EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2124

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (Besedilo velja za EGP)

C/2019/7003

UL L 321, 12.12.2019, p. 73–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2124/oj

12.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 321/73


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2124

z dne 10. oktobra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti člena 50(4), točk (a) do (d) člena 51(1), člena 77(1)(c) in (j) ter člena 77(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 vzpostavlja okvir za izvajanje uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti za preverjanje skladnosti z zakonodajo Unije o agroživilski verigi. Navedeni okvir vključuje uradni nadzor nad živalmi in blagom, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav prek določenih mejnih kontrolnih točk.

(2)

Člen 50(4) Uredbe (EU) 2017/625 Komisijo pooblašča za sprejetje pravil, ki določajo, v katerih primerih in pod katerimi pogoji mora pošiljke živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame, sestavljenih proizvodov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 pri tranzitu skozi Unijo do namembnega kraja spremljati skupni zdravstveni vstopni dokument (SZVD).

(3)

Člen 51(1)(a) Uredbe (EU) 2017/625 določa, da mora Komisija določiti, v katerih primerih in pod katerimi pogoji bi morali imeti pristojni organi mejnih kontrolnih točk možnost odobriti nadaljnji prevoz pošiljk živil in krme neživalskega izvora, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1) navedene uredbe do njihovega končnega namembnega kraja, preden so na voljo rezultati fizičnih pregledov.

(4)

Člen 51(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/625 Komisijo pooblašča, da določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko identifikacijski in fizični pregledi prenesenih pošiljk in živali, ki prispejo po zraku ali morju in nadaljujejo prevoz na istem prevoznem sredstvu, izvedejo na mejni kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka prvega prispetja v Unijo. Za učinkovit nadzor prenesenih pošiljk je treba določiti obdobja in ureditve, v skladu s katerimi bi morali pristojni organi mejne kontrolne točke izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(5)

V skladu s členom 51(1)(d) Uredbe (EU) 2017/625 mora Komisija določiti, v katerih primerih in pod katerimi pogoji bi bilo treba odobriti tranzit skozi Unijo pošiljk živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame, sestavljenih proizvodov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1) Uredbe (EU) 2017/625. Navedeni člen prav tako določa, da mora Komisija sprejeti pravila o nekaterih vrstah uradnega nadzora, ki se nad takšnimi pošiljkami izvedejo na mejnih kontrolnih točkah, vključno s primeri in pogoji za začasno skladiščenje blaga v carinskih skladiščih, skladiščih v prostih conah, prostorih za začasno hrambo in skladiščih, specializiranih za oskrbo vojaških oporišč Nata ali ZDA.

(6)

Pristojnim organom mejnih kontrolnih točk bi moralo biti dovoljeno, da odobrijo nadaljnji prevoz pošiljk živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625, ter pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) in (e) navedene uredbe do namembnega kraja, preden so na voljo rezultati laboratorijskih analiz in testov. Živila in krma, ki jih vsebujejo takšne pošiljke, so lahko navedena na seznamu blaga, za katerega velja začasno povečanje uradnega nadzora na točki vstopa v Unijo, določenem na podlagi člena 47(2)(b) Uredbe (EU) 2017/625, ali pa se zanje lahko uporabljajo ukrep v nujnih primerih iz aktov, sprejetih v skladu s členom 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2), ali dodatni pogoji za vstop v Unijo iz aktov, sprejetih v skladu s členom 126 Uredbe (EU) 2017/625, ali posebni ukrepi za vstop v Unijo iz aktov, sprejetih v skladu s členom 128 Uredbe (EU) 2017/625.

(7)

Odobritev nadaljnjega prevoza bi morala biti mogoča zgolj pod določenimi pogoji, s katerimi se zagotovi ustrezen nadzor nad tveganji. Zlasti bi bilo treba za zmanjšanje morebitnih tveganj za zdravje živali ali rastlin pošiljke živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625, ter pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) in (e) prepeljati v objekte za nadaljnji prevoz v končnem namembnem kraju, ki jih določi država članica, in jih v njih skladiščiti, dokler niso na voljo rezultati laboratorijskih analiz in testov.

(8)

Objekti za nadaljnji prevoz bi morali biti carinska skladišča ali prostori za začasno hrambo, določeni ali odobreni v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), za zagotovitev higiene živil in krme pa bi morali biti registrirani pri pristojnih organih v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 (4) oziroma Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 (5).

(9)

Tveganja za zdravje živali, povezana s pošiljkami živali iz tretjih držav, ki prispejo po zraku ali morju in nadaljujejo potovanje v tretjo državo ali drugo državo članico na istem prevoznem sredstvu ter so namenjene za dajanje na trg v Uniji ali tranzit skozi Unijo, so nižja od tveganj, povezanih z drugimi pošiljkami živali, vključno s pošiljkami, prenesenimi v pristaniščih ali na letališčih. Zato bi bilo treba, razen če obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo izvesti identifikacijske in fizične preglede takšnih živali. Poleg tega bi bilo treba na mejnih kontrolnih točkah, vključno z mejno kontrolno točko vnosa v Unijo, kjer se živali predložijo v uradni nadzor in prek katere vstopijo v Unijo za nadaljnje dajanje na trg ali za tranzit skozi ozemlje Unije, izvesti dokumentacijske preglede.

(10)

Dolga potovanja na istem prevoznem sredstvu lahko negativno vplivajo na dobrobit živali. Za zagotovitev upoštevanja zahtev glede dobrobiti živali med prevozom bi se morale do prispetja pošiljke živali na mejno kontrolno točko vnosa v Unijo uporabljati določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (6).

(11)

Za preprečitev vnosa bolezni živali v Unijo je nujno izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede prenesenih pošiljk živali v pristaniščih ali na letališčih na mejni kontrolni točki, kjer se opravi prvi prenos.

(12)

Ob upoštevanju tveganj za zdravje ljudi in živali, povezanih s prenesenimi pošiljkami proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, pa tudi potrebe po zagotovitvi učinkovitega izvajanja uradnega nadzora nad tovrstnimi pošiljkami je primerno določiti obdobja, v katerih bi morali pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvesti dokumentacijske preglede. Obdobje prenosa bi se moralo računati od trenutka, ko pošiljka prispe v pristanišče ali na letališče države članice. Kadar obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, bi morali pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(13)

Da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje uradnega nadzora in upoštevala tveganja za zdravje rastlin, povezana s prenesenimi pošiljkami rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, je primerno določiti roke, po izteku katerih lahko pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvedejo dokumentacijske preglede. Obdobje prenosa bi se moralo računati od trenutka, ko pošiljka prispe v pristanišče ali na letališče države članice. Kadar obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, bi morali pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(14)

Primerno je določiti, da bi morali, razen če so bili vsi pregledi prenesenih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, namenjenih za dajanje na trg v Uniji, že izvedeni na mejni kontrolni točki prenosa na podlagi suma na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede.

(15)

Za zmanjšanje upravnega bremena bi morali imeti izvajalci dejavnosti, odgovorni za prenesene pošiljke, možnost, da pristojnim organom mejne kontrolne točke prenosa pošljejo informacije o identifikaciji in lokaciji blaga v pristanišču ali na letališču, predvidenem času prihoda, predvidenem času odhoda in namembnem kraju svoje pošiljke. V takšnih primerih bi morale države članice imeti informacijski sistem, ki jim omogoča pregledovanje informacij, ki jih predložijo izvajalci dejavnosti, in preverjanje, da roki za izvedbo dokumentacijskih pregledov niso bili preseženi.

(16)

Tveganja za javno zdravje in zdravje živali zaradi živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi ali akti iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625 ter ki se pod carinskim nadzorom prenesejo s plovila ali letala na drugo plovilo ali letalo v istem pristanišču ali na istem letališču, so nizka. Zato je primerno določiti, da bi se morali v tem primeru dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi izvesti ne na mejni kontrolni točki prenosa, temveč pozneje, na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo. Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, bi moral temu ustrezno poslati predhodno obvestilo o prispetju pošiljk, tako da v sistemu upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC) izpolni in pošlje ustrezni del SZVD, ki se posreduje pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa.

(17)

Za zaščito zdravja in dobrobiti živali bi bilo treba za pošiljke živali, ki v tranzitu iz ene tretje države v drugo tretjo državo pod carinskim nadzorom prečkajo ozemlje Unije, na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo izvesti dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede, tovrstni tranzit pa bi bilo treba odobriti zgolj pod pogojem, da so rezultati navedenih pregledov ugodni.

(18)

Za zaščito zdravja ljudi in živali bi bilo treba za pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki so v tranzitu iz ene tretje države v drugo tretjo državo skozi ozemlje Unije, na mejni kontrolni točki izvesti dokumentacijske in identifikacijske preglede. Tovrstni tranzit bi bilo treba odobriti zgolj pod določenimi pogoji, ki vključujejo ugodne rezultate pregledov na mejni kontrolni točki, da se zagotovi ustrezen nadzor nad tveganji na meji in med tranzitom, navsezadnje pa tudi, da se zagotovi, da tovrstno blago zapusti ozemlje Unije.

(19)

Za zaščito zdravja rastlin bi bilo treba za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1)(c) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, ki so v tranzitu iz ene tretje države v drugo tretjo državo skozi ozemlje Unije, na mejni kontrolni točki izvesti dokumentacijske in fizične preglede na podlagi tveganja. Za odobritev tovrstnega tranzita bi morali veljati določeni pogoji, vključno z ugodnimi rezultati pregledov na mejni kontrolni točki.

(20)

V nekaterih primerih se pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki so v tranzitu iz ene tretje države v drugo tretjo državo skozi ozemlje Unije, lahko začasno hranijo v skladiščih. Da se zagotovi sledljivost takšnih pošiljk, bi morala takšna začasna hramba potekati zgolj v skladiščih, ki jih odobrijo pristojni organi držav članic in ki bi morala izpolnjevati higienske zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (7).

(21)

Zaradi preglednosti bi morale države članice v IMSOC voditi in posodabljati seznam vseh odobrenih skladišč, vključno z njihovimi imeni in naslovi, kategorijami blaga, za katere so odobreni, in številkami odobritve. Odobrena skladišča bi morala biti predmet rednega uradnega nadzora s strani pristojnih organov, da se zagotovi, da še vedno izpolnjujejo pogoje za odobritev.

(22)

Za zagotovitev, da se pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov dejansko dostavijo na krov plovil, vključno z vojaškimi plovili, ki zapuščajo Unijo, bi moral pristojni organ namembnega pristanišča ali predstavnik kapitana plovila po zaključku dostave to dostavo potrditi pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča, v katerem se je takšno blago začasno hranilo. Takšna potrditev bi se morala izvesti s sopodpisom uradnega spričevala ali z elektronskimi sredstvi. Kadar pošiljke niso dostavljene na plovilo, ker je plovilo že zapustilo pristanišče ali zaradi logističnih težav, bi moralo biti pristojnemu organu skladišča ali mejne kontrolne točke vnosa v Unijo dovoljeno, da odobri vrnitev pošiljke na kraj odpreme.

(23)

V nekaterih državah članicah tranzit živali in blaga zaradi geografske lege poteka pod posebnimi pogoji, določenimi v pravilih za vstop v Unijo nekaterih živali, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov in proizvodov živalskega izvora. Zato so za podporo pri izvrševanju navedenih zahtev potrebni posebni nadzorni postopki in pogoji.

(24)

Treba je določiti pogoje, pod katerimi bi moralo biti pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki so bile odobrene za tranzit skozi ozemlje Unije, vendar jih je namembna tretja država zavrnila, dovoljeno vrniti neposredno na mejno kontrolno točko, ki je odobrila njihov tranzit skozi ozemlje Unije, ali v skladišča, v katerih se je takšno blago skladiščilo na ozemlju Unije, preden ga je zavrnila tretja država.

(25)

Glede na tveganja za zdravje in dobrobit ljudi in živali bi morali pristojni organi mejnih kontrolnih točk za pošiljke živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki se premikajo z ozemlja Unije na drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države, pred ponovnim vnosom v Unijo izvesti dokumentacijske in identifikacijske preglede. Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti, ki so ustrezno pakirani in so se ustrezno prevažali, kot je določeno v členu 47(1)(b) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (8), ne bi smeli biti predmet pregledov na mejni kontrolni točki ponovnega vnosa, saj pomenijo majhno tveganje za vnos škodljivih organizmov.

(26)

Da se zagotovi ustrezna komunikacija in razdelitev odgovornosti med različnimi organi in izvajalci dejavnosti, bi bilo treba izpolniti ustrezni del SZVD. Del I bi moral izpolniti izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, in bi ga bilo treba poslati pristojnim organom mejne kontrolne točke pred prispetjem pošiljke. Del II bi morali izpolniti pristojni organi takoj po izvedbi pregledov iz te uredbe ter sprejetju odločitve o pošiljki in njenemu vpisu v ta del. Del III bi morali izpolniti pristojni organi mejne kontrolne točke izstopa ali končnega namembnega kraja ali lokalni pristojni organ, in sicer takoj po izvedbi pregledov iz te uredbe.

(27)

Za zagotovitev, da so pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki prihajajo z ozemlja Hrvaške in so v tranzitu skozi ozemlje Bosne in Hercegovine pri Neumu (v nadaljnjem besedilu: neumski koridor), nedotaknjene pred vstopom na ozemlje Hrvaške prek vstopnih točk Klek ali Zaton Doli, bi moral pristojni organ izvesti pregled zalivk na vozilih ali zabojnikih za prevoz ter zabeležiti datum in čas prihoda in odhoda vozil, ki prevažajo blago.

(28)

Kadar so pošiljke nekaterega blaga iz člena 47(1)(b), (c), (d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625 namenjene za dajanje na trg v Uniji ali tranzit skozi Unijo, zakonodaja Unije v nekaterih primerih določa, da je treba spremljati njihov prevoz od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju ali mejne kontrolne točke izstopa in njihovo prispetje v namembni kraj. Da se prepreči kakršno koli tveganje za javno zdravje in zdravje živali, bi morali pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo spremljati, ali pošiljke prispejo v namembni kraj v 15 dneh.

(29)

Eden od namenov Uredbe (EU) 2017/625 je združiti pravila v enem samem aktu namesto v več različnih aktih, da so bolj razumljiva in se lažje uporabljajo. Ta uredba sledi enakemu pristopu, s čimer se izogiba potrebi po številnih navzkrižnih sklicevanjih med različnimi akti in tako zagotavlja večjo preglednost. Številna dopolnilna pravila iz tega osnutka akta so med seboj povezana in jih je treba uporabljati skupaj. To velja zlasti za pravila o tranzitu, ki se bodo uporabljala od istega datuma. Združitev navedenih dopolnilnih pravil v enem aktu tudi preprečuje tveganje podvajanja pravil.

(30)

Odločba Komisije 2000/208/ES (9), Odločba Komisije 2000/571/ES (10) in Izvedbeni sklep Komisije 2011/215/EU (11) določajo pravila o zadevah, ki spadajo v področje uporabe te uredbe. Zato bi bilo treba za preprečitev podvajanja pravil navedene akte razveljaviti.

(31)

Odločbo Komisije 2007/777/ES (12), Uredbo Komisije (ES) št. 798/2008 (13), Uredbo Komisije (ES) št. 1251/2008 (14), Uredbo Komisije (ES) št. 119/2009 (15), Uredbo Komisije (EU) št. 206/2010 (16), Uredbo Komisije (EU) št. 605/2010 (17), Uredbo (EU) št. 142/2011, Uredbo Komisije (EU) št. 28/2012 (18) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/759 (19) bi bilo treba spremeniti, da se zagotovi, da so pravila iz navedenih aktov skladna s pravili iz te uredbe.

(32)

Ker se Uredba (EU) 2017/625 uporablja od 14. decembra 2019, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Predmet urejanja, področje uporabe in opredelitev pojmov

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa:

(a)

pravila, ki določajo, v katerih primerih in pod katerimi pogoji lahko pristojni organi mejne kontrolne točke odobrijo nadaljnji prevoz pošiljk naslednjih kategorij blaga do namembnega kraja v Uniji, preden so na voljo rezultati laboratorijskih analiz in testov, izvedenih v okviru fizičnih pregledov iz člena 49(1) Uredbe (EU) 2017/625:

(i)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s seznamov, določenih v skladu s členoma 72(1) in 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(ii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se uporablja ukrep v nujnih primerih iz člena 47(1)(e) Uredbe (EU) 2017/625;

(iii)

živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi, določeni v aktih iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

pravila, ki določajo, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko identifikacijski pregledi in fizični pregledi živali, ki prispejo po zraku ali morju in nadaljujejo potovanje na istem prevoznem sredstvu, izvedejo na mejni kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka prvega prispetja v Unijo;

(c)

posebna pravila za uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah nad prenesenimi pošiljkami živali in naslednjih kategorij blaga:

(i)

proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov;

(ii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s seznamov, določenih v skladu s členoma 72(1) in 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(iii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se uporablja ukrep v nujnih primerih, določen v skladu s členi Uredbe (EU) 2016/2031, navedenimi v členu 47(1)(e) Uredbe (EU) 2017/625;

(iv)

živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi ali akti iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625;

(d)

posebna pravila za nadzor pošiljk živali in naslednjih kategorij blaga v tranzitu:

(i)

proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov;

(ii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s seznamov, določenih v skladu s členoma 72(1) in 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(iii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se uporablja ukrep v nujnih primerih iz člena 47(1)(e) Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Ta uredba se uporablja za vretenčarje in nevretenčarje, razen:

(a)

hišnih živali, kot so opredeljene v členu 4(11) Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (20), in

(b)

nevretenčarjev za znanstvene namene iz člena 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2122 (21).

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„skupni zdravstveni vstopni dokument“ ali „SZVD“ pomeni skupni zdravstveni vstopni dokument, ki se uporablja za predhodno obveščanje o prispetju pošiljk na mejno kontrolno točko ter beleženje rezultatov uradnega nadzora, ki ga izvedejo pristojni organi, in odločitev, ki jih sprejmejo navedeni organi v zvezi s pošiljko, ki jo navedeni dokument spremlja;

(2)

„prenesene pošiljke“ pomenijo pošiljke živali ali blaga, ki vstopajo v Unijo iz tretje države po morju ali zraku, kadar se navedene živali ali blago premaknejo s plovila ali letala in pod carinskim nadzorom prepeljejo na drugo plovilo ali letalo v istem pristanišču oziroma na istem letališču za nadaljnji prevoz;

(3)

„skladišče“ pomeni:

(a)

carinsko skladišče, skladišče v prosti coni, prostor za začasno hrambo blaga, ki se odobri ali določi v skladu s členi 147(1), 240(1) oziroma 243(1) Uredbe (EU) št. 952/2013, ali

(b)

skladišče, specializirano za oskrbo vojaških oporišč Nata ali ZDA;

(4)

„nadaljnji prevoz“ pomeni premik pošiljk blaga od mejne kontrolne točke do njihovega končnega namembnega kraja v Uniji, preden so na voljo rezultati laboratorijskih analiz in testov;

(5)

„objekt za nadaljnji prevoz“ pomeni objekt v končnem namembnem kraju v Uniji ali v kraju, ki je v pristojnosti istega pristojnega organa kot končni namembni kraj, ki ga namembna država članica določi za skladiščenje pošiljk blaga, ki so predmet nadaljnjega prevoza, preden se tovrstne pošiljke sprostijo v prosti promet;

(6)

„sistem upravljanja informacij za uradni nadzor“ ali „IMSOC“ pomeni sistem upravljanja informacij za uradni nadzor iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625;

(7)

„mejna kontrolna točka vnosa v Unijo“ pomeni mejno kontrolno točko, na kateri se živali in blago predložijo v uradni nadzor in prek katere vstopijo v Unijo za nadaljnje dajanje na trg ali tranzit skozi ozemlje Unije ter ki je lahko mejna kontrolna točka prvega prispetja v Unijo;

(8)

„nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem za Unijo“ pomeni škodljivi organizem, ki izpolnjuje vse pogoje iz člena 36 Uredbe (EU) 2016/2031;

(9)

„odobreno skladišče“ pomeni skladišče, ki ga odobrijo pristojni organi v skladu s členom 23 te uredbe;

(10)

„jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov“ pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz jat piščancev, prostih specificiranih patogenih organizmov, kot je opisano v Evropski farmakopeji (22), ter ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne ali farmacevtske namene.

POGLAVJE II

Nadaljnji prevoz pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1)(a)

ODDELEK 1

Pogoji za nadaljnji prevoz

Člen 3

Obveznosti izvajalcev dejavnosti pred odobritvijo nadaljnjega prevoza

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke blaga iz člena 1(1)(a), pristojne organe mejne kontrolne točke vnosa v Unijo zaprosi za odobritev nadaljnjega prevoza pred prispetjem pošiljke na mejno kontrolno točko. To stori tako, da pošlje obvestilo iz člena 56(3)(a) Uredbe (EU) 2017/625, in sicer z izpolnitvijo dela I SZVD.

2.   Za pošiljke blaga iz člena 1(1)(a), izbrane za vzorčenje in laboratorijsko analizo na mejni kontrolni točki, izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke, pristojne organe mejne kontrolne točke vnosa v Unijo lahko zaprosi za odobritev nadaljnjega prevoza, tako da izpolni del I SZVD.

Člen 4

Odobritev nadaljnjega prevoza

Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo lahko odobrijo nadaljnji prevoz pošiljk blaga iz člena 1(1)(a), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

rezultati dokumentacijskih pregledov, identifikacijskih pregledov in fizičnih pregledov – razen laboratorijskih analiz in testov v okviru teh fizičnih pregledov –, izvedenih na mejni kontrolni točki, so zadovoljivi;

(b)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, je zaprosil za nadaljnji prevoz v skladu s členom 3.

Člen 5

Obveznosti izvajalcev dejavnosti po odobritvi nadaljnjega prevoza

Ko pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo odobrijo nadaljnji prevoz pošiljk blaga iz člena 1(1)(a), izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko:

(a)

izpolni del I ločenega SZVD za isto pošiljko, ki je v IMSOC povezan s SZVD iz člena 3, pri čemer navede prevozno sredstvo in datum prispetja pošiljke v izbrani objekt za nadaljnji prevoz;

(b)

pošlje SZVD iz točke (a) v IMSOC, da se posreduje pristojnim organom mejne kontrolne točke, ki je odobrila nadaljnji prevoz.

Člen 6

Pogoji prevoza in skladiščenja pošiljk, ki so predmet nadaljnjega prevoza

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke, odobrene za nadaljnji prevoz v skladu s členom 4, zagotovi, da:

(a)

pošiljka med prevozom do objekta za nadaljnji prevoz in skladiščenjem v njem ni predmet nedovoljenega poseganja;

(b)

se pošiljka ne spremeni, obdela ali nadomesti, prav tako pa se ne zamenja njeno pakiranje;

(c)

pošiljka ne zapusti objekta za nadaljnji prevoz, dokler pristojni organi mejne kontrolne točke ne sprejmejo odločitve o njej v skladu s členom 55 Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, pošiljko pod carinskim nadzorom prepelje neposredno od mejne kontrolne točke vnosa v Unijo do objekta za nadaljnji prevoz, pri čemer se blago med prevozom ne raztovarja, nato pa jo skladišči v objektu za nadaljnji prevoz.

3.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je bilo pakiranje ali prevozno sredstvo pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1)(a)(i) in (ii) zaprto ali zapečateno tako, da med prevozom do objekta za nadaljnji prevoz in skladiščenjem v njem:

(a)

ne povzročijo napadenosti ali okužbe drugih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov s škodljivimi organizmi, uvrščenimi na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo ali nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo;

(b)

niso napadeni in se ne okužijo z nekarantenskimi škodljivimi organizmi.

4.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da pošiljko od mejne kontrolne točke vnosa v Unijo do objekta za nadaljnji prevoz spremlja papirna ali elektronska kopija SZVD iz člena 3.

5.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, obvesti pristojne organe končnega namembnega kraja o prispetju pošiljke v objekt za nadaljnji prevoz.

6.   Po tem, ko pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo odobrijo nadaljnji prevoz pošiljke do objekta za nadaljnji prevoz, izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, pošiljke ne prepelje do objekta za nadaljnji prevoz, ki ni objekt za nadaljnji prevoz, naveden v SZVD, razen če pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo odobrijo spremembo v skladu s členom 4 in so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 do 5 tega člena.

Člen 7

Postopki, ki jih izvedejo pristojni organi mejne kontrolne točke po odobritvi nadaljnjega prevoza

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo po odobritvi nadaljnjega prevoza pošiljke v skladu s členom 4 obvestijo pristojne organe končnega namembnega kraja o prevozu pošiljke, tako da pošljejo SZVD iz člena 3 v IMSOC.

2.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo po dopolnitvi SZVD iz člena 5 te uredbe v skladu s členom 56(5) Uredbe (EU) 2017/625 prek IMSOC takoj obvestijo pristojne organe končnega namembnega kraja.

3.   Kadar pošiljka ni skladna s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo sprejmejo ukrepe v skladu s členom 66(3) do (6) navedene uredbe.

4.   Kadar pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo v 15 dneh od datuma odobritve nadaljnjega prevoza pošiljke do objekta za nadaljnji prevoz ne prejmejo potrditve pristojnih organov namembnega kraja o prispetju zadevne pošiljke:

(a)

pri pristojnih organih namembnega kraja preverijo, ali je pošiljka prispela v objekt za nadaljnji prevoz;

(b)

obvestijo carinske organe, da pošiljka ni prispela;

(c)

izvedejo nadaljnje preiskave za določitev dejanske lokacije pošiljke v sodelovanju s carinskimi organi in drugimi organi v skladu s členom 75(1) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 8

Postopki, ki jih izvedejo pristojni organi končnega namembnega kraja

1.   Pristojni organi končnega namembnega kraja potrdijo prispetje pošiljke v objekt za nadaljnji prevoz, tako da v IMSOC izpolnijo del III SZVD iz člena 3.

2.   Pristojni organi končnega namembnega kraja pošiljke, ki niso skladne s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, uradno pridržijo v skladu s členom 66(1) navedene uredbe in sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvedbo ukrepov, ki jih odredijo pristojni organi mejne kontrolne točke v skladu s členom 66(3) in (4) navedene uredbe.

ODDELEK 2

Objekti za nadaljnji prevoz

Article 9

Pogoji za določitev objektov za nadaljnji prevoz

1.   Države članice lahko določijo objekte za nadaljnji prevoz za pošiljke ene ali več kategorij blaga iz člena 1(1)(a), če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

so carinska skladišča ali prostori za začasno hrambo iz člena 240(1) oziroma 147(1) Uredbe (EU) št. 952/2013;

(b)

kadar se določitev nanaša na:

(i)

živila neživalskega izvora iz člena 1(1)(a)(iii) te uredbe, so objekti za nadaljnji prevoz registrirani pri pristojnem organu v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 852/2004;

(ii)

krmo neživalskega izvora iz člena 1(1)(a)(iii) te uredbe, so objekti za nadaljnji prevoz registrirani pri pristojnem organu v skladu s členom 9(2) Uredbe (ES) št. 183/2005;

(c)

imajo potrebno tehnologijo in opremo za učinkovito delovanje IMSOC.

2.   Kadar objekti za nadaljnji prevoz prenehajo izpolnjevati zahteve iz odstavka 1, države članice:

(a)

začasno prekličejo določitev, dokler se ne izvedejo popravljalni ukrepi, ali trajno prekličejo določitev za vse ali za nekatere od kategorij blaga, za katere je bil zadevni objekt za nadaljnji prevoz določen;

(b)

zagotovijo, da se informacije o objektih za nadaljnji prevoz iz člena 10 ustrezno posodabljajo.

Člen 10

Registracija določenih objektov za nadaljnji prevoz v IMSOC

Države članice v IMSOC vodijo in posodabljajo seznam objektov za nadaljnji prevoz, določenih v skladu s členom 9(1), pri čemer predložijo naslednje informacije:

(a)

ime in naslov objekta za nadaljnji prevoz;

(b)

kategorijo blaga, za katero je določen.

POGLAVJE III

Nadaljnje potovanje živali, ki ostanejo na istem prevoznem sredstvu, ter prenesene pošiljke živali in blaga

Člen 11

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi pošiljk živali, ki nadaljujejo potovanje na istem prevoznem sredstvu

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke izvedejo dokumentacijske preglede izvirnikov ali kopij uradnih spričeval ali dokumentov, ki morajo spremljati pošiljke živali, ki prispejo po zraku ali morju in nadaljujejo potovanje na istem prevoznem sredstvu, kadar so takšne živali namenjene za dajanje na trg v Uniji ali tranzit skozi Unijo.

2.   Pristojni organi iz odstavka 1 uradna spričevala ali dokumente, na podlagi katerih izvedejo dokumentacijske preglede, vrnejo izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, da lahko takšna uradna spričevala ali dokumenti spremljajo pošiljko pri nadaljnjem prevozu.

3.   Kadar obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede pošiljk.

Za dokumentacijske preglede se uporabijo izvirniki uradnih spričeval ali dokumentov, ki morajo spremljati pošiljko živali v skladu s pravili iz člena 1(2)(d) Uredbe (EU) 2017/625.

4.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede, razen če so bili dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi že izvedeni na drugi mejni kontrolni točki v skladu z odstavkom 3.

Člen 12

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi prenesenih pošiljk živali

Pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede prenesenih pošiljk živali.

Člen 13

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi prenesenih pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvedejo dokumentacijske preglede izvirnikov ali kopij uradnih spričeval ali dokumentov, ki morajo spremljati prenesene pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, v naslednjih primerih:

(a)

za blago, za katero veljajo zahteve glede zdravja živali ter pravila za preprečevanje in čim večje zmanjšanje tveganj za zdravje ljudi in živali, ki jih povzročajo živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi, iz člena 1(2)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, kadar je obdobje prenosa:

(i)

na letališču daljše od treh dni;

(ii)

v pristanišču daljše od 30 dni;

(b)

za blago, ki ni blago iz točke (a), kadar je obdobje prenosa daljše od 90 dni.

2.   Pristojni organi iz odstavka 1 uradna spričevala ali dokumente, na podlagi katerih izvedejo dokumentacijske preglede, vrnejo izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, da lahko takšna uradna spričevala ali dokumenti spremljajo pošiljko pri nadaljnjem prevozu.

3.   Kadar pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa sumijo na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede pošiljke.

Za navedene dokumentacijske preglede se uporabijo izvirniki uradnih spričeval ali dokumentov, kadar morajo takšna uradna spričevala ali dokumenti spremljati pošiljko, kot je določeno v pravilih iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625.

4.   Kadar pošiljka, namenjena za odpremo v tretje države, preseže obdobje iz odstavka 1 in ni skladna s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke izvajalcu dejavnosti odredijo, naj pošiljko uniči ali zagotovi, da takoj zapusti ozemlje Unije.

5.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo za blago, namenjeno za dajanje na trg Unije, izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede iz člena 49(1) Uredbe (EU) 2017/625, razen če so bili dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi že izvedeni na drugi mejni kontrolni točki v skladu z odstavkom 3.

6.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo za blago, namenjeno za tranzit skozi ozemlje Unije, izvedejo preglede iz člena 19, razen če so bili dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi že izvedeni na drugi mejni kontrolni točki v skladu z odstavkom 3.

Člen 14

Skladiščenje prenesenih pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov

Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov med obdobjem prenosa skladiščijo zgolj:

(i)

na carinskem območju ali območju proste cone istega pristanišča ali letališča v zapečatenih zabojnikih ali

(ii)

v komercialnih skladiščnih prostorih pod nadzorom iste mejne kontrolne točke v skladu s pogoji iz člena 3(11) in (12) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1014 (23).

Člen 15

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi prenesenih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvedejo dokumentacijske preglede prenesenih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1)(c)(ii) in (iii) na podlagi tveganja, kadar je obdobje prenosa daljše od treh dni na letališču ali 30 dni v pristanišču.

2.   Pristojni organi iz odstavka 1 uradna spričevala ali dokumente, na podlagi katerih izvedejo dokumentacijske preglede, vrnejo izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, da lahko uradna spričevala ali dokumenti spremljajo pošiljko pri nadaljnjem prevozu.

3.   Kadar obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede pošiljke.

4.   Na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo se izvedejo dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi, razen če so bili dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi že izvedeni na drugi mejni kontrolni točki v skladu z odstavkom 3.

Člen 16

Obveščanje o informacijah pred iztekom obdobja prenosa

1.   Za pošiljke, namenjene za prenos v obdobjih iz členov 13(1) in 15(1), izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke, pristojnim organom mejne kontrolne točke prenosa prek IMSOC ali drugega informacijskega sistema, ki ga pristojni organi določijo za ta namen, pred prispetjem pošiljk pošlje obvestilo, v katerem navede:

(a)

informacije, potrebne za identifikacijo, in lokacijo pošiljke na letališču ali v pristanišču;

(b)

identifikacijo prevoznega sredstva;

(c)

predvideni čas prihoda in odhoda pošiljke;

(d)

namembni kraj pošiljke.

2.   Za namene obvestila iz odstavka 1 pristojni organi določijo informacijski sistem, ki pristojnim organom mejne kontrolne točke prenosa omogoča, da:

(a)

pregledujejo informacije, ki jih predložijo izvajalci dejavnosti;

(b)

preverjajo, da za posamezno pošiljko niso presežena obdobja prenosa iz členov 13(1) in 15(1).

3.   Poleg vnaprejšnjega obvestila iz odstavka 1 tega člena izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, pristojne organe mejne kontrolne točke prenosa z izpolnitvijo in predložitvijo ustreznega dela SZVD v IMSOC, kot je določeno v členu 56 Uredbe (EU) 2017/625, obvesti tudi v naslednjih primerih:

(a)

kadar je obdobje prenosa iz členov 13(1) in 15(1) preseženo ali

(b)

kadar pristojni organi mejne kontrolne točke prenosa izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, obvestijo o odločitvi za izvedbo dokumentacijskih, identifikacijskih in fizičnih pregledov na podlagi suma na neskladnost v skladu s členom 13(3) ali 15(3).

Člen 17

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi prenesenih pošiljk živil in krme neživalskega izvora

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede prenesenih pošiljk živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi, določeni z akti iz člena 47(1)(d), (e) in (f) Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, vnaprej obvesti pristojne organe mejne kontrolne točke vnosa v Unijo o prispetju pošiljke blaga iz odstavka 1 tega člena v skladu s členom 56(4) Uredbe (EU) 2017/625.

POGLAVJE IV

Tranzit živali in blaga iz ene tretje države v drugo tretjo državo skozi ozemlje Unije

ODDELEK 1

Uradni nadzor na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo

Člen 18

Dokumentacijski, identifikacijski in fizični pregledi pošiljk živali v tranzitu

Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo tranzit pošiljk živali iz ene tretje države v drugo tretjo državo skozi ozemlje Unije odobrijo zgolj v primeru ugodnih rezultatov dokumentacijskih, identifikacijskih in fizičnih pregledov.

Člen 19

Pogoji za odobritev tranzita pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov

Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo odobrijo tranzit pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, zgolj če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago izpolnjuje veljavne zahteve, določene v pravilih iz člena 1(2)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

na mejni kontrolni točki so bili izvedeni dokumentacijski in identifikacijski pregledi pošiljke, katerih rezultati so bili ugodni;

(c)

če je obstajal sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, so bili na mejni kontrolni točki izvedeni fizični pregledi pošiljke;

(d)

pošiljko spremlja SZVD in pošiljka zapusti mejno kontrolno točko v vozilih ali zabojnikih za prevoz, ki jih je zapečatil organ na mejni kontrolni točki;

(e)

pošiljka se pod carinskim nadzorom brez raztovarjanja ali razdelitve blaga najpozneje v 15 dneh neposredno prepelje od mejne kontrolne točke do enega od naslednjih namembnih krajev:

(i)

mejne kontrolne točke, da pošiljka zapusti ozemlje Unije;

(ii)

odobrenega skladišča;

(iii)

vojaškega oporišča Nata ali ZDA, ki se nahaja na ozemlju Unije;

(iv)

plovila, ki zapušča Unijo, pri čemer je pošiljka namenjena oskrbi ladij.

Člen 20

Nadaljnji ukrepi pristojnih organov

Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo, ki v 15 dneh od datuma odobritve tranzita na mejni kontrolni točki ne prejmejo potrditve o prispetju pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov v enega od namembnih krajev iz člena 19(e)(i) do (iv):

(a)

pri pristojnih organih namembnega kraja preverijo, ali je pošiljka prispela v namembni kraj;

(b)

obvestijo carinske organe, da pošiljka ni prispela;

(c)

izvedejo nadaljnje preiskave za določitev dejanske lokacije pošiljke v sodelovanju s carinskimi organi in drugimi organi v skladu s členom 75(1) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 21

Prevoz pošiljk do plovila, ki zapušča ozemlje Unije

1.   Kadar je pošiljka blaga iz člena 19 namenjena za plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo poleg SZVD izdajo tudi uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2128 (24), ki pošiljko spremlja na plovilo.

2.   Kadar se več pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov skupaj dostavi na isto plovilo, pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo lahko izdajo eno uradno spričevalo iz odstavka 1, ki takšne pošiljke spremlja na plovilo, če navedejo referenco SZVD za vsako pošiljko.

Člen 22

Dokumentacijski in fizični pregledi rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v tranzitu

1.   Kadar se pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1)(d)(ii) in (iii) predložijo za tranzit na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo, lahko pristojni organi navedene mejne kontrolne točke odobrijo tranzit takšnih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, če se pošiljke prepeljejo pod carinskim nadzorom.

2.   Pristojni organi mejne kontrolne točke iz odstavka 1 na podlagi tveganja izvedejo naslednje preglede:

(a)

dokumentacijske preglede podpisane izjave iz člena 47(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031;

(b)

fizične preglede pošiljk, da se zagotovi, da so ustrezno pakirane in se ustrezno prevažajo, kot je navedeno v členu 47(1)(b) Uredbe (EU) 2016/2031.

3.   Kadar se izvede uradni nadzor, pristojni organi odobrijo tranzit pošiljk iz odstavka 1, če:

(a)

so pošiljke skladne s členom 47 Uredbe (EU) 2016/2031;

(b)

se pošiljke prepeljejo do točke izstopa iz Unije pod carinskim nadzorom.

4.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz odstavka 1, zagotovi, da je pakiranje ali prevozno sredstvo pošiljk zaprto ali zapečateno tako, da med prevozom do skladišča in skladiščenjem v njem:

(a)

rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti ne morejo povzročiti napadenosti ali okužbe drugih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov s škodljivimi organizmi, uvrščenimi na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo ali nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz prvega pododstavka člena 5(2) oziroma člena 30(1) Uredbe (EU) 2016/2031, ter v primeru varovanih območij s škodljivimi organizmi, uvrščenimi na sezname, določene na podlagi člena 32(3) navedene uredbe;

(b)

rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti ne morejo postati napadeni in se ne morejo okužiti s škodljivimi organizmi iz točke (a).

ODDELEK 2

Pogoji za skladiščenje pošiljk v tranzitu v odobrenih skladiščih

Člen 23

Pogoji za odobritev skladišč

1.   Pristojni organi odobrijo skladišča za skladiščenje pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, odobrenih za tranzit v skladu s členom 19.

2.   Pristojni organi odobrijo zgolj skladišča iz odstavka 1, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

skladišča, v katerih se skladiščijo proizvodi živalskega izvora, sestavljeni proizvodi, živalski stranski proizvodi in pridobljeni proizvodi, morajo izpolnjevati:

(i)

higienske zahteve iz člena 4 Uredbe (ES) št. 852/2004 ali

(ii)

zahteve iz člena 19(b) in (c) Uredbe (EU) št. 142/2011;

(b)

skladišča morajo biti odobrena ali določena s strani carinskih organov v skladu s členi 147(1), 240(1) in 243(1) Uredbe (EU) št. 952/2013;

(c)

skladišča morajo biti zgrajena kot zaprti prostori z vhodi in izhodi, ki so pod stalnim nadzorom izvajalcev dejavnosti;

(d)

skladišča morajo imeti prostore za hrambo ali hladilnice, ki omogočajo ločeno skladiščenje blaga iz odstavka 1;

(e)

skladišča morajo imeti ureditve za dnevno evidentiranje vseh pošiljk, ki vanje prispejo ali iz njih odidejo, s podrobnimi podatki o naravi in količini blaga, imenu in naslovu prejemnikov ter kopijami SZVD in spričeval, ki spremljajo pošiljke; skladišča morajo navedene evidence hraniti vsaj tri leta;

(f)

vse blago iz odstavka 1 mora biti z oznako ali z elektronskimi sredstvi identificirano z referenčno številko SZVD, ki spremlja pošiljko; navedeno blago se ne sme spremeniti, obdelati ali nadomestiti, prav tako pa se ne sme zamenjati njegovo pakiranje;

(g)

skladišča morajo imeti potrebno tehnologijo in opremo za učinkovito delovanje IMSOC;

(h)

izvajalci dejavnosti v skladiščih zagotovijo potrebne prostore in komunikacijska sredstva, da lahko na zahtevo pristojnega organa učinkovito izvedejo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti.

3.   Če skladišča več ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka 2, pristojni organ prekliče ali začasno prekliče njihovo odobritev.

Člen 24

Prevoz blaga od skladišč

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, pošiljke blaga iz člena 23(1) prepelje od odobrenih skladišč do enega od naslednjih namembnih krajev:

(a)

mejne kontrolne točke, da blago zapusti ozemlje Unije in se prepelje v:

(i)

vojaško oporišče Nata ali ZDA ali

(ii)

kateri koli drug namembni kraj;

(b)

drugega odobrenega skladišča;

(c)

vojaškega oporišča Nata ali ZDA, ki se nahaja na ozemlju Unije;

(d)

plovila, ki zapušča Unijo, pri čemer so pošiljke namenjene oskrbi ladij;

(e)

kraja, v katerem se pošiljke odstranijo v skladu s poglavjem II naslova I Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (25).

Člen 25

Vodenje in posodabljanje seznama odobrenih skladišč

Države članice v IMSOC vodijo in posodabljajo seznam odobrenih skladišč, pri čemer predložijo naslednje informacije:

(a)

imena in naslove posameznih skladišč;

(b)

kategorije blaga, za katere so odobrena.

Člen 26

Uradni nadzor v skladiščih

1.   Pristojni organi izvajajo redni uradni nadzor v odobrenih skladiščih za preverjanje skladnosti z zahtevami za odobritev iz člena 23.

2.   Pristojni organi, odgovorni za uradni nadzor v odobrenih skladiščih, preverijo učinkovitost obstoječih sistemov za zagotavljanje sledljivosti pošiljk, vključno s primerjavo količin blaga, ki prispe v skladišča in odide iz njih.

3.   Pristojni organi preverijo, da pošiljke, ki se premikajo v skladišča ali v njih skladiščijo, spremljata ustrezen SZVD in overjena papirna ali elektronska kopija uradnega spričevala iz člena 50(2) Uredbe (EU) 2017/625.

4.   Ko pošiljke prispejo v odobrena skladišča, pristojni organi:

(a)

izvedejo identifikacijski pregled za potrditev, da je pošiljka skladna z ustreznimi informacijami v spremnem SZVD;

(b)

preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz, nameščene v skladu s členom 19(d) ali 28(d), nedotaknjene;

(c)

zabeležijo rezultate identifikacijskih pregledov v del III SZVD in te informacije sporočijo prek IMSOC.

Člen 27

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v skladiščih

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, pristojne organe obvesti o prispetju pošiljke v odobreno skladišče.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ izvajalca dejavnosti, odgovornega za odobreno skladišče, izvzame iz obveznosti obveščanja pristojnih organov o prispetju pošiljke v skladišče, če je izvajalec dejavnosti s strani carinskih organov odobren kot pooblaščen gospodarski subjekt iz člena 38 Uredbe (EU) št. 952/2013.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ pošiljke izvzame iz identifikacijskih pregledov, če je izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, s strani carinskih organov odobren kot pooblaščen gospodarski subjekt iz člena 38 Uredbe (EU) št. 952/2013.

4.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da blago iz odstavka 1, ki se premika v skladišča ali v njih skladišči, spremljata ustrezen SZVD in overjena papirna ali elektronska kopija uradnega spričevala iz člena 50(2) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 28

Pogoji za prevoz blaga od skladišč do tretjih držav, drugih skladišč in krajev odstranitve

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago iz člena 23(1) prepelje od odobrenega skladišča do enega od namembnih krajev iz člena 24(a)(ii), (b) in (e), če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, prek IMSOC pošlje SZVD za celotno pošiljko, v katerem navede prevozno sredstvo in namembni kraj; kadar se prvotna pošiljka v skladišču razdeli, mora izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, prek IMSOC poslati SZVD za vsak del razdeljene pošiljke, v katerem navede količino, prevozno sredstvo in namembni kraj ustreznega dela razdeljene pošiljke;

(b)

pristojni organi morajo odobriti premik in dopolniti SZVD za:

(i)

celotno pošiljko ali

(ii)

posamezne dele razdeljene pošiljke, kadar skupna vsota količin, navedenih v SZVD, izdanih za posamezne dele, ne presega skupne količine, določene v SZVD za celotno pošiljko;

(c)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, mora zagotoviti, da pošiljko pri nadaljnjem prevozu poleg spremnega SZVD spremlja tudi overjena kopija uradnega spričevala, ki je pošiljko spremljala v skladišče, iz člena 27(4), razen če je bila v IMSOC naložena elektronska kopija uradnega spričevala, ki so jo preverili pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo; kadar se prvotna pošiljka razdeli in pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo v IMSOC niso naložili kopije uradnega spričevala, pristojni organi izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, izdajo overjene kopije uradnega spričevala, da spremljajo dele razdeljene pošiljke do njihovih namembnih krajev;

(d)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago od skladišč prepelje pod carinskim nadzorom v vozilih ali zabojnikih za prevoz, ki so jih zapečatili pristojni organi;

(e)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago prepelje neposredno od skladišča do namembnega kraja brez raztovarjanja ali razdelitve najpozneje v 15 dneh od datuma odobritve prevoza.

Člen 29

Pogoji za prevoz blaga od skladišč do vojaških oporišč Nata ali ZDA in plovil, ki zapuščajo Unijo

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago iz člena 23(1) prepelje od odobrenih skladišč do enega od namembnih krajev iz člena 24(a)(i), (c) in (d), če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za skladišče, premik blaga prijavi pristojnim organom, tako da izpolni del I uradnega spričevala iz točke (c);

(b)

pristojni organ odobri premik blaga in izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, izda dopolnjeno uradno spričevalo iz točke (c), ki se lahko uporabi za dostavo pošiljke, ki vsebuje blago iz več kot ene izvirne pošiljke ali kategorije proizvodov;

(c)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da pošiljko do namembnega kraja spremlja uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128;

(d)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago prepelje pod carinskim nadzorom;

(e)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, blago od skladišč prepelje v vozilih ali zabojnikih za prevoz, ki so bili zapečateni pod nadzorom pristojnih organov.

Člen 30

Nadaljnji ukrepi pristojnih organov

Pristojni organi skladišča, ki v 15 dneh od datuma odobritve tranzita od skladišča ne prejmejo potrditve o prispetju pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov v enega od namembnih krajev iz člena 24:

(a)

pri pristojnih organih namembnih krajev preverijo, ali je pošiljka prispela;

(b)

obvestijo carinske organe, da pošiljke niso prispele;

(c)

izvedejo nadaljnje preiskave za določitev dejanske lokacije blaga v sodelovanju s carinskimi organi in drugimi organi v skladu s členom 75(1) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 31

Spremljanje dostave blaga na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča prek IMSOC obvestijo pristojni organ namembnega pristanišča o odpremi pošiljk blaga iz člena 19 in člena 23(1) ter njihovem namembnem kraju.

2.   Izvajalec dejavnosti lahko pošiljke blaga iz člena 19 in člena 23(1) raztovori v namembnem pristanišču, preden se dostavijo na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, če takšno raztovarjanje odobri in nadzira carinski organ in so izpolnjeni pogoji za dostavo, navedeni v obvestilu iz odstavka 1.

3.   Ko je pošiljka blaga iz odstavka 1 dostavljena na krov plovila, pristojni organ namembnega pristanišča ali predstavnik kapitana plovila potrdi dostavo pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča s:

(a)

sopodpisom uradnega spričevala iz člena 29(c) ali

(b)

uporabo elektronskih sredstev, tudi prek IMSOC ali obstoječih nacionalnih sistemov.

4.   Predstavnik iz odstavka 3 ali izvajalec dejavnosti, odgovoren za dostavo pošiljke na plovilo, ki zapušča ozemlje Unije, sopodpisano uradno spričevalo iz odstavka 3(a) v 15 dneh od datuma dostave pošiljke vrne pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali skladišča.

5.   Pristojni organ namembnega pristanišča, pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali pristojni organ skladišča preverijo, da je potrdilo o dostavi iz odstavka 3 zabeleženo v IMSOC ali da so bili sopodpisani dokumenti iz točke (a) odstavka 3 vrnjeni pristojnim organom mejne kontrolne točke vnosa v Unijo ali pristojnemu organu skladišča.

ODDELEK 3

Uradni nadzor na mejni kontrolni točki, prek katere blago zapusti Unijo

Člen 32

Obveznosti izvajalca dejavnosti v zvezi s predložitvijo blaga, ki zapušča ozemlje Unije, v uradni nadzor

1.   Izvajalci dejavnosti predložijo proizvode živalskega izvora, zarodni material, živalske stranske proizvode, pridobljene proizvode, seno in slamo ter sestavljene proizvode, ki zapuščajo ozemlje Unije z namenom prevoza v tretjo državo, v uradni nadzor pristojnim organom mejne kontrolne točke, navedene v SZVD, in sicer na lokaciji, ki jo navedejo navedeni pristojni organi mejne kontrolne točke.

2.   Izvajalci dejavnosti predložijo blago iz odstavka 1, ki zapušča ozemlje Unije z namenom odpreme v vojaško oporišče Nata ali ZDA v tretji državi, v uradni nadzor pristojnim organom mejne kontrolne točke, navedene v uradnem spričevalu v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128.

Člen 33

Uradni nadzor na mejni kontrolni točki, prek katere blago zapusti Unijo

1.   Pristojni organi mejne kontrolne točke, prek katere zarodni material, živalski stranski proizvodi, seno in slama ter sestavljeni proizvodi zapustijo ozemlje Unije, izvedejo identifikacijski pregled za zagotovitev, da predložena pošiljka ustreza pošiljki iz SZVD ali uradnega spričevala iz člena 29(c), ki spremlja pošiljko. Zlasti preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz, nameščene v skladu s členom 19(d), 28(d) ali 29(e), nedotaknjene.

2.   Pristojni organi mejne kontrolne točke, prek katere blago iz odstavka 1 zapusti ozemlje Unije, zabeležijo rezultate uradnega nadzora v del III SZVD ali del III uradnega spričevala v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128. Pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za preglede iz odstavka 1, zabeležijo rezultate navedenega nadzora v IMSOC.

ODDELEK 4

Odstopanja za pošiljke v tranzitu

Člen 34

Tranzit nekaterih živali in nekaterega blaga

1.   Z odstopanjem od členov 18 in 19 lahko pristojni organi mejnih kontrolnih točk vnosa v Unijo odobrijo tranzit skozi ozemlje Unije naslednjih pošiljk, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2:

(a)

tranzit pošiljk goveda za vzrejo in proizvodnjo iz ruske regije Kaliningrad po cesti skozi Litvo, ki se pošilja v namembni kraj zunaj Unije ter vstopa in izstopa prek določenih mejnih kontrolnih točk v Litvi;

(b)

tranzit pošiljk akvakulturnih živali, ki prihajajo iz Rusije in so tja namenjene, po cesti ali železnici skozi Unijo med mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, neposredno ali prek druge tretje države;

(c)

tranzit pošiljk proizvodov živalskega izvora, sestavljenih proizvodov, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, zarodnega materiala goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Rusije in so tja namenjene, po cesti ali železnici skozi Unijo med mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, neposredno ali prek druge tretje države;

(d)

tranzit pošiljk jajc, jajčnih izdelkov in perutninskega mesa, ki prihajajo iz Belorusije in so namenjene v rusko regijo Kaliningrad, po cesti ali železnici med mejnimi kontrolnimi točkami v Litvi;

(e)

tranzit po cesti skozi Hrvaško pošiljk akvakulturnih živali, proizvodov živalskega izvora, sestavljenih proizvodov, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, zarodnega materiala goveda, prašičev, ovc, koz, enoprstih kopitarjev ter jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine ter vstopajo prek cestne mejne kontrolne točke Nova Sela in izstopajo prek pristaniške mejne kontrolne točke Ploče.

2.   Za odobritev iz odstavka 1 morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organi mejne kontrolne točke vnosa v Unijo:

(i)

izvedejo dokumentacijske, identifikacijske in fizične preglede pošiljk živali iz člena 18;

(ii)

izvedejo dokumentacijske in identifikacijske preglede pošiljk proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov iz člena 19;

(iii)

na uradna spričevala, ki spremljajo pošiljke, namenjene namembni tretji državi, odtisnejo žig „SAMO ZA TRANZIT SKOZI EU“;

(iv)

obdržijo kopijo ali elektronsko ustreznico spričeval iz točke (iii) na mejni kontrolni točki vnosa v Unijo;

(v)

zapečatijo vozila ali zabojnike za prevoz, v katerih se prevažajo pošiljke;

(b)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da se pošiljke pod carinskim nadzorom neposredno in brez raztovarjanja prepeljejo do mejne kontrolne točke, prek katere zapustijo ozemlje Unije;

(c)

pristojni organi mejne kontrolne točke, prek katere blago zapusti ozemlje Unije:

(i)

izvedejo identifikacijski pregled za potrditev, da pošiljka, na katero se nanaša spremni SZVD, dejansko zapusti ozemlje Unije. Zlasti preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz nedotaknjene;

(ii)

zabeležijo rezultate uradnega nadzora iz točke (i) v IMSOC;

(d)

pristojni organi držav članic izvedejo nadzor na podlagi tveganja za zagotovitev, da število pošiljk ter količina živali in blaga, ki zapuščajo ozemlje Unije, ustreza številu pošiljk ter količini živali in blaga ob vstopu nanj.

Člen 35

Tranzit blaga do vojaškega oporišča Nata ali ZDA, ki se nahaja na ozemlju Unije

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, predloži proizvode živalskega izvora, zarodni material, živalske stranske proizvode, pridobljene proizvode, seno in slamo ter sestavljene proizvode, namenjene vojaškemu oporišču Nata ali ZDA, ki se nahaja na ozemlju Unije, v uradni nadzor v vojaškem oporišču Nata ali ZDA, navedenem v SZVD ali spremnem uradnem spričevalu v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128.

2.   Pristojni organ, odgovoren za nadzor v vojaškem oporišču Nata ali ZDA v namembnem kraju, izvede identifikacijski pregled za potrditev, da pošiljka ustreza tisti, na katero se nanaša SZVD ali spremno uradno spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2128. Zlasti preveri, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz, nameščene v skladu s členoma 19(d) in 29(e), nedotaknjene. Pristojni organ, odgovoren za nadzor v vojaškem oporišču Nata ali ZDA, zabeleži rezultate navedenega nadzora v IMSOC.

Člen 36

Tranzit blaga, ki ga po tranzitu skozi Unijo zavrne tretja država

1.   Pristojni organi cestne ali železniške mejne kontrolne točke vnosa v Unijo lahko odobrijo nadaljnji tranzit skozi ozemlje Unije proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

tretja država je vstop pošiljke blaga zavrnila takoj po njenem tranzitu skozi Unijo ali so zalivke na vozilu ali zabojniku za prevoz, ki so jih namestili pristojni organi v skladu s členom 19(d), 28(d) ali 29(e), nedotaknjene;

(b)

pošiljka je skladna s pravili iz člena 19(a), (b) in (c).

2.   Pristojni organi cestne ali železniške mejne kontrolne točke vnosa v Unijo pošiljko po pregledih iz člena 19(b) in (c) ponovno zapečatijo.

3.   Izvajalci dejavnosti pošiljko neposredno prepeljejo do enega od naslednjih namembnih krajev:

(a)

mejne kontrolne točke, ki je odobrila tranzit skozi Unijo, ali

(b)

skladišča, kjer se je pošiljka skladiščila pred zavrnitvijo s strani tretje države.

POGLAVJE V

Tranzit živali in blaga iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države

Člen 37

Tranzit živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov

1.   Pristojni organi držav članic zagotovijo, da se pošiljke živali, proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov, ki se premikajo iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države, prepeljejo pod carinskim nadzorom.

2.   Izvajalci dejavnosti, odgovorni za pošiljke iz odstavka 1, ki so bile prepeljane skozi ozemlje tretje države, pošiljke ob njihovem ponovnem vnosu na ozemlje Unije predložijo:

(a)

pristojnim organom mejne kontrolne točke, določene za katero koli od kategorij živali in blaga iz odstavka 1, ali

(b)

na lokaciji, ki jo navedejo pristojni organi iz točke (a) in je v neposredni bližini mejne kontrolne točke.

3.   Pristojni organi mejne kontrolne točke ponovnega vnosa v Unijo:

(a)

izvedejo dokumentacijski pregled, da preverijo izvor živali in blaga, ki jih vsebuje pošiljka;

(b)

kadar se to zahteva v skladu s pravili iz člena 1(2)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, preverijo zdravstveni status živali tretjih držav, skozi katere je potekal tranzit pošiljk, ter ustrezna uradna spričevala in dokumente, ki spremljajo pošiljke;

(c)

kadar se to zahteva v skladu s pravili iz člena 1(2)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625, izvedejo identifikacijski pregled, da preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz nedotaknjene.

4.   Kadar obstaja sum na neskladnost s pravili iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2017/625, pristojni organi mejne kontrolne točke ponovnega vnosa v Unijo poleg pregledov iz odstavka 3 izvedejo tudi identifikacijske in fizične preglede.

5.   Izvajalci dejavnosti pošiljke živali, ki se premikajo iz enega dela ozemlja Unije v drug del ozemlja Unije skozi ozemlje tretje države, predložijo v uradni pregled na točki izstopa z ozemlja Unije.

6.   Pristojni organ na točki izstopa iz Unije:

(a)

izvede preglede, kadar se to zahteva v skladu s pravili iz člena 1(2)(d) in (e) Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

na uradno spričevalo, ki spremlja pošiljko, odtisne žig z besedilom „SAMO ZA TRANZIT MED RAZLIČNIMI DELI EVROPSKE UNIJE SKOZI [ime tretje države]“.

Člen 38

Neumski koridor

1.   Kadar pošiljke proizvodov živalskega izvora, zarodnega materiala, živalskih stranskih proizvodov, pridobljenih proizvodov, sena in slame ter sestavljenih proizvodov pridejo z ozemlja Hrvaške za tranzit skozi ozemlje Bosne in Hercegovine pri neumskem koridorju, pristojni organi Hrvaške pred izstopom pošiljk z ozemlja Hrvaške prek vstopnih točk Klek ali Zaton Doli:

(a)

zapečatijo vozila ali zabojnike za prevoz, preden gre pošiljka v tranzit skozi neumski koridor;

(b)

zabeležijo datum in čas odhoda vozil, ki prevažajo pošiljke.

2.   Ko pošiljke iz odstavka 1 ponovno vstopijo na ozemlje Hrvaške prek vstopnih točk Klek ali Zaton Doli, pristojni organi Hrvaške:

(a)

preverijo, da so zalivke na vozilih ali zabojnikih za prevoz nedotaknjene;

(b)

zabeležijo datum in čas prihoda vozil, ki prevažajo pošiljke.

3.   Pristojni organi Hrvaške sprejmejo ustrezne ukrepe v skladu s členom 65 Uredbe (EU) 2017/625, kadar:

(a)

je bila zalivka iz odstavka 1 med tranzitom skozi neumski koridor poškodovana ali

(b)

čas tranzita preseže čas, ki je potreben za potovanje med vstopnima točkama Klek in Zaton Doli.

POGLAVJE VI

Končne določbe

Člen 39

Razveljavitve

Odločbi 2000/208/ES in 2000/571/ES ter Izvedbeni sklep 2011/215/EU se razveljavijo z učinkom od 14. decembra 2019.

Člen 40

Spremembe Odločbe 2007/777/ES

Odločba 2007/777/ES se spremeni:

(1)

člen 6 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata;

(2)

člen 6a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 41

Spremembe Uredbe (ES) št. 798/2008

Člen 18 Uredbe (ES) št. 798/2008 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(2)

v odstavku 2 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(3)

odstavka 3 in 4 se črtata.

Člen 42

Spremembe Uredbe (ES) št. 1251/2008

Člen 17 Uredbe (ES) št. 1251/2008 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(2)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 43

Spremembe Uredbe (ES) št. 119/2009

Člen 5 Uredbe (ES) št. 119/2009 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(2)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 44

Spremembe Uredbe (EU) št. 206/2010

Uredba (EU) št. 206/2010 se spremeni:

(1)

člen 12a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtata točki (d) in (e);

(b)

odstavek 2 se črta;

(c)

odstavek 4 se črta;

(2)

člen 17 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata;

(3)

člen 17a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 45

Spremembe Uredbe (EU) št. 605/2010

Uredba (EU) št. 605/2010 se spremeni:

(1)

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata;

(2)

v členu 7a se črtata odstavka 2 in 3.

Člen 46

Spremembe Uredbe (EU) št. 142/2011

Uredba (EU) št. 142/2011 se spremeni:

(1)

člen 29 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata;

(2)

člen 29a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 47

Spremembe Uredbe (EU) št. 28/2012

Uredba (EU) št. 28/2012 se spremeni:

(1)

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata;

(2)

člen 5a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 48

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2016/759

Člen 5 Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (c) in (d);

(2)

odstavka 2 in 3 se črtata.

Člen 49

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L 35, 8.2.2005, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(8)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(9)  Odločba Komisije 2000/208/ES z dne 24. februarja 2000 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Direktive Sveta 97/78/ES v zvezi s tranzitom proizvodov živalskega izvora iz ene tretje države v drugo tretjo državo po cesti samo prek Evropske skupnosti (UL L 64, 11.3.2000, str. 20).

(10)  Odločba Komisije 2000/571/ES z dne 8. septembra 2000 o določitvi metod veterinarskih pregledov za proizvode iz tretjih držav, namenjene za vnos v prostocarinske cone, prosta skladišča, carinska skladišča ali podjetja, ki opravljajo prevoze s sredstvi v mednarodnem pomorskem prometu (UL L 240, 23.9.2000, str. 14).

(11)  Izvedbeni sklep Komisije 2011/215/EU z dne 4. aprila 2011 o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES v zvezi s pretovarjanjem na mejni kontrolni točki vnosa pošiljk proizvodov, namenjenih za uvoz v Unijo ali za tretje države (UL L 90, 6.4.2011, str. 50).

(12)  Odločba Komisije 2007/777/ES z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES (UL L 312, 30.11.2007, str. 49).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).

(14)  Uredba Komisije (ES) št. 1251/2008 z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).

(15)  Uredba Komisije (ES) št. 119/2009 z dne 9. februarja 2009 o seznamu tretjih držav ali njihovih delov za uvoz mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Skupnost ali njegov tranzit skozi Skupnost ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 39, 10.2.2009, str. 12).

(16)  Uredba Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (UL L 73, 20.3.2010, str. 1).

(17)  Uredba Komisije (EU) št. 605/2010 z dne 2. julija 2010 o pogojih zdravstvenega varstva živali, javnozdravstvenih pogojih in veterinarskih spričevalih za vnos surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo (UL L 175, 10.7.2010, str. 1).

(18)  Uredba Komisije (EU) št. 28/2012 z dne 11. januarja 2012 o določitvi zahtev za certificiranje uvoza in tranzita skozi Unijo za nekatere sestavljene proizvode ter o spremembi Odločbe 2007/275/ES in Uredbe (ES) št. 1162/2009 (UL L 12, 14.1.2012, str. 1).

(19)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/759 z dne 28. aprila 2016 o pripravi seznamov tretjih držav, delov tretjih držav in ozemelj, iz katerih države članice dovolijo vnos nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo, o določitvi zahtev za spričevala ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 in razveljavitvi Odločbe 2003/812/ES (UL L 126, 14.5.2016, str. 13).

(20)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(21)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij živali in blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, posebnega nadzora osebne prtljage potnikov ter blaga v majhnih pošiljkah, ki se pošlje fizičnim osebam in ni namenjeno dajanju na trg, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 (glej stran 45 tega Uradnega lista).

(22)  http://www.edqm.eu (najnovejša izdaja).

(23)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 z dne 12. junija 2019 o določitvi podrobnih pravil glede minimalnih zahtev za mejne kontrolne točke, vključno s kontrolnimi središči, ter za obliko, kategorije in okrajšave, ki se uporabljajo pri oblikovanju seznama mejnih kontrolnih točk in kontrolnih točk (UL L 165, 21.6.2019, str. 10).

(24)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2128 z dne 12. novembra 2019 o pripravi vzorca uradnega spričevala in pravil za izdajo uradnih spričeval za blago, dostavljeno na plovila, ki zapuščajo Unijo, in namenjeno oskrbi ladij ali oskrbi posadke in potnikov ali dostavljeno v vojaško oporišče Nata ali Združenih držav (glej stran 114 tega Uradnega lista).

(25)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).


Top