EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0165

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/165 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus DSM 32052, kot krmni dodatek za piščance za pitanje, piščance za nesenje jajc, pitovne purane, purane za razplod in manj pomembne vrste perutnine ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 786/2007 (imetnik dovoljenja Elanco GmbH) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/557

OJ L 34, 6.2.2020, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/165/oj

6.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/165

z dne 5. februarja 2020

o izdaji dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus DSM 32052, kot krmni dodatek za piščance za pitanje, piščance za nesenje jajc, pitovne purane, purane za razplod in manj pomembne vrste perutnine ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 786/2007 (imetnik dovoljenja Elanco GmbH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 786/2007 (2) je bilo za 10 let izdano dovoljenje za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus ATCC 55045, kot krmni dodatek za piščance za pitanje.

(3)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 Uredbe je imetnik navedenega dovoljenja vložil zahtevek za podaljšanje dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus DSM 32052 (prej jo je proizvajal Paenibacillus lentus ATCC 55045), kot krmni dodatek za piščance za pitanje in za uvrstitev navedenega dodatka v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ ter za novo uporabo za piščance za nesenje jajc, pitovne purane, purane za razplod in manj pomembne vrste perutnine. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 14(2) in člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v mnenju z dne 26. februarja 2019 (3) ugotovila, da je vložnik predložil podatke, ki dokazujejo, da dodatek izpolnjuje pogoje za dovoljenje. Agencija je ugotovila tudi, da je dodatek varen za ciljno živalsko vrsto, potrošnike proizvodov iz živali, krmljenih z navedenim dodatkom, in okolje. Ugotovila je tudi, da bi bilo treba proizvod obravnavati kot morebitni povzročitelj preobčutljivosti dihal. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka. Dodatek je lahko učinkovit pri izboljšanju prebavljivosti krme za piščance za nesenje jajc, pitovne purane, purane za razplod in manj pomembne vrste perutnine.

(5)

Ocena endo-1,4‐beta-mananaze, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus DSM 32052, je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za uporabo navedenega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Zaradi podaljšanja dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus ATCC 55045, kot krmni dodatek pod pogoji iz Priloge k tej uredbi bi bilo treba Uredbo (ES) št. 786/2007 razveljaviti.

(7)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo sprememb iz te uredbe, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, v katerem se lahko obstoječe zaloge pripravka iz endo-1,4‐beta-mananaze, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus ATCC 55045, ki so v skladu z določbami, ki so se uporabljale pred začetkom veljavnosti te uredbe, še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zalog.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje za dodatek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se podaljša v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Uredba (ES) št. 786/2007 se razveljavi.

Člen 3

Endo-1,4‐beta-mananaza, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus ATCC 55045, premiksi in krmne mešanice, ki vsebujejo navedeno snov, proizvedeni in označeni pred 26. februarjem 2020 v skladu s pravili, ki so se uporabljala pred 26. februarjem 2020, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 786/2007 z dne 4. julija 2007 o izdaji dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo EC 3.2.1.78 (Hemicell) kot krmnega dodatka (UL L 175, 5.7.2007, str. 8).

(3)  EFSA Journal 2019;17(3):5641.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti

4a3i

Elanco GmbH

endo-1,4‐beta-mananaza

EC 3.2.1.78

Sestava dodatka

Pripravek iz endo-1,4‐beta-mananaze,

ki jo proizvaja Paenibacillus lentus (DSM 32052), z najmanjšo aktivnostjo 7,2 × 105 U  (1)/ml.

V tekoči obliki.

Lastnosti aktivne snovi

endo-1,4‐beta-mananaza, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus (DSM 32052).

Analizna metoda  (2)

Kolorimetrična metoda, ki temelji na reakciji reducirajočih sladkorjev (ekvivalentov manoze) s 3,5‐dinitrosalicilno kislino (DNS).

piščanci za pitanje

7 920 0 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala.

26. februar 2030

pitovni purani

piščanci za nesenje jajc

purani za razplod

manj pomembne pitovne vrste perutnine ali manj pomembne vrste perutnine za nesenje jajc/razplod


(1)  Ena enota aktivnosti (U) je količina encima, ki sprosti 0,72 mikrograma reducirajočih sladkorjev (ekvivalentov manoze) iz substrata, ki vsebuje manan (gumi iz zrn rožičevca), na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top