EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2024

Uredba Komisije (EU) 2019/2024 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2127

UL L 315, 5.12.2019, p. 313–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2024/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/313


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2024

z dne 1. oktobra 2019

o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2009/125/ES bi morala Komisija določiti zahteve za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, ki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja v Uniji in imajo pomemben vpliv na okolje ter s svojo zasnovo pomenijo pomembno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov.

(2)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 (2) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je Komisija pripravila v skladu s členom 16(1) Direktive 2009/125/ES, določa prednostne delovne naloge na področju okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami za obdobje 2016–2019. Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo so ena od skupin izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvedbi pripravljalnih študij in morebitnem sprejetju ukrepov.

(3)

Ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo lahko po ocenah skupaj zagotovijo več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije do leta 2030, kar je enako zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 100 milijonov ton na leto do leta 2030. Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo so ena od skupin izdelkov iz delovnega načrta, ki bi lahko do leta 2030 zagotovili prihranke končne energije v višini 48 TWh na leto.

(4)

Komisija je izvedla dve pripravljalni študiji, pri katerih so bile obravnavane tehnične, okoljske in ekonomske značilnosti hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, ki se običajno uporabljajo v Uniji. Študiji sta bili opravljeni v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Njuni rezultati so bili objavljeni in predstavljeni Posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu s členom 18 Direktive 2009/125/ES.

(5)

Ta uredba bi se morala uporabljati za naslednje hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo: hladilne omare (zamrzovalnike ali hladilnike) za supermarkete, hladilnike za pijače, zamrzovalnike za sladoled, vitrine za sladoled in hladilne prodajne avtomate.

(6)

Okoljski vidik hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, ki je bil opredeljen kot najpomembnejši za to uredbo, vključuje porabo energije v fazi uporabe. To porabo energije bi bilo mogoče zmanjšati z uporabo stroškovno učinkovitih nelastniških tehnologij, ne da bi se povišali skupni stroški nabave in uporabe teh izdelkov. Kot pomembne so bile opredeljene tudi neposredne emisije iz hladilnih sredstev in razpoložljivost rezervnih delov.

(7)

Hladilna sredstva se urejajo z Uredbo (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato v tej uredbi niso določene posebne zahteve glede hladilnih sredstev. Poleg tega vse večja uporaba hladilnih sredstev z nizkim potencialom globalnega segrevanja v zadnjem desetletju na trgu Unije kaže, da proizvajalci postopoma že prehajajo na hladilna sredstva z manjšim vplivom na okolje, ne da bi bilo potrebno dodatno ukrepanje politike v obliki okoljsko primerne zasnove.

(8)

Letna poraba energije v Uniji pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, je bila v letu 2015 ocenjena na 65 TWh, kar ustreza 26 milijonom ton ekvivalenta CO2. Poraba energije pri hladilnih aparatih z neposredno prodajno funkcijo po scenariju brez sprememb naj bi se do leta 2030 zmanjšala. Vendar naj bi se to zmanjšanje upočasnilo, če ne bodo določene zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

(9)

Minibari in aparati za shranjevanje vina s prodajnimi funkcijami se ne bi smeli šteti za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, zato bi jih bilo treba izključiti iz te Uredbe, saj spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 2019/2019 (4).

(10)

Vertikalne omare s statičnim zrakom so profesionalni hladilni aparati in so opredeljene v Uredbi Komisije (EU) 2015/1095 (5), zato bi jih bilo treba izključiti iz te uredbe.

(11)

Ta uredba se uporablja za izdelke z različnimi tehničnimi značilnostmi in funkcijami. Zato so zahteve za energijsko učinkovitost določene v skladu s funkcijo aparatov. V okviru tega pristopa na podlagi funkcije je predlagana minimalna razčlenitev na kategorije hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, tako da se trgom zagotovijo jasna sporočila o energijsko bolj/manj učinkovitih vrstah hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, ki imajo enako funkcijo. Neučinkovite vrste hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo se bodo težje uvrstile v določen energijski razred ali morda celo ne bodo izpolnjevale minimalnih zahtev za energijsko učinkovitost.

(12)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij COM(2015) 614 final (6) (akcijski načrt za krožno gospodarstvo) in delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo poudarjata pomen uporabe okvira za okoljsko primerno zasnovo za podporo prehodu na bolj z viri gospodarno in krožno gospodarstvo. Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (7) se sklicuje na Direktivo 2009/125/ES in določa, da bi morale zahteve za okoljsko primerno zasnovo z obravnavanjem vprašanj višje v proizvodni verigi olajšati ponovno uporabo, razstavljanje in predelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Ta uredba bi torej za to morala določiti ustrezne zahteve.

(13)

Ustrezne parametre za izdelke bi bilo treba meriti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami. Te metode bi morale upoštevati priznane najsodobnejše merilne metode, vključno z usklajenimi standardi, kadar so na voljo, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

(14)

V skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES bi morala ta uredba določiti postopke za ocenjevanje skladnosti, ki se uporabljajo.

(15)

Za lažja preverjanja skladnosti bi morali proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki v tehnični dokumentaciji v skladu s prilogama IV in V k Direktivi 2009/125/ES navesti informacije, ki se nanašajo na zahteve iz te uredbe.

(16)

Za namene nadzora trga bi bilo treba proizvajalcem omogočiti, da se sklicujejo na zbirko podatkov o izdelkih, če tehnična dokumentacija v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2018 (9) vsebuje iste informacije.

(17)

Za večjo učinkovitost te uredbe in zaščito potrošnikov bi bilo treba prepovedati izdelke, ki samodejno spremenijo svoje delovanje v preskusnih okoliščinah, da bi se izboljšali navedeni parametri.

(18)

Poleg pravno zavezujočih zahtev iz te uredbe bi bilo treba določiti ciljne vrednosti za najboljše razpoložljive tehnologije, da bi bile informacije o okoljski učinkovitosti izdelkov v njihovem življenjskem ciklu, za katere velja ta uredba, splošno in zlahka dostopne v skladu s točko 3(2) Priloge I k Direktivi 2009/125/ES.

(19)

Pri pregledu te uredbe bi bilo treba oceniti, ali so njene določbe ustrezne in uspešne pri doseganju njenih ciljev. Časovni okvir pregleda bi moral omogočati izvajanje vseh določb.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 19(1) Direktive 2009/125/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo za dajanje na trg ali v uporabo električnih hladilnih aparatov, napajanih iz električnega omrežja, z neposredno prodajno funkcijo, vključno z aparati, ki se prodajajo za hlajenje izdelkov, ki niso živila.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki se napajajo izključno z viri energije, ki niso električna energija;

(b)

oddaljene sestavne dele, kot so kondenzacijska enota, kompresorji ali enota za kondenziranje vode, s katerimi mora biti hladilna omara z zunanjo enoto povezana, da lahko deluje;

(c)

hladilne aparate za predelavo živil z neposredno prodajno funkcijo;

(d)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki so bili preskušeni in odobreni posebej za shranjevanje zdravil ali znanstvenih vzorcev;

(e)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo vgrajenega sistema za hlajenje in delujejo tako, da dovajajo hlajeni zrak, ki ga proizvaja zunanji ohlajevalnik zraka; tu niso zajete ne hladilne omare z zunanjo enoto ne hladilni prodajni avtomati iz kategorije 6, kakor so opredeljeni v preglednici 5 Priloge III;

(f)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, omare za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijske enote in procesne ohlajevalnike, kakor so opredeljeni v Uredbi (EU) 2015/1095;

(g)

aparate za shranjevanje vina in minibare.

3.   Zahteve iz točke 1 in točke 3(k) Priloge II se ne uporabljajo za:

(a)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki ne uporabljajo cikla hlajenja s kompresijo pare;

(b)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo za prodajo in prikazovanje živih živil, na primer hladilne aparate za prodajo in prikazovanje živih rib in lupinarjev, hladilne akvarije in rezervoarje z vodo;

(c)

saladete;

(d)

horizontalne strežne vitrine z vgrajenim prostorom za shranjevanje, zasnovane za delovanje pri delovnih temperaturah za hlajenje;

(e)

kotne omare;

(f)

prodajne avtomate, zasnovane za delovanje pri delovnih temperaturah za zamrzovanje;

(g)

strežne vitrine za ribe s kosi ledu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo“ pomeni izolirano omaro z enim ali več predelki, ki se uravnavajo pri določenih temperaturah in ohlajajo z naravno ali prisilno konvekcijo z enim ali več sredstvi, ki porabljajo energijo, pri čemer je ta omara namenjena prikazovanju in prodaji živil in drugih izdelkov pri določenih temperaturah pod temperaturo okolice strankam s pomočjo pri podajanju ali brez nje, živila in izdelki pa so dostopni neposredno prek odprtin ali prek enih ali več vrat ali predalov oziroma obojih, vključno s hladilnimi aparati z neposredno prodajno funkcijo s površinami, ki se uporabljajo za shranjevanje živil in drugih izdelkov, ki strankam niso dostopni, razen minibarov in aparatov za shranjevanje vina;

2.

„živila“ pomenijo hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, ki se uporabljajo predvsem za uživanje in ki jih je treba ohlajati pri določenih temperaturah;

3.

„kondenzacijska enota“ pomeni proizvod, ki vključuje vsaj en električni kompresor in en kondenzator ter lahko ohlaja in neprekinjeno ohranja nizko ali srednjo temperaturo v hladilnem aparatu ali sistemu, pri čemer uporablja cikel s kompresijo pare, ko je povezana z uparjalnikom in raztezno posodo, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) 2015/1095;

4.

„hladilna omara z zunanjo enoto“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo iz tovarniško izdelanih sestavnih delov, ki za opravljanje funkcije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo potrebuje dodatno povezavo z oddaljenimi sestavnimi deli (kondenzacijsko enoto in/ali kompresorjem in/ali enoto za kondenziranje vode), ki niso notranji del omare;

5.

„hladilni aparat za predelavo živil z neposredno prodajno funkcijo“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je bil preskušen in odobren posebej za predelavo živil, kot je aparat za izdelavo sladoleda, hladilni prodajni avtomat, opremljen z mikrovalovno pečico, ali aparat za izdelavo ledu; tu niso zajeti hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo, opremljeni s predelkom, zasnovanim posebej za predelavo živil, ki je manjši od 20 % skupne neto prostornine aparata;

6.

„neto prostornina“ pomeni tisti del bruto prostornine katerega koli predelka, ki ostane, ko se odšteje prostornina sestavnih delov in prostorov, neuporabnih za shranjevanje ali prikazovanje živil in drugih izdelkov, v kubičnih decimetrih (dm3) ali litrih (l);

7.

„bruto prostornina“ pomeni prostornino znotraj notranjih podlag predelka brez notranje opreme, z zaprtimi vrati ali pokrovom, v kubičnih decimetrih (dm3) ali litrih (l);

8.

„posebej preskušen in odobren“ pomeni, da proizvod izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

izdelek je bil posebej zasnovan in preskušen za navedeni pogoj delovanja ali uporabo v skladu z navedeno zakonodajo Unije ali povezanimi akti, zakonodajo zadevne države članice in/ali ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi standardi;

(b)

izdelku je priložen dokaz, ki se vključi v tehnično dokumentacijo, v obliki potrdila, homologacijske oznake ali poročila o preskusu, da je bil izdelek posebej odobren za navedeni pogoj delovanja ali uporabo,

(c)

izdelek je dan na trg posebej za navedeni pogoj delovanja ali uporabo, kot dokazujejo najmanj tehnična dokumentacija, informacije, zagotovljene v zvezi z izdelkom, in kakršno koli informativno gradivo ali gradivo za oglaševanje ali trženje;

9.

„aparat za shranjevanje vina“ pomeni hladilni aparat z le eno vrsto predelka za shranjevanje vina, ki natančno uravnava temperaturo za pogoje shranjevanja in ciljno temperaturo ter je opremljen s protivibracijskimi ukrepi, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) 2019/2019;

10.

„predelek“ pomeni zaprt prostor znotraj hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, ločen od preostalega(-ih) predelka(-ov) s pregrado, posodo ali podobno konstrukcijo, ki je neposredno dostopen prek enih ali več zunanjih vrat in se lahko razdeli v podpredelke. Če ni navedeno drugače, se v tej uredbi predelek nanaša na predelke in podpredelke;

11.

„zunanja vrata“ pomenijo del hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, ki se lahko premakne ali odstrani, da se omogoči vsaj vstavljanje obremenitev iz zunanjosti v notranjost ali odstranjevanje obremenitev iz notranjosti hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo;

12.

„podpredelek“ pomeni ograjen prostor predelka, ki ima drugačen razpon delovne temperature od predelka, v katerem se nahaja;

13.

„minibar“ pomeni hladilni aparat s skupno prostornino največ 60 litrov, ki je namenjen predvsem za shranjevanje in prodajo živil v hotelskih sobah in podobnih prostorih, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) 2019/2019;

14.

„hladilni prodajni avtomat z bobni“ pomeni hladilni prodajni avtomat z vrtljivimi bobni, pri čemer je vsak boben s pregradami razdeljen na dele, v katere so na horizontalno površino položeni živila in drugi izdelki, ki jih kupec vzame skozi posamezna vratca za prevzem;

15.

„hladilni prodajni avtomat“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je zasnovan tako, da sprejema plačila ali žetone strank v zameno za ohlajeno živilo ali drug izdelek brez pomoči osebja na kraju samem;

16.

„saladeta“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo z enimi ali več vrati ali enim ali več lici predala na navpični ravnini in odprtinami na zgornji površini, v katere se lahko vstavijo posode za enostavno začasno shranjevanje živil, kot so prelivi za pice in sestavine za solate;

17.

„horizontalna strežna vitrina z vgrajenim prostorom za shranjevanje“ pomeni horizontalno omaro, iz katere strežejo zaposleni in ki vključuje hlajeni prostor za shranjevanje, velik vsaj 100 litrov (l) na meter (m) dolžine, ki je običajno nameščen na podnožje strežne vitrine;

18.

„horizontalna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo s horizontalno vitrino, ki se odpira z vrhnje strani in je dostopna od zgoraj;

19.

„delovna temperatura za hlajenje“ pomeni temperaturo med –3,5 stopinje Celzija (°C) in 15 stopinjami Celzija (°C) pri aparatih, opremljenih s sistemi upravljanja energije za varčevanje z energijo, ter temperaturo med –3,5 stopinje Celzija (°C) in 10 stopinjami Celzija (°C) pri aparatih, ki niso opremljeni s sistemi upravljanja energije za varčevanje z energijo;

20.

„delovna temperatura“ pomeni referenčno temperaturo znotraj predelka med preskusom;

21.

„kotna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, katere namen je doseči geometrično kontinuiteto med dvema linearnima omarama, ki sta postavljeni tako, da tvorita kot in/ali krivuljo. Kotna omara nima prepoznavne vzdolžne osi ali dolžine, saj ima obliko, katere namen je zapolniti prazen prostor (oblika klina ali podobno), ni pa zasnovana kot samostojna hladilna enota. Stranici kotne omare tvorita kot med 30 ° in 90 °;

22.

„delovna temperatura za zamrzovanje“ pomeni temperaturo pod –12 stopinjami Celzija (°C);

23.

„strežna vitrina za ribe s kosi ledu“ pomeni omaro, iz katere horizontalno strežejo zaposleni in ki je zasnovana ter dana na trg posebej za prikazovanje svežih rib. Zanjo je značilno, da ima na vrhu plast iz kosov ledu, ki se uporablja za ohranjanje temperature prikazanih svežih rib, poleg tega ima vgrajen odtok;

24.

„enakovreden model“ pomeni model, ki ima enake tehnične lastnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba zagotoviti, vendar ga je isti proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik dal na trg ali v uporabo kot drug model z drugačno identifikacijsko oznako modela;

25.

„identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se neki model izdelka razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali istega proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika;

26.

„zbirka podatkov o izdelkih“ pomeni sistematično urejeno zbirko podatkov glede izdelkov, ki vključuje javni del, namenjen potrošnikom, z elektronskim dostopom do informacij v zvezi s posameznimi parametri izdelka, spletni portal za dostopnost in del, ki zadeva skladnost, pri čemer so jasno določene zahteve glede dostopnosti in varnosti, kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

27.

„hladilnik za pijačo“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je zasnovan tako, da pri določeni hitrosti hladi pakirane nepokvarljive pijače, razen vina, ki so bile vanj naložene pri temperaturi okolice za prodajo pri določenih temperaturah pod temperaturo okolice. Hladilnik za pijačo omogoča dostop do pijač neposredno prek odprtin ali prek enih ali več vrat ali predalov oziroma obojih. V času, ko ni povpraševanja, se lahko temperatura v hladilniku zviša zaradi varčevanja z energijo, saj pijače niso pokvarljive;

28.

„indeks energijske učinkovitosti“ pomeni indeksno število za relativno energijsko učinkovitost hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, izraženo v odstotkih in izračunano v skladu s točko 2 Priloge III.

Za namene prilog so v Prilogi I določene dodatne opredelitve pojmov.

Člen 3

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz Priloge II se uporabljajo od datumov, ki so v njej navedeni.

Člen 4

Ocena skladnosti

1.   Postopek ocenjevanja skladnosti iz člena 8 Direktive 2009/125/ES je sistem notranjega nadzora snovanja iz Priloge IV k navedeni direktivi ali sistem upravljanja iz Priloge V k navedeni direktivi.

2.   Za ocenjevanje skladnosti v skladu s členom 8 Direktive 2009/125/ES tehnična dokumentacija vsebuje izvod podatkov o izdelku, zagotovljen v skladu s točko 3 Priloge II, ter podrobnosti in rezultate izračunov iz Priloge III k tej uredbi.

3.   Kadar so bile informacije v tehnični dokumentaciji za neki model:

(a)

prevzete od modela drugega proizvajalca, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba zagotoviti, ali

(b)

pridobljene z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugega modela istega ali drugega proizvajalca, ali z obojim,

tehnična dokumentacija vsebuje podrobnosti o takem izračunu, oceni, ki jo je opravil proizvajalec, da bi preveril natančnost izračuna, in, po potrebi, izjavo, da sta modela različnih proizvajalcev enaka.

Tehnična dokumentacija vključuje seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikacijskimi oznakami.

4.   Tehnična dokumentacija vključuje informacije v zaporedju in kakor je določeno v Prilogi VI k Uredbi (EU) 2019/2018. Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki se lahko za namene tržnega nadzora, razen pri izdelkih iz člena 1(3), brez poseganja v točko 2(g) Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES sklicujejo na tehnično dokumentacijo, naloženo v zbirko podatkov o izdelkih, ki vsebuje enake informacije, kot so določene v Uredbi (EU) 2019/2018.

Člen 5

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz člena 3(2) Direktive 2009/125/ES uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge IV.

Člen 6

Izogibanje in posodobitve programske opreme

Proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik na trg ne daje izdelkov, ki so bili zasnovani tako, da lahko zaznajo preskušanje (npr. s prepoznavanjem preskusnih pogojev ali preskusnega cikla) in se posebej odzovejo s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preskusom, da bi se dosegla ugodnejša raven za katerega koli od parametrov, ki jih je proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik navedel v tehnični dokumentaciji ali vključil v priloženo dokumentacijo.

Poraba energije izdelka in kateri koli drugi navedeni parametri se po posodobitvi programske ali strojne programske opreme ne poslabšajo, če se merijo z istim preskusnim standardom, ki je bil prvotno uporabljen za izjavo o skladnosti, razen z izrecnim soglasjem končnega uporabnika pred posodobitvijo. Zaradi zavrnitve posodobitve se učinkovitost ne spremeni.

Zaradi posodobitve programske opreme se nikoli ne spremeni delovanje izdelka tako, da postane neskladen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki se uporabljajo v izjavi o skladnosti.

Člen 7

Ciljne vrednosti

Ciljne vrednosti za najučinkovitejše izdelke in tehnologije, dostopne na trgu v času sprejetja te uredbe, so določene v Prilogi V.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate te ocene, če je ustrezno vključno z osnutkom predloga revizije, predstavi Posvetovalnemu forumu najpozneje do 25. decembra 2023.

Med tem pregledom se med drugim ocenijo:

(a)

raven zahtev glede indeksa energijske učinkovitosti;

(b)

ustreznost spreminjanja formule za indeks energijske učinkovitosti, vključno s parametri modeliranja in korekcijskimi faktorji;

(c)

ustreznost nadaljnje segmentacije skupin izdelkov;

(d)

ustreznost določitve dodatnih zahtev glede učinkovite rabe virov v skladu s cilji krožnega gospodarstva, tudi o tem, ali bi bilo treba vključiti več rezervnih delov;

(e)

ustreznost določitve zahtev glede energijske učinkovitosti in glede dodatnih informacij za saladete, horizontalne strežne vitrine z vgrajenim prostorom za shranjevanje, ki delujejo pri delovnih temperaturah za hlajenje, kotne omare, prodajne avtomate, zasnovane za delovanje pri delovni temperaturi za zamrzovanje, in strežne vitrine za ribe s kosi ledu;

(f)

ustreznost tega, da [enaka prostornina] hladilnika za pijače temelji na neto prostornini namesto na bruto prostornini;

(g)

ustreznost uvedbe formule za indeks energijske učinkovitosti za omare za supermarkete na podlagi neto prostornine namesto celotne razstavne površine;

(h)

raven dovoljenih odstopanj.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 285, 31.10.2009, str. 10.

(2)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2019/2019 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za hladilne aparate v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 643/2009 (glej stran 187 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 z dne 5. maja 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih ohlajevalnikov (UL L 177, 8.7.2015, str. 19).

(6)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, COM(2015) 0614 final, 2.12.2015.

(7)  Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

(8)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2018 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami (glej stran 155 tega Uradnega lista).

(10)  Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo za priloge

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„rezervni del“ pomeni ločen del, ki lahko nadomesti del z enako ali podobno funkcijo v izdelku;

(2)

„poklicni serviser“ pomeni izvajalca ali podjetje, ki zagotavlja storitve popravila in poklicnega vzdrževanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo;

(3)

„tesnilo vrat“ pomeni mehansko tesnilo, ki zapolnjuje prostor med vrati in ohišjem hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo za preprečevanje uhajanja iz omare v zunanji zrak;

(4)

„vakuumska izolacijska plošča“ pomeni izolacijsko ploščo, ki je sestavljena iz trdnega, zelo poroznega materiala v tanki zunanji ovojnici, neprepustni za plin, iz katere so plini evakuirani in ki je zatesnjena, da se prepreči vstop zunanjih plinov v ploščo;

(5)

„zamrzovalnik za sladoled“ pomeni horizontalno omaro, namenjeno shranjevanju in/ali prikazovanju in prodaji predpakiranega sladoleda, pri čemer potrošnik vzame predpakirani sladoled tako, da odpre neprosojen ali prosojen pokrov na vrhu omare z neto prostornino ≤ 600 litrov (l), le pri zamrzovalnikih za sladoled s prosojnim pokrovom pa se neto prostornina deli s celotno razstavno površino ≥ 0,35 metra (m);

(6)

„prosojen pokrov“ pomeni vrata, narejena iz prosojnega materiala, ki pokriva vsaj 75 % površine vrat in končnemu uporabniku omogoča, da skozenj vidi izdelke;

(7)

„celotna razstavna površina“ pomeni celotno vidno površino z živili in drugimi izdelki, vključno s površino, vidno skozi steklo, opredeljeno kot vsoto horizontalnih in vertikalnih projiciranih površin neto prostornine, izraženo v kvadratnih metrih (m2);

(8)

„garancija“ pomeni vsako zavezo trgovca, proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika, da potrošniku:

(a)

povrni plačano ceno ali

(b)

kakor koli nadomesti, popravi ali obravnava hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, če ne izpolnjujejo specifikacij iz garancijske izjave ali ustreznega oglaševanja;

(9)

„vitrina za sladoled“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, v kateri se sladoled lahko hrani, prikazuje in zajema v skladu z določenimi temperaturnimi omejitvami iz preglednice 5 Priloge III;

(10)

„letna poraba energije“ (AE) pomeni povprečno dnevno porabo energije, pomnoženo s 365 (dnevi na leto) in izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/leto), kot se izračuna v skladu s točko 2(b) Priloge III;

(11)

„dnevna poraba energije“ (Ednevna ) pomeni energijo, ki jo hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo porabi v 24 urah pri referenčnih pogojih, izraženo v kilovatnih urah na dan (kWh/24 ur);

(12)

„standardna letna poraba energije“ (SAE) pomeni referenčno letno porabo energije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/leto), kot se izračuna v skladu s točko 2(c) Priloge III;

(13)

„M“ in „N“ pomenita parametre modeliranja, ki upoštevajo celotno razstavno površino in odvisnost porabe energije glede na prostornino, z vrednostmi, kot so določene v preglednici 4 Priloge III;

(14)

„koeficient temperature“ (C) pomeni korekcijski faktor, ki upošteva razliko v delovni temperaturi;

(15)

„faktor klimatskega razreda“ (CC) pomeni korekcijski faktor, ki upošteva razliko v okoliških pogojih, za katere je hladilni aparat zasnovan;

(16)

„P“ pomeni korekcijski faktor, ki upošteva razlike med hladilnimi omarami z omrežnim napajanjem in hladilnimi omarami z zunanjo enoto;

(17)

„hladilna omara z omrežnim napajanjem“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki ima vgrajen sistem za hlajenje, ki vključuje kompresor in kondenzacijsko enoto;

(18)

„hladilnik“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki temperaturo izdelkov, shranjenih v omari, stalno ohranja pri delovni temperaturi za hlajenje;

(19)

„zamrzovalnik“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki temperaturo izdelkov, shranjenih v omari, stalno ohranja pri delovni temperaturi za zamrzovanje;

(20)

„vertikalna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo z vertikalno ali poševno vitrino, ki se odpira s sprednje strani;

(21)

„kombinirana omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki združuje lastnosti vitrine in odprtin vertikalne in horizontalne omare;

(22)

„omara za supermarkete“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, namenjen prodaji in prikazovanju živil in drugih izdelkov na mestih za prodajo na drobno, kot so supermarketi. Hladilniki za pijače, vitrine za sladoled in zamrzovalniki za sladoled se ne štejejo za omare za supermarkete;

(23)

„hladilna omara za vozičke“ pomeni omaro za supermarkete, ki omogoča polaganje blaga neposredno na pladnje ali vozičke, ki se lahko vstavijo v omaro, tako da se dvigne, zaniha ali odstrani spodnji sprednji del, če je nameščen;

(24)

„paket M“ pomeni preskusni paket, opremljen z napravo za merjenje temperature;

(25)

„prodajni avtomat z različnimi temperaturami“ pomeni hladilni prodajni avtomat z najmanj dvema predelkoma z različnima delovnima temperaturama.


PRILOGA II

Zahteve za okoljsko primerno zasnovo

1.   Zahteve za energijsko učinkovitost

(a)

Od 1. marca 2021 indeks energijske učinkovitosti hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo ne presega vrednosti iz preglednice 1.

Preglednica 1

Najvišji indeks energijske učinkovitosti za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, izražen v odstotkih

 

Indeks energijske učinkovitosti

Zamrzovalniki za sladoled

80

Vsi drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo

100

(b)

Od 1. septembra 2023 indeks energijske učinkovitosti hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, razen hladilnih prodajnih avtomatov z bobni, ne presega vrednosti iz preglednice 2.

Preglednica 2

Najvišji indeks energijske učinkovitosti za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, izražen v odstotkih

 

Indeks energijske učinkovitosti

Zamrzovalniki za sladoled

50

Vsi drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo, razen hladilnih prodajnih avtomatov z bobni

80

2.   Zahteve glede učinkovite rabe virov:

Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo od 1. marca 2021 izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

Razpoložljivost rezervnih delov

(1)

Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo poklicnim serviserjem dajo na voljo najmanj naslednje rezervne dele:

termostate,

zagonske releje,

uporovne grelnike proti zmrzali,

temperaturna tipala,

programsko opremo in strojno-programsko opremo, vključno s ponastavitveno programsko opremo,

plošče tiskanega vezja in

svetlobne vire,

in to najmanj osem let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota modela.

(2)

Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo poklicnim serviserjem in končnim uporabnikom dajo na voljo najmanj naslednje rezervne dele:

kljuke in tečaje vrat,

držaje, vrtljive in druge gumbe,

tesnila vrat in

stranske pladnje, košarice in košare za shranjevanje,

in to najmanj osem let po tem, ko je bila na trg dana zadnja enota modela.

(3)

Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo zagotovijo, da se rezervni deli iz točk (1) in (2) lahko zamenjajo s splošno dostopnim orodjem, ne da bi se aparat pri tem trajno poškodoval.

(4)

Seznam rezervnih delov iz točke 1 in postopek za njihovo naročanje sta javno dostopna na prosto dostopnem spletišču proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika najpozneje dve leti po tem, ko je prva enota modela dana na trg, in do konca obdobja razpoložljivosti teh rezervnih delov.

(5)

Seznam rezervnih delov iz točke 2, postopek za njihovo naročanje in navodila za popravilo so javno dostopni na prosto dostopnem spletišču proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika, ko se prva enota modela da na trg in do konca obdobja razpoložljivosti teh rezervnih delov.

(b)

Najdaljši rok za dobavo rezervnih delov

V obdobju iz točke (a) proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik zagotovi dobavo rezervnih delov za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo v 15 delovnih dneh po prejemu naročila.

Pri razpoložljivih rezervnih delih iz točke (a)(1) se lahko razpoložljivost omeji na poklicne serviserje, registrirane v skladu s točko (c)(1) in (2).

(c)

Dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju

Proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik po dveh letih, odkar je bila na trg dana prva enota modela ali enakovrednega modela, in do konca obdobja iz točke (a) poklicnim serviserjem zagotovijo dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju pod naslednjimi pogoji:

(1)

na spletišču proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika je naveden postopek, po katerem se lahko poklicni serviserji registrirajo za dostop do informacij; da se taki prošnji ugodi, lahko proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki od poklicnega serviserja zahtevajo dokazila o tem, da:

(i)

je poklicni serviser tehnično usposobljen za popravilo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo in upošteva predpise, ki se uporabljajo za serviserje električne opreme v državah članicah, kjer deluje. Kot dokazilo o skladnosti s to točko je sprejemljivo napotilo na uradni sistem registracije poklicnih serviserjev, če v zadevnih državah članicah tak sistem obstaja,

(ii)

poklicni serviser ima sklenjeno zavarovanje za odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja njegove dejavnosti, ne glede na to, ali se to zahteva v državi članici;

(2)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki sprejmejo ali zavrnejo registracijo v petih delovnih dneh od datuma zahtevka;

(3)

proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki lahko zaračunajo razumna in sorazmerna nadomestila za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju ali za prejemanje rednih posodobitev. Nadomestilo je razumno, če poklicnega serviserja ne odvrne od dostopa do informacij z neupoštevanjem obsega, v katerem poklicni serviser informacije uporablja.

Po registraciji ima poklicni serviser v enem delovnem dnevu od zahtevka dostop do zahtevanih informacij o popravilu in vzdrževanju. Če je primerno, se informacije lahko zagotovijo za enakovreden model ali model iz iste družine.

Razpoložljive informacije o popravilu in vzdrževanju vključujejo:

nedvoumno identifikacijo aparata,

shemo sestave ali eksplozijsko risbo,

tehnični priročnik ali navodila za popravilo,

seznam potrebne opreme za popravila in preskušanje,

informacije o sestavnih delih in diagnostiki (npr. najmanjše in največje teoretične vrednosti za meritve),

diagrame ožičenja in povezav,

diagnostične kode okvar in napak (če je primerno, vključno s kodami, ki jih uporablja samo proizvajalec),

navodila za namestitev zadevne programske opreme in strojno-programske opreme, vključno s ponastavitveno programsko opremo, ter

informacije o načinu dostopa do evidenc podatkov o prijavljenih primerih okvar, shranjenih o hladilnem aparatu z neposredno prodajno funkcijo (kjer je primerno).

(d)

Zahteve za razstavljanje za predelavo materialov in recikliranje ob hkratnem preprečevanju onesnaževanja

(1)

Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki zagotovijo, da so hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo zasnovani tako, da se materiali in sestavni deli iz Priloge VII k Direktivi 2012/19/EU lahko odstranijo z uporabo splošno dostopnega orodja.

(2)

Proizvajalci, uvozniki in pooblaščeni zastopniki izpolnjujejo obveznosti iz člena 15(1) Direktive 2012/19/EU.

(3)

Če hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo vsebujejo vakuumsko izolacijsko ploščo, se ti označijo s črkami „VIP“.

3.   Zahteve glede informacij

Od 1. marca 2021 priročniki z navodili za monterje in končne uporabnike ter prosto dostopna spletišča proizvajalcev, uvoznikov in pooblaščenih zastopnikov vključujejo naslednje informacije:

(a)

priporočeno nastavitev temperatur v vsakem predelku za optimalno ohranjanje hrane;

(b)

oceno učinka nastavitev temperature na živilske odpadke;

(c)

za hladilnike za pijače: „Ta aparat je namenjen za delovanje v podnebjih, v katerih najvišja temperatura in vlažnost znašata [vnesite veljavno najvišjo temperaturo hladilnika za pijače in veljavno relativno vlažnost hladilnika za pijače iz preglednice 7].“;

(d)

za zamrzovalnike za sladoled: „Ta aparat je namenjen za delovanje v podnebjih, v katerih temperatura in vlažnost znašata od [vnesite veljavno najnižjo temperaturo iz preglednice 9] do [vnesite veljavno najvišjo temperaturo iz preglednice 9] oziroma od [vnesite veljavno najnižjo relativno vlažnost iz preglednice 9] do [vnesite veljavno najvišjo relativno vlažnost iz preglednice 9.“;

(e)

navodila za pravilno namestitev in vzdrževanje hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo za končnega uporabnika, vključno s čiščenjem;

(f)

za hladilne omare z omrežnim napajanjem: „Če se kondenzatorska tuljava ne čisti [priporočena pogostost čiščenja kondenzatorske tuljave, izražena s številom čiščenj na leto], se bo učinkovitost aparata močno zmanjšala.“

(g)

dostop do strokovnega popravila, kot so spletne strani, naslovi in kontaktni podatki;

(h)

ustrezne informacije za naročanje rezervnih delov, neposredno ali prek drugih kanalov, ki jih zagotovi proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik, kot so spletne strani, naslovi in kontaktni podatki;

(i)

minimalno obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, ki so potrebni za popravilo hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo;

(j)

minimalno trajanje jamstva za hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki jo nudi proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik;

(k)

navodila o tem, kje je mogoče najti informacije o modelu v zbirki podatkov o izdelkih, kakor jo določa Uredba (EU) 2019/2018, s spletno povezavo do informacij o modelu, kot so shranjene v zbirki podatkov o izdelkih, ali povezavo do zbirke podatkov o izdelkih in informacije, kje je mogoče najti identifikacijsko oznako modela na izdelku.


PRILOGA III

Merilne metode in izračuni

Za namene skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo z uporabo harmoniziranih standardov ali drugih zanesljivih, natančnih in ponovljivih metod, ki upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode in so v skladu s spodaj navedenimi določbami. Sklicne številke teh harmoniziranih standardov so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

1.   Splošni pogoji za preskušanje:

(a)

okoliški pogoji ustrezajo nizu 1, razen za zamrzovalnike za sladoled in vitrine za sladoled, ki se preskušajo pri okoliških pogojih, ki ustrezajo nizu 2 iz preglednice 3;

(b)

predelek, ki se lahko nastavi na različne temperature, se preskusi pri najnižji delovni temperaturi;

(c)

hladilni prodajni avtomati s predelki različnih prostornin se preskusijo tako, da se neto prostornina predelka z najvišjo delovno temperaturo prilagodi svoji minimalni neto prostornini;

(d)

kar zadeva hladilnike za pijače, je določena hitrost hlajenja v skladu s časom, potrebnim za ohladitev polovice na novo vstavljene obremenitve.

Preglednica 3

Okoliški pogoji

 

Temperatura suhega termometra v °C

Relativna vlažnost v %

Rosišče v °C

Masa vodne pare v suhem zraku v g/kg

Niz 1

25

60

16,7

12,0

Niz 2

30

55

20,0

14,8

2.   Določitev indeksa energijske učinkovitosti:

(a)

Za vse hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo je indeks energijske učinkovitosti (EEI), izražen v odstotkih in zaokrožen na eno decimalno mesto, razmerje med AE (v kWh/leto) in referenčno SAE (v kWh/leto) ter se izračuna kot:

EEI = AE/SAE.

(b)

AE, izražena v kWh/a in zaokrožena na dve decimalni mesti, se izračuna na naslednji način:

AE = 365 × Ednevna ;

pri čemer je:

Ednevna poraba energije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo v 24 urah, izražena v kWh/24 ur in zaokrožena na tri decimalna mesta.

(c)

SAE je izražena v kWh/leto in zaokrožena na dve decimalni mesti. Za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, pri katerih imajo vsi predelki isti temperaturni razred, in za hladilne prodajne avtomate se SAE izračuna na naslednji način:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.;

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, pri katerih ima več kot en predelek drugačen temperaturni razred, razen hladilnih prodajnih avtomatov, se SAE izračuna na naslednji način:

Formula;

pri čemer:

(1)

je c indeksna številka za tip predelka v razponu od 1 do n, n pa je skupno število tipov predelkov.

(2)

Vrednosti M in N so navedene v preglednici 4.

Preglednica 4

Vrednosti M in N

Kategorija

Vrednost za M

Vrednost za N

Hladilniki za pijače

2,1

0,006

Zamrzovalniki za sladoled

2,0

0,009

Hladilni prodajni avtomati

4,1

0,004

Vitrine za sladoled

25,0

30,400

Vertikalne in kombinirane hladilne omare za supermarkete

9,1

9,100

Horizontalne hladilne omare za supermarkete

3,7

3,500

Vertikalne in kombinirane zamrzovalne omare za supermarkete

7,5

19,300

Horizontalne zamrzovalne omare za supermarkete

4,0

10,300

Hladilne omare za vozičke (od 1. marca 2021)

9,2

11,600

Hladilne omare za vozičke (od 1. septembra 2023)

9,1

9,100

(3)

Vrednosti koeficienta temperature (C) so navedene v preglednici 5.

Preglednica 5

Temperaturni pogoji in ustrezne vrednosti koeficienta temperature (C)

n. r. = ni relevantno

(a)

Omare za supermarkete

Kategorija

Temperaturni razred

Najvišja temperatura najtoplejšega paketa M (v °C)

Najnižja temperatura najhladnejšega paketa M (v °C)

Najvišja minimalna temperatura vseh paketov M (v °C)

Vrednost za C

Vertikalne in kombinirane hladilne omare za supermarkete

M2

≤ +7

≥ –1

n. r.

1,00

H1 in H2

≤ +10

≥ –1

n. r.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

n. r.

1,15

Horizontalne hladilne omare za supermarkete

M2

≤ +7

≥ –1

n. r.

1,00

H1 in H2

≤ +10

≥ –1

n. r.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

n. r.

1,08

Vertikalne in kombinirane zamrzovalne omare za supermarkete

L1

≤ –15

n. r.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n. r.

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

n. r.

≤ –15

0,90

Horizontalne zamrzovalne omare za supermarkete

L1

≤ –15

n. r.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n. r.

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

n. r.

≤ –15

0,92


(b)

Vitrine za sladoled

Temperaturni razred

Najvišja temperatura najtoplejšega paketa M (v °C)

Najnižja temperatura najhladnejšega paketa M (v °C)

Najvišja minimalna temperatura vseh paketov M (v °C)

Vrednost za C

G1

–10

–14

N. r.

1,00

G2

–10

–16

N. r.

1,00

G3

–10

–18

N. r.

1,00

L1

–15

N. r.

–18

1,00

L2

–12

N. r.

–18

1,00

L3

–12

N. r.

–15

1,00

S

Posebna razvrstitev

1,00


(c)

Hladilni prodajni avtomati

Temperaturni razred (*2)

Najvišja izmerjena temperatura izdelka (TV ) (v °C)

Vrednost za C

Kategorija 1

7

1 + (12 – TV)/25

Kategorija 2

12

Kategorija 3

3

Kategorija 4

(TV1 + TV2)/2 (*1)

Kategorija 6

(TV1 + TV2)/2 (*1)


(d)

Drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo

Kategorija

Vrednost za C

Drugi aparati

1,00

(4)

Koeficient Y se izračuna na naslednji način:

(a)

za hladilnike za pijače:

Yc je enak prostornini predelkov hladilnika za pijače s ciljno temperaturo Tc, (Veqc ), izračuna pa se na naslednji način:

Yc = Veq c = bruto prostorninac × ((25 – Tc)/20) × CC,

pri čemer je Tc povprečna temperatura predelka, Cc pa faktor klimatskega razreda. Vrednosti za Tc so določene v preglednici 6. Vrednosti za Cc so navedene v preglednici 7.

Preglednica 6

Temperaturni razredi in ustrezne povprečne temperature predelkov (Tc) za hladilnike za pijače

Temperaturni razred (*)

Tc (v °C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0


Preglednica 7

Delovni pogoji in ustrezne vrednosti CC za hladilnike za pijače

Najtoplejša temperatura okolice (v °C)

Relativna vlažnost okolice (v %)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

(b)

za zamrzovalnike za sladoled:

Yc je enak prostornini predelkov zamrzovalnika za sladoled s ciljno temperaturo Tc, (Veqc ), izračuna pa se na naslednji način:

Yc = Veq c = neto prostorninac × ((12 – Tc)/30) × CC,

pri čemer je Tc povprečna temperatura predelka, CC pa faktor klimatskega razreda. Vrednosti za Tc so določene v preglednici 8. Vrednosti za CC so navedene v preglednici 9.

Preglednica 8

Temperaturni razredi in ustrezne povprečne temperature predelkov (Tc) za zamrzovalnike za sladoled

Temperaturni razred

Tc (v °C)

Temperatura najtoplejšega paketa M, ki je pri vseh preskusih (razen pri preskusu z odpiranjem pokrova) hladnejša ali enaka (v °C)

Največje zvišanje temperature najtoplejšega paketa M, dovoljeno pri preskusu z odpiranjem pokrova (v °C)

–18

2

–18,0

-7

2

–7,0


Preglednica 9

Delovni pogoji in ustrezne vrednosti CC za zamrzovalnike za sladoled

 

Najnižja

Najvišja

CC

temperatura okolice (v °C)

relativna vlažnost okolice (v %)

temperatura okolice (v °C)

relativna vlažnost okolice (v %)

Zamrzovalnik za sladoled s prosojnim pokrovom

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Zamrzovalnik za sladoled z neprosojnim pokrovom

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

(c)

za hladilne prodajne avtomate:

Y je neto prostornina hladilnega prodajnega avtomata, ki je seštevek prostornin vseh predelkov, v katerih so vsi izdelki, ki so neposredno na voljo za prodajo, in prostornine, skozi katero gredo izdelki med postopkom dovajanja, izražen v litrih (l) in zaokrožen na najbližje celo število;

(d)

za vse druge hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo:

Yc je seštevek celotnih razstavnih površin vseh predelkov istega temperaturnega razreda hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, izražen v kvadratnih metrih (m2) in zaokrožen na dve decimalni mesti.

(5)

Vrednosti za P so navedene v preglednici 10.

Preglednica 10

Vrednosti P

Vrsta omare

P

Hladilne omare z omrežnim napajanjem za supermarkete

1,10

Drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo

1,00


(*1)  Za prodajne avtomate z različnimi temperaturami je TV povprečje TV1 (najvišja izmerjena temperatura izdelka v najtoplejšem predelku) in TV2 (najvišja izmerjena temperatura izdelka v najhladnejšem predelku).

(*2)  Kategorija 1: hladilni aparati z zaprtim licem za pločevinke in steklenice, v katerih se izdelki hranijo v skladih, kategorija 2: hladilni aparati s steklenim licem za pločevinke, steklenice, slaščice in prigrizke, kategorija 3: hladilni aparati s steklenim licem samo za pokvarljiva živila, kategorija 4: hladilni aparati s steklenim licem z različnimi temperaturami, kategorija 6: kombinirani aparati, sestavljeni iz različnih kategorij aparatov v istem ohišju, ki jih poganja en ohlajevalnik.

n. r. = ni relevantno


PRILOGA IV

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje deklariranih parametrov, ki ga opravijo organi držav članic, in jih proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji ali pri razlaganju teh vrednosti z namenom doseganja skladnosti ali sporočanja boljše učinkovitosti na kakršen koli način.

Če je model zasnovan tako, da lahko zazna preskušanje (npr. s prepoznavanjem preskusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preskusom, da bi se dosegle ugodnejše ravni za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v tehnično dokumentacijo ali katero koli priloženo dokumentacijo, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli ne izpolnjujejo zahtev.

Pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe organi držav članic v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/125/ES za zahteve iz te priloge uporabljajo naslednji postopek:

1.

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

2.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 2 Priloge IV k Direktivi 2009/125/ES (deklarirane vrednosti), če je primerno, pa tudi vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika niso ugodnejše od rezultatov ustreznih meritev, izvedenih v skladu z odstavkom (g) navedene točke, in

(b)

deklarirane vrednosti izpolnjujejo zahteve iz te uredbe in zahtevane informacije o izdelku, ki jih objavi proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik, ne vsebujejo vrednosti, ki so zanj ugodnejše od deklariranih, in

(c)

je proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik vzpostavil sistem, ki izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka člena 6, kar organi držav članic ugotovijo, ko preverijo enoto modela, in

(d)

je, ko organi držav članic preverijo enoto modela, skladen z zahtevami iz člena 6(3) in zahtevami glede učinkovite rabe virov iz točke 2 Priloge II, in

(e)

če so določene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preskušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, skladne z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kakor so opredeljena v preglednici 11.

3.

Če rezultati iz točke 2(a), (b), (c) ali (d) niso doseženi, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

4.

Če rezultat iz točke 2(e) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preskus. Kot druga možnost se lahko izberejo tri dodatne enote, ki pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

5.

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, opredeljenimi v preglednici 11.

6.

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

7.

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točko 3 ali 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge III.

Organi držav članic uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v preglednici 11, za zahteve iz te priloge pa samo postopek, opisan v točkah od 1 do 7. Za parametre iz preglednice 11 se ne uporabljajo druga dovoljena odstopanja, kot so tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode.

Preglednica 11

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Neto prostornina in neto prostornina predelka, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni več kot 3 % oziroma 1 l nižja od deklarirane vrednosti, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Bruto prostornina in bruto prostornina predelka, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni več kot 3 % oziroma 1 l nižja od deklarirane vrednosti, pri čemer se uporabi višja od obeh vrednosti.

Celotna razstavna površina in celotna razstavna površina predelka, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni nižja od deklarirane vrednosti za več kot 3 %.

Ednevna

Določena vrednost (1) ni višja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.

AE

Določena vrednost (1) ni višja od deklarirane vrednosti za več kot 10 %.


(1)  Če so preskušene tri dodatne enote, kakor je določeno v točki 4, določena vrednost pomeni aritmetično povprečje določenih vrednosti za te tri dodatne enote.


PRILOGA V

Ciljne vrednosti

Ob začetku veljavnosti te uredbe je bila najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo na voljo na trgu v smislu njihovega indeksa energijske učinkovitosti, opredeljena na naslednji način.

 

Celotna razstavna površina (v m2), neto prostornina (v l) ali bruto prostornina (v l), kjer je primerno

T1 ali TV

AE (kWh/a)

Omare za supermarkete

(vertikalni hladilnik za supermarkete)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Omare za supermarkete

(horizontalni hladilnik za supermarkete)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Omare za supermarkete

(vertikalni zamrzovalnik za supermarkete)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Omare za supermarkete

(horizontalni zamrzovalnik za supermarkete)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Hladilni prodajni avtomat za pločevinke in steklenice

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Spiralni hladilni prodajni avtomat

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Hladilnik za pijače

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Zamrzovalnik za sladoled

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Vitrina za sladoled

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)


Top