EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0161

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/161 z dne 5. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za Bacillus subtilis DSM 17299 kot krmni dodatek za piščance za pitanje in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1137/2007 (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/546

OJ L 34, 6.2.2020, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/161/oj

6.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/161

z dne 5. februarja 2020

o podaljšanju dovoljenja za Bacillus subtilis DSM 17299 kot krmni dodatek za piščance za pitanje in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1137/2007 (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo in podaljšanje takih dovoljenj.

(2)

Bacillus subtilis DSM 17299 je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 1137/2007 (2) odobren za deset let kot krmni dodatek za piščance za pitanje.

(3)

V skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je imetnik navedenega dovoljenja vložil zahtevek za podaljšanje dovoljenja za Bacillus subtilis DSM 17299 kot krmni dodatek za piščance za pitanje ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 2. aprila 2019 (3) ugotovila, da je vložnik predložil podatke, ki dokazujejo, da dodatek izpolnjuje veljavne pogoje za dovoljenje. Agencija je potrdila svoje predhodne ugotovitve, da se Bacillus subtilis DSM 17299 šteje za varnega za ciljno živalsko vrsto, potrošnike proizvodov iz živali, krmljenih s tem dodatkom, in okolje. Ugotovila je tudi, da pri uporabnikih obstaja možnost izpostavljenosti prek vdihavanja in da ni mogoče sklepati, ali dodatek povzroča draženje kože in oči ter preobčutljivost kože. Zato Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje ljudi, zlasti kar zadeva uporabnike dodatka.

(5)

Ocena Bacillus subtilis DSM 17299 je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba podaljšati dovoljenje za navedeni dodatek, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Zaradi podaljšanja dovoljenja za Bacillus subtilis DSM 17299 kot krmni dodatek pod pogoji iz Priloge k tej uredbi bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1137/2007 razveljaviti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje za dodatek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se podaljša v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1137/2007 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1137/2007 z dne 1. oktobra 2007 o izdaji dovoljenja za Bacillus subtilis (O35) kot krmnega dodatka (UL L 256, 2.10.2007, str. 5).

(3)  EFSA Journal 2019;17(4):5687.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

Sestava dodatka

Pripravek iz Bacillus subtilis DSM 17299 z najnižjo vsebnostjo 1,6 × 1010 CFU/g dodatka

v trdni obliki

Piščanci za pitanje

8 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi.

2.

Uporaba je dovoljena v krmi, ki vsebuje enega od naslednjih odobrenih kokcidiostatikov: diklazuril, halofuginon, robenidin, dekokvinat, narazin/nikarbazin, natrijev lasalocid, amonijev maduramicin, natrijev monenzin, narazin, natrijev salinomicin ali natrijev semduramicin.

3.

Dokazana je bila združljivost tega dodatka z mravljinčno kislino.

4.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj, ki izhajajo iz uporabe dodatka in premiksov, za uporabnike določijo postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za dihala, kožo in oči.

26. februar 2030

Lastnosti aktivne snovi

Žive spore Bacillus subtilis DSM 17299

Analizna metoda  (1)

Štetje: metoda razmaza na plošči z uporabo sojinega agarja s triptonom (EN 15784).

Identifikacija Bacillus subtilis DSM 17299 v krmnem dodatku:

gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).


(1)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top