EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0167

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/167 z dne 5. februarja 2020 o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta

C/2020/524

OJ L 34, 6.2.2020, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/167/oj

6.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/46


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/167

z dne 5. februarja 2020

o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,d

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 16 Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je radijska oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami iz člena 3 navedene direktive, zajetimi v navedenih harmoniziranih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije C(2015) 5376 (3) od Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za radijsko opremo v podporo Direktivi 2014/53/EU.

(3)

ETSI je na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2015) 5376 pripravil harmonizirane standarde EN 300 328 V2.2.2 za opremo za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 za radiotelefonske oddajnike in sprejemnike za pomorske mobilne storitve, EN 303 098 V2.2.1 za pomorske osebne javljalnike lokacije majhne moči, EN 303 520 V1.2.1 za medicinske naprave ultra male moči za brezžično kapsulno endoskopijo in EN 300 674-2-2 V2.2.1 za transportno in prometno telematiko (TTT).

(4)

Komisija je skupaj z ETSI ocenila, ali so navedeni harmonizirani standardi skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2015) 5376.

(5)

Harmonizirani standardi EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 in EN 300 674-2-2 V2.2.1 izpolnjujejo bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2014/53/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Določba 8.2.3 harmoniziranega standarda EN 300 698 V2.3.1 proizvajalcem omogoča, da odstopajo od največje energije za radijsko frekvenco, navedene v členu 10(8) Direktive 2014/53/EU in prikazane v tehnični dokumentaciji, pripravljeni v skladu s členom 21 navedene direktive. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(7)

Harmonizirani standard EN 303 520 V1.2.1 proizvajalcem omogoča pogajanja o nekaterih preskusnih metodah s preskuševalnimi laboratoriji. Poleg tega proizvajalcem omogoča, da preskusijo opremo pri temperaturah, ki morda ne ustrezajo predvideni uporabi. Dovoljena raven pogajanj in razlag v navedenem harmoniziranem standardu lahko vpliva na dokazovanje skladnosti radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(8)

ETSI je na podlagi Izvedbenega sklepa C(2015) 5376 nadomestil naslednje harmonizirane standarde, sklici na katere so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije (4): EN 300 328 V2.1.1 nadomeščen z EN 300 328 V2.2.2; EN 303 098 V2.1.1 nadomeščen z EN 303 098 V2.2.1; EN 303 520 V1.1.1 nadomeščen z EN 303 520 V1.2.1; EN 300 698 V2.2.1 nadomeščen z EN 300 698 V2.3.1 in EN 300 674-2-2 V 2.1.1 nadomeščen z EN 300 674-2-2 V2.2.1.

(9)

Harmonizirani standard EN 302 065-3 V2.1.1, sklic na katerega je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (5), ne opisuje tehnik za ublažitev motenj „sprožitev pred oddajanjem“ (trigger-before-transmit). Vendar Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/785 (6) od 16. novembra 2019 uvaja tehnične zahteve, ki se uporabijo znotraj območij 3,8–4,2 GHz in 6–8,5 GHz za sisteme kontrole dostopa vozil, ki uporabljajo tehnike „sprožitev pred oddajanjem“. Izvedbeni sklep (EU) 2019/785 določa, da je treba za izpolnitev bistvenih zahtev iz Direktive 2014/53/EU za sisteme kontrole dostopa vozil uporabljati tehnike za ublažitev motenj „sprožitev pred oddajanjem“, ki zagotavljajo ustrezno raven uspešnosti. Ker harmonizirani standard EN 302 065-3 V2.1.1 ne obravnava tehnik za ublažitev motenj „sprožitev pred oddajanjem“, je treba navesti, da skladnost z navedenim harmoniziranim standardom ne zagotavlja skladnosti z zahtevami iz Izvedbenega sklepa (EU) 2019/785, ki se nanašajo na navedene tehnike, in posledično ne ustvarja domneve o skladnosti z navedenimi bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, ki se nanašajo na navedene tehnike. Sklic na navedeni harmonizirani standard bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

(10)

Harmonizirani standard EN 302 752 V1.1.1, sklic na katerega je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (7) z omejitvijo, je ETSI sprejel leta 2009 v skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8). Pri usklajevanju tega harmoniziranega standarda z Direktivo 2014/53/EU je ETSI prenehal opravljati s tem povezano delo, pri čemer je menil, da „ni bilo ugotovljenega zanimanja zainteresiranih strani“, da „ni predvidenih posledic, če ni na voljo harmoniziranega standarda za aktivne povečevalnike radarskih ciljev, saj ni bilo ugotovljenega zanimanja industrije“ in da „se lahko harmonizirani standard šteje za zastarelega in ga je treba umakniti“.

(11)

Zato je treba sklice na nadomeščene standarde, sklic na harmonizirani standard EN 302 065-3 V2.1.1, ki bi ga bilo treba objaviti z omejitvijo, in sklic na harmonizirani standard EN 302 752 V1.1.1, ki se šteje za zastarelega, umakniti iz Uradnega lista Evropske unije (9). Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo nadomestitvenih harmoniziranih standardov, je treba umik sklicev na nadomeščene standarde odložiti. Da se proizvajalcem zagotovi tudi čas za pripravo na umik sklica na harmonizirani standard EN 302 752 V1.1.1, je treba umik sklica na navedeni standard odložiti.

(12)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za radijsko opremo, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, ki so navedeni v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Sklici na harmonizirane standarde za radijsko opremo, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, ki so navedeni v Prilogi II k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije z omejitvijo.

Člen 2

Sklici na harmonizirane standarde za radijsko opremo, pripravljene v podporo Direktivi 2014/53/EU, ki so navedeni v Prilogi III k temu sklepu, se na datume iz navedene priloge umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (UL L 153, 22.5.2014, str. 62).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2015) 5376 final z dne 4. avgusta 2015 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi z radijsko opremo v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

(4)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.

(5)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/785 z dne 14. maja 2019 o uskladitvi radiofrekvenčnega spektra za opremo, ki uporablja ultraširokopasovno tehnologijo v Uniji, in razveljavitvi Odločbe 2007/131/ES (UL L 127, 16.5.2019, str. 23).

(7)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.

(8)  Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (UL L 91, 7.4.1999, str. 10).

(9)  UL C 326, 14.9.2018, str. 114.


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

1.

EN 300 328 V2.2.2

Širokopasovni prenosni sistemi – Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

2.

EN 300 674-2-2 V2.2.1

Transportna in prometna telematika (TTT) – Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s / 250 kbit/s), ki deluje v frekvenčnem pasu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – 2. del: Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra – 2. poddel: Enote na vozilu (OBU)

3.

EN 303 098 V2.2.1

Pomorski osebni javljalniki lokacije majhne moči z uporabo AIS – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

1.

EN 300 698 V2.3.1

Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF in se uporabljajo na celinskih vodnih poteh – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra in za funkcije storitev v sili

Opomba: Skladnost s tem harmoniziranim standardom ne ustvarja domneve o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, če se uporablja stavek iz določbe 8.2.3 tega harmoniziranega standarda „Pri največji nastavljeni izhodni moči sme nosilna moč od nazivne izhodne moči v običajnih preskusnih pogojih odstopati za največ ±1,5 dB“.

2.

EN 302 065-3 V2.1.1

Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU 3. del: Zahteve za ultra širokopasovne (UWB) naprave za talne aplikacije na vozilih

Opomba: Ta harmonizirani standard ne določa tehničnih specifikacij za tehnike „sprožitev pred oddajanjem“ (trigger-before-transmit). Vendar Izvedbeni sklep (EU) 2019/785 od 16. novembra 2019 uvaja tehnične zahteve, ki se uporabijo znotraj območij 3,8–4,2 GHz in 6–8,5 GHz za sisteme kontrole dostopa vozil, ki uporabljajo tehnike „sprožitev pred oddajanjem“. Zato skladnost s tem harmoniziranim standardom ne zagotavlja skladnosti z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/785 in posledično ne ustvarja domneve o skladnosti z navedenimi bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, ki se nanašajo na tehnike „sprožitev pred oddajanjem“.

3.

EN 303 520 V1.2.1

Naprave kratkega dosega (SRD) – Medicinske naprave ultra male moči za brezžično kapsulno endoskopijo, ki delujejo v pasu od 430 MHz do 440 MHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

Opomba: Skladnost s tem harmoniziranim standardom ne ustvarja domneve o skladnosti z bistvenimi zahtevami iz člena 3(2) Direktive 2014/53/EU, če se uporabi kar koli od naslednjega:

v zvezi z določbo B.1 Priloge B: „Proizvajalec in preskuševalni laboratorij se lahko dogovorita o alternativnem primernem izvajanju simulatorja trupa človeškega telesa, ki se nato v celoti opiše v poročilu o preskusu.“;

v skladu z določbo C.1 Priloge C: „Proizvajalec in preskuševalni laboratorij se lahko tudi dogovorita, da uporabita polgluh prostor, katerega nastavitev se nato v celoti opiše v poročilu o preskusu.“

Opomba: Temperatura iz določbe B.2 Priloge B mora odražati predvideno uporabo.


PRILOGA III

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 300 328 V2.1.1

Širokopasovni prenosni sistemi – Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja širokopasovne modulacijske tehnike – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU

6. avgust 2021

2.

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za pomorske mobilne storitve, ki delujejo v pasovih VHF in se uporabljajo na celinskih vodnih poteh – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve členov 3.2 in 3.3(g) Direktive 2014/53/EU

6. avgust 2021

3.

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Transportna in prometna telematika (TTT) – Oddajniška oprema za enouporabniško (osebno) komunikacijo kratkega dosega (DSRC) (s prenosnima hitrostma 500 kbit/s/250 kbit/s), ki deluje v frekvenčnem pasu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – 2. del: Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU – 2. poddel: Enote na vozilu (OBU)

6. avgust 2021

4.

EN 302 065-3 V2.1.1

Naprave kratkega dosega (SRD), ki uporabljajo ultra širokopasovno (UWB) tehnologijo – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU 3. del: Zahteve za ultra širokopasovne (UWB) naprave za talne aplikacije na vozilih

6. februar 2020

5.

EN 302 752 V1.1.1

Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) – Aktivni povečevalniki radarskih ciljev – Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE

6. februar 2021

6.

EN 303 098 V2.1.1

Pomorski osebni javljalniki lokacije majhne moči z uporabo AIS – Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 Direktive 2014/53/EU

6. februar 2021

7.

EN 303 520 V1.1.1

Naprave kratkega dosega (SRD) – Medicinske naprave ultra male moči za brezžično kapsulno endoskopijo, ki delujejo v pasu od 430 MHz do 440 MHz – Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra

6. avgust 2021


Top