EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2013

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2010 (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1796

UL L 315, 5.12.2019, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2013/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013

z dne 11. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2010

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (1) ter zlasti člena 11(5) in člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1369 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z označevanjem z nalepkami ali prevrednotenjem nalepk za skupine izdelkov, ki imajo velik potencial za prihranek energije in, če je ustrezno, drugih virov.

(2)

Določbe o označevanju televizorjev z energijskimi nalepkami so bile določene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1062/2010 (2).

(3)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 final (3) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je pripravila Komisija z uporabo člena 16(1) Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), določa delovne prednostne naloge v okviru okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja za obdobje 2016–2019. V delovnem načrtu so opredeljene skupine izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvajanju pripravljalnih študij in končnem sprejetju izvedbenega ukrepa ter pregledu Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 (5) in Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2010.

(4)

Za ukrepe iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo se ocenjuje, da bi do leta 2030 lahko skupaj prinesli več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije, kar ustreza zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 100 milijonov ton na letni ravni v letu 2030. Elektronski prikazovalniki so ena izmed skupin izdelkov, navedenih v delovnem načrtu.

(5)

Televizorji so med skupinami izdelkov iz člena 11(5)(b) Uredbe (EU) 2017/1369, za katere bi morala Komisija sprejeti delegirani akt o uvedbi prevrednotene nalepke A do G.

(6)

Delegirana uredba (EU) št. 1062/2010 je od Komisije zahtevala, da uredbo pregleda ob upoštevanju tehnološkega napredka.

(7)

Komisija je pregledala Delegirano uredbo (EU) št. 1062/2010, kot zahteva člen 7 navedene uredbe, in analizirala tehnične, okoljske in gospodarske vidike televizorjev in drugih elektronskih prikazovalnikov, vključno z monitorji in informacijskimi prikazovalniki, ter razumevanje in vedenje uporabnikov v dejanskih razmerah v zvezi z različnimi elementi označevanja z energijskimi nalepkami. Pregled je bil opravljen v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Rezultati pregleda so bili objavljeni in predstavljeni Posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu s členom 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

V pregledu se je izkazalo, da bi se morale zaradi hitro rastočega prekrivanja funkcij med prikazovalniki in televizorji za monitorje uporabljati iste zahteve kot za televizorje. Poleg tega je v delovnem načrtu Komisije za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019 posebej navedeno, da se digitalni informacijski prikazovalniki obravnavajo pri pregledu obstoječih predpisov za televizorje. Področje uporabe te uredbe bi moralo zato vključevati elektronske prikazovalnike, vključno s televizorji, monitorji in digitalnimi informacijskimi prikazovalniki.

(9)

Letna poraba energije televizorjev v Uniji leta 2016 je pomenila več kot 3 % porabe električne energije v Uniji. Predvidena poraba energije televizorjev, monitorjev in digitalnih informacijskih prikazovalnikov po scenariju brez sprememb naj bi bila leta 2030 blizu 100 TWh/leto. Ocenjuje se, da bo ta uredba skupaj s spremljajočo uredbo o okoljsko primerni zasnovi do leta 2030 skupno porabo končne energije zmanjšala za 39 TWh/leto.

(10)

Kodirna funkcija visokega dinamičnega območja (HDR) lahko povzroči drugačno porabo energije, zaradi česar bi taka funkcija lahko imela samostojen kazalnik energijske učinkovitosti.

(11)

Informacije na nalepki za elektronske prikazovalnike s področja uporabe te uredbe bi morale biti pridobljene z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi postopki, ki upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne metode, in, če so na voljo, harmonizirane standarde, ki so jih sprejele evropske organizacije za standardizacijo, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(12)

Ob upoštevanju rasti prodaje izdelkov, povezanih z energijo, prek internetnih platform za gostovanje namesto neposredno prek spletnih mest dobaviteljev ali trgovcev, bi moralo biti pojasnjeno, da bi morale biti internetne prodajne platforme odgovorne za prikaz nalepke, ki jo zagotovi dobavitelj, v bližini cene. O navedeni obveznosti bi morale obvestiti trgovca, ne bi pa smele biti odgovorne za točnost ali vsebino nalepke in informacijskega lista izdelka, ki sta ji bila zagotovljena. Vendar bi morale z uporabo člena 14(1)(b) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) o elektronskem poslovanju take platforme za internetno gostovanje ravnati hitro, da bi odstranile ali onemogočile dostop do informacij o zadevnem izdelku, če vedo za neskladnost (npr. manjkajočo, nepopolno ali nepravilno nalepko ali informacijski list izdelka), npr. če jih o tem obvesti organ za nadzor trga. Za dobavitelja, ki prodaja neposredno končnim uporabnikom prek svojega spletnega mesta, veljajo obveznosti glede prodaje na daljavo iz člena 5 Uredbe (EU) 2017/1369.

(13)

Elektronski prikazovalniki, ki so razstavljeni na trgovinskih sejmih, bi morali biti opremljeni z energijsko nalepko, če je bila prva enota modela že dana na trg ali je dana na trg na trgovinskem sejmu.

(14)

Za izboljšanje učinkovitosti te uredbe bi bilo treba prepovedati izdelke, ki samodejno spremenijo svoje vedenje v preizkusnih pogojih, da izboljšajo deklarirane parametre.

(15)

O ukrepih iz te uredbe so razpravljali posvetovalni forum in strokovnjaki iz držav članic v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(16)

Delegirano uredbo (EU) št. 1062/2010 bi bilo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje elektronskih prikazovalnikov, vključno s televizorji, monitorji in digitalnimi informacijskimi prikazovalniki, z energijskimi nalepkami in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelku.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

katere koli elektronske prikazovalnike s površino zaslona, ki je manjša od 100 kvadratnih centimetrov ali temu enaka;

(b)

projektorje;

(c)

videokonferenčne sisteme vse v enem;

(d)

medicinske prikazovalnike;

(e)

naglavno opremo za navidezno resničnost;

(f)

Prikazovalnike, ki se vgradijo ali so vgrajeni v izdelke iz točk 3(a) in (4) člena 2 Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (8);

(g)

elektronske prikazovalnike, ki so sestavni deli ali podsklopi izdelkov, ki so zajeti v izvedbenih ukrepih, sprejetih na podlagi Direktive 2009/125/ES;

(h)

prikazovalnike za radiodifuzijo;

(i)

varnostne prikazovalnike;

(j)

digitalne interaktivne table;

(k)

digitalne okvirje za fotografije;

(l)

digitalne informacijske prikazovalnike, ki imajo katero koli naslednjo lastnost:

(1)

zasnovani in izdelani so kot prikazovalniški modul, ki se vgradi kot delna slikovna površina večje površine zaslona prikazovalnika in niso namenjeni za uporabo kot samostojna prikazovalna naprava;

(2)

distribuirajo se samostojno v ohišju za trajno zunanjo uporabo;

(3)

distribuirajo se samostojno v ohišju s površino zaslona manjšo od 30 dm2 ali večjo od 130 dm2;

(4)

prikazovalnik ima gostoto pikslov manj kot 230 pikslov/cm2 ali več kot 3 025 pikslov/cm2;

(5)

najvišja bela svetilnost v standardnem dinamičnem območju (SDR) je večja ali enaka 1 000 cd/m2;

(6)

nimajo vmesnika za vhodni video signal in upravljanja zaslona, ki bi omogočala pravilen prikaz preizkusnega zaporedja standardiziranega dinamičnega video signala za namene merjenja moči;

(m)

prikazovalnike stanja;

(n)

kontrolne plošče.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„elektronski prikazovalnik“ pomeni projekcijski zaslon in povezano elektroniko, katerih osnovna funkcija je prikazovanje vidnih informacij iz ožičenih ali brezžičnih virov;

(2)

„televizor“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki je zasnovan predvsem za prikazovanje in sprejemanje avdiovizualnih signalov ter je sestavljen iz elektronskega prikazovalnika in enega ali več uglaševalnikov/sprejemnikov;

(3)

„uglaševalnik/sprejemnik“ pomeni elektronsko vezje, ki zazna televizijski radiodifuzni signal, kot sta prizemni digitalni ali satelitski, vendar ne internetnega enovrstnega signala, in omogoča izbiro televizijskega kanala iz skupine radiodifuznih kanalov;

(4)

„monitor“ ali „računalniški monitor“ ali „računalniški prikazovalnik“ pomeni elektronski prikazovalnik, namenjen eni osebi za gledanje od blizu, na primer s pisalne mize;

(5)

„digitalni okvir za fotografije“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki prikazuje izključno mirujoče vizualne informacije;

(6)

„projektor“ pomeni optično napravo za obdelavo analognih ali digitalnih slikovnih informacij v kateri koli obliki za moduliranje svetlobnega vira in projekcijo nastale slike na zunanjo površino;

(7)

„prikazovalnik stanja“ pomeni prikazovalnik, ki se uporablja za prikazovanje preprostih, vendar spreminjajočih se informacij, kot so izbrani kanal, čas ali poraba energije. Enostaven svetlobni kazalnik ne šteje za prikazovalnik stanja;

(8)

„kontrolna plošča“ pomeni elektronski prikazovalnik, katerega glavna funkcija je prikazovanje slik, povezanih s stanjem delovanja izdelka; interakcijo z uporabnikom lahko omogoča na dotik ali na druge načine za upravljanje delovanja izdelka. Lahko se vgradi v izdelke ali se posebej zasnuje in trži za uporabo izključno z izdelkom;

(9)

„videokonferenčni sistem vse v enem“ pomeni namenski sistem, zasnovan za videokonference in sodelovanje, ki je vgrajen v eno samo ohišje in katerega specifikacije vključujejo vse naslednje lastnosti:

(a)

podporo posebnemu videokonferenčnemu protokolu ITU-T H.323 ali IETF SIP, kot ga dostavi proizvajalec;

(b)

kamere, prikazovalnik in zmogljivost obdelave za dvosmerni video v realnem času, vključno z odpornostjo na izgubo paketa;

(c)

zvočnik in zmogljivost zvočne obdelave za dvosmerni prostoročni zvok v realnem času, vključno z odpravo odmeva;

(d)

funkcijo šifriranja;

(e)

HiNA;

(10)

„HiNA“ pomeni visoko omrežno razpoložljivost, kot je opredeljena v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 (9);

(11)

„prikazovalnik za radiodifuzijo“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki je zasnovan in se trži za profesionalno uporabo s strani radiodifuznih in videoprodukcijskih hiš za ustvarjanje video vsebin. Njegove specifikacije vključujejo vse naslednje lastnosti:

(a)

funkcijo kalibriranja barv;

(b)

funkcijo analize vhodnih signalov za spremljanje vhodnih signalov in odkrivanje napak, kot je nadzornik oblike valov/vektroskop, razmejitev RGB, možnost preverjanja stanja video signala pri dejanski ločljivosti pikslov, prepleteni način in orodje za označevanje na zaslonu;

(c)

serijski digitalni vmesnik (SDI) ali video po IP (VoIP), vgrajen v izdelek;

(d)

ni namenjen za uporabo v javnih prostorih;

(12)

„digitalna interaktivna tabla“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki omogoča neposredno interakcijo uporabnika s prikazano sliko. Digitalna interaktivna tabla je zasnovana predvsem za predstavitve, predavanja ali sodelovanje na daljavo, vključno s prenosom zvočnih in video signalov. Njena specifikacija vključuje vse naslednje lastnosti:

(a)

predvsem je zasnovana tako, da se lahko obesi, namesti na talno stojalo, postavi na polico ali namizje ali pritrdi na fizično strukturo tako, da jo lahko gleda več ljudi;

(b)

nujno se uporablja z računalniško programsko opremo s posebnimi funkcijami za upravljanje vsebine in interakcijo;

(c)

je vgrajena v računalnik ali posebej zasnovana, da se uporabi z računalnikom, za delovanje programske opreme iz točke (b);

(d)

površina zaslona prikazovalnika je večja od 40 dm2;

(e)

interakcija uporabnika na dotik s prstom ali pisalom ali na drug način, na primer z gibi rok ali glasom.

(13)

„varnostni prikazovalnik“ pomeni elektronski prikazovalnik, specifikacija katerega vključuje vse naslednje lastnosti:

(a)

funkcijo samonadzora, ki lahko oddaljenemu strežniku posreduje najmanj eno od naslednjih informacij:

stanje v zvezi z zahtevano močjo,

notranjo temperaturo iz tipala termičnega varovala proti preobremenitvi,

vir video signala,

vir zvočnega signala in zvočno stanje (glasnost/izklopljen zvok),

model in različico strojne programske opreme,

(b)

specialistično standardno obliko, ki jo določi uporabnik in olajša namestitev prikazovalnika v profesionalna ohišja ali konzole;

(14)

„digitalni informacijski prikazovalnik“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki je zasnovan predvsem za prikazovanje vsebin, da si jih v okoljih, ki niso namizna ali domača, lahko ogleda več ljudi. Njegove specifikacije vključujejo vse naslednje lastnosti:

(a)

edinstven identifikator, ki omogoča pošiljanje podatkov na posamezni prikazovalni zaslon;

(b)

funkcijo za onemogočanje nepooblaščenega dostopa do nastavitev prikazovalnika in prikazane slike;

(c)

omrežno povezavo (ki obsega fiksno pritrjen ali brezžičen vmesnik) za nadzor, spremljanje ali sprejemanje informacij za prikaz iz oddaljenih virov za enovrstno ali večvrstno predvajanje, ki niso radiodifuzni viri;

(d)

zasnovan je tako, da ga je mogoče obesiti, namestiti ali pritrditi na fizično strukturo, kar omogoča gledanje več ljudem, in ni dan na trg s talnim stojalom;

(e)

nima vgrajenega uglaševalnika za prikazovanje radiodifuznih signalov;

(15)

„vgrajen“, kadar se nanaša na prikazovalnik, ki je del drugega izdelka kot funkcionalni sestavni del, pomeni elektronski prikazovalnik, ki ne more delovati neodvisno od izdelka in je od njega odvisen pri izvajanju svojih funkcij, tudi glede napajanja;

(16)

„medicinski prikazovalnik“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki ga zajema področje uporabe:

(a)

Direktive Sveta 93/42/EGS (10) o medicinskih pripomočkih ali

(b)

Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta (11) o medicinskih pripomočkih ali

(c)

Direktive Sveta 90/385/EGS (12) o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev ali

(d)

Direktive 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ali

(e)

Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta (14) o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih;

(17)

„monitor razreda 1“ pomeni monitor za ocenjevanje tehnične kakovosti slik na visoki ravni na ključnih točkah v postopku priprave ali radiodifuzije, kot so na primer posnetki slik, postprodukcija, prenos in shranjevanje;

(18)

„površina zaslona“ pomeni gledalno površino elektronskega prikazovalnika, ki se izračuna tako, da se največja širina gledalne slike pomnoži z največjo višino gledalne slike vzdolž površine zaslona (ravnega ali ukrivljenega);

(19)

„naglavna oprema za navidezno resničnost“ pomeni napravo, ki se nosi na glavi in prikazuje stereoskopske slike za vsako oko ter ima funkcije sledenja gibov glave, s čimer uporabniku omogoča poglobljeno izkušnjo navidezne resničnosti;

(20)

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so elektronski prikazovalniki razstavljeni ali se ponujajo v prodajo, najem ali najemni nakup.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji morajo zagotoviti, da:

(a)

se vsak elektronski prikazovalnik dobavi z natisnjeno nalepko v obliki in z informacijami iz Priloge III;

(b)

se parametri z informacijskega lista izdelka, kot je določeno v Prilogi V, vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih;

(c)

se na izrecno zahtevo prodajalca informacijski list izdelka da na voljo v tiskani obliki;

(d)

se vsebina tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI, vnese v zbirko podatkov o izdelkih;

(e)

vsak vizualni oglas za določen model elektronskega prikazovalnika, tudi na internetu, vsebuje razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki sta na voljo na nalepki v skladu s prilogama VII in VIII;

(f)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model elektronskega prikazovalnika, vključno z internetom, v katerem so opisani njegovi posebni tehnični parametri, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki sta na nalepki na voljo v skladu s Prilogo VII;

(g)

se elektronska nalepka v obliki in z informacijami, kot je določeno v Prilogi III, trgovcem da na voljo za vsak model elektronskega prikazovalnika;

(h)

se informacijski list elektronskega izdelka, kot je določen v Prilogi V, da na voljo trgovcem za vsak model elektronskega prikazovalnika;

(i)

se poleg točke (a) nalepka natisne na embalažo ali nanjo pritrdi.

2.   Razred energijske učinkovitosti se določi na podlagi indeksa energijske učinkovitosti, izračunanega v skladu s Prilogo II.

Člen 4

Obveznosti prodajalcev

Trgovci zagotovijo:

(a)

vsak elektronski prikazovalnik ima na prodajnem mestu, vključno s trgovinskimi sejmi, nalepko, ki jo zagotovijo dobavitelji v skladu s točko 1(a) člena 3, prikazano na sprednji strani aparata ali obešeno nanj ali nameščeno tako, da je jasno vidna in nedvoumno povezana z določenim modelom; če je elektronski prikazovalnik v stanju delovanja, kadar je strankam viden za prodajo, lahko tiskano nalepko v skladu s točko 1(g) člena 3 na zaslonu nadomesti elektronska;

(b)

če je elektronski prikazovalnik na prodajnem mestu prikazan brez katere koli enote zunaj embalaže, je nalepka, natisnjena na embalažo ali pritrjena nanjo, vidna;

(c)

pri prodaji na daljavo ali trženju po telefonu se nalepka in informacijski list izdelka navedeta v skladu s prilogama VII in VIII;

(d)

vsak vizualni oglas za določen model elektronskega prikazovalnika, tudi na internetu, vsebuje razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki sta na voljo na nalepki v skladu s Prilogo VII;

(e)

vsako tehnično promocijsko gradivo za posamezen model elektronskega prikazovalnika, vključno s tehničnim promocijskim gradivom na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII.

Člen 5

Obveznosti ponudnika storitev na internetnih platformah za gostovanje

Kadar ponudnik gostiteljskih storitev iz člena 14 Direktive 2000/31/ES omogoča prodajo elektronskih prikazovalnikov na svojem spletnem mestu, ponudnik storitev omogoči prikaz elektronske nalepke in elektronskega informacijskega lista izdelka, ki ju zagotovi trgovec, in sicer na prikazovalnem mehanizmu v skladu z določbami Priloge VIII, trgovca pa obvesti o obveznosti, da ju prikaže.

Člen 6

Merilne metode

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, kot jih določa Priloga IV.

Člen 7

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz odstavka 3 člena 8 Uredbe (EU) 2017/1369 uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge IX k tej uredbi.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in rezultate tega pregleda, če je ustrezno vključno z osnutkom predloga revizije, predstavi posvetovalnemu forumu najpozneje do 25. decembra 2022.

Pri pregledu se oceni zlasti:

(a)

ali sta ločeni kategorizaciji za SDR in HDR še vedno ustrezni oz. ali bi ju bilo treba uvesti;

(b)

dovoljena odstopanja pri preverjanju iz Priloge IX;

(c)

ali bi morali biti elektronski prikazovalniki vključeni na področje uporabe;

(d)

ustreznost ravnovesja med strogostjo za večje in manjše izdelke;

(e)

ali je mogoče razviti ustrezne načine obveščanja o porabi energije;

(f)

možnost uresničevanja vidikov krožnega gospodarstva.

Poleg tega Komisija pregleda nalepko, da jo prevrednoti, kadar so izpolnjene zahteve iz člena 11 Uredbe (EU) 2017/1369.

Člen 9

Razveljavitev

Delegirana uredba (EU) št. 1062/2010 se razveljavi s 1. marcem 2021.

Člen 10

Prehodni ukrepi

Od 25. decembra 2019 do 28. februarja 2021 se standardni podatki o izdelku, ki se zahtevajo na podlagi točke 1(b) člena 3 Delegirane uredbe (EU) št. 1062/2010, namesto v tiskani obliki, priloženi izdelku, lahko da na voljo prek zbirke podatkov o izdelkih. V navedenem primeru dobavitelj zagotovi, da se standardni podatki o izdelku na izrecno zahtevo trgovca, dajo na voljo v tiskani obliki.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021. Točka 1(a) člena 3 pa se uporablja od 1. novembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 198, 28.7.2017, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. septembra 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov (UL L 314, 30.11.2010, str. 64).

(3)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 642/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev (UL L 191, 23.7.2009, str. 42).

(6)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(7)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

(8)  Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), (UL L 197, 24.7.2012, str. 38).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (UL L 339, 18.12.2008, str. 45).

(10)  Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12.7.1993, str. 1).

(11)  Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1).

(12)  Direktiva Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L 189, 20.7.1990, str. 17).

(13)  Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L 331, 7.12.1998, str. 1).

(14)  Uredba (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (UL L 117, 5.5.2017, str. 176).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„indeks energijske učinkovitosti“ (EEI) pomeni indeksno število za relativno energijsko učinkovitost elektronskega prikazovalnika, kot je določeno v točki B Priloge II;

(2)

„visoko dinamično območje“ (HDR, High Dynamic Range) pomeni metodo za povečanje kontrastnega razmerja slike elektronskega prikazovalnika z uporabo metapodatkov, ustvarjenih med nastankom videomateriala in ki jih upravljalno vezje prikazovalnika razlaga, da prikaže kontrastno razmerje in barve, ki jih človeško oko dojame kot bolj realistične od tistih, ki jih dosegajo prikazovalniki, ki niso združljivi s HDR;

(3)

„kontrastno razmerje“ pomeni razliko med najvišjo svetlostjo in ravnjo črnine v sliki;

(4)

„svetilnost“ pomeni fotometrično merilo intenzitete svetilnosti na enoto površine svetlobe, ki potuje v določeni smeri, izraženo v kandelah na kvadratni meter (cd/m2). Za „subjektivno“ opredelitev svetilnosti elektronskega prikazovalnika se pogosto uporablja pojem svetlost;

(5)

„samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)“ pomeni samodejni mehanizem, ki, kadar je omogočen, uravnava svetlost elektronskega prikazovalnika glede na raven osvetljenosti okolice pred ekranom;

(6)

„privzeto“, kadar se nanaša na posebno funkcijo ali nastavitev, pomeni vrednost posebne tovarniško nastavljene in omogočene funkcije, kadar potrošnik prvič uporablja izdelek ali po ukazu „obnovitev tovarniško privzetih nastavitev“, če to izdelek dopušča;

(7)

„piksel (slikovna pika)“ pomeni območje najmanjšega elementa slike, ki se ga lahko razloči od sosednjih elementov;

(8)

„stanje delovanja“ ali „aktivni način“ pomeni stanje, v katerem je elektronski prikazovalnik priključen na vir napajanja, je bil aktiviran in izvaja eno ali več svojih funkcij prikazovalnika;

(9)

„obvezni meni“ pomeni posebni meni, ki se prikaže ob začetnem zagonu elektronskega prikazovalnika ali po obnovitvi tovarniških nastavitev in ki nudi sklop nastavitev prikazovalnika, ki jih je dobavitelj predhodno določil;

(10)

„običajna konfiguracija“ pomeni nastavitev prikazovalnika, ki jo končnemu uporabniku priporoča dobavitelj, na podlagi začetnega menija za nastavitev ali tovarniško nastavljenega načina elektronskega prikazovalnika za predvideno uporabo izdelka. Končnemu uporabniku mora omogočati optimalno kakovost v predvidenem okolju in za predvideno uporabo. Običajna konfiguracija je stanje, v katerem se merijo vrednosti za stanje izključenosti, omrežno stanje pripravljenosti in stanje delovanja;

(11)

„najsvetlejša konfiguracija v stanju delovanja“ pomeni konfiguracijo elektronskega prikazovalnika, ki jo prednastavi dobavitelj in zagotavlja sprejemljivo sliko pri najvišji izmerjeni svetilnosti;

(12)

„trgovinska konfiguracija“ pomeni konfiguracijo elektronskega prikazovalnika, posebej namenjeno za uporabo predstavitvi elektronskega prikazovalnika, na primer pri močni osvetljenosti (v maloprodaji), in ne vključuje samodejnega izklopa ob neaktivnosti uporabnika ali če ni zaznana njegova prisotnost;

(13)

„tipalo za zaznavanje prisotnosti v prostoru“ ali „tipalo za zaznavanje gibov“ ali „tipalo za zaznavanje zasedenosti prostora“ pomeni tipalo, ki spremlja premike v prostoru okrog izdelka ter se nanje odziva in čigar signal lahko sproži preklop v stanje delovanja. Nezaznavanje gibanja v predhodno določenem času se lahko uporabi za preklop v stanje pripravljenosti ali način omrežnega stanja pripravljenosti;

(14)

„stanje izključenosti“ pomeni stanje, v katerem je elektronski prikazovalnik priključen na električno omrežje in ne izvaja nobene funkcije: za stanje izključenosti se štejejo tudi:

(1)

stanja, ki zgolj prikazujejo stanje izključenosti;

(2)

stanja, ki omogočajo samo funkcije, namenjene zagotavljanju elektromagnetne združljivosti v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(15)

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem je elektronski prikazovalnik priključen na električno omrežje ali vir električne energije z enosmernim tokom in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz navedenega vira, izvaja pa le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas:

funkcijo ponovnega vklopa ali funkcijo ponovnega vklopa in samo prikaz omogočene funkcije ponovnega vklopa in/ali

prikaz informacij ali stanja;

(16)

„funkcija ponovnega vklopa“ pomeni funkcijo, ki prek daljinskega upravljalnika, vgrajenega tipala ali časovnika ali, za omrežne prikazovalnike v omrežnem stanju pripravljenosti, omrežja, omogoča preklop iz stanja pripravljenosti ali omrežnega stanja pripravljenosti v drug način, razen stanja izključenosti, ter dodatne funkcije;

(17)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(18)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(19)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon tabličnega računalnika, preklopnega tabličnega računalnika ali pametnega telefona;

(20)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in omogoča predstavitev informacij v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora;

(21)

„zunanji napajalnik (EPS)“ pomeni napravo, kot je opredeljena v Uredbi Komisije (EU) 2019/1782 (2);

(22)

„standardiziran zunanji napajalnik“ pomeni zunanji napajalnik, ki je zasnovan za oskrbo različnih naprav z električno energijo in ki je skladen s standardom, ki ga izda mednarodna organizacija za standardizacijo;

(23)

„hitroodzivna koda (QR)“ pomeni matrično črtno kodo, vključeno na energijsko nalepko modela izdelka s povezavo na informacije o modelu v javnem delu zbirke podatkov o izdelku;

(24)

„omrežje“ pomeni komunikacijsko infrastrukturo, sestavljeno iz povezav in arhitekture, ki vključuje fizične sestavne dele, organizacijska načela ter komunikacijske postopke in formate (protokole);

(25)

„omrežni vmesnik“ (ali „omrežna vrata“) pomeni ožičen ali brezžičen fizični vmesnik, ki omogoča omrežno povezavo, prek katerega se lahko funkcije elektronskega prikazovalnika aktivirajo na daljavo in prejmejo ali pošljejo podatki. Vmesniki za vhodne podatke, kot so video in zvočni signali, ki ne izvirajo iz omrežnega vira in uporabljajo omrežni naslov, se ne štejejo za omrežne vmesnike;

(26)

„omrežna razpoložljivost“ pomeni sposobnost elektronskega prikazovalnika, da aktivira funkcije, po tem ko je omrežni vmesnik zaznal na daljavo sproženo sprožilo;

(27)

„omrežni prikazovalnik“ pomeni elektronski prikazovalnik, ki se lahko priključi na omrežje prek enega od svojih omrežnih vmesnikov, če so omogočeni;

(28)

„omrežno stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem lahko elektronski prikazovalnik ponovno opravlja svojo funkcijo prek na daljavo sproženega sprožila z omrežnega vmesnika.


(1)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(2)  Uredba Komisije (EU) 2019/1782 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo zunanjih napajalnikov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 278/2009 (UL L 272, 25.10.2019, str. 95).


PRILOGA II

A.   Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti elektronskega prikazovalnika se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti za označevanje z energijskimi nalepkami (EEI nalepka ), kot je določeno v tabeli 1. Indeks EEI nalepka elektronskega prikazovalnika se določi v skladu z delom B te priloge.

Tabela 1

Razredi energijske učinkovitosti elektronskih prikazovalnikov

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEInalepka )

A

EEInalepka < 0,30

B

0,30 ≤ EEInalepka < 0,40

C

0,40 ≤ EEInalepka < 0,50

D

0,50 ≤ EEInalepka < 0,60

E

0,60 ≤ EEInalepka < 0,75

F

0,75 ≤ EEInalepka < 0,90

G

0,90 ≤ EEInalepka

B.   Indeks energijske učinkovitosti (EEI nalepka )

Indeks energijske učinkovitosti (EEI nalepka ) elektronskega prikazovalnika se izračuna po naslednji enačbi:

Formula

pri čemer:

A pomeni gledalno površino v dm2;

Pizmerjena je izmerjena moč v stanju delovanja v wattih pri običajni konfiguraciji in nastavljena, kot je navedeno v Tabeli 2;

korsvetilnost je korekcijski faktor, kot je naveden v tabeli 3.

Tabela 2

Meritev Pizmerjena

Raven dinamičnega območja

Pizmerjena

Standardno dinamično območje (SDR): PizmerjenaSDR

Zahtevana moč v wattih (W) v stanju delovanja, izmerjena pri prikazovanju standardiziranih preizkusnih zaporedij animiranih slik iz dinamičnih radiodifuznih vsebin. Kadar se dodelitve uporabljajo v skladu z delom C te priloge, bi jih bilo treba odšteti od Pizmerjena .

Visoko dinamično območje (HDR):

PizmerjenaHDR

Zahtevana moč v wattih (W) v stanju delovanja, izmerjena kot PizmerjenaSDR , vendar s funkcijo HDR, aktivirano z metapodatki v standardiziranih preizkusnih zaporedjih za HDR. Kadar se dodelitve uporabljajo v skladu z delom C te priloge, bi jih bilo treba odšteti od Pizmerjena .


Tabela 3

Vrednost korsvetilnost

Tip elektronskega prikazovalnika

vrednost korsvetilnost

Televizor

0,0

Monitor

0,0

Digitalni informacijski prikazovalnik

0,00062 *(lum-500)*A

Pri čemer je „lum“ najvišja bela svetilnost v cd/m2, najsvetlejše konfiguracije v stanju delovanja elektronskega prikazovalnika in je A površina zaslona v dm2 .

C.   Dodelitve in prilagoditve za izračun EEI nalepka

Vrednost Pizmerjena se lahko zniža za 10 % za elektronske prikazovalnike s samodejnim prilagajanjem svetlosti, če izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

samodejno prilagajanje svetlosti je omogočeno pri običajni konfiguraciji elektronskega prikazovalnika in se ohrani pri kateri koli drugi konfiguraciji standardnega dinamičnega območja, ki je na voljo končnemu uporabniku;

(b)

vrednost Pizmerjena se pri običajni konfiguraciji meri z onemogočenim samodejnim prilagajanjem svetlosti ali, če samodejnega prilagajanja svetlosti ni mogoče onemogočiti, v pogojih osvetljenosti okolice 100 luksov, merjenih pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti;

(c)

če se uporablja, je vrednost Pizmerjena z onemogočenim samodejnim prilagajanjem svetlosti enaka ali višja od moči v stanju delovanja, merjene z omogočenim samodejnim prilagajanjem svetlosti v pogojih osvetljenosti okolice 100 luksov, merjenih pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti;

(d)

pri omogočenem samodejnem prilagajanju svetlosti se mora izmerjena vrednosti moči v stanju delovanja zmanjšati za 20 % ali več, kadar se pogoji osvetljenosti okolice, merjene pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti, zmanjšajo s 100 luksov na 12 luksov;

(e)

kadar se spremenijo pogoji osvetljenosti okolice, merjeni pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti prikazovalnega zaslona, tipalo izpolnjuje vse naslednje lastnosti:

izmerjena svetilnost zaslona pri 60 luksih je med 65 % in 95 % svetilnosti zaslona, merjene pri 100 luksih,

izmerjena svetilnost zaslona pri 35 luksih je med 50 % in 80 % svetilnosti zaslona, izmerjene pri 100 luksih,

izmerjena svetilnost zaslona pri 12 luksih je med 35 % in 70 % svetilnosti zaslona, izmerjene pri 100 luksih.


PRILOGA III

Nalepka za elektronske prikazovalnike

1.   NALEPKA

Image 1

Na nalepki se za elektronske prikazovalnike navedejo naslednje informacije:

I.

koda QR;

II.

dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s točko B Priloge II, kadar se uporablja PizmerjenaSDR ;

VI.

poraba energije v stanju delovanja v kWh na 1 000 ur, zaokrožena na najbližje celo število, kadar se predvajajo vsebine SDR;

VII.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s točko B Priloge II, kadar se uporablja PizmerjenaHDR ;

VIII.

poraba energije v stanju delovanja v kWh na 1 000 ur, zaokrožena na najbližje celo število, kadar se predvajajo vsebine HDR;

IX.

vidna diagonala zaslona v centimetrih in palcih ter horizontalna in vertikalna ločljivost v pikslih;

X.

številka te uredbe „2019/2013“.

2.   OBLIKA NALEPKE

Image 2

Pri čemer velja:

(a)

Nalepka je široka najmanj 96 mm in visoka najmanj 192 mm. Če je natisnjena oznaka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami. Za elektronske prikazovalnike z velikostjo diagonale vidne površine, manjše od 127 cm (50 palcev), se nalepka lahko natisne pomanjšano, a najmanj v velikosti 60 % običajne; njena vsebina pa je sorazmerna z zgornjimi specifikacijami in koda QR je še vedno berljiva s splošno razpoložljivimi bralniki kod QR, kot je bralnik na pametnem telefonu.

(b)

Ozadje nalepke je 100 % belo.

(c)

Uporabljata se pisavi Verdana in Calibri.

(d)

Mere in specifikacije elementov na nalepki so takšne, kot so navedene na obliki nalepke.

(e)

Barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % cianova, 70 % škrlatna, 100 % rumena, 0 % črna.

(f)

Nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image 3

barve logotipa EU so:

ozadje: 100,80,0,0,

zvezdice: 0,0,100,0,

Image 4

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 5

koda QR je 100 % črne barve;

Image 6

ime dobavitelja je 100 % črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 7

identifikacijska oznaka modela je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 9 točk;

Image 8

lestvica A do G je naslednja:

črke na lestvici energijske učinkovitosti so 100 % bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so poravnane na osi 4,5 mm od leve stranice puščic,

barve puščic na lestvici A do G so naslednje:

Razred A: 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0;

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0,100,100,0;

Image 9

notranje razdelilne črte so debeline 0,5 točke in 100 % črne barve;

Image 10

črka razreda energijske učinkovitosti je 100 % bele barve, v pisavi Calibri krepko velikosti 33 točk. Puščica lestvice energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici A do G imata poravnani konici. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100 % črne barve;

Image 11

vrednost porabe energije v SDR je v pisavi Verdana krepko velikosti 28 točk; „kWh/1 000 h“ je v pisavi Verdana navadno velikosti 16 točk. Besedilo je poravnano sredinsko in 100 % črne barve;

Image 12

piktogram HDR in piktogram zaslona sta 100 % črne barve in se prikažeta kot je prikazano na obliki nalepke; besedila (številke in enote) so 100 % črne barve in kot sledi:

nad piktogramom HDR so črke energijskih razredov (A do G) poravnane sredinsko, črka zadevnega razreda energijske učinkovitosti je v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, druge črke pa v pisavi Verdana navadno velikosti 10 točk; pod piktogramom HDR je vrednost porabe energije v HDR poravnana sredinsko in v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk s „kWh/1 000 h“ v pisavi Verdana navadno velikosti 10 točk,

besedila piktograma naslova so v pisavi Verdana navadno velikosti 9 točk in postavljena kot na obliki nalepke,

Image 13

številka uredbe je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 6 točk.


PRILOGA IV

Merilne in računske metode

Zaradi zagotavljanja in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe, ki se uporabljajo, se meritve in izračuni opravijo v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode. Biti morajo v skladu z določbami iz te priloge.

Meritve in izračuni ustrezajo tehničnim opredelitvam, pogojem, enačbam in parametrom, določenim v tej prilogi. Elektronski prikazovalniki, ki lahko delujejo v načinih 2D in 3D, se preizkusijo med delovanjem v načinu 2D.

Elektronski prikazovalnik, ki je ločen na dve ali več fizično ločenih enot, vendar dan na trg v enotni embalaži, se za preverjanje skladnosti z zahtevami iz te priloge obravnava kot en sam elektronski prikazovalnik. Kadar je več elektronskih prikazovalnikov, ki se lahko dajo na trg ločeno, združenih v en sistem, se posamezni elektronski prikazovalniki štejejo kot posamični prikazovalniki.

1.   MERITVE ZAHTEVANE MOČI V STANJU DELOVANJA

Meritve zahtevane moči v stanju delovanja izpolnjujejo vse naslednje splošne pogoje:

(a)

meritve na elektronskih prikazovalnikih se opravijo pri običajni konfiguraciji;

(b)

meritve se izvajajo pri temperaturi okolice 23 °C +/– 5 °C;

(c)

meritve se izvajajo z uporabo preizkusnih zaporedij z dinamičnim video signalom za radiodifuzne vsebine, ki predstavlja tipične radiodifuzne vsebine za elektronske prikazovalnike v standardnem dinamičnem območju (SDR). Za meritev HDR se mora elektronski prikazovalnik samodejno in pravilno odzvati na metapodatke HDR v preizkusnem zaporedju. Meri se povprečna porabljena moč v 10 zaporednih minutah;

(d)

meritve se izvedejo po tem, ko je elektronski prikazovalnik najmanj eno uro v stanju izključenosti ali, če stanje izključenosti ni na voljo, v stanju omrežne pripravljenosti in takoj zatem najmanj eno uro v stanju delovanja, končajo pa se po največ treh urah v stanju delovanja. Med celotnim trajanjem stanja delovanja je na zaslonu ves čas prikazan ustrezni video signal. Pri elektronskih prikazovalnikih, za katere je znano, da se stabilizirajo v eni uri, so lahko ta obdobja krajša, če se lahko dokaže, da rezultat meritve odstopa za največ 2 % od rezultatov, ki bi bili sicer doseženi v navedenem času;

(e)

kadar je na voljo samodejno prilagajanje svetlosti, se to pri izvajanju meritev izključi. Če samodejnega prilagajanja svetlosti ni mogoče izključiti, se meritve izvedejo v pogojih osvetljenosti okolice 100 luksov, merjenih pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti.

2.   MERITVE NAJVIŠJE BELE SVETILNOSTI

Meritve najvišje bele svetilnosti se opravijo:

(a)

z merilnikom svetilnosti na tistem delu zaslona, na katerem je prikazana popolnoma (100-odstotno) bela slika, ki je del vzorca „celozaslonskega preizkusa“, ki ne presega vrednosti povprečne višine slike (APL), pri kateri se začne omejevati moč ali pojavi druga nepravilnost;

(b)

brez motenja točke, ki jo merilnik svetilnosti zaznava na elektronskem prikazovalniku, med preklapljanjem med običajno konfiguracijo in najsvetlejšo konfiguracijo v stanju delovanja.


PRILOGA V

Informacijski list izdelka

V skladu s točko 1(b) člena 3 dobavitelj v zbirko podatkov o izdelku vnese informacije, kot je določeno v Tabeli 4.

V priročniku o izdelku ali drugi literaturi, priloženi izdelku, je jasno navedena povezava do modela v zbirki podatkov o izdelkih kot človeško berljiv spletni naslov (URL) ali koda QR ali pa je navedena številka registracije izdelka.

Tabela 4

Informacije, vrstni red na informacijskem listu izdelka in njegova oblika

 

Informacije

Vrednost in natančnost

Enota

Opombe

1.

Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;

BESEDILO

 

 

2.

Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

BESEDILO

 

 

3.

Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj tega podatka ne vnese.

4.

Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)

X,X

W

Zaokroženo na prvo decimalno mesto za vrednosti moči pod 100 W in zaokroženo na prvo celo število za vrednosti moči nad 100 W

5.

Razred energijske učinkovitosti (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ali se ne uporablja.

 

Če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj tega podatka ne vnese. Vrednost je nastavljena na „se ne uporablja“, če HDR ni vključen.

6.

Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR)

X,X

W

Zaokroženo na prvo decimalno mesto za vrednosti moči pod 100 W in zaokroženo na prvo celo število za vrednosti moči nad 100 W (vrednost je nastavljena na 0 (nič), če velja „se ne uporablja“).

7.

Zahtevana moč v stanju izključenosti

X,X

W

 

8.

Zahtevana moč v stanju pripravljenosti

X,X

W

 

9.

Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti

X,X

W

 

10.

Kategorija elektronskega prikazovalnika

[televizor/monitor/informacijski prikazovalnik/drugo]

 

Izberite eno.

11.

Razmerje velikosti

X

:

Y

celo število

npr. 16:9, 21:9 itd.

12.

Ločljivost zaslona (v pikslih)

X

x

Y

piksli

Horizontalni in vertikalni piksli

13.

Diagonala zaslona

X,X

cm

V cm v skladu z mednarodnim sistemom enot (SI), zaokroženo na najbližje celo število.

14.

Diagonala zaslona

X

v palcih

Neobvezno, v palcih, zaokroženo na prvo celo število.

15.

Vidna površina zaslona

X,X

cm2

Zaokroženo na eno decimalno mesto

16.

Uporabljena tehnologija panelov

BESEDILO

 

Npr. LCD / LED LCD / QLED LCD / OLED / MicroLED / QDLED / SED / FED / EPD itd.

17.

Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)

[DA/NE]

 

Mora biti aktivirano kot privzeto (če se izbere DA).

18.

Tipalo za prepoznavanje govora

[DA/NE]

 

 

19.

Tipalo prisotnosti v prostoru

[DA/NE]

 

Mora biti aktivirano kot privzeto (če se izbere DA).

20.

Stopnja pogostosti osveževanja slike

X

Hz

 

21.

Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (do):

DD MM LLLL

datum

V skladu s točko 1 Priloge II E Uredbe Komisije (EU) 2019/2021 (1).

22.

Najmanjša zagotovljena razpoložljivost rezervnih delov (do):

DD MM LLLL

datum

V skladu s točko 5 Priloge II D Uredbe (EU) 2019/2021.

23.

Najmanjša zagotovljena razpoložljivost podpore za izdelek (do):

DD MM LLLL

datum

 

24.

Tip napajalnika:

notranji / zunanji / standardiziran zunanji

 

Izberite eno.

i

Zunanji standardizirani napajalnik (priložen v embalaži izdelka)

Standardno ime

BESEDILO

 

 

 

Vhodna napetost

X

V

 

Izhodna napetost

X

V

 

ii

Ustrezen zunanji standardiziran napajalnik (če ni priložen v embalaži izdelka)

Standardno ime

BESEDILO

 

Obvezno le, če EPS ni priložen v embalaži izdelka, sicer neobvezno.

 

 

Zahtevana izhodna napetost

X,X

V

Obvezno le, če EPS ni priložen v embalaži izdelka, sicer neobvezno.

 

 

Potrebna jakost toka

X,X

A

Obvezno le, če EPS ni priložen v embalaži izdelka, sicer neobvezno.

 

 

Potrebna frekvenca toka

X

Hz

Obvezno le, če EPS ni priložen v embalaži izdelka, sicer neobvezno.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2019/2021 z dne 1. oktobra 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo za elektronske prikazovalnike v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta in spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1275/2008 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 642/2009 (glej stran 241 tega Uradnega lista).


PRILOGA VI

Tehnična dokumentacija

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(d) vsebuje:

(1)

identifikacijske podatke (splošen opis modela):

(a)

znamko in identifikacijsko oznako modela;

(b)

ime dobavitelja, naslov, registrirano trgovsko ime;

(2)

sklice na uporabljene harmonizirane standarde, druge merilne standarde in specifikacije, uporabljene pri merjenju tehničnih parametrov in opravljenih izračunih;

(3)

posebna opozorila za sestavljanje, nameščanje in preizkušanje modela;

(4)

seznam vseh enakovrednih modelov, vključno z identifikatorji modela;

(5)

izmerjene tehnične parametre modela in izračune, opravljene z izmerjenimi parametri, kot so navedeni v tabeli 5:

Tabela 5

Izmerjeni tehnični parametri

 

 

Vrednost in natančnost

Enota

Opombe

 

Splošno

 

 

 

1.

Temperatura okolice

XX,XX

°C

 

2.

Preizkusna napetost

X

V

 

3.

Pogostost

X,X

Hz

 

4.

Celotno harmonično popačenje (THD) sistema za dobavo električne energije;

X

%

 

 

Za stanje delovanja

 

 

 

5.

Najvišja bela svetilnost najsvetlejše konfiguracije v stanju delovanja

X

cd/m2

 

6.

Najvišja bela svetilnost pri običajni konfiguraciji

X

cd/m2

 

7.

Razmerje najvišje bele svetilnosti (izračunano)

X,X

%

Vrednost iz vrstice 6 zgoraj, deljena z vrednostjo vrstice 5 zgoraj, pomnožena s 100

 

Za samodejno prilagajanje svetlosti:

 

 

 

8.

Trajanje stanja delovanja, preden elektronski prikazovalnik samodejno preklopi v stanje pripravljenosti ali izključenosti ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev glede porabe moči v stanju izključenosti in/ali pripravljenosti.

mm:ss

 

 

 

Za televizorje: Izmerjena vrednost časa, v katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, stanje izključenosti ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev glede porabe energije v stanju izključenosti in/ali stanju pripravljenosti po zadnjem posegu uporabnika;

mm:ss

 

 

 

Za televizorje, opremljene s tipalom za zaznavanje prisotnosti v prostoru: Izmerjena vrednost časa, v katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, stanje izključenosti ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev glede porabe energije v stanju izključenosti in/ali stanju pripravljenosti, ko ni zaznane prisotnosti;

mm:ss

 

 

 

Za elektronske prikazovalnike razen televizorjev in prikazovalnikov za radiodifuzijo: Izmerjena vrednost časa, v katerem elektronski prikazovalnik samodejno preide v stanje pripravljenosti, stanje izključenosti ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev glede porabe energije v stanju izključenosti in/ali stanju pripravljenosti, ko ni zaznanega posega;

mm:ss

 

 

 

Za samodejno prilagajanje svetlosti

 

 

Če je na voljo in privzeto aktivirano (v skladu s tabelo 4 v Prilogi V).

9.

Povprečna zahtevana moč elektronskega prikazovalnika v stanju delovanja pri osvetljenosti okolice, izmerjeni pri tipalu prikazovalnika za samodejno prilagajanje svetlosti, 100 in 12 luksov.

X,X

W

 

10

Odstotek zmanjšanja moči zaradi delovanja samodejnega prilagajanja svetlosti v pogojih osvetljenosti okolice med 100 in 12 luksi.

X,X

%

 

11

Najvišja bela svetilnost pri vsaki od naslednjih intenzivnosti osvetlitve okolice, izmerjenih pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti elektronskega prikazovalnika, 100 luksov, 60 luksov, 35 luksov in 12 luksov.

x

cd/m2

 

 

Izmerjena moč v stanju delovanja pri 100 luksih osvetljenosti okolice pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti

X,X

W

 

 

Izmerjena moč v stanju delovanja pri 12 luksih osvetljenosti okolice pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti

X,X

W

 

 

Izmerjena svetilnost zaslona pri 60 luksih osvetljenosti okolice pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti

X

cd/m2

 

 

Izmerjena svetilnost zaslona pri 35 luksih osvetljenosti okolice pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti

X

cd/m2

 

 

Izmerjena svetilnost zaslona pri 12 luksih osvetljenosti okolice pri tipalu za samodejno prilagajanje svetlosti

X

cd/m2

 

(6)

zahteve po dodatnih informacijah:

(a)

vhodna vtičnica za zvočne in video signale, uporabljene za preizkušanje;

(b)

informacije in dokumentacija o instrumentih, nastavitvi in tokokrogih, uporabljenih za električno preizkušanje;

(c)

vsi drugi preizkusni pogoji, ki niso opisani ali določeni v točki (b);

(d)

za stanje v načinu delovanja:

(i)

značilnosti dinamičnega video signala za tipične televizijske radiodifuzne vsebine; za dinamični video signal za radiodifuzne vsebine v načinu HDR morajo metapodatki HDR iz navedenega signala elektronski prikazovalnik samodejno vključiti v način HDR;

(ii)

zaporedje korakov za zagotavljanje stabilnih pogojev glede ravni zahtevane moči in

(iii)

nastavitve slike, uporabljene za meritev najsvetlejše bele svetilnosti, in preizkusni vzorec za video signal, uporabljen za meritev;

(e)

za stanji pripravljenosti in izključenosti:

(i)

uporabljeno merilno metodo;

(ii)

opis izbire ali programiranja načina, vključno z morebitnimi izboljšanimi funkcijami ponovnega vklopa in

(iii)

zaporedje dogodkov, ki so potrebni za dosego stanja, v katerem elektronski prikazovalnik samodejno spremeni način;

(f)

za elektronske prikazovalnike s posebnim vmesnikom za računalniški signal:

(i)

potrditev, da elektronsko prikazovalnik daje prednost protokolom za upravljanje porabe energije računalniških zaslonov, določene v točki 6.2.3 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 617/2013 (1). Vsako odstopanje od protokolov je treba sporočiti;

(g)

samo za omrežne elektronske prikazovalnike:

(i)

število in vrsta omrežnih vmesnikov in, razen za vmesnike za brezžično omrežje, njihov položaj v elektronskem prikazovalniku;

(ii)

ali se elektronski prikazovalnik šteje za prikazovalnik s funkcijo HiNA; če ni informacij, se šteje, da elektronski prikazovalnik ni HiNA prikazovalnik ali prikazovalnik s funkcijo HiNA in

(iii)

informacije, ali ima omrežni elektronski prikazovalnik funkcije, ki funkciji upravljanja porabe energije in/ali končnemu uporabniku omogočajo, da elektronski prikazovalnik v stanju omrežne pripravljenosti preklopi v stanje pripravljenosti ali stanje izključenosti ali drugo stanje, ki ne presega veljavnih zahtev glede moči v stanju izključenosti in/ali pripravljenosti, vključno po potrebi z dodelitvijo moči za razširjene funkcije ponovnega vklopa;

(h)

za vsak tip omrežnih vrat:

(i)

privzeto časovno obdobje (mm:ss), po katerem funkcija upravljanja porabe energije preklopi prikazovalnik v omrežno stanje pripravljenosti in

(ii)

sprožilo, ki se uporabi za ponovno vklop elektronskega prikazovalnika;

(7)

kadar so bile informacije, vključene v datoteko tehnične dokumentacije za določen model elektronskega prikazovalnika, pridobljene:

(a)

od modela, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba navesti, vendar ga proizvaja drug proizvajalec, ali

(b)

z izračunom na podlagi zasnove ali z ekstrapolacijo iz drugega modela istega ali drugega dobavitelja ali z obojim;

tehnična dokumentacija vključuje podrobnosti o tem izračunu, ocenah, ki jih je opravil dobavitelj za preverjanje točnosti tega izračuna, in izjavo o enakovrednosti modelov različnih dobaviteljev, če je ustrezno, in

(8)

kontaktne podatke osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja, če niso vključeni v tehnične informacije, naložene v zbirko podatkov, in ki se na zahtevo dajo na voljo organom za nadzor trga ali Komisiji za opravljanje nalog na podlagi te uredbe.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 617/2013 z dne 26. junija 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov (UL L 175, 27.6.2013, str. 13).


PRILOGA VII

Informacije, ki se navedejo v vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu, pri prodaji na daljavo in trženju po telefonu, razen prodaje na daljavo prek interneta

1.   

V vizualnih oglasih se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz člena 3(1)(e) in člena 4(d) energijski razred in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

2.   

V tehničnem promocijskem gradivu sta energijski razred in razpon razredov energijske učinkovitosti zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz člena 3(1)(f) in člena 4(e) na nalepki prikazana tako, kot je določeno v točki 4 te priloge.

3.   

Pri vsaki prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, se energijski razred in razpon razredov učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

4.   

Energijski razred in razpon razredov energijske učinkovitosti se prikažeta, kot je navedeno na sliki 1, s:

(a)

puščico, ki vsebuje črko energijskega razreda v 100 % beli barvi in pisavi Calibri krepko ter velikosti pisave, ki je vsaj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana;

(b)

barvo puščice, ki ustreza barvi energijskega razreda;

(c)

razponom razredov učinkovitosti, ki so na voljo, v 100 % črni barvi ter

(d)

zadostno velikostjo puščice, da je jasno vidna in berljiva. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, obroba te puščice in črke razreda energijske učinkovitosti pa je v 100 % črni barvi debeline 0,5 točke.

Če so vizualni oglasi, tehnično promocijsko gradivo ali prodaja na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, natisnjeni enobarvno, je lahko puščica na podlagi odstopanja v navedenih vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu ali pri prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, enobarvna.

Slika 1

Primer z obarvano/enobarvno levo/desno puščico z navedenim razponom energijskih razredov

Image 14

5.   

Pri prodaji na daljavo s trženjem po telefonu je treba stranko posebej obvestiti o energijskem razredu izdelka in razponu energijskih razredov, ki so na voljo na nalepki, ter o tem, da lahko stranka dostopa do nalepke in informacijskega lista o izdelku prek spletnega mesta zbirke podatkov o izdelkih ali z zahtevo po natisnjenem izvodu.

6.   

V vseh primerih iz točk 1 do 3 in 5 mora imeti stranka možnost, da na zahtevo pridobi tiskan izvod nalepke in informacijskega lista o izdelku.


PRILOGA VIII

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje na daljavo prek interneta

1.   

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(g), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2(a) Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

2.   

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza, kot je navedeno v sliki 2:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v 100 % beli barvi in pisavi Calibri krepko velikosti pisave, ki se ujema z velikostjo pisave za ceno;

(c)

razponom razredov učinkovitosti, ki so na voljo, v 100 % črni barvi ter

(d)

je v eni od naslednjih dveh oblik ter njena velikost omogoča jasno vidnost in berljivost puščice. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, obroba te puščice in črke razreda energijske učinkovitosti pa je v 100 % črni barvi.

Slika 2

Primer z obarvano levo/desno puščico z navedenim razponom energijskih razredov.

Image 15

3.   

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 2 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke iz Priloge III;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, v novem zavihku, na novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja in

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

4.   

Ustrezni informacijski list izdelka, ki ga v skladu s točko 1(h) člena 3 dajo na voljo dobavitelji, je prikazan na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Informacijski list izdelka mora biti dovolj velik, da je jasno viden in čitljiv. Informacijski list izdelka se lahko prikaže z uporabo gnezdnega prikaza ali s sklicevanjem na zbirko podatkov o izdelku, pri čemer se na povezavi, uporabljeni za dostop do informacijskega lista izdelka, jasno in berljivo navede „informacijski list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se informacijski list izdelka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene nadzora trga

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, določena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali informacijskem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Če je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, in sicer s ciljem doseganja ugodnejše ravni za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe organi držav članic uporabijo naslednji postopek:

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s točko 3 člena 3 Uredbe (EU) 2017/1369/ES (deklarirane vrednosti), in, kadar se uporabljajo, vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za dobavitelja niso ugodnejše od ustreznih vrednosti iz poročil o preizkusih;

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in informacijskem listu izdelka, za dobavitelja niso ugodnejše od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa za dobavitelja ni ugodnejši od razreda, določenega na podlagi deklariranih vrednosti, ter

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preizkušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preskušajo enoto modela, v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kot so opredeljena v tabeli 6.

(3)

Če rezultati iz točk 2(a) ali (b) niso doseženi, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preizkušanje. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v tabeli 6.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge IV.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih, določena v tabeli 6, in samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Druga dovoljena odstopanja, npr. tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode, se ne uporabljajo.

Tabela 6

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Parameter

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Zahtevana moč v stanju delovanja (Pizmerjena , v wattih)

Ugotovljena vrednost (*1) ne presega deklarirane za več kot 7 %.

Zahtevana moč v stanju izključenosti, stanju pripravljenosti in omrežnem stanju pripravljenosti v wattih, kot je ustrezno.

Ugotovljena vrednost (*1) deklarirane vrednosti ne presega za več kot 0,10 W, če je deklarirana vrednost 1,00 W ali manj, ali za več kot 10 %, če je deklarirana vrednost višja od 1,00 W.

Vidna diagonala zaslona v centimetrih (in palcih, če so deklarirani)

Ugotovljena vrednost (*1) ni nižja od deklarirane za več kot 1 cm ali 0,4 palca.

Vidna površina zaslona v dm2

Ugotovljena vrednost (*1) ni nižja od deklarirane za več kot 0,1 dm2.

Ločljivost zaslona v horizontalnih in vertikalnih pikslih

Ugotovljena vrednost (*1) ne odstopa od deklarirane vrednosti.


(*1)  Če so bile preizkušene tri dodatne enote, kot je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično sredino vrednosti, ugotovljenih za te tri dodatne enote.


Top