EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2131

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2131 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2019/8550

UL L 321, 12.12.2019, p. 139–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2131/oj

12.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/139


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2131

z dne 28. novembra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ter zlasti člena 13(3) in člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Obstoječi ukrepi

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 412/2013 (2) (v nadaljnjem besedilu: prvotna uredba), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1932 (3), uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska ali LRK). Veljavne individualne protidampinške dajatve so znašale 13,1 % do 23,4 %. Vsem nevzorčenim sodelujočim proizvajalcem izvoznikom iz Priloge k navedeni uredbi je bila določena 17,9‐odstotna dajatev, za vse druge proizvajalce izvoznike pa velja preostala dajatev v višini 36,1 %. Ti ukrepi se v nadaljnjem besedilu imenujejo „prvotni ukrepi“, preiskava, ki je privedla do ukrepov, uvedenih s prvotno uredbo, pa se v nadaljnjem besedilu imenuje „prvotna preiskava“.

(2)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 803/2014 (4) je bila štirim kitajskim proizvajalcem izvoznikom določena dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 % in dodani so bili na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Kitajske, ki je v Prilogi k prvotni uredbi.

(3)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2207 (5) je bila štirim drugim kitajskim proizvajalcem izvoznikom določena dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 % in dodani so bili na seznam proizvajalcev izvoznikov iz Kitajske, ki je v Prilogi k prvotni uredbi.

(4)

Komisija je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1198 ohranila prvotne ukrepe v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe (6). Ti ukrepi se v nadaljnjem besedilu imenujejo „veljavni ukrepi“, preiskava v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa pa se v nadaljnjem besedilu imenuje „zadnja preiskava“.

1.2   Začetek po uradni dolžnosti

(5)

Komisija je v začetku leta 2019 analizirala razpoložljive dokaze o prodajnih vzorcih in kanalih keramične namizne in kuhinjske posode od uvedbe prvotnih ukrepov. Primerjava podatkov o izvozu med letoma 2014 in 2018 je pokazala močno povečanje oziroma zmanjšanje izvoza nekaterih proizvajalcev izvoznikov, kar je bil kazalnik praks usmerjanja. Poleg tega je v nekaterih primerih dejanski izvoz nekaterih proizvajalcev izvoznikov presegal prijavljeno proizvodnjo. Pojavilo se je tudi vprašanje zlorabe dodatnih oznak TARIC, dodeljenih posameznim družbam.

(6)

Iz teh kazalnikov je bilo razvidno, da so nekateri proizvajalci izvozniki, za katere trenutno velja preostala dajatev v višini 36,1 %, in proizvajalci izvozniki, za katere velja individualna dajatev, svoje keramične namizne in kuhinjske posode prodajali prek drugih proizvajalcev izvoznikov, za katere velja nižja dajatev.

(7)

Kaže, da se je po uvedbi prvotnih ukrepov vzorec trgovanja glede izvoza keramične namizne in kuhinjske posode iz Kitajske, za katerega razen uvedbe dajatve ni bilo zadostnih vzrokov ali gospodarske upravičenosti, spremenil zaradi zgoraj navedenih praks usmerjanja. Poleg tega so dokazi, razpoložljivi Komisiji, kazali, da so bili popravljalni učinki obstoječih protidampinških ukrepov za zadevni izdelek oslabljeni tako v smislu količine kot tudi cene. Dejansko se je obseg uvoza izdelka v preiskavi, kot je opredeljen v uvodni izjavi 15, za nekatere proizvajalce izvoznike med letoma 2014 in 2018 znatno povečal. Poleg tega je v nekaterih primerih dejanski izvoz nekaterih proizvajalcev izvoznikov presegal prijavljeno proizvodnjo. Obstajali so tudi zadostni dokazi, da so bile cene uvoza izdelka v preiskavi nižje od neškodljive cene, določene v preiskavi, ki je privedla do obstoječih ukrepov.

(8)

Nazadnje je imela Komisija na voljo zadostne dokaze, da je šlo za dampinški izvoz izdelka v preiskavi glede na normalno vrednost, ki je bila predhodno določena.

(9)

Po posredovanju informacij državam članicam je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi za začetek preiskave v skladu s členom 13 osnovne uredbe. Zato je Komisija sprejela Uredbo (EU) 2019/464 (7) (v nadaljnjem besedilu: uredba o začetku preiskave), s katero je na lastno pobudo začela preiskavo glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Kitajske, ki se uvažajo v okviru 50 dodatnih oznak TARIC, navedenih v Prilogi k uredbi o začetku preiskave. Te dodatne oznake TARIC so bile dodeljene 50 proizvajalcem izvoznikom, ki so bili bodisi skupine družb bodisi posamezne družbe iz LRK (v nadaljnjem besedilu: družbe).

(10)

Komisija je tudi naročila carinskim organom, naj registrirajo uvoz keramične namizne in kuhinjske posode, ki se je uvozila v okviru 50 dodatnih oznak TARIC, navedenih v Prilogi k uredbi o začetku preiskave.

1.3   Preiskava

(11)

Komisija je o začetku preiskave obvestila organe LRK, 50 proizvajalcev izvoznikov iz Priloge k uredbi o začetku preiskave in industrijo Unije. 50 proizvajalcem izvoznikom iz te priloge je poslala tudi vprašalnike in jih prosila tudi za informacije v zvezi s katero koli povezano družbo s sedežem v Ljudski republiki Kitajski. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje.

(12)

Za zgoraj navedenih 50 proizvajalcev izvoznikov iz Priloge k uredbi o začetku preiskave so veljale naslednje protidampinške dajatve:

48 jih je sodilo v skupino nevzorčenih sodelujočih proizvajalcev izvoznikov s stopnjo dajatve v višini 17,9 %,

za preostala proizvajalca izvoznika pa sta veljali individualni stopnji dajatve v višini 22,9 % in 23,4 %.

1.4   Obdobje poročanja in obdobje preiskave

(13)

Obdobje preiskave je trajalo od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018 (v nadaljnjem besedilu: OP). Za OP so se zbrali podatki, da se med drugim preučijo domnevne spremembe vzorca trgovanja ter praksa, potek ali dejavnosti, na katerih temeljijo Za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 (v nadaljnjem besedilu: obdobje poročanja) so se zbrali podrobnejši podatki za preverjanje morebitne oslabitve popravljalnega učinka veljavnih ukrepov in obstoja dampinga.

2.   REZULTATI PREISKAVE

2.1   Splošni premisleki

(14)

Komisija je v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe analizirala, ali je prišlo do spremembe vzorca trgovanja v zvezi s posameznimi proizvajalci izvozniki v LRK, ali je ta sprememba nastala zaradi prakse, poteka ali dejavnosti, za katere ni bilo zadostnega vzroka ali gospodarske upravičenosti razen izogibanja uvedbi dajatve, ali so obstajali dokazi o škodi ali o tem, da so bili popravljalni učinki dajatve oslabljeni v smislu cen in/ali količin izdelka v preiskavi, ter ali obstajajo dokazi o nadaljevanju dampinga.

2.2   Zadevni izdelek in izdelek v preiskavi

(15)

Zadevni izdelek je keramična namizna in kuhinjska posoda, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 in ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 in 6912002910) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek).

Izključeni so naslednji izdelki:

keramični mlinčki za začimbe ali zelišča in njihovi keramični drobilni deli,

keramični kavni mlinčki,

keramični brusilci nožev,

keramični brusilci,

keramična kuhinjska orodja, ki se uporabljajo za rezanje, mletje, ribanje, strganje in lupljenje ter

kamni za peko pice, ki so izdelani iz kordieritne keramike in se uporabljajo za peko pice ali kruha.

(16)

Izdelek v preiskavi je isti kot zadevni izdelek, opredeljen v prejšnji uvodni izjavi, ki se trenutno uvršča pod iste oznake KN in TARIC kot zadevni izdelek ter je uvožen v skladu z dodatnimi oznakami TARIC iz Priloge k uredbi o začetku preiskave (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi).

2.3   Podrobne ugotovitve preiskave v zvezi s 50 proizvajalci izvozniki

2.3.1   13 družb, ki niso predložile izpolnjenih vprašalnikov

(17)

13 od 50 proizvajalcev izvoznikov ni predložilo izpolnjenih vprašalnikov.

(18)

Komisija je teh 13 proizvajalcev izvoznikov v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe štela za nesodelujoče, zato je svoje ugotovitve zanje utemeljila na razpoložljivih dejstvih, kot je pojasnjeno v naslednji uvodni izjavi.

(19)

Pri vseh 13 proizvajalcih izvoznikih, za katere velja stopnja dajatve v višini 17,9 %, se je izvoz med letoma 2014 in 2018 močno povečal ali pa je presegal njihovo zmogljivost, kot je bila prijavljena v okviru vzorčenja med zadnjim pregledom zaradi izteka ukrepa. Ker ni bilo nobene druge gospodarske upravičenosti razen praks izogibanja, je Komisija sklenila, da ti proizvajalci izvozniki sodelujejo v praksah usmerjanja. Zato je primerno, da se dodatne oznake TARIC, dodeljene tem posameznim družbam, razveljavijo in da za te proizvajalce izvoznike velja stopnja preostale dajatve v višini 36,1 %.

(20)

Poleg tega so bili trije od 13 proizvajalcev izvoznikov povezani s tremi drugimi proizvajalci izvozniki, za katere je zaradi njihove individualne dodatne oznake TARIC veljala stopnja dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

(21)

Da bi Komisija zato preprečila tveganje praks usmerjanja prek teh povezanih družb pred razkritjem, je predhodno sklenila, da je primerno, da se razveljavi njihova dodatna oznaka TARIC, dodeljena tem posameznim družbam. Stopnja preostale dajatve v višini 36,1 % bi se morala uporabljati tudi za tri povezane proizvajalce izvoznike.

(22)

Po razkritju se je ena od treh družb javila in trdila, da ni povezana z eno od družb, ki niso predložile izpolnjenega vprašalnika. Na zaslišanju 10. oktobra 2019 in v poznejšem dopisu z dne 21. oktobra 2019 je pojasnila, da je v svojem odgovoru na vzorčenje v okviru pregleda zaradi izteka ukrepa napačno navedla, da sta bili obe družbi povezani, čeprav sta bili v resnici samo poslovni partnerici. Družba je na zahtevo Komisije predložila dokumente o svoji strukturi družbe in delničarjih, iz katerih je razvidno, da taka povezava dejansko ne obstaja. Ker take povezave ni bilo in ker je družba pokazala, da je bilo povečanje njene izvozne dejavnosti v skladu s povečanjem proizvodne zmogljivosti v letu 2016, je Komisija sklenila, da ni treba razveljaviti dodatne oznake TARIC, dodeljene tej posamezni družbi.

(23)

Zato je Komisija po razkritju na koncu sklenila, da bi bilo treba stopnjo preostale dajatve v višini 36,1 % uporabiti za:

13 od 50 proizvajalcev izvoznikov, ki niso predložili izpolnjenega vprašalnika (glej uvodno izjavo 19), in

proizvajalca izvoznika, ki sta bila povezana z dvema od teh 13 proizvajalcev izvoznikov in sta imela dodatni oznaki TARIC, dodeljeni tema posameznima družbama.

2.3.2   18 proizvajalcev izvoznikov, ki so predložili zelo pomanjkljivo izpolnjene vprašalnike

(24)

Komisija je pri analizi izpolnjenih vprašalnikov 37 proizvajalcev izvoznikov, ki so predložili odgovore, ugotovila, da jih je 18 predložilo zelo pomanjkljive odgovore, kot je pojasnjeno v naslednjih uvodnih izjavah.

(25)

Prvi proizvajalec izvoznik je predložil delne informacije in 28. aprila 2019 izjavil, da je avgusta 2018 prenehal proizvajati zadevni izdelek. Komisija je 3. junija 2019 družbo obvestila, da imajo samo proizvajalci izvozniki pravico do individualne dodatne oznake TARIC. Zato je nameravala črtati njeno dodatno oznako TARIC in družbo v prihodnosti obravnavati kot katero koli drugo družbo pod dodatno oznako TARIC „B999“. Družba ni predložila dodatnih pripomb.

(26)

Drugi proizvajalec izvoznik, za katerega velja protidampinška dajatev v višini 17,9 %, je aprila in maja 2019 večkrat predložil izpolnjen vprašalnik. V tem odgovoru je bilo navedeno, da ima proizvajalec izvoznik samo eno povezano družbo. Komisija je navedeni odgovor navzkrižno preverila z drugimi javno dostopnimi viri informacij. Ugotovila je, da v tej skupini obstajajo druge povezane družbe, ki jih družba ni razkrila v svojem izpolnjenem vprašalniku. Proizvajalec izvoznik je bil o navedeni ugotovitvi obveščen v pozivu k dopolnitvi z dne 24. junija 2019. Proizvajalec izvoznik je nato 28. junija 2019 priznal, da je povezan tudi z drugo družbo. Vendar skupina proizvajalca izvoznika ni izpolnila zahtevanega vprašalnika za slednjo družbo v predpisanih rokih. Zato je Komisija 8. julija 2019 obvestila proizvajalca izvoznika, da bo svoje ugotovitve utemeljila na razpoložljivih dejstvih (8) in da je ima družba pravico zahtevati zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Proizvajalec izvoznik ni predložil dodatnih pripomb.

(27)

Tretji proizvajalec izvoznik je 5. julija 2019 obvestil Komisijo, da ni mogel odgovoriti na poziv Komisije k dopolnitvi in da se dobro zaveda negativnih posledic, če ne odgovori. Zato je Komisija 9. julija 2019 obvestila proizvajalca izvoznika, da bo svoje ugotovitve utemeljila na razpoložljivih dejstvih (9) in da je ima družba pravico zahtevati zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Proizvajalec izvoznik ni predložil dodatnih pripomb.

(28)

Preostalih 15 proizvajalcev izvoznikov, ki so predložili zelo pomanjkljive odgovore, je med 27. majem in 18. julijem 2019 prejelo dopis, v katerem so bili navedeni razlogi, zaradi katerih je Komisija predhodno sklenila, da so njihovi odgovori zelo pomanjkljivi. Ponavljajoče se težave, ki so privedle do predhodne ocene Komisije, da je bilo teh 15 odgovorov zelo pomanjkljivih, vključujejo naslednje:

ne zagotovijo se zahtevane finančne informacije, kot so računovodski izkazi, bruto bilance, razčlenitev prodajnih količin in vrednosti,

zagotovijo se nepopolne, nasprotujoče si ali samo delne finančne informacije v zvezi s proizvodnim procesom, proizvodno količino in/ali zmogljivostjo, naročanjem surovin,

na določena vprašanja iz vprašalnika se ne odgovori,

ne zagotovijo se zahtevani uradni dokumenti, kot so dovoljenje za opravljanje dejavnosti, dokazilo o registraciji, obračun davka od dohodkov,

ne razkrijejo se vse povezane družbe skupine, kljub specifični zahtevi v vprašalniku, in zato se ne predložijo potrebni izpolnjeni vprašalniki za te povezane družbe.

(29)

Vsak od teh 15 proizvajalcev izvoznikov je bil v istem dopisu prav tako obveščen:

da imajo v skladu s členom 18(4) osnovne uredbe pravico predložiti dodatna pojasnila v odgovor na predhodno oceno Komisije v roku enega tedna po dopisu,

da Komisija namerava svoje končne ugotovitve utemeljiti na razpoložljivih dejstvih, kot je določeno v uvodnih izjavah 21 do 23 uredbe o začetku preiskave.

(30)

Od teh 15 proizvajalcev izvoznikov nato:

trije niso izpodbijali predhodne ocene Komisije,

šest jih je odgovorilo na predhodno oceno Komisije. Odgovori so bili v vseh primerih nezadovoljivi, napačni in/ali zavajajoči,

en proizvajalec izvoznik pa je priznal, da je prenehal proizvodnjo po maju 2018 in da je postal gospodarski subjekt z zadevnim izdelkom.

(31)

Druga dva proizvajalca izvoznika (od teh 15) sta nato predložila nekaj dodatnih dokumentov, čeprav njunih odgovorov še vedno ni bilo mogoče šteti za popolne. Kljub temu se je Komisija odločila, da izvede preveritvene obiske v prostorih teh dveh proizvajalcev izvoznikov. Komisija je med temi preveritvenimi obiski ugotovila težave pri obeh proizvajalcih izvoznikih, in sicer nerazkritje povezanih družb oziroma nepravilne izjave o preoblikovanju nekaterih vrst zadevnega izdelka. Komisija je zato 7. avgusta 2019 obvestila oba proizvajalca izvoznika, da namerava še naprej uporabiti člen 18 osnovne uredbe. Komisija je opozorila na dejstvo, da proizvajalci izvozniki niso predložili nobenih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega izvoza v letu 2018 razen usmerjanja proizvodnje drugih kitajskih proizvajalcev izvoznikov. Komisija je v istem dopisu oba proizvajalca izvoznika obvestila, da imata najpozneje do 16. avgusta 2019 pravico zahtevati zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Nobena od družb ni zahtevala zaslišanja v določenem roku.

(32)

Dne 1. avgusta 2019 je drug proizvajalec izvoznik predložil dodatne informacije kot odziv na predhodno oceno Komisije, da je njegov odgovor na vprašalnik nezadosten. Komisija je analizirala te dodatne informacije. Vendar ni odgovoril na nekatera vprašanja, na primer ni zagotovil popolnih informacij o vseh svojih povezanih družbah. Komisija je zato 13. avgusta 2019 obvestila proizvajalca izvoznika, da namerava še naprej uporabiti člen 18 osnovne uredbe. Komisija je v zvezi s tem opozorila na dejstvo, da proizvajalec izvoznik ni predložil nobenih dokazov za svoj izvoz v letu 2018, ki je bil več kot štirikrat večji od količine, ki jo je proizvajalec izvoznik dejansko proizvedel v istem obdobju. Komisija je v istem dopisu proizvajalca izvoznika tudi obvestila, da ima najpozneje do 23. avgusta 2019 pravico zahtevati zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Proizvajalec izvoznik ni odgovoril v določenem roku.

(33)

Komisija je z dopisoma z dne 18. maja in 26. junija 2019 drugega proizvajalca izvoznika obvestila o pomanjkljivostih v njegovih odgovorih glede zahtevane dokumentacije in o svoji nameri, da bo uporabila člen 18 osnovne uredbe. Proizvajalec izvoznik je 2. julija 2019 navedel, da je zagotovil vse zahtevane informacije in je ponovno predložil svoje računovodske izkaze od leta 2015 do leta 2018, vendar ni izpolnil vprašalnika v zvezi s svojo povezano družbo. Dne 12. in 22. avgusta 2019 je zadevo predal pooblaščencu za zaslišanje. Komisija je z dopisom z dne 27. avgusta 2019 proizvajalca izvoznika obvestila o razlogih, zakaj so bile njegove dodatne informacije z dne 2. julija še vedno zelo nepopolne, zaradi česar je Komisija vztrajala pri svoji nameri, da uporabi člen 18 osnovne uredbe. Komisija je opozorila na dejstvo, da ta proizvajalec izvoznik ni predložil nobenih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega izvoza v letu 2018 razen usmerjanja proizvodnje drugih kitajskih proizvajalcev izvoznikov. Komisija je v istem dopisu proizvajalca izvoznika obvestila, da lahko najpozneje do 2. septembra 2019 zahteva zaslišanje. Proizvajalec izvoznik ni odgovoril v določenem roku. Komisiji je 10. septembra 2019 poslal elektronsko sporočilo s priponko v zvezi s preklicem svoje povezane družbe. Komisija je z dopisom z dne 13. septembra 2019 ponovila, da vztraja pri svoji nameri, da uporabi člen 18 osnovne uredbe, saj proizvajalec izvoznik nazadnje ni predložil nobenih novih informacij in njegov odgovor je ostal zelo pomanjkljiv. Zato je Komisija sklenila, da ta proizvajalec izvoznik ni predložil nobenih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega izvoza v letu 2018 razen usmerjanja.

(34)

Nazadnje je en proizvajalec izvoznik zahteval zaslišanje pri službah Komisije, ki je potekalo 18. julija 2019. Med tem zaslišanjem je proizvajalec izvoznik predložil izpolnjen vprašalnik svojega gospodarskega subjekta iz Hongkonga ter predložil dodatno dokumentacijo in pojasnila. Po zaslišanju je ta proizvajalec izvoznik na posebno zahtevo Komisije predložil vse zahtevane dokumente, ki so pokazali, da ne sodeluje pri usmerjanju praks s prodajo zadevnega izdelka od drugih nepovezanih proizvajalcev izvoznikov pod svojo lastno dodatno oznako TARIC. Zato Komisija ni vztrajala pri svoji nameri, da uporabi člen 18 osnovne uredbe za tega proizvajalca izvoznika.

(35)

Če povzamemo, je bilo 17 od 18 proizvajalcev izvoznikov ustrezno obveščenih o posledicah njihovega delnega sodelovanja ali nesodelovanja iz uvodnih izjav 21 do 23 uredbe o začetku preiskave. Zato je Komisija za teh 17 družb svoje ugotovitve utemeljila na razpoložljivih dejstvih, med drugim na podatkih o gibanjih izvoza v Unijo (za podrobnosti glej uvodno izjavo 36) in na svoji oceni ravni pomanjkljivosti v njihovih izpolnjenih vprašalnikih v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe.

(36)

Od teh 17 proizvajalcev izvoznikov:

jih je 15 imelo stopnjo dajatve v višini 17,9 % ter so svoj izvoz med letoma 2014 in 2018 močno povečali ali pa je njihov izvoz presegal njihovo zmogljivost,

dva preostala proizvajalca izvoznika, ki sta imela individualno stopnjo dajatve v višini 22,9 % oziroma 23,4 %, kar je višje od stopnje dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %, sta zmanjšala svoj izvoz med letoma 2014 in 2018.

Ker ni bilo nobene druge gospodarske upravičenosti razen praks izogibanja, je Komisija sklenila, da ta proizvajalca izvoznika sodelujeta v usmerjanju.

(37)

Zato je primerno, da se preostala dajatev v višini 36,1 % uporabi za teh 17 proizvajalcev izvoznikov, ki so prvotno imeli nižjo dajatev, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 12, dodatne oznake TARIC, dodeljene tem posameznim družbam, pa bi bilo treba razveljaviti. Ugotovljeno je bilo, da samo en proizvajalec izvoznik ni sodeloval v praksah izogibanja, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 34, zato bi moral ohraniti svojo individualno dodatno oznako TARIC in svojo stopnjo dajatve v višini 17,9 %.

(38)

Po razkritju so tri od teh 17 družb predložile pripombe, ki jih Komisija ni sprejela zaradi razlogov, navedenih v uvodnih izjavah 39 do 41.

(39)

Ena družba je trdila, da izpolnjen vprašalnik ni bil pravilno izpolnjen zaradi „nepopolnega razumevanja vprašalnika“ in „pomanjkljivega razumevanja dela proizvodnega oddelka družbe“. Zato je zaprosila za ponovno predložitev izpolnjenega vprašalnika. V zvezi s tem je treba poudariti, da je imela družba med preiskavo dovolj priložnosti, da se javi. Komisija jo je 3. junija 2019 obvestila, da namerava zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti razveljaviti dodatno oznako TARIC, dodeljeno tej posamezni družbi. Komisija je družbo obvestila, da ima pravico predložiti dodatna pojasnila. Ker Komisija ni prejela odgovora, ji je 26. junija 2019 sporočila, da „vaša družba v predpisanih rokih ni zagotovila potrebnih informacij v izpolnjenem vprašalniku, ki med drugim zadevajo finančne podatke in podatke o proizvodnji“. Po razkritju je imela družba tri tedne časa, da predloži potrebne podatke in pripombe. Komisija ni v navedenem roku prejela nobenih dodatnih informacij. Zato je primerno, da se dodatna oznaka TARIC, dodeljena tej posamezni družbi, razveljavi, o čemer je bila navedena družba že obveščena 3. in 26. junija 2019.

(40)

Po razkritju je druga družba 11. oktobra 2019 v elektronskem sporočilu trdila, da je v celoti sodelovala, in se v zvezi s tem sklicevala na svoje prejšnje predložitve 28. aprila in 6. junija 2019. V tem elektronskem sporočilu je tudi potrdila, da je trgovska družba, saj ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in da ni sodelovala v nobenih praksah usmerjanja. V zvezi s tem je treba poudariti, da lahko le proizvajalci izvozniki prejmejo dodatno oznako TARIC, dodeljeno posameznim družbam. Ker je družba sama priznala, da je gospodarski subjekt, je primerno, da se dodatna oznaka TARIC, dodeljena tej posamezni družbi, razveljavi, o čemer je bila navedena družba že obveščena 3. in 26. junija 2019.

(41)

Nazadnje je tretja družba trdila, da je v celoti sodelovala s Komisijo in da ne sodeluje v praksah usmerjanja. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Komisija družbo že 28. maja in 26. junija 2019 obvestila o pomanjkljivostih v izpolnjenem vprašalniku. Poleg tega je Komisija 27. avgusta 2019 družbi ponovno pojasnila, da ni odgovorila na številna druga vprašanja, kot je navedeno v prvem dopisu z dne 28. maja. Po izteku zadnjega roka je Komisija 13. septembra 2019 družbo obvestila, da ni predložila zahtevanih dokumentov. Tako družba ni predložila zadostnih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega povečanega izvoza v letu 2018 v Unijo razen usmerjanja proizvodnje drugih kitajskih proizvajalcev namizne posode. Zato je primerno, da se dodatna oznaka TARIC, dodeljena tej posamezni družbi, razveljavi, o čemer je bila navedena družba že obveščena 28. maja 2019, 26. junija 2019 in 13. avgusta 2019.

(42)

Poleg tega je Komisija pred razkritjem ugotovila, da so bili trije od 17 proizvajalcev izvoznikov povezani s štirimi drugimi družbami, ki so imele vsaka svojo individualno dodatno oznako TARIC in tako tudi dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

(43)

Da bi Komisija zato preprečila tveganje praks usmerjanja prek teh povezanih družb, je v navedeni fazi sklenila, da je primerno, da se razveljavi njihova dodatna oznaka TARIC, dodeljena tem posameznim družbam. Preostala dajatev v višini 36,1 % bi se morala uporabljati tudi za štiri povezane družbe, ki so prvotno imele vse nižjo stopnjo dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

(44)

Po razkritju so vse štiri povezane družbe predložile pripombe k predhodni oceni Komisije, da so povezane z družbami, ki so predložile zelo pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik, kot je navedeno v uvodnih izjavah 45 in 46.

(45)

Tri od teh štirih družb so predložile dokaze, da niso bile povezane z družbami, ki so predložile zelo pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik. Komisija je analizirala dokumentacijo in sklenila, da te tri družbe dejansko niso povezane. Zato je primerno, da se dodatne oznake TARIC, dodeljene tem trem posameznim družbam, ne razveljavijo.

(46)

Javila se je tudi preostala četrta družba (družba A). Na zaslišanju 10. oktobra 2019 in v poznejšem dopisu z dne 18. oktobra 2019 je trdila, da razveljavitev njene dodatne oznake TARIC, dodeljene tej posamezni družbi, ni niti pravno utemeljena niti objektivno upravičena. Navedla je tudi, da ni tveganja za usmerjanje med njo in z njo povezanimi družbami (med drugim družbama B in C (10)). Poleg tega je povprašala o dodatnih jamstvih in obveznostih, ki bi Komisiji omogočili spremljanje keramične namizne posode, ki jo proizvaja družba in se uvaža pod dodatno oznako TARIC, dodeljeno tej posamezni družbi.

(47)

Komisija je to trditev zavrnila. V skladu z opredelitvijo povezanih družb iz člena 127 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (11) je četrta družba (družba A) povezana z družbo, ki je predložila zelo pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik (družba B). V času začetka preiskave je prišlo do močne finančne vezi in po odprodaji delnic kmalu zatem se je povezava nadaljevala v obliki družinskih vezi. Poleg tega je družba A v dopisu z dne 18. oktobra 2019 zapisala, da „še vedno obstaja družinsko razmerje (tj. mož in žena)“ med enim trenutnim delničarjem navedene družbe in enim trenutnim delničarjem druge družbe, s čimer je potrjeno, da sta povezani. Da družba B ni navedla vseh povezanih družb v izpolnjenem vprašalniku, je tako mogoče pripisati tudi družbi A. Obe sta zamudili priložnost, da Komisiji sporočita pomembna dejstva, kljub temu da je bila družba B v dopisu z dne 28. maja 2019 k temu pozvana. Poleg tega preteklo ravnanje družbe A kaže, da obstaja veliko tveganje za usmerjanje med povezanima družbama. Navedena družba je povečala svoj izvoz s 1 657 ton leta 2014 na 3 929 ton leta 2018, za kar ni bilo gospodarske upravičenosti. Nazadnje je Komisija opozorila, da v zadevah proti izogibanju v skladu s členom 13 osnovne uredbe ni mogoče ponuditi zaveze v skladu s členom 8 osnovne uredbe. Zato je primerno, da se dodatna oznaka TARIC, dodeljena posamezni družbi A, razveljavi.

(48)

Poleg tega se je po razkritju javila ena (družba (C)) od dveh družb (družbi (B) in (C)), ki sta predložili zelo pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik in ki sta bili povezani s preostalo četrto družbo (A), kot je navedeno v uvodni izjavi 46. Komisijo je prosila, naj ponovno preuči svojo namero, da uporabi člen 18 osnovne uredbe. V zvezi s tem je trdila, da je bila glavna pravna podlaga za namero Komisije, da uporabi člen 18 osnovne uredbe, ta, da je opredelila drugo povezano družbo. Poleg tega je družba trdila, da med obema družbama obstaja le ohlapna povezava.

(49)

Zaradi istih razlogov, kot so navedeni v uvodni izjavi 47, je tudi družba C zamudila priložnost, da Komisiji sporoči pomembna dejstva, kljub dopisu z dne 28. maja 2019, naj to stori. Poleg tega je v okviru člena 18 osnovne uredbe napačno trditi, da se je poseben dopis o razkritju z dne 27. septembra 2019 nanašal predvsem na povezavo med družbama A in C. V posebnem dopisu o razkritju je izrecno navedeno, da so bili glavni razlogi za uporabo člena 18 osnovne uredbe družbi sporočeni v dopisih z dne 28. maja 2019 in 11. junija 2019, v katerih so bile navedene vse pomanjkljivosti, da se dokaže neizogibanje.

(50)

Da bi Komisija zato po razkritju preprečila tveganje praks usmerjanja prek povezanih družb, je nazadnje sklenila, da je primerno, da se dodatna oznaka TARIC, dodeljena tej posamezni družbi in omenjena v uvodni izjavi 46, tudi razveljavi. Preostala dajatev v višini 36,1 % bi se morala uporabljati tudi za preostale povezane družbe, ki so prvotno imele nižjo stopnjo dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

2.3.3   19 proizvajalcev izvoznikov, ki so predložili v celoti izpolnjene vprašalnike

(51)

Preostalih 19 proizvajalcev izvoznikov je predložilo v celoti izpolnjene vprašalnike, nato pa so bili v obdobju od julija do septembra 2019 v njihovih prostorih opravljeni preveritveni obiski.

(52)

Za 17 od teh 19 proizvajalcev izvoznikov ni bilo ugotovljeno, da bi sodelovali v praksah izogibanja. Velika večina jih je bila ustanovljena pred uvedbo ukrepov proti LRK. Izpolnjeni vprašalniki in preverjanja na kraju samem o dejavnikih, kot so med drugim podatki o proizvodnji in zmogljivosti, proizvodni objekti, proizvodni stroški, nakupi surovin, polizdelkov in končnih izdelkov ter izvoz v Unijo, so potrdili, da je vseh 17 proizvajalcev izvoznikov izvažalo samo blago, ki so ga proizvedli sami.

(53)

Glede preostalih dveh proizvajalcev izvoznikov Komisija ni ugotovila, da bi sodelovala v praksah izogibanja, odkrila pa je naslednje težave, kot so podrobno opisane v uvodnih izjavah 54 in 55.

(54)

Za prvo skupino je Komisija opozorila, da je sestavljena iz ene trgovske družbe, ki je matična družba, in dveh proizvajalcev izvoznikov, pri čemer so vsi trije v istih prostorih na Kitajskem. Ugotovila je tudi, da je bila individualna dodatna oznaka TARIC (s stopnjo dajatve v višini 17,9 %) dodeljena le matični družbi. Ker je treba dodatne oznake TARIC dodeliti proizvajalcem izvoznikom, je primerno, da Komisija prenese dodatno oznako TARIC z matične trgovske družbe na oba proizvajalca izvoznika v skupini v skladu s členom 2(1) in členom 9(5) osnovne uredbe.

(55)

V drugi skupini, ki je imela tudi še eno povezano družbo z lastno individualno dodatno oznako TARIC (s stopnjo dajatve v višini 17,9 %), je Komisija med preverjanjem skladišča odkrila sistematično nepravilno deklariranje o poreklu. Zaposleni so zadevni izdelek pakirali v notranje in zunanje embalaže, na katerih so bile natisnjene zavajajoče informacije o državi porekla in proizvajalcu. Navedena država porekla je bila Singapur, proizvajalec pa družba s sedežem v isti državi. Naročilo za nakup je dal gospodarski subjekt s sedežem v Hongkongu. Pošiljka je bila namenjena v tretjo državo zunaj EU, kjer tudi veljajo protidampinški ukrepi za namizno posodo s poreklom iz Kitajske. Komisija je v prostorih družb preverila vse spremne dokumente v zvezi z nekaterimi izbranimi transakcijami izvoza v Unijo in poleg tega analizirala podatke o izvozu iz Singapurja v Unijo. Komisija ni mogla dokazati, da se je tako nezakonito ravnanje uporabljalo za izvoz, namenjen v EU. Ker ni bilo dokazov o goljufiji v zvezi s trgom EU, je Komisija sklenila, da je blago, ki sta ga proizvedla oba proizvajalca izvoznika in je bilo namenjeno v EU, pravilno deklarirano s kitajskim poreklom, in da se zato ni izognilo protidampinškim dajatvam EU, ki se uporabljajo.

(56)

Zato je primerno, da 18 od 19 proizvajalcev izvoznikov, ki so predložili v celoti izpolnjene vprašalnike in se je v njihovih prostorih izvedel obisk, ohrani svojo dajatev v višini 17,9 %. Kot je določeno v uvodni izjavi 54, je poleg tega za enega od teh 19 proizvajalcev izvoznikov primerno, da Komisija prenese dodatno oznako TARIC z matične trgovske družbe na oba proizvajalca izvoznika v skupini v skladu s členom 2(1) in členom 9(5) osnovne uredbe.

2.4   Sprememba vzorca trgovanja

2.4.1   Stopnja sodelovanja in določitev obsega trgovanja na Kitajskem

(57)

Komisija je v nedavnem pregledu zaradi izteka ukrepa analizirala razvoj obsega uvoza iz LRK v Unijo s sklicevanjem na podatke Eurostata, ki zagotavljajo podatke na ravni države. V tej preiskavi proti izogibanju je bilo treba oceniti podatke za posamezno družbo. Taki podatki so na voljo v zbirki podatkov, vzpostavljeni v skladu s členom 14(6) osnovne uredbe. V tej zbirki podatkov so zbrani podatki, ki jih države članice vsak mesec sporočijo Komisiji o uvozu izdelkov, ki so predmet preiskave, pod vsako dodatno oznako TARIC, ter ukrepe, vključno z registracijo. Komisija je zato uporabila podatke iz zbirke podatkov iz člena 14(6), da bi ugotovila spremembo vzorca trgovanja, tako da je za namene te preiskave primerjala proizvajalce izvoznike z višjimi in nižjimi dajatvami.

(58)

Proizvajalci izvozniki, ki so bili predmet te preiskave, so predstavljali 26 % celotnega kitajskega obsega izvoza izdelka v preiskavi v Unijo v obdobju poročanja, kot je razvidno iz zbirke podatkov iz člena 14(6). Za 48 od njih je bila določena dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

(59)

Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 51, je samo 19 proizvajalcev izvoznikov sodelovalo in je predložilo v celoti izpolnjene vprašalnike. Kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 34, je poleg tega en dodatni proizvajalec izvoznik, ki je prvotno predložil zelo pomanjkljivo izpolnjen vprašalnik, nazadnje ohranil svojo individualno dajatev v višini 17,9 %. Teh 20 proizvajalcev izvoznikov, za katere velja dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %, je predstavljalo 10 % celotnega kitajskega uvoza v obdobju poročanja.

2.4.2   Sprememba vzorca trgovanja na Kitajskem

(60)

Preglednica 1 prikazuje skupni znesek obsega uvoza zadevnega izdelka iz LRK v Unijo od 1. januarja 2015 do konca obdobja poročanja.

Preglednica 1

Skupni obseg uvoza iz LRK (v tonah) v Unijo

 

2015

2016

2017

2018

Količina uvoza

348 003

376 286

403 071

383 460

Indeks

100

108

116

111

Vir: Statistični podatki o uvozu EU na podlagi zbirke podatkov iz člena 14(6).

(61)

Skupni obseg skupnega uvoza iz LRK se je v OP povečal za 11 %, in sicer s 348 003 ton v letu 2015 na 383 460 ton v obdobju poročanja.

(62)

Kot je pojasnjeno v oddelkih 2.3.1 in 2.3.2, je Komisija ugotovila, da so proizvajalci izvozniki izvoz med letoma 2014 in 2018 močno povečali ali pa je presegal njihovo zmogljivost, kot je bila prijavljena v okviru vzorčenja med zadnjim pregledom zaradi izteka ukrepa. Ker ni bilo nobene druge gospodarske upravičenosti razen praks izogibanja, je Komisija za teh 30 proizvajalcev izvoznikov svoje ugotovitve utemeljila na razpoložljivih dejstvih, med drugim na podatkih o gibanjih izvoza v Unijo in ravni pomanjkljivosti v njihovih izpolnjenih vprašalnikih v skladu s členom 18(1) osnovne uredbe, ter sklenila, da vsi sodelujejo v praksah izogibanja. Teh 30 proizvajalcev izvoznikov je predstavljalo 16 % celotnega kitajskega uvoza v obdobju poročanja.

(63)

30 proizvajalcev izvoznikov, ki so sodelovali pri izogibanju, je povečalo obseg prodaje v Unijo z 52 497 ton leta 2015 na 63 227 ton leta 2018. To povečanje za več kot 20 % je v očitnem nasprotju s povečanjem celotnega kitajskega uvoza v Unijo za približno 11 %, kot je navedeno v preglednici v uvodni izjavi 60 te uredbe.

(64)

Poleg tega je bila pri razlikovanju med temi 30 proizvajalci izvozniki na podlagi njihove stopnje dajatve, ki se uporablja, ugotovljena sprememba v vzorcu trgovanja glede na obdobje 2015–2018, in sicer:

28 proizvajalcev izvoznikov, za katere velja stopnja dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 % in ki so sodelovali v praksah izogibanja, je povečalo obseg prodaje v Unijo za skupaj približno 12 600 ton (ali povprečno povečanje obsega prodaje v Unijo na proizvajalca izvoznika za 450 ton), medtem ko se je obseg prodaje preostalih proizvajalcev izvoznikov, za katere velja stopnja dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike (skupaj približno 370 proizvajalcev izvoznikov) (12), v istem obdobju v Unijo povečal le za približno 20 000 ton (ali povprečno povečanje obsega prodaje v Unijo na proizvajalca izvoznika za 54 ton),

dva proizvajalca izvoznika, za katera veljata individualni stopnji dajatve za sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 22,9 % in 23,4 % (višja kot dajatev za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %), sta zmanjšala obseg prodaje v Unijo za približno 1 900 ton, medtem ko se je obseg prodaje preostalih treh proizvajalcev izvoznikov z individualnimi stopnjami dajatve (ti niso predmet te preiskave) povečal za 1 450 ton. Slednjim proizvajalcem izvoznikom je bila v prvotni preiskavi dodeljena (razmeroma nižja) individualna dajatev v višini 13,1 %, 17,6 % oziroma 18,3 %.

(65)

Te spremembe trgovinskih tokov v Unijo pomenijo spremembo v vzorcu trgovanja med posameznimi proizvajalci izvozniki v državi, za katere veljajo ukrepi, in Unijo, ki izhaja iz prakse, poteka ali dejavnosti, za katere preiskava ni razkrila ustreznega vzroka ali gospodarske upravičenosti, razen izogibanja preostali ali višji dajatvi, ki velja za namizno in kuhinjsko posodo s poreklom iz LRK.

2.4.3   Narava praks izogibanja na Kitajskem

(66)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe morajo spremembo vzorca trgovanja povzročiti praksa, potek ali dejavnosti, za katere razen uvedbe dajatve ni zadostnega vzroka ali gospodarske upravičenosti. Praksa, potek ali dejavnosti med drugim vključujejo reorganizacijo lastnih prodajnih vzorcev in poti izvoznikov in proizvajalcev v državi, za katero veljajo ukrepi, da bi bili njihovi izdelki v Unijo izvoženi prek proizvajalcev, za katere se uporablja individualna dajatev, ki je nižja od dajatve, ki se uporablja za izdelke proizvajalcev.

(67)

Kot je pojasnjeno v oddelkih 2.3.1 in 2.3.2, je Komisija sklenila, da 30 od 50 proizvajalcev izvoznikov sodeluje v praksah usmerjanja. Ti so predstavljali 16 % skupnega obsega uvoza v Unijo v obdobju poročanja, kot je razvidno iz zbirke podatkov iz člena 14(6).

(68)

Komisija je leta 2018 prejela tudi dokaze slovenskih carinskih organov, iz katerih je razvidno, da je zadevni izdelek v Unijo uvažal drug proizvajalec izvoznik (z nižjo dajatvijo) in ne tisti, ki ga je dejansko proizvedel (z višjo dajatvijo). Poleg tega je Komisija med analizo v okviru novega pregleda izvoznikov zbrala tudi dokaze o podobni praksi usmerjanja, pri kateri je glede na označevanje na embalaži zadevni izdelek v Unijo uvažal drug proizvajalec izvoznik (z nižjo dajatvijo) in ne tisti, ki ga je dejansko proizvedel (z višjo dajatvijo). To potrjuje ugotovitve preiskave.

(69)

Komisija je glede na navedene premisleke ugotovila, da prakse usmerjanja izdelka v preiskavi potekajo v širokem obsegu.

2.5   Nezadosten vzrok ali gospodarska upravičenost, z izjemo uvedbe protidampinške dajatve

(70)

Preiskava ni razkrila ustreznega vzroka ali gospodarske upravičenosti za prakse usmerjanja, razen izogibanja preostali ali višji dajatvi, ki velja za namizno in kuhinjsko posodo s poreklom iz LRK.

2.6   Dokazi o dampingu

(71)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je Komisija preučila, ali obstaja dokaz o dampingu glede na predhodno določeno normalno vrednost za podobni izdelek.

(72)

Damping je bil ugotovljen tako v prvotni uredbi kot v zadnjem pregledu zaradi izteka ukrepa. Komisija se je odločila, da bo za določitev normalne vrednosti uporabila podatke iz nedavnega pregleda zaradi izteka ukrepa.

(73)

V skladu s členom 2(11) in členom 2(12) osnovne uredbe se je povprečna normalna vrednost, določena v uredbi o pregledu zaradi izteka ukrepa, primerjala s tehtanimi povprečnimi izvoznimi cenami v obdobju poročanja za 30 proizvajalcev, za katere je bilo ugotovljeno, da se izogibajo ukrepom, kot je razvidno iz zbirke podatkov iz člena 14(6).

(74)

Ker so bile te izvozne cene pod normalno vrednostjo, je bil obstoj dampinga potrjen.

2.7   Spodkopavanje popravljalnega učinka protidampinške dajatve

(75)

Nazadnje je Komisija v skladu s členom 13(1) osnovne uredbe preučila, ali so uvoženi izdelki od 30 proizvajalcev izvoznikov, za katere je bilo ugotovljeno, da sodelujejo v praksah izogibanja, oslabili popravljalne učinke veljavnih ukrepov z vidika količin in cen.

(76)

Komisija je v uvodni izjavi 205 zadnje uredbe o pregledu zaradi izteka ukrepa, kot je navedeno v uvodni izjavi 4, določila, da je potrošnja Unije v obdobju preiskave v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa (od 1. aprila 2017 do 31. marca 2018) znašala 634 255 ton, kar je najnovejši podatek o potrošnji Unije, ki ga ima na voljo Komisija, in uporaben kazalnik za potrošnjo Unije v letu 2018. Na podlagi tega podatka je tržni delež uvoza 30 proizvajalcev izvoznikov, ki so sodelovali v praksah izogibanja, ki so na podlagi zbirke podatkov iz člena 14(6) leta 2018 znašale 63 227 ton, znašal približno 10 % celotnega trga Unije, kar je znaten delež.

(77)

Kar zadeva cene, v pregledu zaradi izteka ukrepa ni bila določena povprečna neškodljiva cena. Zato so se povprečni stroški proizvodnje industrije Unije, kot so bili določeni v pregledu zaradi izteka ukrepa, primerjali s tehtanimi povprečnimi cenami CIF 30 proizvajalcev, za katere je bilo ugotovljeno, da so se izogibali ukrepom v obdobju poročanja te preiskave, kot je razvidno iz zbirke podatkov iz člena 14(6).

(78)

Ker so bile cene CIF nižje od povprečnih stroškov proizvodnje industrije Unije, je uvoz, pri katerem je bilo ugotovljeno izogibanje, spodkopaval popravljalne učinke dajatev v smislu cen.

(79)

Komisija je zato sklenila, da so zgoraj opisane prakse usmerjanja oslabile popravljalne učinke veljavnih ukrepov tako v smislu količine kot tudi cene.

3.   UKREPI

(80)

Komisija je glede na navedeno sklenila, da se je dokončna protidampinška dajatev, uvedena na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz LRK, zaobšla s praksami usmerjanja prek nekaterih kitajskih proizvajalcev izvoznikov, za katere velja nižja dajatev.

(81)

V skladu s členom 13(1) osnovne uredbe je treba preostalo protidampinško dajatev na uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK zato razširiti na uvoz istega izdelka, ki ga deklarirano proizvajajo nekatere družbe, za katere velja nižja dajatev, saj jih dejansko proizvajajo družbe, za katere velja višja individualna dajatev ali preostala dajatev v višini 36,1 %.

(82)

Zato je primerno razširiti ukrep iz člena 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1198 (13) za „[v]se druge družbe“, in sicer je to dokončna protidampinška dajatev v višini 36,1 %, ki se uporablja za neto ceno franko meja Unije, pred plačilom dajatve.

(83)

V skladu s členom 13(3) in členom 14(5) osnovne uredbe, ki določa, da bi se morali kakršni koli razširjeni ukrepi uporabljati za uvoz, za katerega je ob vstopu v Unijo veljala registracija, uvedena z uredbo o začetku preiskave, bi bilo treba pobirati dajatve na registrirani uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz LRK, ki je bila uvožena v Unijo pod dodatnimi oznakami TARIC 30 proizvajalcev, za katere so bile ugotovljene prakse usmerjanja. Znesek protidampinških dajatev, ki ga je treba retroaktivno pobrati, bi morala biti razlika med preostalo dajatvijo v višini 36,1 % in zneskom, ki ga je navedena družba plačala.

4.   KREPITEV UVOZNIH ZAHTEV IN SPREMLJANJE

(84)

Komisija je primerjala predložene podatke o izvozu iz izpolnjenih vprašalnikov s podatki, kot so razvidni iz zbirke podatkov iz člena 14(6). Opozorila je, da so bili za nekatere kitajske proizvajalce izvoznike sporočeni podatki iz zbirke podatkov iz člena 14(6) višji od sporočenih podatkov iz izpolnjenih vprašalnikov.

(85)

Komisija je slednje podatke med preverjanji na kraju samem primerjala tudi z drugimi viri, kot so prihodki in obračuni davka na dodano vrednost. V številnih primerih je ugotovila razlike med predloženimi in naknadno preverjenimi podatki o izvozu iz izpolnjenih vprašalnikov na eni strani ter sporočenimi podatki iz zbirke podatkov iz člena 14(6) na drugi strani.

(86)

Komisija se je v uvodni izjavi 5 sklicevala na zlorabo dodatnih oznak TARIC, dodeljenih posameznim družbam. Taka zloraba bi lahko pojasnila zgoraj navedene razlike v podatkih o izvozu, kot so opisane v uvodnih izjavah 71 in 72.

(87)

Komisija je zato zastavila vprašanje morebitne zlorabe dodatnih oznak TARIC, dodeljenih posameznim družbam, predstavnikom tistih proizvajalcev izvoznikov, za katere je Komisija na podlagi svojih preverjanj menila, da so njihove dodatne oznake TARIC zlorabile druge družbe in da v praksah usmerjanja niso sodelovali sami proizvajalci izvozniki.

(88)

O vprašanju morebitne zlorabe dodatnih oznak TARIC so 4. julija 2019 razpravljali tudi kitajski organi ter kitajska trgovinska zbornica za uvoz in izvoz izdelkov lahke industrije in obrti (v nadaljnjem besedilu: zbornica).

(89)

Na podlagi teh razprav je Komisija menila, da so potrebni posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja vsakršne zlorabe dodatnih oznak TARIC, dodeljenih posameznim družbam, zlasti s krepitvijo uvoznih zahtev in spremljanjem uvoza kitajske kuhinjske in namizne posode v EU. Glede na to, da številni kitajski proizvajalci izvažajo v EU samo prek nepovezanih gospodarskih subjektov, je primerno okrepiti sedanji sistem, kot sledi.

(90)

Od uvoznika bi bilo treba zahtevati, da carinskim organom držav članic predloži naslednje dokumente:

če uvoznik kupi neposredno od kitajskega proizvajalca izvoznika, mora uvozno deklaracijo spremljati trgovski račun z izjavo proizvajalca izvoznika, kot je določeno v Prilogi 2 (v nadaljnjem besedilu: izjava proizvajalca za neposredni izvoz),

če uvoznik kupi od gospodarskega subjekta ali druge vmesne pravne osebe s sedežem v celinski Kitajski ali ne, mora uvozno deklaracijo spremljati trgovski račun, ki ga proizvajalec izda gospodarskemu subjektu, z izjavo proizvajalca, kot je določena v Prilogi 3 (v nadaljnjem besedilu: izjava proizvajalca za posredni izvoz), ter trgovski račun, ki gospodarski subjekt izda uvozniku.

(91)

Čeprav je predložitev teh dokumentov potrebna za carinske organe držav članic, da uporabijo individualne stopnje protidampinške dajatve za uvoz, ti dokumenti niso edini element, ki ga carinski organi morajo upoštevati. Tudi če ti predloženi dokumenti izpolnjujejo vse zahteve, morajo carinski organi držav članic izvajati svoje običajne kontrole in lahko kot v vseh drugih primerih zahtevajo dodatne dokumente (odpremne listine itd.) za preverjanje točnosti navedb v deklaraciji in zagotovijo, da je naknadna uporaba nižje stopnje dajatve upravičena v skladu s carinsko zakonodajo.

(92)

Poleg tega je Komisija 9. avgusta 2019, po razpravah, kot so navedene v uvodni izjavi 88, poslala dopis kitajskim organom in zbornici, v katerem jim je predlagala, naj sodelujejo pri krepitvi uvoznih zahtev in sistema spremljanja. Kitajski organi in zbornica so se 1. septembra 2019 strinjali, da bodo sodelovali v novem sistemu izvrševanja: vsak proizvajalec izvoznik z dajatvijo, ki ni 36,1 %, bo pozvan, da izvod svojega trgovskega računa pošlje zbornici, ki bo nato Komisiji predložila letno poročilo o podatkih o izvozu v EU za te proizvajalce izvoznike.

(93)

Evropsko združenje za keramično industrijo je po razkritju sporočilo, da se strinja s podrobnimi ugotovitvami iz dokumenta o splošnem razkritju in da podpira predlagane ukrepe, kot sta spremljanje uvoza in zahtevanje niza dokumentov, ki jih bodo zbirali carinski organi držav članic.

5.   RAZKRITJE

(94)

Komisija je vse zainteresirane strani obvestila o bistvenih dejstvih in premislekih, ki so privedli do navedenih sklepov, ter strani pozvala, naj predložijo pripombe. Upoštevale so se ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile strani. Nobeden od predloženih argumentov ni bil osnova za spremembo dokončnih ugotovitev.

(95)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dokončna protidampinška dajatev v višini 36,1 %, ki se uporablja za „vse druge družbe“, uvedena s členom 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1198 na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode, razen keramičnih nožev, keramičnih mlinčkov za začimbe in njihovih keramičnih drobilnih delov, keramičnih kavnih mlinčkov, keramičnih brusilcev nožev, keramičnih brusilcev, keramičnih kuhinjskih orodij, ki se uporabljajo za rezanje, mletje, ribanje, strganje in lupljenje, ter kamnov za peko pice, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 in ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 in 6912002910), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, se s 23. marcem 2019 razširi na uvoz, ki ga deklarirajo družbe, navedene v naslednji preglednici. Njihove dodatne oznake TARIC, kot so navedene v členu 1(2) in Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1198 ter v naslednji preglednici, se razveljavijo in nadomestijo z dodatno oznako TARIC B999.

Družba

Dodatna oznaka

TARIC (razveljavljena in nadomeščena)

CHL Porcelain Industries Ltd

B351

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

B353

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd

B360

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd

B362

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd

B446

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

B484

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd

B492

Evershine Fine China Co., Ltd

B514

Far East (Boluo) Ceramics Factory, Co. Ltd

B517

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd

B543

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd

B548

Profit Cultural & Creative Group Corporation

B556

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd

B579

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd

B583

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

B602

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd

B610

Joyye Arts & Crafts Co. Ltd

B619

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd

B639

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd

B656

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

B678

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd

B687

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd

B692

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

B693

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd

B712

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd

B724

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd

B742

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd

B751

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd

B752

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd

B759

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

2.   Zaradi njihove povezave z družbami, navedenimi v zgornji preglednici, se dokončna protidampinška dajatev v višini 36,1 %, ki se uporablja za „vse druge družbe“, uvedena s členom 1(2) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198 na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode, razen keramičnih nožev, keramičnih mlinčkov za začimbe in njihovih keramičnih drobilnih delov, keramičnih kavnih mlinčkov, keramičnih brusilcev nožev, keramičnih brusilcev, keramičnih kuhinjskih orodij, ki se uporabljajo za rezanje, mletje, ribanje, strganje in lupljenje, ter kamnov za peko pice, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 in ex 6912 00 29 (oznake TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 in 6912002910), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, s 23. marcem 2019 razširi tudi na uvoz, ki ga deklarirajo družbe, navedene v naslednji preglednici. Njihove dodatne oznake TARIC, kot so navedene v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1198 in ki so navedene v naslednji preglednici, se razveljavijo in nadomestijo z dodatno oznako TARIC B999.

Družba

Dodatna oznaka

TARIC (razveljavljena in nadomeščena)

Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd

B573

Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd

B588

Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.

B632

3.   Preglednica iz člena 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1198 se nadomesti z naslednjo preglednico:

Družba

Dajatev

(v %)

Dodatna oznaka

TARIC

Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd;

Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd.

18,3

B349

Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd

13,1

B350

Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited;

Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd;

Shandong Silver Phoenix Co., Ltd;

Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd;

Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd;

Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd;

Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd;

Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd.

17,6

B352

Družbe iz Priloge 1

17,9

 

Vse druge družbe

36,1

B999

4.   Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1198 se nadomesti s prilogo 1 k tej uredbi.

5.   Dajatev, razširjena z odstavkom 1 tega člena, se pobira za uvoz, registriran v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/464 ter členom 13(3) in členom 14(5) Uredbe (EU) 2016/1036, za vse družbe, navedene v preglednici iz odstavka 1 tega člena.

Znesek protidampinških dajatev, ki se pobere retroaktivno, je razlika med preostalo dajatvijo v višini 36,1 % in dejansko plačanim zneskom.

6.   Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/1198 se nadomesti s prilogama 2 in 3 k tej uredbi. Pogoj za uporabo individualnih stopenj protidampinške dajatve za družbe iz odstavka 3 je, da se carinskim organom držav članic predložijo naslednji dokumenti:

(a)

če uvoznik kupi neposredno od kitajskega proizvajalca izvoznika, mora uvozno deklaracijo spremljati trgovski račun z izjavo proizvajalca izvoznika, kot je določeno v Prilogi 2 (v nadaljnjem besedilu: izjava proizvajalca za neposredni izvoz);

(b)

če uvoznik kupi od gospodarskega subjekta ali druge vmesne pravne osebe s sedežem v celinski Kitajski ali ne, mora uvozno deklaracijo spremljati trgovski račun, ki ga proizvajalec izda gospodarskemu subjektu, z izjavo proizvajalca, kot je določena v Prilogi 3 (v nadaljnjem besedilu: izjava proizvajalca za posredni izvoz), ter trgovski račun, ki gospodarski subjekt izda uvozniku.

7.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe v zvezi s carinami.

Člen 2

Carinskim organom se odredi, da ustavijo registracijo uvoza, ki je bila določena v skladu s členom 2 Izvedbene uredbe (EU) 2019/464.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 412/2013 z dne 13. maja 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 131 15.5.2013, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1932 z dne 23. oktobra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 412/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 273, 24.10.2017, str. 4).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 803/2014 z dne 24. julija 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 412/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 219, 25.7.2014, str. 33).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2207 z dne 29. novembra 2017 o spremembi Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 412/2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 314, 30.11.2017, str. 31).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1198 z dne 12. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 (UL L 189, 15.7.2019, str. 8).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/464 z dne 21. marca 2019 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 412/2013 na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o uvedbi registracije takega uvoza (UL L 80, 22.3.2019, str. 18).

(8)  Ta proizvajalec izvoznik ni predložil nobenih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega izvoza v letu 2018 razen usmerjanja zadevnega izdelka, ki so ga proizvedli drugi kitajski proizvajalci izvozniki.

(9)  Družba v predpisanih rokih ni zagotovila potrebnih informacij v izpolnjenem vprašalniku, ki med drugim zadevajo finančne podatke, podatke o prodaji in proizvodnji. Ta proizvajalec izvoznik ni predložil nobenih dokazov za gospodarsko upravičenost svojega izvoza v letu 2018 razen usmerjanja.

(10)  Opozoriti je treba, da se dopis družbe A z dne 18. oktobra 2019 nanaša predvsem na njeno povezavo z družbo B, manj pa na njeno povezavo z družbo C.

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(12)  Kot je navedeno v opombi 4, za več kot 400 proizvajalcev izvoznikov velja stopnja dajatve za nevzorčene sodelujoče proizvajalce izvoznike v višini 17,9 %.

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1198 z dne 12. julija 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 (UL L 189, 15.7.2019, str. 8).


PRILOGA 1

Sodelujoči kitajski proizvajalci izvozniki, ki niso bili vključeni v vzorec

Družba

Dodatna oznaka TARIC

Amaida Ceramic Product Co., Ltd.

B357

Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd.

B358

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

B359

Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd.

B361

Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd.

B363

Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd.

B364

Beiliu Windview Industries Ltd.

B365

Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd.

B366

Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd.

B367

Chao An Huadayu Craftwork Factory

B368

Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty

B369

Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd.

B370

Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd.

B371

Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd

B372

Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory

B373

Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd.

B374

Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd.

B375

Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd,

B376

Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd.

B377

Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd.

B378

Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd.

B379

Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd.

B380

Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp.

B381

Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd.

B382

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

B383

Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd.

B384

Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd.

B385

Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd.

B386

Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd.

B387

Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd

B388

Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd.

B389

Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd.

B390

Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd.

B391

Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd.

B392

Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd.

B393

Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd.

B394

Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B395

Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd.

B396

Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty.

B397

Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No. 2

B398

Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty.

B399

Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty.

B400

Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory

B401

Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp.

B402

Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory

B403

Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory

B404

Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd.

B405

Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B406

Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd.

B407

Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd.

B408

Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B409

Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd.

B410

Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd.

B411

Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd.

B412

Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd.

B413

Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd.

B414

Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd.

B415

Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B416

Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd.

B417

Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd.

B418

Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B419

Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd.

B420

Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd.

B421

Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B422

Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd.

B423

Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd.

B424

Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd.

B425

Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B426

Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd.

B427

Chaozhou Jencymic Co., Ltd.

B428

Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd.

B429

Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd.

B430

Chaozhou JiaHui Ceramic Factory

B431

Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd.

B432

Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd.

B433

Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd.

B434

Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd.

B435

Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd.

B436

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.

B437

Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd

B438

Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B439

Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd.

B440

Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd.

B441

Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd.

B442

Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd.

B443

Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd.

B444

Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd.

B445

Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd.

B447

ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd.

B448

Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd.

B449

Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd.

B450

Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd.

B451

Chaozhou MBB Porcelain Factory

B452

Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company

B453

Chaozhou New Power Co., Ltd.

B454

Chaozhou Ohga Porcelain Co., Ltd.

B455

Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd.

B456

Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B457

Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd.

B458

Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd.

B459

Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd.

B460

Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd.

B461

Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd.

B462

Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd.

B463

Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

B464

Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd.

B465

Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd.

B466

Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd.

B467

Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd.

B468

Chaozhou Songfa Ceramics Co., Ltd.

B469

Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd.

B470

Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd.

B471

Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd.

B472

Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd

B473

Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd.

B474

Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd.

B475

Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd.

B476

Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd.

B477

Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd.

B478

Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd.

B479

Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd.

B480

Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd.

B481

Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd.

B482

Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd.

B483

Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd.

B485

Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd.

B486

Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd.

B487

Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd.

B488

Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd.

B489

Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd.

B490

Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd.

B491

Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd.

B493

Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B494

Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd.

B495

Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd.

B496

Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd.

B497

Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory

B498

Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd.

B499

Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd.

B500

Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd.

B501

Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd.

B502

Dapu Taoyuan Porcelain Factory

B503

Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua

B504

De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd.

B505

Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd.

B506

Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd.

B507

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

B508

Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd.

B509

Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd.

B510

Dongguan Kennex Ceramic Ltd.

B511

Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd.

B512

Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd.

B513

Excellent Porcelain Co., Ltd.

B515

Fair-Link Limited (Xiamen)

B516

Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd.

B518

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. („Yuhang“)

B519

Foshan Metart Company Limited

B520

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.

B521

Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd.

B522

Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B523

Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd.

B524

Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd.

B525

Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd.

B526

Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd.

B527

Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd.

B528

Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd.

B529

Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.

B530

Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd.

B531

Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd.

B532

Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd.

B533

Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd.

B534

Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd.

B535

Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd.

B536

Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd.

B537

Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd.

B538

Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd.

B539

Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd.

B540

Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd.

B541

Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd.

B542

Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd.

B544

Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd.

B545

Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory

B546

Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd.

B547

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

B549

Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd.

B550

Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd.

B551

Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd.

B552

Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd.

B553

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

B554

Fujian Jiamei Group Corporation

B555

Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd.

B557

Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation

B558

Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd.

B559

Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., and

Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd.

B560

Fung Lin Wah Group

B561

Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd.

B562

Global Housewares Factory

B563

Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd.

B564

Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd.

B565

Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd.

B566

Guangdong Dongbao Group Co., Ltd.

B567

Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd.

B568

Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd.

B569

Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd

B570

Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd.

B571

Guangdong Sitong Group Co., Ltd.

B572

GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd

B574

Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd.

B575

Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd

B576

Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd

B577

Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd.

B578

Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd.

B580

Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc.

B581

Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd.

B582

Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd.

B584

Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd.

B585

Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd

B586

Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd.

B587

Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd.

B589

Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd.

B590

Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian

B591

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

B592

Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd.

B593

Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd

B594

Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China

B595

Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China

B596

Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd.

B597

Hunan Eka Ceramics Co., Ltd.

B598

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

B599

Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B600

Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd

B601

Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd

B603

Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd.

B604

Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd.

B605

Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd.

B606

Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd

B607

Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd.

B608

Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd

B609

Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co., Ltd

B611

Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd.

B612

Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd.

B613

Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd.

B614

Jiangxi Kangshu Porcelain Co., Ltd.

B615

Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd.

B616

Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd.

B617

Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd.

B618

Junior Star Ent’s Co., Ltd.

B620

K&T Ceramics International Co., Ltd.

B621

Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd.

B622

Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China

B623

Kilncraft Ceramics Ltd.

B624

Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd.

B625

Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd

B626

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B627

Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd.

B628

Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B629

Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd

B630

Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd

B631

Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd.

B633

Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd.

B634

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

B635

Liling Minghui Ceramics Factory

B636

Liling Pengxing Ceramic Factory

B637

Liling Quanhu Industries General Company

B638

Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd.

B640

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

B641

Liling Shenghua Industrial Co., Ltd.

B642

Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd

B643

Liling Tengrui Industrial and Trading Co., Ltd.

B644

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

B645

Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd.

B646

Liling Yonghe Porcelain Factory

B647

Liling Yucha Ceramics Co., Ltd.

B648

Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd

B649

Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd.

B650

Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd.

B651

Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd.

B652

Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd.

B653

Liveon Industrial Co., Ltd.

B654

Long Da Bone China Co., Ltd.

B655

Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd.

B657

Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd.

B658

Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd.

B659

Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd.

B660

Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd.

B661

Photo USA Electronic Graphic Inc.

B662

Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd.

B663

Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd.

B664

Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd.

B665

Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd.

B666

Quanzhou Hongsheng Group Corporation

B667

Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd.

B668

Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd.

B669

Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd.

B670

Raoping Bright Future Porcelain Factory („RBF“)

B671

Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory

B672

Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd.

B673

Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory

B674

Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY

B675

Red Star Ceramics Limited

B676

Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.

B677

Shandong Futai Ceramics Co., Ltd.

B679

Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd.

B680

Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd.

B681

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

B682

Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp.

B683

Sheng Hua Ceramics Co., Ltd.

B684

Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd.

B685

Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. („SBF“)

B686

Shenzhen Ehome Enterprise Ltd

B688

Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd.

B689

Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd.

B690

Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd

B691

Shenzhen Gottawa Industrial Ltd.

B694

Shenzhen Hiker Housewares Ltd.

B695

Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd

B696

Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd.

B697

Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd.

B698

Shenzhen SMF Investment Co., Ltd

B699

Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd.

B700

Shenzhen Topchoice Industries Limited

B701

Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd.

B702

Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd.

B703

Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd.

B704

Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd.

B705

Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian

B706

Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd.

B707

Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China

B708

Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd.

B709

Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd.

B710

Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd

B711

Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd.

B713

Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd.

B714

Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd.

B715

Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd.

B716

Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd.

B717

Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd.

B718

Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd.

B719

Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd.

B720

Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd.

B721

Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd.

B722

Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd.

B723

Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd.

B725

Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd.

B726

Tangshan Yida Industrial Corp.

B727

Tao Yuan Porcelain Factory

B728

Teammann Co., Ltd.

B729

The China & Hong Kong Resources Co., Ltd.

B730

The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong

B731

Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. („Tienshan“)

B732

Topking Industry (China) Ltd.

B733

Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd.

B734

Weiye Ceramics Co., Ltd.

B735

Winpat Industrial Co., Ltd.

B736

Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd.

B737

Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd.

B738

Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan

B739

Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd.

B740

Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd.

B741

Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd.

B743

Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd.

B744

Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd.

B745

Yiyang Red Star Ceramics Ltd.

B746

China Yong Feng Yuan Co., Ltd.

B747

Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd.

B748

Yu Yuan Ceramics Co., Ltd.

B749

Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd.

B750

Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China

B753

Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. („Xuanhua Yici“)

B754

Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd.

B755

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

B756

Zibo CAC Chinaware Co., Ltd.

B757

Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd.

B758

Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd.

B760

Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd.

B761

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd.

B762

Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited

B763

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd

C303

Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd

C304

Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd

C305

Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd

C306

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485


PRILOGA 2

Izjava proizvajalca za neposredni izvoz

Izjava, ki jo podpiše uslužbenec proizvajalca, mora biti na veljavnem trgovinskem računu iz člena 1(6)(a) v naslednji obliki:

(1)

ime in priimek ter funkcija uslužbenca proizvajalca,

(2)

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količina v kilogramih) keramične namizne in kuhinjske posode, prodane za izvoz v Evropsko unijo, ki jo zajema ta račun, proizvedla družba (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v Ljudski republiki Kitajski. Izjavljam, da so podatki na tem računu popolni in resnični.“,

(3)

datum in podpis.


PRILOGA 3

Izjava proizvajalca za posredni izvoz

Izjava kitajskega proizvajalca, ki jo podpiše uslužbenec proizvajalca, ki je za to transakcijo gospodarskemu subjektu izdal račun, mora biti na trgovinskem računu proizvajalca za gospodarski subjekt iz člena 1(6)(b) v naslednji obliki:

(1)

ime in priimek ter funkcija uslužbenca proizvajalca,

(2)

naslednja izjava: „Podpisani potrjujem, da je (količina v kilogramih) namizne in kuhinjske posode, prodane gospodarskemu subjektu (ime gospodarskega subjekta) (država gospodarskega subjekta), ki jo zajema ta račun, proizvedla naša družba (ime in naslov družbe) (dodatna oznaka TARIC) v Ljudski republiki Kitajski. Izjavljam, da so podatki na tem računu popolni in resnični.“,

(3)

datum in podpis.


Top