EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1374

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1374 z dne 26. avgusta 2019 o ponovnem začetku preiskave na podlagi sodbe z dne 3. julija 2019, v zadevi C-644/17 Eurobolt, v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne

C/2019/6172

OJ L 223, 27.8.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1374/oj

27.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 223/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1374

z dne 26. avgusta 2019

o ponovnem začetku preiskave na podlagi sodbe z dne 3. julija 2019, v zadevi C-644/17 Eurobolt, v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 266 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), ter zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

(1)

Komisija je 9. novembra 2007 začela protidampinški postopek za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (2) v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) 384/96 (3) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba).

(2)

Svet je 31. januarja 2009 z Uredbo (ES) št. 91/2009 (4) uvedel dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: LRK).

(3)

Po uvedbi dokončne protidampinške dajatve je Komisija prejela dokaze o izogibanju tem ukrepom s pretovarjanjem prek Malezije.

(4)

Zato je Komisija 28. novembra 2010 z Uredbo (EU) št. 966/2010 (5) začela preiskavo glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009.

(5)

Svet je 26. julija 2011 z Uredbo (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 (v nadaljnjem besedilu: uredba proti izogibanju protidampinškim ukrepom) (6) razširil protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (ES) št. 91/2009, na nekatere pritrdilne elemente iz železa ali jekla, poslane iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne.

(6)

Komisija je 27. februarja 2016 razveljavila dokončno protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (ES) št. 91/2009, kakor je bila razširjena z Uredbo (EU) št. 723/2011 (7).

(7)

Vrhovno sodišče Nizozemske je 17. novembra 2017 zaprosilo za predhodno odločbo v okviru domačega sodnega spora, ki ga je začel nizozemski uvoznik pritrdilnih elementov iz Malezije, Eurobolt BV (v nadaljnjem besedilu: Eurobolt). Eurobolt je izpodbijal veljavnost ukrepov proti izogibanju, ker Komisija odboru ni poslala vseh pomembnih informacij najmanj 10 delovnih dni pred sestankom odbora, kakor je predpisano s takrat veljavnim členom 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (8).

(8)

V zvezi s tem je predložitveno sodišče vprašalo Sodišče, ali je Uredba (EU) št. 723/2011 neveljavna glede na člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009, saj pripombe kot relevantne informacije v smislu te določbe, ki jih je predložil Eurobolt v odgovor na ugotovitve Komisije, niso bile dane na voljo svetovalnemu odboru v skladu z navedenim členom vsaj 10 delovnih dni pred sestankom tega odbora (9).

(9)

Sodišče je v sodbi navedlo, da je Eurobolt predložil zadevne pripombe kot zainteresirana stran v povezavi s preiskavo, ki jo je začela Komisija v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009. Te pripombe so bile namenjene odzivu na začasne ugotovitve Komisije (10). Zato bi jih bilo treba šteti za relevantne informacije v smislu člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (11) z učinkom kršitve navedene določbe, v kolikor te pripombe niso bile sporočene državam članicam najmanj 10 delovnih dni pred sestankom Svetovalnega odbora (12).

(10)

Za Sodišče pomeni zahteva, da se svetovalnemu odboru predloži vse relevantne informacije najmanj 10 delovnih dni pred sestankom tega odbora, kot je določeno v členu 15(2) Uredbe (EU) št. 1225/20, bistveno postopkovno zahtevo, katere kršitev povzroči neveljavnost zadevnega akta (13).

(11)

Institucije Unije morajo v skladu s členom 266 PDEU sprejeti ustrezne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije.

(12)

Iz sodne prakse izhaja, da kadar Sodišče s sodbo razglasi uredbo o uvedbi protidampinških dajatev za nično ali neveljavno, ima institucija, ki je pozvana k sprejetju takih ukrepov za namen izvajanja izvršitve sodbe, možnost, da nadaljuje postopek, ki je podlaga za to uredbo, čeprav ta možnost ni izrecno določena v pravu, ki se uporablja (14).

(13)

Poleg tega ima zadevna institucija možnost, razen če celoten postopek zaradi ugotovljene nepravilnosti ni zakonit, da sprejme akt, s katerim nadomesti ničen akt ali akt, ki je bila razglašen za neveljaven, in ta postopek nadaljuje šele v fazi, v kateri je bila ta nepravilnost storjena (15). To pomeni zlasti, da v primeru, ko je za ničnega razglašen akt, ki zaključuje upravni postopek, razglasitev ničnosti ne vpliva nujno na pripravljalne akte, kot je začetek postopka proti izogibanju z Uredbo (EU) št. 966/2010.

(14)

V obravnavani zadevi je Sodišče Uredbo (EU) št. 723/2011 razglasilo za neveljavno, ker je bila sprejeta v nasprotju s postopkom posvetovanja iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009. Komisija ima možnost, da popravi vidike Uredbe (EU) št. 723/2011, zaradi katerih je bila razglašena za nično, in pusti nespremenjene tiste dele, na katere sodba Sodišča ni vplivala (16).

(15)

Komisija se je zato odločila, da ponovno začne preiskavo proti izogibanju, da bi odpravila nezakonitost, ki jo je ugotovilo Sodišče.

2.   PONOVNI ZAČETEK POSTOPKA

2.1.   Ponovni začetek preiskave

(16)

Glede na navedeno Komisija ponovno začenja preiskavo proti izogibanju v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, ki je privedla do sprejetja Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009.

(17)

Ponovni začetek je po obsegu omejen na izvršitev sodbe Sodišča v zadevi C-644/17, Eurobolt. V tej sodbi se nezakonitost, ki jo je ugotovilo Sodišče, nanaša na obveznosti, ki izhajajo iz postopka svetovalnega odbora iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009, kakršen je bil v zadevnem času. Navedeni postopek je bil medtem nadomeščen s postopkom odbora za pregled iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 (17) (18).

(18)

V zvezi s tem Komisija ugotavlja, da se akti Evropske unije sprejemajo v skladu s postopkovnimi pravili, ki veljajo ob njihovem sprejetju. Vendar se zaradi razveljavitve člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 v obliki, kot je veljala v času zadevne preiskave, postopek, kot je ta ponovni začetek preiskave proti izogibanju, ki se je začel v skladu s členom 13(3 Uredbe (ES) št. 1225/2009, lahko od razveljavitve člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009 v obliki, kot se je uporabljala v času sprejetja Uredbe (EU) št. 723/2011, zaključi le na podlagi postopka odbora, ki trenutno velja za uvedbo ukrepov proti izogibanju (19). V skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009, kakor je bila spremenjena in kodificirana v Uredbi (EU) 2016/1036 (20), je postopek, ki ga je treba upoštevati za namene ponovnega začetka, postopek iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(19)

Ker se v tej zadevi pripombe Eurobolta kot zainteresirane strani v preiskavi, ki jo je začela Komisija v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009, niso bile ustrezno sporočene svetovalnemu odboru, namerava Komisija navedene pripombe analizirati (kot tudi vse dodatne informacije, ki so jih predložile zainteresirane strani, kot je določeno v oddelku 2.2) in rezultat te analize upoštevati v predlogu, ki ga bo predložila Odboru.

(20)

Komisija se bo nato najpozneje 14 dni pred sestankom odbora z njim tudi posvetovala na podlagi postopka pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) št. 182/2011, kot je navedeno v členu 15(3) Uredbe (EU) 2016/1036. Namen tega je, da se vladam držav članic omogoči, da se seznanijo z vsemi relevantnimi informacijami v zvezi s temi pripombami, da bi lahko z notranjimi in zunanjimi posvetovanji določile stališča za zaščito svojih specifičnih interesov.

2.2.   Pisna stališča

(21)

Zainteresirane strani so pozvane, da v 20 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije predstavijo svoja stališča, predložijo informacije in podporna dokazila o zadevah, ki se nanašajo na ponovni začetek preiskave.

2.3.   Možnost zaslišanja s strani preiskovalnih služb Komisije

(22)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo, da jih zaslišijo preiskovalne službe Komisije. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj. Za zaslišanja o vprašanjih v zvezi s ponovnim začetkom preiskave je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije. Pozneje pa je treba zahtevek za zaslišanje vložiti v posebnih rokih, ki jih določi Komisija v korespondenci z zainteresiranimi stranmi.

2.4.   Navodila za predložitev pisnih stališč in korespondenco

(23)

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

(24)

Vse pisne pripombe in korespondenca, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo z „Limited“ (21).

(25)

Če zainteresirane strani predložijo informacije z oznako „Limited“, jim morajo v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (22) priložiti nezaupne povzetke in jih označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij. Če zainteresirana stran zaupnim informacijam ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in zahtevane kakovosti, takšne informacije morda ne bodo upoštevane.

(26)

Zainteresirane strani so pozvane, da prek spletne strani TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) (23) pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil. Če zainteresirane strani uporabijo elektronsko pošto ali spletno stran TRON.tdi, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletnem mestu Generalnega direktorata za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

E-naslov: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Nesodelovanje

(27)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 18 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

(28)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva.

(29)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 18 osnovne uredbe, je lahko izid za to zainteresirano stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

(30)

Če se odgovor ne predloži v računalniški obliki, se to ne šteje za nesodelovanje, če zainteresirana stran dokaže, da bi ji predložitev odgovora v zahtevani obliki povzročila nerazumno dodatno obremenitev ali nerazumne dodatne stroške. Zainteresirana stran mora o tem takoj obvestiti Komisijo.

2.6.   Pooblaščenec za zaslišanje

(31)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje je posrednik med zainteresiranimi stranmi in preiskovalnimi službami Komisije. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in zahtevke tretjih oseb za zaslišanje. Pooblaščenec za zaslišanje lahko s posamezno zainteresirano stranjo organizira zaslišanje in nastopi kot posrednik, da se v celoti upoštevajo njene pravice do obrambe.

(32)

Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje preuči razloge za zahtevke. Ta zaslišanja bi morala potekati le, če vprašanja še niso bila pravočasno urejena s službami Komisije.

(33)

Vsak zahtevek je treba predložiti pravočasno in hitro, da se ne ogrozi pravilno vodenje postopka. V ta namen bi morale zainteresirane strani zaprositi za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v najkrajšem možnem času po nastanku dogodka, ki upravičuje tako posredovanje. Kadar so zahtevki za zaslišanje predloženi po izteku ustreznih rokov, pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, vrsto vprašanj in vpliv, ki ga imajo ta vprašanja na pravico do obrambe, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

(34)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Obdelava osebnih podatkov

(35)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (24).

(36)

Obvestilo o varstvu podatkov, ki vse posameznike obvešča o obdelavi osebnih podatkov v okviru dejavnosti trgovinske zaščite Komisije, je na voljo na spletnem mestu GD za trgovino: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Navodila za carinske organe

(37)

Nacionalnim carinskim organom je naročeno, naj počakajo na objavo rezultata ponovnega začetka preiskave, preden sprejmejo odločitev o morebitnih zahtevkih za povračilo in odpust dajatev, ki jih zadeva ta uredba. Taka objava bi se morala običajno izvesti v devetih mesecih od datuma objave te uredbe.

2.9.   Razkritje

(38)

Zainteresirane strani bodo nato obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih naj bi se izvršila sodba, in bodo imele možnost predložiti pripombe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Komisija ponovno začenja preiskavo proti izogibanju v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla iz Malezije ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, ki je privedla do sprejetja Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009.

Člen 2

Nacionalni carinski organi počakajo na objavo rezultata ponovnega začetka preiskave, preden sprejmejo odločitev o morebitnih zahtevkih za povračilo in odpust dajatev, ki jih zadeva ta uredba.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL C 267, 9.11.2007, str. 31).

(3)  Uredba sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Zadnja konsolidirana različica osnovne uredbe je Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 21).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 29, 31.1.2009, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 966/2010 z dne 27. oktobra 2010 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Uredbo Sveta (ES) št. 91/2009 za uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa in jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa in jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne, in o registraciji takšnega uvoza (UL L 282, 28.10.2010, str. 29).

(6)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 723/2011 z dne 18. julija 2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Uredbo (ES) št. 91/2009 o uvozu nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne (UL L 194, 26.7.2011, str. 6).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/278 z dne 26. februarja 2016 o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla, poslanih iz Malezije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s poreklom iz Malezije ali ne (UL L 52, 27.2.2016, str. 24).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).

(9)  Sodba Sodišča z dne 3. julija 2019, zadeva C-644/17 Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, točka 33.

(10)  Prav tam, odstavek 40.

(11)  Prav tam, odstavek 42.

(12)  Prav tam, odstavek 43.

(13)  Prav tam, odstavek 51.

(14)  Sodba Sodišča z dne 15. marca 2018, zadeva C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, točka73; Glej tudi sodbo Sodišča z dne 19. junija 2019, zadeva C-612/16 P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, točka 43.

(15)  Prav tam, točka 74; glej tudi sodbo Sodišča z dne 19. junija 2019, zadeva C-612/16 P&J Clark International, EU:C:2019:508, točka 43.

(16)  Sodba z dne 3. oktobra 2000, zadeva C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques v Council, ECLI:EU:C:2000:531, točke 80–85.

(17)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(18)  V zvezi s tem glej Uredbo (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2014 o spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje določenih ukrepov (UL L 18, 21.1.2014, str. 1).

(19)  Sodba Sodišča z dne 15. marca 2018, zadeva C-256/16 Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, točke 44–55.

(20)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 21).

(21)  Dokument z oznako „Limited“se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 176, 30.6.2016, str. 21) in členom 6 Sporazuma STO o izvajanju člena VI GATT 1994 (Protidampinški sporazum). Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(22)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21

(23)  Za dostop do povezave TRON.tdi zainteresirane strani potrebujejo račun EU Login. Podrobna navodila za registracijo in uporabo povezave TRON.tdi so na voljo na https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top