EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0038

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/38 z dne 16. januarja 2020 o določitvi tehničnih operativnih zahtev za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij v skladu z Uredbo (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot

C/2020/47

OJ L 13, 17.1.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/38/oj

17.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/15


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/38

z dne 16. januarja 2020

o določitvi tehničnih operativnih zahtev za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij v skladu z Uredbo (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (1) (v nadaljnjem besedilu: uredba SMEFF) ter zlasti člena 40(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba SMEFF določa sprejetje izvedbenih aktov o določitvi tehničnih operativnih zahtev za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij iz naslovov II, III in IV navedene uredbe.

(2)

Člen 40 uredbe SMEFF določa, da se izmenjava informacij iz naslovov II, III in IV navedene uredbe izvede v elektronski obliki. Primerno je določiti zahteve za elektronsko izpolnjevanje in pošiljanje teh podatkov ter določiti njihovo obliko in postopek za spreminjanje oblike.

(3)

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/218 (2) morajo države članice Komisiji predložiti informacije o lastništvu, značilnostih plovil in orodja ter dejavnostih ribiških plovil Unije, ki plujejo pod njihovo zastavo. Informacije, ki so na voljo v tej podatkovni bazi, bi se morale uporabiti pri izmenjavi informacij o dovoljenjih za ribolov v skladu z zahtevami uredbe SMEFF.

(4)

Informacije, vključene v podatkovno bazo dovoljenj za ribolov Unije, vzpostavljeno v skladu s členom 39 uredbe SMEFF, lahko vsebujejo osebne podatke, vključno z identifikatorji in imeni plovil ter kontaktnimi podatki lastnikov plovil. Obdelava takih osebnih podatkov je potrebna za učinkovito upravljanje podatkov in izmenjavo informacij, kot to zahteva uredba SMEFF. Vedno in na vseh ravneh bi bilo treba zagotoviti, da so izpolnjene obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov iz uredb (EU) 2018/1725 (3) in (EU) 2016/679 (4) Evropskega parlamenta in Sveta. Da se zagotovi trajnostno upravljanje zunanje ribiške flote in ribolova plovil, ki plujejo pod zastavo tretje države, v vodah EU, je treba podatke hraniti 10 let. V nekaterih primerih bi bilo treba podatke shraniti za obdobje, daljše od 10 let.

(5)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti dovolj časa, da prilagodijo svoje nacionalne sisteme novim zahtevam glede podatkov, določenim v tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa tehnične operativne zahteve za zapisovanje, oblikovanje in pošiljanje informacij iz člena 40(2) uredbe SMEFF.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1.   Za namene te uredbe se uporabljajo ustrezne opredelitve pojmov iz člena 3 uredbe SMEFF.

2.   Za namene te uredbe se uporabljata tudi naslednji opredelitvi:

(a)

„podatkovna baza ribiške flote Unije“ pomeni register, ki ga vodi Komisija in vsebuje informacije o vseh ribiških plovilih Unije v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/218 ter ga dopolni z dodatnimi podatki o plovilih, ki se zahtevajo v zahtevkih za dovoljenja za ribolov na podlagi uredbe SMEFF;

(b)

„podatkovna baza Unije o dovoljenjih za ribolov“ pomeni podatkovno bazo, vzpostavljeno v skladu s členom 39 uredbe SMEFF, da se zagotovi izmenjava informacij iz naslovov II in III navedene uredbe.

POGLAVJE II

INFORMACIJE V PODATKOVNI BAZI DOVOLJENJ ZA RIBOLOV UNIJE

Člen 3

Zahtevek za izdajo dovoljenja

1.   Države članice in tretje države pri predložitvi zahtevkov za dovoljenja za ribolov v skladu s členom 39(3) uredbe SMEFF vložijo en zahtevek za posamezno plovilo, sporazum, ribolovno kategorijo in obdobje.

2.   Informacije o plovilih, ki so na voljo v podatkovni bazi ribiške flote Unije, se uporabljajo v podatkovni bazi Unije za dovoljenja za ribolov, da se zagotovi izmenjava podatkov o dovoljenjih za ribolov, kot to zahteva uredba SMEFF.

Člen 4

Oblika izmenjanih informacij

1.   Izmenjane informacije med državami članicami, tretjimi državami in Komisijo v skladu s členi 11, 18, 22 in 25 uredbe SMEF so v obliki definicijske sheme protokola XML za domeno dovoljenj za ribolov (Fishing License Authorization & Permit (FLAP)), ki temelji na standardu Združenih narodov P1000–9 za splošno izmenjavo podatkov v zvezi z ribištvom (UN/FLUX).

2.   Podatkovna polja, jedrne komponente in dobro oblikovana sporočila razširljivega označevalnega jezika (XML) so v skladu z definicijsko shemo XML (XSD), ki temelji na standardizacijskih knjižnicah UN/FLUX.

3.   Uporablja se definicijska shema XSD in kode na strani evidence matičnih podatkov na spletni strani Evropske komisije, namenjene ribištvu.

4.   Države članice uporabijo dokument o izvajanju FLAP, ki je na voljo na spletišču Evropske komisije za ribištvo, da se zagotovi sporočanje pravilnih sporočil in upoštevanje pravilnih postopkov za podatkovno bazo Unije o dovoljenjih za ribolov.

Člen 5

Pošiljanje sporočil

1.   Pošiljanje sporočil je popolnoma avtomatizirano in takojšno, uporablja pa se transportna plast za izmenjavo podatkov o ribištvu, ki jo zagotovi Komisija.

2.   Pošiljatelj je odgovoren za posredovanje sporočil v skladu z dogovorjenimi pravili potrjevanja in preverjanja iz dokumenta o izvajanju FLAP.

3.   Prejemnik sporočila obvesti pošiljatelja o sprejemu ter o potrjevanju in rezultatih preverjanja sporočila tako, da mu pošlje odgovor.

Člen 6

Spremembe oblik zapisov XML in izvedbenih dokumentov

1.   Spremembe oblike XML za FLAP na osnovi UN/FLUX in dokumenta o izvajanju FLAP določijo službe Komisije v dogovoru z državami članicami.

2.   Spremembe iz odstavka 1 ne bi smele začeti veljati prej kot 6 mesecev po sprejetju odločitve in najpozneje 18 mesecev po sprejetju odločitve. Časovni okvir določijo službe Komisije v dogovoru z državami članicami.

Člen 7

Osebni podatki

Osebni podatki, vsebovani v podatkovni bazi Unije o dovoljenjih za ribolov, se ne hranijo več kot deset let, razen kadar so potrebni za izvedbo nadaljnjih postopkov v zvezi s kršitvijo, inšpekcijskim pregledom ali sodnimi in upravnimi postopki. V teh primerih se lahko navedeni osebni podatki hranijo dvajset let. Če se osebni podatki hranijo dlje časa, se podatki anonimizirajo.

POGLAVJE III

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 28.12.2017, str. 81.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L 34, 9.2.2017, str. 9).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(4)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).


Top