen 6

Sprememba Direktive 2002/55/ES

Prilogi I in II k Direktivi 2002/55/ES se spremenita, kot je določeno v Prilogi VI k tej direktivi.

Člen 7

Sprememba Direktive 2002/56/ES

Prilogi I in II k Direktivi 2002/56/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge VII k tej direktivi.

Člen 8

Sprememba Direktive 2002/57/ES

Prilogi I in II k Direktivi 2002/57/ES se spremenita, kot je določeno v Prilogi VIII k tej direktivi.

Člen 9

Sprememba Izvedbene direktive 2014/21/EU

Izvedbena direktiva 2014/21/EU se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Minimalni pogoji za predosnovni semenski krompir

1.   Države članice zagotovijo, da predosnovni semenski krompir izpolnjuje naslednje minimalne pogoje:

(a)

izhaja iz matičnih rastlin, ki so proste naslednjih škodljivih organizmov: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X in Potato virus Y;

(b)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne smeta presegati 0,01 %;

(c)

število generacij na polju je omejeno na štiri;

(d)

nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih ti organizmi povzročajo, na predosnovnem semenskem krompirju ne presegajo pragov, določenih v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah za predosnovni semenski krompir

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi,

in

simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v neposrednem potomstvu predosnovnega semenskega krompirja

Simptomi virusne okužbe

0,5 %

2.   Države članice zagotovijo, da se predosnovni semenski krompir lahko trži kot ‚stopnja Unije PBTC‘ in ‚stopnja Unije PB‘ v skladu s pogoji iz Priloge.

3.   Skladnost z zahtevami iz točk (b) in (d) odstavka 1 se ugotavlja s poljskimi pregledi. V primeru dvoma se navedeni pregledi dopolnijo z uradnimi preskusi na listih.

Kadar se uporabljajo metode mikrorazmnoževanja, se skladnost s točko (a) odstavka 1 ugotavlja z uradnim preskušanjem matične rastline ali njenim preskušanjem pod uradnim nadzorom.

Kadar se uporabljajo metode klonske selekcije, se skladnost s točko (a) odstavka 1 ugotavlja z uradnim preskušanjem klonskih zalog ali njihovim preskušanjem pod uradnim nadzorom.“;

(2)

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Minimalni pogoji za partije predosnovnega semenskega krompirja

Države članice zagotovijo, da partije predosnovnega semenskega krompirja izpolnjujejo naslednje minimalne pogoje:

(a)

prisotnost zemlje in tujih primesi ne presega 1,0 mas. %;

(b)

število krompirjev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, količinsko ne presega 0,2 mas. %;

(c)

število krompirjev z zunanjimi poškodbami, vključno z deformiranimi ali poškodovanimi gomolji, ne presega 3,0 mas. %;

(d)

število krompirjev z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njihove površine, ne presega 5,0 mas. %;

(e)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne presega 0,5 mas. %;

(f)

partije predosnovnega semenskega krompirja izpolnjujejo naslednje zahteve glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali bolezni, ki jih ti organizmi povzročajo, kot je določeno v preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v partijah predosnovnega semenskega krompirja

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %

(g)

skupno število krompirjev iz točk (b) do (f) ne presega 6,0 mas. %.“;

(3)

Priloga se nadomesti, kot je določeno v Prilogi IX k tej direktivi.

Člen 10

Sprememba Izvedbene direktive 2014/98/EU

Izvedbena direktiva 2014/98/EU se spremeni:

(1)

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Zahteve glede zdravja pred-baznih matičnih rastlin in pred-baznega materiala

1.   Z vizualnim pregledom v objektih, na poljih in v partijah se ugotovi, da je pred-bazna matična rastlina ali pred-bazni material prost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II ter v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto. Navedeni vizualni pregled opravita pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje pred-bazne matične rastline ali pred-baznega materiala glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

V primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje zadevne pred-bazne matične rastline ali pred-baznega materiala.

2.   Države članice pri vzorčenju in testiranju iz odstavka 1 uporabljajo protokole EPPO ali druge mednarodno priznane protokole. Kadar takšnih protokolov ni, pristojni uradni organ uporabi ustrezne protokole, določene na nacionalni ravni. Države članice v tem primeru drugim državam članicam in Komisiji na zahtevo omogočijo dostop do navedenih protokolov.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj predložita vzorce laboratorijem, ki jih uradno potrdi pristojni uradni organ.

3.   Če se pri testiranju potrdi prisotnost katerega koli nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma iz prilog I in II, kar zadeva zadevni rod ali vrsto, dobavitelj okuženo pred-bazno matično rastlino ali pred-bazni material odstrani iz bližine drugih pred-baznih matičnih rastlin in pred-baznega materiala v skladu s členom 3(3) ali členom 4(3) ali sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Prilogo IV.

4.   Ukrepi za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz odstavka 1 so določeni v Prilogi IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja za pred-bazne matične rastline in pred-bazni material med shranjevanjem z zamrzovanjem.“;

(2)

naslov člena 11 se nadomesti z naslednjim:

Zahteve glede tal za pred-bazne matične rastline in pred-bazni material“;

(3)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Zahteve glede zdravja baznih matičnih rastlin in baznega materiala

1.   Z vizualnim pregledom v objektih, na poljih in v partijah se ugotovi, da je bazna matična rastlina ali bazni material prost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II ter v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto. Navedeni vizualni pregled opravita pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje bazne matične rastline ali baznega materiala glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

V primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje zadevne bazne matične rastline ali baznega materiala.

2.   Države članice pri vzorčenju in testiranju iz odstavka 1 uporabljajo protokole EPPO ali druge mednarodno priznane protokole. Kadar takšnih protokolov ni, pristojni uradni organ uporabi ustrezne protokole, določene na nacionalni ravni. Države članice v tem primeru drugim državam članicam in Komisiji na zahtevo omogočijo dostop do navedenih protokolov.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj predložita vzorce laboratorijem, ki jih uradno potrdi pristojni uradni organ.

3.   Če se pri testiranju potrdi prisotnost katerega koli nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma iz prilog I in II, kar zadeva zadevni rod ali vrsto, dobavitelj okuženo bazno matično rastlino ali bazni material odstrani iz bližine drugih baznih matičnih rastlin in baznega materiala v skladu s členom 15(7) ali (8) ali sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Prilogo IV.

4.   Ukrepi za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz odstavka 1 so določeni v Prilogi IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja za bazne matične rastline in bazni material med shranjevanjem z zamrzovanjem.“;

(4)

naslov člena 17 se nadomesti z naslednjim:

Zahteve glede tal za bazne matične rastline in bazni material“;

(5)

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Zahteve glede zdravja certificiranih matičnih rastlin in certificiranega materiala

1.   Z vizualnim pregledom v objektih, na poljih in v partijah se ugotovi, da je certificirana matična rastlina ali certificirani material prost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II ter v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto. Navedeni vizualni pregled opravita pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje certificirane matične rastline ali certificiranega materiala glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

V primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj opravita vzorčenje in testiranje zadevne certificirane matične rastline ali certificiranega materiala.

2.   Države članice pri vzorčenju in testiranju iz odstavka 1 uporabljajo protokole EPPO ali druge mednarodno priznane protokole. Kadar takšnih protokolov ni, pristojni uradni organ uporabi ustrezne protokole, določene na nacionalni ravni. Države članice v tem primeru drugim državam članicam in Komisiji na zahtevo omogočijo dostop do navedenih protokolov.

Pristojni uradni organ in, kadar je ustrezno, dobavitelj predložita vzorce laboratorijem, ki jih uradno potrdi pristojni uradni organ.

3.   Če se pri testiranju potrdi prisotnost katerega koli nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma iz prilog I in II, kar zadeva zadevni rod ali vrsto, dobavitelj okuženo certificirano matično rastlino ali certificirani material odstrani iz bližine drugih certificiranih matičnih rastlin in certificiranega materiala v skladu s členom 20(7) ali (8) ali sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Prilogo IV.

4.   Ukrepi za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz odstavka 1 so določeni v Prilogi IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja za certificirane matične rastline in certificirani material med shranjevanjem z zamrzovanjem.“;

(6)

naslov člena 22 se nadomesti z naslednjim:

Zahteve glede tal za certificirane matične rastline in certificirani material“;

(7)

v členu 22(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vzorčenje in testiranje se ne izvajata v primeru certificiranih sadnih rastlin, razen če ni navedeno drugače.“;

(8)

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Zahteve glede zdravja materiala CAC

1.   Z vizualnim pregledom, ki ga dobavitelj opravi v objektih, na poljih in v partijah na stopnji pridelave, se ugotovi, da je material CAC praktično brez škodljivih organizmov iz prilog I in II v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto, razen če ni v Prilogi IV določeno drugače.

Dobavitelj opravi vzorčenje in testiranje prepoznanega vira materiala ali materiala CAC glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v skladu z zahtevami iz Priloge IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

V primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I dobavitelj opravi vzorčenje in testiranje zadevnega prepoznanega vira materiala ali materiala CAC.

Razmnoževalni material CAC in sadne rastline CAC v partijah po stopnji pridelave se lahko tržijo le, če je pri vizualnem pregledu, ki ga opravi dobavitelj, ugotovljeno, da ne kažejo znakov ali simptomov škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Dobavitelj izvede ukrepe za zagotovitev skladnosti z zahtevami iz odstavka 1 v skladu s Prilogo IV v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto in kategorijo.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za material CAC med shranjevanjem z zamrzovanjem.“;

(9)

vstavi se člen 27a:

„Člen 27a

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Poleg zahtev glede tal in zdravja iz členov 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 in 26 se razmnoževalni material in sadne rastline pridelujejo v skladu z zahtevami za enoto pridelave, mesto pridelave ali območje iz Priloge IV, da se omeji prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz navedene priloge za zadevni rod ali vrsto.“;

(10)

priloge I do IV se nadomestijo z besedilom iz Priloge X k tej direktivi.

Člen 11

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. maja 2020. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 13

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

(3)  UL L 93, 17.4.1968, str. 15.

(4)  UL L 226, 13.8.1998, str. 16.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(6)  UL L 193, 20.7.2002, str. 60.

(7)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.

(8)  UL L 205, 1.8.2008, str. 28.

(9)  UL L 267, 8.10.2008, str. 8.

(10)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(11)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).


PRILOGA I

Sprememba Direktive 66/401/EGS

Direktiva 66/401/EGS se spremeni:

(1)

točka 5 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„Posevek je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.

Posevek izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 (*1), ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v posevku in zadevne kategorije izpolnjujejo naslednje zahteve iz preglednice:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za pridelavo predosnovnega semena

Pragovi za pridelavo osnovnega semena

Pragovi za pridelavo certificiranega semena

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;"

(2)

v oddelku I Priloge II se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„Seme je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo njegovo uporabnost in kakovost.

Seme izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenih in zadevne kategorije izpolnjujejo naslednje zahteve iz preglednice:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %“


(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;“


PRILOGA II

Sprememba Direktive 66/402/EGS

Direktiva 66/402/EGS se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni:

(a)

del A točke 3 se nadomesti z naslednjim:

„A.    Oryza sativa :

Število rastlin, ki so očitno divje rastline ali rastline z rdečimi zrni, ne presega:

0 pri proizvodnji osnovnega semena,

1 na 100 m2 pri proizvodnji certificiranega semena prve in druge množitve.“;

(b)

točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Posevek je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost semena.

Posevek izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 (*1), ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v posevkih izpolnjuje naslednje zahteve iz preglednice:

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za pridelavo predosnovnega semena

Pragovi za pridelavo osnovnega semena

Pragovi za pridelavo certificiranega semena

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.

Certificirano seme prve množitve (C1):

največ štiri simptomatične rastline na 200 m2, opažene med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.

Certificirano seme druge množitve (C2):

največ osem simptomatičnih rastlin na 200 m2, opaženih med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

(rod ali vrsta)

Pragovi za pridelavo predosnovnega semena

Pragovi za pridelavo osnovnega semena

Pragovi za pridelavo certificiranega semena

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;"

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

točka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Seme je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo njegovo uporabnost in kakovost.

Seme izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenih in zadevne kategorije izpolnjujejo naslednje zahteve iz preglednice:

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

(rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Glive

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktično brez

Praktično brez

Praktično brez“

(b)

doda se naslednja točka 4:

„4.

Prisotnost glivnih tvorb na semenih in zadevne kategorije izpolnjujejo naslednje zahteve iz preglednice:

Kategorija

Največje število glivnih tvorb, kot so sklerociji, ali rožičkov v vzorcu z maso, določeno v stolpcu 3 Priloge III

Žita, razen hibridov Secale cereale:

 

Osnovno seme

1

Certificirano seme

3

Hibridi Secale cereale:

 

Osnovno seme

1

Certificirano seme

4 (*2)


(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;“


(*2)  Prisotnost petih glivnih tvorb, kot so sklerociji ali delci sklerocijev, ali rožičkov v vzorcu s predpisano maso se šteje za skladno s standardi, kadar drugi vzorec z enako maso ne vsebuje več kot štirih glivnih tvorb.“


PRILOGA III

Sprememba Direktive 68/193/EGS

Direktiva 68/193/EGS se spremeni:

(1)

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NASAD

Oddelek 1: Istovetnost, čistost in stanje nasada

1.

Nasad je sortno istoveten in čist ter, če je to primerno, tudi klonsko istoveten in čist.

2.

Stanje nasada in stopnja razvoja rastlin med rastjo sta takšna, da omogočata zadostno preverjanje sortne istovetnosti in čistosti nasada med rastjo in, če je to primerno, njegove klonske istovetnosti in čistosti ter njegovega zdravstvenega stanja.

Oddelek 2: Zdravstvene zahteve za matične nasade, namenjene za pridelavo vseh kategorij razmnoževalnega materiala, in trsnice vseh kategorij

1.

Ta oddelek se uporablja za matične nasade, namenjene za pridelavo vseh kategorij razmnoževalnega materiala, in trsnice vseh navedenih kategorij.

2.

Z vizualnim pregledom je ugotovljeno, da so matični nasadi in trsnice prosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz oddelkov 6 in 7 v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto.

Matični nasadi in trsnice se vzorčijo in testirajo glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz oddelka 7 v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto. V primeru dvoma glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz oddelkov 6 in 7 v zvezi z zadevnim rodom ali vrsto se matični nasadi in trsnice vzorčijo in testirajo.

3.

Vizualni pregled ter, če je to ustrezno, vzorčenje in testiranje zadevnih matičnih nasadov in trsnic se izvedejo v skladu z oddelkom 8.

4.

Vzorčenje in testiranje iz točke 2 potekata v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje trte ter biologije nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, povezanih z navedeno trto.

Države članice pri vzorčenju in testiranju uporabljajo protokole Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: EPPO) ali druge mednarodno priznane protokole. Kadar takšnih protokolov ni, se uporabijo ustrezni protokoli, določeni na nacionalni ravni. Države članice v navedenem primeru drugim državam članicam in Komisiji na zahtevo omogočijo dostop do navedenih protokolov.

Kar zadeva vzorčenje in testiranje trt v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega razmnoževalnega materiala, države članice uporabijo biološko indeksiranje na indikatorskih rastlinah, da ocenijo navzočnost virusov, viroidov, bolezni, podobnih virusnim, in fitoplazem, ali druge enakovredne mednarodno priznane protokole.

Oddelek 3: Zahteve glede tal in proizvodni pogoji za matične nasade, namenjene za pridelavo vseh kategorij razmnoževalnega materiala, in trsnice vseh kategorij razmnoževalnega materiala

1.

Trta v matičnih nasadih in trsnicah se lahko zasadi le v tleh ali, če je to ustrezno, v loncih z rastnimi substrati, prostimi kakršnih koli škodljivih organizmov, ki lahko gostijo viruse iz oddelka 7. Odsotnost takšnih škodljivih organizmov se ugotovi z vzorčenjem in testiranjem.

Navedeno vzorčenje in testiranje se opravita ob upoštevanju podnebnih razmer in biologije škodljivih organizmov, ki lahko gostijo viruse iz oddelka 7.

2.

Vzorčenje in testiranje se ne opravita, če uradni nadzorni organ na podlagi uradnega pregleda ugotovi, da je zemlja prosta škodljivih organizmov, ki lahko gostijo viruse iz oddelka 7.

Vzorčenje in testiranje se prav tako ne opravita, kadar se trta v zemlji, namenjeni za pridelavo, ni gojila najmanj pet let in kadar ni nobenega dvoma glede nenavzočnosti škodljivih organizmov, ki lahko gostijo viruse iz oddelka 7, v zadevni prsti.

3.

Za vzorčenje in testiranje države članice uporabljajo protokole EPPO ali druge mednarodno priznane protokole. Kadar takšnih protokolov ni, države članice uporabijo ustrezne protokole, določene na nacionalni ravni. Države članice v navedenem primeru drugim državam članicam in Komisiji na zahtevo omogočijo dostop do navedenih protokolov.

Oddelek 4: Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

1.

Matični nasadi in trsnice se postavijo pod primernimi pogoji, da se prepreči kakršno koli tveganje kontaminacije s škodljivimi organizmi, ki lahko gostijo viruse iz oddelka 7.

2.

Trsnic ni dovoljeno postaviti v vinograd ali matični nasad. Najmanjša razdalja od vinograda ali matičnega nasada znaša 3 metre.

3.

Poleg zahtev v zvezi z zdravjem in tlemi ter proizvodnih pogojev iz oddelkov 2 in 3 se razmnoževalni material prideluje v skladu z zahtevami za enoto pridelave, mesto pridelave ali območje, kot je določeno v oddelku 8, da se omeji navzočnost škodljivih organizmov iz navedenega oddelka.

Oddelek 5: Uradni pregledi

1.

Za razmnoževalni material, pridelan v matičnih nasadih in trsnicah, je z letnimi uradnimi pregledi nasadov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz oddelkov 2 do 4.

2.

Navedene uradne preglede izvaja uradni nadzorni organ v skladu z oddelkom 8.

3.

Dodatni uradni pregledi nasadov se izvedejo v primeru sporov glede zadev, o katerih se lahko odloči ne glede na kakovost razmnoževalnega materiala.

Oddelek 6: Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih navzočnost je treba v skladu s točko 2 oddelka 2 preveriti z vizualnim pregledom ter v primeru dvoma z vzorčenjem in testiranjem

Rod ali vrsta razmnoževalnega materiala trte, razen semen

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

 

Žuželke in pršice

Necepljena Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Žuželke in pršice

Vitis L., razen necepljene Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Bakterije

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Oddelek 7: Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih navzočnost je treba v skladu s točko 2 oddelka 2 in oddelkom 8 preveriti z vizualnim pregledom ter v posebnih primerih z vzorčenjem in testiranjem

Rod ali vrsta

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Razmnoževalni material Vitis L., razen semen

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Podlage Vitis spp. in njihovih hibridov, razen Vitis vinifera L.

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Oddelek 8: Zahteve glede ukrepov za matične nasade in, če je to ustrezno, trsnice Vitis L. po kategorijah v skladu s točko 2 oddelka 2

Vitis L.

1.   Izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material in certificirani material

Vizualni pregledi

Uradni nadzorni organ vsaj enkrat v rastni dobi izvede vizualni pregled matičnih nasadov in trsnic za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz oddelkov 6 in 7.

2.   Izvorni razmnoževalni material

Vzorčenje in testiranje

Vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega razmnoževalnega materiala, se vzorčijo in testirajo glede navzočnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3. Navedeno vzorčenje in testiranje se ponavljata v petletnih intervalih.

Poleg vzorčenja in testiranja glede virusov iz prvega odstavka se matični nasadi, namenjeni za pridelavo podlag, enkrat vzorčijo in testirajo glede navzočnosti Grapevine fleck virusa.

Rezultati vzorčenja in testiranja so na voljo pred sprejetjem zadevnih matičnih nasadov.

3.   Osnovni razmnoževalni material

Vzorčenje in testiranje

Vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo osnovnega razmnoževalnega materiala, se vzorčijo in testirajo glede navzočnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3.

Vzorčenje in testiranje se začneta pri šestletnih matičnih nasadih in ponavljata v šestletnih intervalih.

Rezultati vzorčenja in testiranja so na voljo pred sprejetjem zadevnih matičnih nasadov.

4.   Certificirani material

Vzorčenje in testiranje

Reprezentativni delež trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo certificiranega materiala, se vzorči in testira glede prisotnosti Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3.

Vzorčenje in testiranje se začneta pri desetletnih matičnih nasadih in ponavljata v desetletnih intervalih.

Rezultati vzorčenja in testiranja so na voljo pred sprejetjem zadevnih matičnih nasadov.

5.   Izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material in certificirani material

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja in glede na zadevne nadzorovane nekarantenske škodljive organizme

(a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ali

(ii)

na trti na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ali

(iii)

v zvezi z navzočnostjo Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. so izpolnjeni naslednji pogoji:

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega in osnovnega razmnoževalnega materiala, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., so bile izruvane in

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo certificiranega materiala, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., so bile izključene vsaj iz razmnoževanja in

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., se celotna partija navedenega materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Xylophilus ampelinus Willems et al., ali

(ii)

na trti na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Xylophilus ampelinus Willems et al. ali

(iii)

v zvezi z navzočnostjo Xylophilus ampelinus Willems et al. so izpolnjeni naslednji pogoji:

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega, osnovnega in certificiranega razmnoževalnega materiala, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., so bile izruvane in sprejmejo se ustrezni higienski ukrepi ter

trte na enoti pridelave, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se po obrezovanju tretirajo z baktericidom, da se zagotovi, da so proste Xylophilus ampelinus Willems et al., in

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se celotna partija navedenega materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c)

Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 in Grapevine leafroll associated virus 3

(i)

V zvezi z navzočnostjo Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3 so izpolnjeni naslednji pogoji:

na trtah v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega in osnovnega razmnoževalnega materiala, niso bili opaženi simptomi nobenega od navedenih virusov in

simptomi navedenih virusov so bili opaženi na največ 5 % trt v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo certificiranega materiala, navedene trte pa so bile izruvane in uničene ali

(ii)

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega razmnoževalnega materiala, in izvorni razmnoževalni material se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami, da se zagotovi, da so prosti Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3.

(d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Viteus vitifoliae Fitch, ali

(ii)

trta se cepi na podlage, odporne proti Viteus vitifoliae Fitch, ali

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo izvornega razmnoževalnega materiala, in ves izvorni razmnoževalni material se vzdržujejo v objektih, zaščitenih pred žuželkami, na navedenih trtah pa v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Viteus vitifoliae Fitch ter

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Viteus vitifoliae Fitch, se celotna partija navedenega materiala zaplini ali tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Viteus vitifoliae Fitch.

6.   Standardni material

Vizualni pregledi

Uradni nadzorni organ vsaj enkrat v rastni dobi izvede vizualni pregled matičnih nasadov in trsnic za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz oddelkov 6 in 7.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja in glede na zadevne nadzorovane nekarantenske škodljive organizme

(a)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., ali

(ii)

na trti na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ali

(iii)

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo standardnega materiala, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., so bile izključene vsaj iz razmnoževanja in

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., se celotna partija navedenega materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Xylophilus ampelinus Willems et al., ali

(ii)

na trti na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Xylophilus ampelinus Willems et al. ali

(iii)

v zvezi z navzočnostjo Xylophilus ampelinus Willems et al. so izpolnjeni naslednji pogoji:

vse trte v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo standardnega materiala, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., so bile izruvane in sprejmejo se ustrezni higienski ukrepi ter

trte na enoti pridelave, ki kažejo simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se po obrezovanju tretirajo z baktericidom, da se zagotovi, da so proste Xylophilus ampelinus Willems et al., ter

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Xylophilus ampelinus Willems et al., se celotna partija navedenega materiala tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c)

Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine leafroll associated virus 1 in Grapevine leafroll associated virus 3

Simptomi vseh virusov (Arabis mosaic virusa, Grapevine fanleaf virusa, Grapevine leafroll associated virusa 1 in Grapevine leafroll associated virusa 3) so bili opaženi na največ 10 % trt v matičnih nasadih, namenjenih za pridelavo standardnega materiala, navedene trte pa so bile izločene iz razmnoževanja.

(d)

Viteus vitifoliae Fitch

(i)

Trta se prideluje na območjih, za katera je znano, da so prosta Viteus vitifoliae Fitch, ali

(ii)

trta se cepi na podlage, odporne proti Viteus vitifoliae Fitch, ali

(iii)

če razmnoževalni material, ki je namenjen za trženje, kaže simptome Viteus vitifoliae Fitch, se celotna partija navedenega materiala zaplini ali tretira z vročo vodo ali na drug ustrezen način v skladu s protokoli EPPO ali drugimi mednarodno priznanimi protokoli, da se zagotovi, da je prost Viteus vitifoliae Fitch.“;

(2)

v Prilogi II se točka I(4) nadomesti z naslednjim:

„4.

Razmnoževalni material je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo njegovo uporabnost in kakovost.

Razmnoževalni material izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.“


PRILOGA IV

Sprememba Direktive 93/49/EGS

Priloga k Direktivi 93/49/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Citrus L., hibridi Citrus L., Fortunella Swingle, hibridi Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hibridi Poncirus Raf.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semena

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Citrus L., hibridi Citrus L., Fortunella Swingle, hibridi Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hibridi Poncirus Raf.

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Chrysanthemum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae , Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen Palmae, kar zadeva naslednje rodove in vrste

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rodovi razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (unijski izolati)

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Citrus L., hibridi Citrus L., Fortunella Swingle, hibridi Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hibridi Poncirus Raf.

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski hibridi Impatiens L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.

druge vrste Prunus L., občutljive na Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Razmnoževalni material okrasnih rastlin, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski hibridi Impatiens L., Pelargonium L.

0 %“


PRILOGA V

Sprememba Direktive 93/61/EGS

Priloga k Direktivi 93/61/EGS se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic)

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (rod ali vrsta)

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (rod ali vrsta)

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (rod ali vrsta)

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic (rod ali vrsta)

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %“


PRILOGA VI

Sprememba prilog I in II k Direktivi 2002/55/ES

Direktiva 2002/55/ES se spremeni:

(1)

točka 5 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„5.

Posevek je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega materiala.

Posevek izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 (*1), ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;"

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Seme je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega materiala.

Seme izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.“;

(b)

točka 3(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic vsaj ob vizualnem pregledu ne presega zadevnih pragov iz naslednje preglednice:

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta semena zelenjadnic

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta semena zelenjadnic

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta semena zelenjadnic

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rod ali vrsta semena zelenjadnic

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu zelenjadnic

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %“


(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“;“


PRILOGA VII

Sprememba Direktive 2002/56/ES

Direktiva 2002/56/ES se spremeni:

(1)

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

MINIMALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SEMENSKI KROMPIR

1.

V primeru osnovnega semenskega krompirja število rastočih rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne presegata 0,1 %, skupaj s številom rastlin v neposrednem potomstvu pa skupaj ne presegata 0,25 %.

2.

V primeru certificiranega semenskega krompirja število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne presegata 0,5 %, skupaj s številom rastlin v neposrednem potomstvu pa skupaj ne presegata 0,5 %.

3.

Semenski krompir izpolnjuje naslednje zahteve glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali bolezni, ki jih ti škodljivi organizmi povzročajo, ter zadevnih kategorij, kot je določeno v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag pri rastočih rastlinah za osnovni semenski krompir

Prag pri rastočih rastlinah za certificirani semenski krompir

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

1,0 %

4,0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

0 %

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

0 %


Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag v neposrednem potomstvu osnovnega semenskega krompirja

Prag v neposrednem potomstvu certificiranega semenskega krompirja

Simptomi virusne okužbe

4,0 %

10,0 %

4.

Generacije osnovnega semenskega krompirja so lahko največ štiri, kombiniranih generacij predosnovnega semenskega krompirja na polju in osnovnega semenskega krompirja pa je lahko največ sedem.

Generaciji certificiranega semenskega krompirja sta lahko največ dve.

Če generacija ni navedena na uradni etiketi, se šteje, da je zadevni semenski krompir vključen v največje dovoljeno število generacij v ustrezni kategoriji.“;

(2)

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

MINIMALNI POGOJI KAKOVOSTI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

Za semenski krompir so dovoljena naslednja odstopanja za nečistoče, poškodbe in nadzorovane nekarantenske škodljive organizme ali simptome, ki jih ti organizmi povzročajo:

(1)

prisotnost zemlje in tujih primesi: 1,0 mas. % za osnovni semenski krompir in 2,0 mas. % za certificirani semenski krompir;

(2)

suha trohnoba in mokra gniloba hkrati, razen če ju povzroča Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ali Ralstonia solanacearum: 0,5 mas. %, od tega 0,2 mas. % mokre gnilobe;

(3)

zunanje poškodbe, npr. deformirani ali poškodovani gomolji: 3,0 mas. %;

(4)

navadna krastavost, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja: 5,0 mas. %;

(5)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba: 1,0 mas. %;

(6)

nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih ti organizmi povzročajo, v partijah semenskega krompirja:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na osnovnem semenskem krompirju v masnih odstotkih

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na certificiranem semenskem krompirju v masnih odstotkih

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

0 %

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

5,0 %

5,0 %

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

3,0 %

3,0 %;

(7)

skupno dovoljeno odstopanje za točke 2 do 6: 6,0 mas. % za osnovni semenski krompir in 8,0 mas. % za certificirani semenski krompir.“


PRILOGA VIII

Sprememba Direktive 2002/57/ES

Direktiva 2002/57/ES se spremeni:

(1)

točka 4 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„4.

Posevek je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega materiala. Posevek izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 (*1), ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v posevkih izpolnjuje naslednje zahteve iz preglednice:

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za pridelavo predosnovnega semena

Pragovi za pridelavo osnovnega semena

Pragovi za pridelavo certificiranega semena

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).“"

(2)

v Prilogi II se točka 5 oddelka I nadomesti z naslednjim:

„5.

Seme je praktično brez kakršnih koli škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabnost in kakovost razmnoževalnega materiala.

Seme izpolnjuje tudi zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenih in zadevne kategorije izpolnjujejo naslednje zahteve iz preglednice:

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

(rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – laneno seme

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG],

razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % okuženih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delcev sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delcev sklerocijev.“


(*1)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).““


PRILOGA IX

Sprememba Izvedbene direktive 2014/21/EU

Priloga k Izvedbeni direktivi 2014/21/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Pogoji za dajanje na trg predosnovnega semenskega krompirja stopenj Unije PBTC in PB

(1)

Pogoji za predosnovni semenski krompir stopnje Unije PBTC so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

nasadi ne vključujejo rastlin, ki niso sortno pristne, ali rastlin druge sorte;

(ii)

rastline, vključno z gomolji, so proizvedene z mikrorazmnoževanjem;

(iii)

rastline, vključno z gomolji, so proizvedene v zaščitenih prostorih in v rastnem substratu, ki je prost škodljivih organizmov;

(iv)

gomolji se razmnožujejo samo do prve generacije;

(v)

rastline izpolnjujejo naslednje pragove glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih ti organizmi povzročajo, kot je določeno v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastočih rastlinah za predosnovni semenski krompir stopnje Unije PBTC

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v neposrednem potomstvu predosnovnega semenskega krompirja stopnje Unije PBTC

Simptomi virusne okužbe

0 %

(b)

pogoji za partije:

(i)

ne vsebujejo semenskega krompirja, ki ga je prizadela gniloba;

(ii)

ne vsebujejo semenskega krompirja, ki ga je prizadela navadna krastavost;

(iii)

ne vsebujejo semenskega krompirja, ki je pretirano uvel zaradi izsušitve;

(iv)

ne vsebujejo semenskega krompirja z zunanjimi poškodbami, vključno z deformiranimi ali poškodovanimi gomolji;

(v)

partije predosnovnega semenskega krompirja izpolnjujejo naslednje pragove glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih ti povzročajo, kot je določeno v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v partijah predosnovnega semenskega krompirja stopnja Unije PBTC v masnih odstotkih

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bela noga, ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

Prašnata krastavost, ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %

(2)

Pogoji za predosnovni semenski krompir stopnje Unije PB so:

(a)

pogoji za semenski krompir:

(i)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne smeta presegati 0,01 %;

(ii)

rastline izpolnjujejo naslednje pragove glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih ti povzročajo, kot je določeno v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastočih rastlinah za predosnovni semenski krompir stopnje Unije PB

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]

0,1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

0 %

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v neposrednem potomstvu predosnovnega semenskega krompirja stopnje Unije PB

Simptomi virusne okužbe

0,5 %;

(b)

odstopanja, ki veljajo za partije glede naslednjih nečistoč, poškodb in bolezni:

(i)

semenski krompir, ki ga je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, ne presega 0,2 mas. %;

(ii)

semenski krompir z navadno krastavostjo, ki prizadene več kot tretjino njegove površine, ne presega 5,0 mas. %;

(iii)

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba, ne smejo presegati 0,5 mas. %;

(iv)

semenski krompir z zunanjimi poškodbami, vključno z deformiranimi ali poškodovanimi gomolji, ne presega 3,0 mas. %;

(v)

prisotnost zemlje in tujih snovi ne presega 1,0 mas. %;

(vi)

partije predosnovnega semenskega krompirja izpolnjujejo naslednje pragove glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih ti povzročajo, kot je določeno v naslednji preglednici:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Prag za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v partijah predosnovnega semenskega krompirja stopnja Unije PB v masnih odstotkih

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %;

(vii)

skupni odstotek semenskega krompirja, za katerega veljajo odstopanja iz točk (i) do (iv) in (vi), ne presega 6,0 mas. %.“


PRILOGA X

Sprememba Izvedbene direktive 2014/98/EU

Prilogi k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU se nadomestita z naslednjim:

„PRILOGA I

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih prisotnost je treba v skladu s členom 9(1), členom 10(1), členom 16(1), členom 21(1) in členom 26(1) preveriti z vizualnim pregledom ter v primeru dvoma z vzorčenjem in testiranjem

Rod ali vrsta

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Castanea sativa Mill.

Glive in oomicete

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

 

 

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

 

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Bolezen chestnut mosaic

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Glive in oomicete

 

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

 

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

 

Žuželke in pršice

 

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

 

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

 

Ogorčice

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Corylus avellana L.

Bakterije

 

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

 

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

 

Glive in oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Cydonia oblonga Mill. in Pyrus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Glive in oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

 

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ficus carica L.

Bakterije

 

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

 

Glive in oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Žuželke in pršice

 

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

 

Ogorčice

 

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

 

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

 

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Bolezen fig mosaic [FGM000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

 

Glive in oomicete

 

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

 

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

 

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

 

Ogorčice

 

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

 

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

 

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

 

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

 

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

Fitoplazma Clover phyllody [PHYP03]

 

Fitoplazma Strawberry multiplier disease [PHYP75]

Juglans regia L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

 

Glive in oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Žuželke in pršice

 

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Malus Mill.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

 

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

 

Glive in oomicete

 

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

 

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

 

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

 

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

 

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Olea europaea L.

Bakterije

 

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Pistacia vera L.

Glive in oomicete

 

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Ogorčice

 

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus domestica L. in Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Glive in oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

 

Glive in oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus avium L. in Prunus cerasus L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

 

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

 

Glive in oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

 

Žuželke in pršice

 

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindley

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

 

Glive in oomicete

 

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

 

Žuželke in pršice

 

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

 

Ogorčice

 

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Ribes L.

Glive in oomicete

 

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

 

Žuželke in pršice

 

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

 

Ogorčice

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Bolezen aucuba mosaic in bolezen blackcurrant yellows skupaj

Rubus L.

Bakterije

 

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Glive in oomicete

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Žuželke in pršice

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Vaccinium L.

Bakterije

 

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Glive in oomicete

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

„PRILOGA II

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih prisotnost je treba v skladu s členom 9(2) in (4), členom 10(1), členom 16(1), členom 21(1), členom 26(1) in Prilogo IV preveriti z vizualnim pregledom ter, kadar je ustrezno, z vzorčenjem in testiranjem

Rod ali vrsta

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.

Bakterije

 

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

 

Glive in oomicete

 

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Bolezen Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Bolezen Citrus impietratura [CSI000]

Citrus leaf blotch virus [CLBV00]

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus tristeza virus (unijski izolati) [CTV000]

Citrus variegation virus [CVV000]

Hop stunt viroid [HSVD00]

Corylus avellana L.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Apple mosaic virus [APMV00]

Cydonia oblonga Mill.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Bolezen apple rubbery wood [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Bolezen pear bark necrosis [PRBN00]

Bolezen pear bark split [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Bolezen pear rough bark [PRRB00]

Bolezen quince yellow blotch [ARW000]

Fragaria L.

Bakterije

 

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Glive in oomicete

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Ogorčice

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

 

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Juglans regia L.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

 

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Malus Mill.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Bolezen apple flat limb [AFL000]

Apple mosaic virus [APMV00]

Bolezen apple rubbery wood [ARW000]

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Bolezen apple star crack [APHW00]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Bolezni plodov: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Olea europaea L.

Glive in oomicete

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Prunus dulcis (Miller) Webb

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus armeniaca L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L. in Prunus cerasus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Little cherry virus 1 in 2 [LCHV10], [LCHV20]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley in druge vrste Prunus L., občutljive za Plum pox virus v primeru hibridov Prunus L.

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus persica (L.) Batsch

Bakterije

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Apple mosaic virus [APMV00]

Apricot latent virus [ALV000]

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Plum pox virus [PPV000]

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Pyrus L.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Bolezen apple rubbery wood [ARW000]

Apple stem grooving virus [ASGV00]

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Bolezen pear bark necrosis [PRBN00]

Bolezen pear bark split [PRBS00]

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Bolezen pear rough bark [PRRB00]

Bolezen quince yellow blotch [ARW000]

Ribes L.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Rubus L.

Glive in oomicete

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Apple mosaic virus [APMV00]

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

 

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Tomato black ring virus [TBRV00]

Vaccinium L.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fitoplazma Cranberry false blossom [PHYPFB]

„PRILOGA III

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, katerih prisotnost v tleh določajo člen 11(1) in (2), člen 17(1) in (2) ter člen 22(1) in (2)

Rod ali vrsta

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Fragaria L.

Ogorčice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Juglans regia L.

Ogorčice

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Olea europaea L.

Ogorčice

 

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Pistacia vera L.

Ogorčice

 

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Prunus avium L. in Prunus cerasus L.

Ogorčice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindley

Ogorčice

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Ribes L.

Ogorčice

 

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Rubus L.

Ogorčice

 

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

„PRILOGA IV

Zahteve glede ukrepov po rodovih ali vrstah in kategorijah v skladu s členom 10(4), členom 16(4), členom 21(4) in členom 26(2)

Razmnoževalni material izpolnjuje zahteve glede karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, ter ukrepe, sprejete v skladu s členom 30(1) navedene uredbe.

Poleg tega izpolnjuje naslednje zahteve za zadevni rod ali vrsto in kategorijo:

1.    Castanea sativa Mill.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I.

(b)   Pred-bazna kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 (1) dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali

(ii)

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(c)   Bazna kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali

(ii)

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(d)   Certificirana kategorija in kategorija CAC

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali

(ii)

na enoti pridelave na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah certificirane kategorije in kategorije CAC od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ali

(iii)

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije in kategorije CAC, ki kažejo simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, so bili izruvani, pri čemer se preostali razmnoževalni material in sadne rastline pregledajo v tedenskih intervalih, na enoti pridelave pa vsaj tri tedne pred odpremo niso opaženi nobeni simptomi.

2.    Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.

(a)   Pred-bazna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vsako leto se opravita vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti Spiroplasma citri Saglio et al. Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) se opravita tri leta po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsaka tri leta.

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Citrus tristeza virusa (unijski izolati) in Spiroplasma citri Saglio et al., in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita šest let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih šest let.

(b)   Bazna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi v zvezi s Citrus tristeza virusom (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley se opravijo dvakrat letno. Za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz prilog I in II, razen Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

V primeru baznih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka tri leta opravita vzorčenje in testiranje vsake bazne matične rastline glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati). Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Spiroplasma citri Saglio et al. se opravita vsaka tri leta.

V primeru baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsako leto opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) in Spiroplasma citri Saglio et al., da se vse matične rastline testirajo v intervalu dveh let. Če se s testiranjem potrdi prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), se opravita vzorčenje in testiranje vseh baznih matičnih rastlin. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Citrus tristeza virusa (unijski izolati) in Spiroplasma citri Saglio et al., se opravita vsakih šest let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(c)   Certificirana kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi v zvezi s Citrus tristeza virusom (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley se opravijo dvakrat letno. Za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz prilog I in II, razen Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka štiri leta opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati), da se vse matične rastline testirajo v intervalu osmih let.

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsako leto opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati), da se vse matične rastline testirajo v intervalu treh let. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Citrus tristeza virusa (unijski izolati).

Če se s testiranjem potrdi prisotnost Citrus tristeza virusa (unijski izolati), se opravita vzorčenje in testiranje vseh certificiranih matičnih rastlin.

(d)   Bazna in certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ali

(ii)

v primeru razmnoževalnega materiala ter sadnih rastlin bazne in certificirane kategorije, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami, na navedenem razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, za material pa sta bila pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) ali

(iii)

v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami, na navedenem razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, za reprezentativni delež materiala pa sta bila pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) ali

(iv)

v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami:

so bili simptomi Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ali Spiroplasma citri Saglio et al. opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni, ter

sta bila za reprezentativen delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje za Citrus tristeza virus (unijski izolati), pri čemer so bili rezultati pozitivni pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi. Navedeni razmnoževalni material in sadne rastline so bili izruvani in takoj uničeni. Za razmnoževalni material in sadne rastline v neposredni bližini sta bila opravljena naključno vzorčenje in testiranje, ves okuženi razmnoževalni material in sadne rastline pa so bili izruvani in takoj uničeni.

(e)   Kategorija CAC

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC so pridobljeni iz prepoznanega vira materiala, za katerega se z vizualnim pregledom, vzorčenjem in testiranjem ugotovi, da ni okužen z nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi iz Priloge II.

V primeru prepoznanega vira materiala, ki je bil vzdrževan v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih osem let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža navedenega materiala glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati).

V primeru prepoznanega vira materiala, ki ni bil vzdrževan v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka tri leta opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža navedenega materiala glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati).

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Citrus tristeza virusa (unijski izolati), Spiroplasma citri Saglio et al. in Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ali

(ii)

v primeru razmnoževalnega materiala ter sadnih rastlin kategorije CAC, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami, na navedenem razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, za material pa sta bila pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) ali

(iii)

v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami, na navedenem razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bile izruvane in takoj uničene, za reprezentativni delež materiala pa sta bila pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje glede prisotnosti Citrus tristeza virusa (unijski izolati) ali

(iv)

v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki niso bili gojeni v objektih, zaščitenih pred žuželkami:

so bili simptomi Spiroplasma citri Saglio et al. ali Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni, ter

sta bila za reprezentativen delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC pred trženjem opravljena vzorčenje in testiranje za Citrus tristeza virus (unijski izolati), pri čemer so bili rezultati pozitivni pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi. Navedeni razmnoževalni material in sadne rastline so bili izruvani in takoj uničeni. Za razmnoževalni material in sadne rastline v neposredni bližini sta bila opravljena naključno vzorčenje in testiranje, ves okuženi razmnoževalni material in sadne rastline pa so bili izruvani in takoj uničeni.

3.    Corylus avellana L.

Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

4.    Cydonia oblonga Mill.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi za Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. se opravijo v zadnji popolni rastni dobi. Za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita petnajst let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih petnajst let.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi z Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

(ii)

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje certificiranih sadnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(e)   Bazna in certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

(ii)

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(f)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

(ii)

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

5.    Ficus carica L.

Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I.

6.    Fragaria L.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno v rastni dobi. Opravi se vizualni pregled listja Fragaria L. v zvezi s prisotnostjo Phytophthora fragariae C.J. Hickman.

Pri razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se vzdržujejo manj kot tri mesece, je treba v tem času opraviti samo en vizualni pregled.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem enkrat vsako rastno dobo.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru simptomov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listju se opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega vzorca korenin. Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Arabis mosaic virusa, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali

na listju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves okuženi razmnoževalni material in sadne rastline ter rastline na okoliškem območju s polmerom vsaj 5 m pa so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko so bili neokuženi razmnoževalni material in sadne rastline pobrani;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

od odkritja Phytophthora fragariae C.J. Hickman do naslednje saditve se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline ne gojijo najmanj deset let ali

v zvezi z enoto pridelave se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

od odkritja Xanthomonas fragariae Kennedy & King do naslednje saditve se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline ne gojijo vsaj eno leto;

(iii)

zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen Xanthomonas fragariae Kennedy & King in Phytophthora fragariae C.J. Hickman ter viruse:

delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

0,05 % pri Aphelenchoides besseyi;

0,1 % pri fitoplazmi Strawberry multiplier disease;

0,2 % pri:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb;

0,5 % pri:

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu;

1 % pri Pratylenchus vulnus Allen & Jensen; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili izruvani in uničeni in

v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije, ki kažejo simptome Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo;

(iv)

zahteve za vse viruse:

simptomi vseh virusov iz prilog I in II so opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so izruvani in takoj uničeni.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru simptomov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listju se opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega vzorca korenin. Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Arabis mosaic virusa, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali

na listju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves okuženi razmnoževalni material in sadne rastline ter rastline na okoliškem območju s polmerom vsaj 5 m pa so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko so bile rastline pobrane;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

razmnoževalni material in sadne rastline certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali

simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni;

(ii)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

od odkritja Phytophthora fragariae C.J. Hickman do naslednje saditve se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline ne gojijo vsaj deset let ali

v zvezi z enoto pridelave se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

od odkritja Xanthomonas fragariae Kennedy & King do naslednje saditve se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline ne gojijo vsaj eno leto;

(iii)

zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen Xanthomonas fragariae Kennedy & King in Phytophthora fragariae C.J. Hickman ter viruse:

delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

0,1 % pri Phytonemus pallidus Banks;

0,5 % pri:

Aphelenchoides besseyi Christie,

fitoplazmi Strawberry multiplier disease;

1 % pri:

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie,

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier,

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.,

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.,

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis,

Candidatus Phytoplasma pruni,

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,

fitoplazmi Clover phyllody,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen;

2 % pri:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,

Verticillium dahliae Kleb; navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili izruvani in uničeni in

v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije, ki kažejo simptome Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo;

(iv)

zahteve za vse viruse:

simptomi vseh virusov iz prilog I in II so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni.

(e)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

V primeru simptomov Phytophthora fragariae C.J. Hickman na listju se opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega vzorca korenin. Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Arabis mosaic virusa, Phytophthora fragariae C.J. Hickman, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa in Tomato black ring virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Phytophthora fragariae C.J. Hickman:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ali

na listju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Phytophthora fragariae C.J. Hickman, ves okuženi razmnoževalni material in sadne rastline ter rastline na okoliškem območju s polmerom vsaj 5 m pa so bili označeni, izključeni iz pobiranja in trženja ter uničeni po tem, ko so bili neokuženi razmnoževalni material in sadne rastline pobrani;

Xanthomonas fragariae Kennedy & King:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas fragariae Kennedy & King, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane ali

simptomi Xanthomonas fragariae Kennedy & King so bili opaženi na največ 5 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni;

(ii)

zahteve za viruse:

v primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki kažejo simptome Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry crinkle virusa, Strawberry latent ringspot virusa, Strawberry mild yellow edge virusa, Strawberry vein banding virusa, Tomato black ring virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo.

7.    Juglans regia L.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake cvetoče pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsako leto.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II se opravita vsako leto na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II se opravita vsaka tri leta na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje certificiranih sadnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(e)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

8.    Malus Mill.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita petnajst let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih petnajst let.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider in Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru baznih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

V primeru baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka tri leta opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih pet let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje certificiranih sadnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(e)   Bazna in certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(f)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi in vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bile izruvane in takoj uničene, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

9.    Olea europaea L.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita deset let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih deset let.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Za reprezentativen delež baznih matičnih rastlin se na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin opravi vzorčenje glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, da se vse rastline testirajo v intervalu tridesetih let.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru matičnih rastlin, ki se uporabljajo za pridelavo semen (‚semenske matične rastline‘), se za reprezentativen delež navedenih semenskih matičnih rastlin na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin opravi vzorčenje glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, da se vse rastline testirajo v intervalu štiridesetih let. V primeru matičnih rastlin, ki niso semenske matične rastline, se za reprezentativen delež navedenih rastlin na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin opravi vzorčenje glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, da se vse rastline testirajo v intervalu tridesetih let.

(e)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

10.    Pistacia vera L.

Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I.

11.    Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindley

(a)   Pred-bazna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi v zvezi s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virusom, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. in Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (Prunus persica (L.) Batsch in Prunus salicina Lindley) se opravijo dvakrat letno. Za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme iz prilog I in II, razen Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virusa, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. in Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, se vizualni pregledi opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L. in Prunus dulcis (Miller) Webb so pridobljeni iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnji rastni dobi in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s Plum pox virusom.

Pred-bazne podlage Prunus cerasifera Ehrh.in Prunus domestica L. so pridobljene iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnji rastni dobi in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s Plum pox virusom. Pred-bazne podlage Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L. so pridobljene iz matičnih rastlin, ki so bile testirane v prejšnjih petih rastnih dobah in za katere je bilo ugotovljeno, da niso okužene s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Vzorčenje in testiranje vsake cvetoče pred-bazne matične rastline za Prune dwarf virus in Prunus necrotic ringspot virus se opravita eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsako leto. V primeru rastline Prunus persica se vzorčenje vsake cvetoče pred-bazne matične rastline opravi eno leto po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline, hkrati pa se opravi testiranje na Peach latent mosaic viroid. Na vsakem drevesu, ki je zasajeno namenoma zaradi opraševanja, in, kadar je ustrezno, vseh glavnih opraševalnih drevesih v okolju se opravita vzorčenje in testiranje za Prune dwarf virus in Prunus necrotic ringspot virus.

Vzorčenje vsake pred-bazne matične rastline se opravi pet let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih pet let, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider in Plum pox virusa. Vzorčenje vsake pred-bazne matične rastline se opravi deset let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih deset let, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, razen Prune dwarf virusa, Plum pox virusa in Prunus necrotic ringspot virusa, pomembnih za vrsto, kot je navedeno v Prilogi II, ter v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža pred-baznih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Plum pox virusom, Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. in Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave so izolirane od drugih gostiteljskih rastlin. Izolacijska razdalja enote pridelave je odvisna od regionalnih okoliščin, vrste razmnoževalnega materiala, prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na zadevnem območju ter povezanih tveganj, ki jih določijo pristojni organi na podlagi pregleda;

(ii)

Plum pox virus:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave so izolirane od drugih gostiteljskih rastlin. Izolacijska razdalja enote pridelave je odvisna od regionalnih okoliščin, vrste razmnoževalnega materiala, prisotnosti Plum pox virusa na zadevnem območju in povezanih tveganj, ki jih določijo pristojni organi na podlagi pregleda;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah pred-bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene.

(b)   Bazna in certificirana kategorija ter kategorija CAC

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

(i)

Matične rastline, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa. Vzorčenje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravi vsakih deset let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii)

Matične rastline, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin, razen tistih, namenjenih za pridelavo podlag, glede prisotnosti Plum pox virusa se opravita vsako leto, da se vse rastline testirajo v intervalu desetih let.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin, namenjenih za pridelavo podlag, glede prisotnosti Plum pox virusa se opravita vsako leto, pri čemer je ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin Prunus domestica L., namenjenih za pridelavo podlag, glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider se morata opraviti v prejšnjih petih rastnih dobah, pri čemer mora biti ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih deset let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Cvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih baznih matičnih rastlin se opravi vsako leto, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

V primeru rastline Prunus persica (L.) Batsch se vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih baznih matičnih rastlin opravi enkrat letno, hkrati pa se opravi testiranje glede prisotnosti Peach latent mosaic viroida na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža dreves, zasajenih namenoma zaradi opraševanja, in, kadar je ustrezno, glavnih opraševalnih dreves v okolju glede prisotnosti Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa se opravita na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Necvetoče matične rastline

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža necvetočih baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, glede prisotnosti Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider se opravita vsaka tri leta na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

(i)

Matične rastline, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih pet let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa, da se vse rastline testirajo v intervalu petnajstih let. Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih petnajst let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

(ii)

Matične rastline, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Plum pox virusa, da se vse rastline testirajo v intervalu petnajstih let.

Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin, namenjenih za pridelavo podlag, se opravi vsako leto, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Plum pox virusa, pri čemer je ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom. Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L., namenjenih za pridelavo podlag, je bilo opravljeno v prejšnjih petih rastnih dobah, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, pri čemer je bilo ugotovljeno, da niso okužene z navedenim nadzorovanim nekarantenskim škodljivim organizmom.

Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Vzorčenje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin se opravi vsakih petnajst let, hkrati s testiranjem glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa, Prunus necrotic ringspot virusa in Plum pox virusa, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Cvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih certificiranih matičnih rastlin se opravi vsako leto, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin. V primeru rastline Prunus persica (L.) Batsch se vzorčenje reprezentativnega deleža cvetočih certificiranih matičnih rastlin opravi enkrat letno, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Peach latent mosaic viroida na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin. Vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža dreves, zasajenih namenoma zaradi oprašitve, in, kadar je ustrezno, glavnih opraševalnih dreves v okolju glede prisotnosti Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa se opravita na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Necvetoče matične rastline

Vzorčenje reprezentativnega deleža necvetočih certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se opravi vsaka tri leta, hkrati s testiranjem glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum, Prune dwarf virusa in Prunus necrotic ringspot virusa na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(e)   Bazna in certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

(ii)

Plum pox virus:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Plum pox virusa so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Plum pox virusom;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in nemudoma uničene ali

simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in nemudoma uničene ali

simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. so bili opaženi na največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, pri čemer so bili navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini izruvani in takoj uničeni.

(f)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC so pridobljeni iz prepoznanega vira materiala, katerega reprezentativni delež je bil vzorčen in testiran v prejšnjih treh rastnih dobah, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Plum pox virusom.

Podlage CAC rastlin Prunus cerasifera Ehrh. in Prunus domestica L. so pridobljene iz prepoznanega vira materiala, katerega reprezentativni delež je bil vzorčen in testiran v prejšnjih petih letih, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider in Plum pox virusom.

Vzorčenje in testiranje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Reprezentativni delež sadnih rastlin CAC, ki po vizualnem pregledu ne kažejo simptomov Plum pox virusa, se vzorči in testira glede prisotnosti navedenega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma in v primeru simptomatičnih rastlin v neposredni bližini na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih sadnih rastlin.

Po odkritju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC, ki kažejo simptome Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, na enoti pridelave z vizualnim pregledom se opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider in Plum pox virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali

simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;

(ii)

Plum pox virus:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Plum pox virusa, ali

pri razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Plum pox virusa, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Plum pox virusa so bili opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da navedeni razmnoževalni material in sadne rastline niso okuženi s Plum pox virusom;

(iii)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali

na razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in takoj uničeni;

(iv)

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ali

pri razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. so opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bili izruvani in nemudoma uničeni.

12.    Pyrus L.

(a)   Vse kategorije

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

(b)   Pred-bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita petnajst let po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsakih petnajst let.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Kadar je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/925 dovoljeno odstopanje za pridelavo pred-baznega materiala na polju v pogojih, ki ne zagotavljajo zaščite pred žuželkami, se v zvezi s Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider in Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. uporabljajo naslednje zahteve:

(i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali

na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline pred-bazne kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(c)   Bazna kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru baznih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

V primeru baznih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsaka tri leta opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža baznih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

(d)   Certificirana kategorija

Vzorčenje in testiranje

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki so bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih petnajst let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider.

V primeru certificiranih matičnih rastlin, ki niso bile vzdrževane v objektih, zaščitenih pred žuželkami, se vsakih pet let opravita vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; vzorčenje in testiranje reprezentativnega deleža certificiranih matičnih rastlin glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II, razen Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ter bolezni, podobnih virusnim, in viroidov, in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita vsakih petnajst let na podlagi ocene tveganja okužbe navedenih rastlin.

Vzorčenje in testiranje certificiranih sadnih rastlin se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(e)   Bazna in certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyriSeemüller & Schneider, ali

na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline bazne in certificirane kategorije na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

(f)   Kategorija CAC

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali

na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi niso opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ali

simptomi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider so bili opaženi pri največ 2 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin kategorije CAC na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse simptomatične rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, s testiranjem reprezentativnega vzorca preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin v partijah, v katerih so bili odkriti simptomatičen razmnoževalni material in sadne rastline, pa je bilo ugotovljeno, da ni okužen s Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider;

(ii)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.:

razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC se pridelujejo na območjih, za katera je znano, da so prosta Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., ali

v zadnji popolni rastni dobi so bili pregledani razmnoževalni material in sadne rastline kategorije CAC na enoti pridelave, ves razmnoževalni material in sadne rastline, ki so kazali simptome Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., in vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili takoj izruvani in uničeni.

13.    Ribes L.

(a)   Pred-bazna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita štiri leta po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsaka štiri leta.

(b)   Bazna in certificirana kategorija ter kategorija CAC

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II.

(c)   Bazna kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, ne presega 0,05 %, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili izruvani in uničeni.

(d)   Certificirana kategorija

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

Delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin certificirane kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer, ne presega 0,5 %, navedeni razmnoževalni material in sadne rastline ter vse sosednje gostiteljske rastline pa so bili izruvani in uničeni.

14.    Rubus L.

(a)   Pred-bazna kategorija

Vizualni pregled

Vizualni pregledi se opravijo dvakrat letno.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje vsake pred-bazne matične rastline glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge II in v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz Priloge I se opravita dve leti po sprejetju rastline kot pred-bazne matične rastline in potem vsaki dve leti.

(b)   Bazna kategorija

Vizualni pregled

Kadar se razmnoževalni material in sadne rastline gojijo na poljih ali v loncih, se vizualni pregledi opravijo dvakrat letno.

Pri razmnoževalnem materialu in sadnih rastlinah, ki so pridelani z mikrorazmnoževanjem in se vzdržujejo manj kot tri mesece, je treba v tem času opraviti samo en vizualni pregled.

Vzorčenje in testiranje

Vzorčenje in testiranje se opravita, če simptomi Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa in Tomato black ring virusa pri vizualnem pregledu niso jasni. Vzorčenje in testiranje se opravita v primeru dvoma glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz prilog I in II, razen Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa in Tomato black ring virusa.

Zahteve glede enote pridelave, mesta pridelave ali območja

(i)

V primeru pozitivnega rezultata pri testiranju razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije, ki kažejo simptome Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa ali Tomato black ring virusa, se zadevni razmnoževalni material in sadne rastline izruvajo in takoj uničijo.

(ii)

Zahteve za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme, razen Arabis mosaic virusa, Raspberry ringspot virusa, Strawberry latent ringspot virusa in Tomato black ring virusa:

delež razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin bazne kategorije na enoti pridelave v zadnji popolni rastni dobi, ki kažejo simptome naslednjih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ne presega:

0,1 % pri: