EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1855

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1855 z dne 5. novembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/776/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

C/2019/7842

OJ L 285, 6.11.2019, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; implicitno zavrnjeno 32021D0173

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1855/oj

6.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1855

z dne 5. novembra 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/776/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Verodostojna širitvena perspektiva in okrepljeno sodelovanje EU z Zahodnim Balkanom“ (2), sprejeto v skladu z Uredbo (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3), določa akcijski načrt, da bi se med drugim okrepilo sodelovanje na področju izobraževanja, mladine in športa, vključno z delom za zaščito kulturne dediščine Zahodnega Balkana, bojem proti nedovoljeni trgovini s predmeti kulturne dediščine ter spodbujanjem kulturne in ustvarjalne industrije, vključno s sodelovanjem v kulturnih in avdiovizualnih politikah.

(2)

Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bilo z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/776/EU (4) zaupano upravljanje programa Ustvarjalna Evropa. Zagotavljanje sredstev, da se omogoči sodelovanje v isti vrsti dejavnosti, kot so dejavnosti v okviru programov, ki jih že upravlja Agencija, je uspešen in učinkovit način za doseganje ciljnih skupin instrumentov mednarodnega sodelovanja. Takšne dejavnosti se še naprej financirajo z instrumenti mednarodnega sodelovanja, vendar so načini izvajanja enaki kot v programih, ki jih upravlja Agencija.

(3)

Agencija je pokazala učinkovit pristop k upravljanju programov Unije. Z leti je zgradila kompetence, znanja, spretnosti in zmogljivosti pri upravljanju programov, prenesenih nanjo.

(4)

V Skupnem sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave“ (5) je poudarjena vloga medosebnih stikov v javni in kulturni diplomaciji EU, izrecno pa so navedeni programi, ki jih upravlja EACEA.

(5)

Analize stroškov in koristi, ki so bile izvedene v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, so poudarile tako kvantitativne prihranke kot kvalitativne prednosti, ki jih prinaša prenos upravljanja financiranja, ki naj bi omogočilo sodelovanje v takšnih dejavnostih, na Agencijo. Poleg tega ta prenos nima finančnih posledic za upravni proračun Agencije.

(6)

Dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, so skladne z njenimi trenutnimi pristojnostmi in pooblastili. Predstavljajo nadaljevanje trenutnih dejavnosti in le širijo razpise tako, da bi omogočili sodelovanje ciljnih upravičencev instrumentov mednarodnega sodelovanja. Nasprotno bi bila interna ureditev moteča, saj matični generalni direktorati dejavnosti, predvidenih za prenos, niso nikoli upravljali interno in za to nimajo zmogljivosti.

(7)

Zato bi bilo treba na Agencijo prenesti odgovornost za izvajanje financiranja iz instrumentov mednarodnega sodelovanja za omogočanje sodelovanja pri istih dejavnostih v okviru programov, za katere je že odgovorna, in zato bi bilo treba Izvedbeni sklep 2013/776/EU ustrezno spremeniti.

(8)

V prvem pododstavku člena 3(1)(e) je določeno, da je Agencija odgovorna za izvajanje „ projektov na področju visokošolskega izobraževanja“ v okviru instrumentov zunanjega sodelovanja. Zaradi skladnosti z omogočanjem Agenciji, da upravlja udeležbo instrumentov mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ter s podporo kulturnemu in avdiovizualnemu sektorju, bi bilo treba to besedilo spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega izvedbenega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2013/776/EU se spremeni:

1.

V uvodni izjavi 10 se alinea:

„projektov na področju visokošolskega izobraževanja, ki se uvrščajo med instrumente zunanjega sodelovanja […]“

nadomesti z naslednjim:

„projektov na področju izobraževanja, avdiovizualnem področju, področju kulture, državljanstva in mladine, ki se uvrščajo med instrumente zunanjega sodelovanja […]“.

2.

V prvem pododstavku člena 3(1) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

projektov na področju izobraževanja, avdiovizualnem področju, področju kulture, državljanstva in mladine v okviru naslednjih instrumentov zunanjega sodelovanja:

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (*),

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sosedskega instrumenta (**),

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (***),

Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (****),

Uredbe Sveta o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (*****);

(*)  Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11)."

(**)  Uredba (EU) št. 232/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi evropskega instrumenta sosedstva (UL L 77, 15.3.2014, str. 27)."

(***)  Uredba (EU) št. 233/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja za obdobje 2014–2020 (UL L 77, 15.3.2014, str. 44)."

(****)  Uredba (EU) št. 234/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (UL L 77, 15.3.2014, str. 77)."

(*****)  Uredba Sveta (EU) 2015/322 z dne 2. marca 2015 o izvajanju 11. Evropskega razvojnega sklada (UL L 58, 3.3.2015, str. 1).“."

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(2)  COM(2018) 65 final.

(3)  Uredba (EU) št. 231/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) (UL L 77, 15.3.2014, str. 11).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo“ ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (UL L 343, 19.12.2013, str. 46).

(5)  JOIN(2016) 29 final.


PRILOGA

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Kvantitativna analiza

Del četrtega vmesnega vrednotenja Agencije je bila retrospektivna analiza obdobja vrednotenja, v kateri so se jasno pokazali realizirani prihranki stroškov zaradi prenosa na Agencijo.

Skupni dejanski stroški prenosa na izvajalsko agencijo (1) so znašali 146,0 milijona EUR v obdobju 2015–2017. Ti stroški so bili veliko nižji od ocenjenih stroškov scenarija z internim izvajanjem. V obdobju 2015–2017 so prihranki dejanskih stroškov zaradi razlike v stroških med scenarijem z izvajalsko agencijo in scenarijem internega izvajanja znašali 57,1 milijona EUR (oziroma 28,1 % ocenjenih stroškov scenarija internega izvajanja). Iz primerjave prvotno ocenjenih in dejanskih prihrankov zaradi prenosa nalog na EACEA je bilo razvidno, da so bili dejanski prihranki v obdobju 2015–2017 6,5 % višji od prvotnih ocen (57,1 milijona EUR v primerjavi s 53,6 milijona EUR). Kot je napovedala predhodna analiza stroškov in koristi, so bili prihranki scenarija z izvajalsko agencijo predvsem posledica višjega deleža zunanjega osebja (pogodbeni uslužbenci), ki predstavlja nižje stroške, zaposlenega v izvajalski agenciji, in manjšega skupnega števila osebja.

Kvalitativna analiza

Financiranje z instrumenti mednarodnega sodelovanja, da bi omogočili sodelovanje pri politikah na področju izobraževanja, mladine, kulture in avdiovizualnem področju, ima koristi od številnih pomembnih sinergij. S sprejetjem obstoječega okvira ukrepov in obstoječe infrastrukture načinov za doseganje ciljnih upravičencev se čim bolje uporabijo obstoječe dejavnosti, ki jih že upravlja Agencija. Prenos na Agencijo izkorišča prednosti že dolgo prisotnega strokovnega znanja, zlasti pa ekonomije obsega, ki ne bi bila na voljo v okviru rešitve z notranjim izvajanjem. Tudi če zanemarimo opisane znatne prihranke stroškov zaradi stroškov za osebje, njegove večje izkušnje na zadevnem področju instrumentom mednarodnega sodelovanja omogočajo doseganje operativnih ciljev na način, ki ne bi bil mogoč, če bi Komisija te dejavnosti izvajala interno.

POENOSTAVLJENA OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Odobritve za prevzem obveznosti za dejavnosti, ki jih upravlja Agencija (v 000 EUR)

2019

2020

Trenutno stanje

829 111

881 151

Instrumenti mednarodnega sodelovanja, ki prispevajo k politikam na področju mladine, kulture in avdiovizualnem področju

10 500

10 500

Skupaj

839 611

891 651

Odstotek

1,3 %

1,2 %

Osebje (število osebja) v Agenciji

2019

2020

Trenutno stanje (brez sprememb)

438

438

Zgornja meja upravnega proračuna Agencije (EU–28)

2019

2020

Trenutno stanje (brez sprememb)

48 574

47 549


(1)  Vključno s stroški koordinacije in spremljanja s strani Komisije ter stroški, ki se krijejo s prispevki EGP/EFTA, tretjih držav in Evropskega razvojnega sklada.


Top