EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0949

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/949 z dne 5. junija 2019 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3981)

C/2019/3981

OJ L 152, 11.6.2019, p. 74–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/949/oj

11.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/74


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/949

z dne 5. junija 2019

o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3981)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem in španskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 52 Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijska sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 mora Komisija opraviti potrebna preverjanja, državam članicam sporočiti rezultate teh preverjanj, upoštevati opažanja držav članic, začeti dvostranske razprave, da bi z zadevnimi državami članicami lahko dosegla dogovor, in slednjim uradno sporočiti svoje sklepne ugotovitve.

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati začetek spravnega postopka. Navedena možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročila, ki so bila izdana o izidu postopka.

(3)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 se lahko financirajo samo kmetijski odhodki, ki so nastali na način, ki ni kršil zakonodaje Unije.

(4)

Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje te zahteve in torej ne more biti financiran iz EKJS in EKSRP.

(5)

Navesti bi bilo treba zneske, ki se ne priznavajo za upravičene do financiranja iz EKJS in EKSRP. Navedeni zneski se ne nanašajo na odhodke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

Pri zneskih, ki se s tem sklepom izključijo iz financiranja Unije, bi se morala upoštevati tudi kakršna koli zmanjšanja ali začasne prekinitve v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1306/2013, saj so takšna zmanjšanja ali začasne prekinitve začasni in ne posegajo v odločitve, sprejete v skladu s členoma 51 ali 52 navedene uredbe.

(7)

Kar zadeva primere, ki jih zajema ta sklep, je Komisija v zbirnem poročilu (2) obvestila države članice o oceni zneskov, ki bodo izključeni zaradi neskladnosti z zakonodajo Unije.

(8)

Ta sklep ne vpliva na morebitne finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča Evropske unije v zadevah, ki so 1. aprila 2019 še nerešene –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Zneski, določeni v Prilogi in povezani z odhodki akreditiranih plačilnih agencij držav članic, prijavljenimi v okviru EKJS ali EKSRP, so izključeni iz financiranja Unije.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Madžarsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko in Slovaško republiko.

V Bruslju, 5. junija 2019

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Ares(2019)3170272.


PRILOGA

Sklep: 60

Proračunska postavka: 050452

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Razvoj podeželja EKUJS (2000–2006) – Izboljšanje konkurenčnosti

2011

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi C-670/17P

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

72 105 592,41

0,00

72 105 592,41

Proračunska postavka: 05070107

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Nevezane neposredne pomoči

2012

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

9 630 390,11

0,00

9 630 390,11

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe št. 73/2009

2012

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

1 576 620,23

0,00

1 576 620,23

 

Druge neposredne pomoči

2012

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

968 446,88

– 0,01

968 446,89

 

Nevezane neposredne pomoči

2013

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

9 594 884,58

0,00

9 594 884,58

 

Druga neposredna pomoč – členi 68–72 Uredbe št. 73/2009

2013

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

1 651 565,64

0,00

1 651 565,64

 

Druge neposredne pomoči

2013

Povračilo na podlagi sodbe v zadevi T-156/15

PAVŠAL

100,00 %

EUR

930 600,78

0,00

930 600,78

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

24 352 508,22

– 0,01

24 352 508,23

Proračunska postavka: 6701

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

AT

Certificiranje

2017

CEB/2018/001/AT

Napake v populaciji EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

 

 

 

 

 

Skupaj AT:

EUR

– 244 593,89

– 124,07

– 244 469,82

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BE

Nevezane neposredne pomoči

2017

Pomanjkljivosti pri upravnih pregledih glede zahtevane pomoči

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 12 999,05

0,00

– 12 999,05

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Pomanjkljivosti pri upravnih pregledih glede zahtevane pomoči

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 27 973,79

0,00

– 27 973,79

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Pomanjkljivosti pri pravilnem izračunu pomoči, vključno z upravnimi zmanjšanji in kaznimi

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 14 715,59

0,00

– 14 715,59

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Pomanjkljivosti pri pravilnem izračunu pomoči, vključno z upravnimi zmanjšanji in kaznimi

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 12 418,85

0,00

– 12 418,85

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Pomanjkljivosti pri izvajanju pregledov zadostne kakovosti na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 29 289,00

0,00

– 29 289,00

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Pomanjkljivosti pri izvajanju navzkrižnih preverjanj za ugotovitev upravičenosti prijavljene parcele

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 191,26

0,00

– 2 191,26

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Pomanjkljivosti pri izvajanju pregledov zadostne kakovosti na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 37 795,75

0,00

– 37 795,75

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Pomanjkljivosti pri izvajanju pregledov zadostne kakovosti na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 39 280,16

0,00

– 39 280,16

 

 

 

 

 

Skupaj BE:

EUR

– 176 663,45

0,00

– 176 663,45

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Promocijski ukrepi

2013

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 9 095,98

0,00

– 9 095,98

 

Promocijski ukrepi

2014

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 59 411,71

0,00

– 59 411,71

 

Promocijski ukrepi

2015

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 40 564,98

0,00

– 40 564,98

 

Promocijski ukrepi

2016

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 33 543,97

0,00

– 33 543,97

 

Promocijski ukrepi

2017

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 51 618,39

0,00

– 51 618,39

 

Promocijski ukrepi

2018

Konkurenčna izbira organov izvajanja

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 28 896,31

0,00

– 28 896,31

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 223 131,34

0,00

– 223 131,34

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Certificiranje

2014

Finančne napake, ki jih je odkril certifikacijski organ

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 044,54

– 623,96

– 1 420,58

 

Certificiranje

2015

Finančne napake, ki jih je odkril certifikacijski organ

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 49 706,62

0,00

– 49 706,62

 

Certificiranje

2016

Finančne napake, ki jih je odkril certifikacijski organ

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 164,69

– 143,01

– 7 021,68

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 58 915,85

– 766,97

– 58 148,88

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Potrditev obračunov – Finančna potrditev

2017

1 napaka iz preizkušanja podatkov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 54 828,84

0,00

– 54 828,84

 

Potrditev obračunov – Finančna potrditev

2017

2 napaki iz preizkušanja podatkov

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 45 558,72

0,00

– 45 558,72

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Izračun upravnih zmanjšanj za pozno vložitev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 204,40

0,00

– 204,40

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Izračun upravnih zmanjšanj za pozno vložitev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 370,28

0,00

– 370,28

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Izračun upravnih zmanjšanj za pozno vložitev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9,09

0,00

– 9,09

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na nekatere ukrepe iz operativnega programa 2015

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 321 760,21

0,00

– 321 760,21

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na nekatere ukrepe iz operativnega programa 2015

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 19 356,88

0,00

– 19 356,88

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2015

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na različne ukrepe iz operativnega programa 2014

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 308 998,78

0,00

– 308 998,78

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na različne ukrepe iz operativnega programa 2014

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 25 996,02

0,00

– 25 996,02

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na različne ukrepe iz operativnega programa 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 12 943,95

0,00

– 12 943,95

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Pomanjkljivosti pri dveh ključnih kontrolah, ki vplivajo na različne ukrepe iz operativnega programa 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 368 280,61

0,00

– 368 280,61

 

Druga neposredna pomoč – POSEI (2014+)

2017

Znane napake – populacija EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 14 613,06

0,00

– 14 613,06

 

Potrditev obračunov – Finančna potrditev

2016

Najverjetnejša napaka

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 71 516,80

– 0,23

– 71 516,57

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES01 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 269 821,58

0,00

– 269 821,58

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES03 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 98,45

0,00

– 98,45

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES04 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 14 818,73

0,00

– 14 818,73

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES07 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 368,84

0,00

– 1 368,84

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES07 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 530,89

0,00

– 2 530,89

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES08 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 579,72

0,00

– 1 579,72

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES10 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 29 651,25

0,00

– 29 651,25

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES13 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 10 261,27

0,00

– 10 261,27

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES13 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 291 953,22

0,00

– 291 953,22

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES14 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 430,01

0,00

– 430,01

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES14 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 57 303,49

0,00

– 57 303,49

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES16 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 10 206,61

0,00

– 10 206,61

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES17 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 29 177,46

0,00

– 29 177,46

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Neupravičeni stroški za okoljski ukrep ES17 – Operativni program 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 462 341,09

0,00

– 462 341,09

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Kakovost pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 25 491,94

0,00

– 25 491,94

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Kakovost pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 51 397,83

0,00

– 51 397,83

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Kakovost pregledov na kraju samem

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 062,37

0,00

– 3 062,37

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES02

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 389 305,22

0,00

– 389 305,22

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES03

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 93 315,18

0,00

– 93 315,18

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES04

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 13 113,20

0,00

– 13 113,20

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES06

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 340,58

0,00

– 1 340,58

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES07

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 453 708,92

0,00

– 453 708,92

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES08

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 123 869,40

0,00

– 123 869,40

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES09

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 112 568,54

0,00

– 112 568,54

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES10

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 259 027,07

0,00

– 259 027,07

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES11

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 87 011,45

0,00

– 87 011,45

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES12

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 781,25

0,00

– 8 781,25

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES13

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 30 805,25

0,00

– 30 805,25

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES14

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 8 098,76

0,00

– 8 098,76

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES15

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 135 664,65

0,00

– 135 664,65

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES16

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 43 253,37

0,00

– 43 253,37

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES17

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 254 178,60

0,00

– 254 178,60

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Shema za male kmete ES01

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 594 286,40

0,00

– 1 594 286,40

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 6 114 260,23

– 0,23

– 6 114 260,00

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Vino – Naložbe

2014

Pomanjkljivosti pri upravnem nadzoru – Neuporaba člena 19 Uredbe št. 555/2008

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 26 203,46

0,00

– 26 203,46

 

Vino – Naložbe

2015

Pomanjkljivosti pri upravnem nadzoru – Neuporaba člena 19 Uredbe št. 555/2008

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 53 953,04

0,00

– 53 953,04

 

Vino – Naložbe

2016

Pomanjkljivosti pri upravnem nadzoru – Neuporaba člena 19 Uredbe št. 555/2008

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 110 333,61

– 41 120,58

– 69 213,03

 

Vino – Naložbe

2017

Pomanjkljivosti pri upravnem nadzoru – Neuporaba člena 19 Uredbe št. 555/2008

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 234 535,04

0,00

– 234 535,04

 

Navzkrižna skladnost

2015

Neposredna plačila – leto zahtevka 2014 – Pomanjkljiv obseg pregledov predpisanih zahtev ravnanja 4

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 4 735 519,50

– 652 058,51

– 4 083 460,99

 

Navzkrižna skladnost

2016

Neposredna plačila – leto zahtevka 2015 – Pomanjkljiv obseg pregledov predpisanih zahtev ravnanja 4, nedoseganje ciljev dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 6 401 557,55

– 12 509,90

– 6 389 047,65

 

Navzkrižna skladnost

2017

Neposredna plačila – leto zahtevka 2016 – Pomanjkljiv obseg pregledov predpisanih zahtev ravnanja 4, nedoseganje ciljev dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev

PAVŠAL

2,00 %

EUR

– 6 130 471,10

0,00

– 6 130 471,10

 

Certificiranje

2015

Znana napaka pri preverjanju terjatev – Nepravilnost ali nepredložena dokumentacija

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 626,53

0,00

– 3 626,53

 

Certificiranje

2015

Napake pri preverjanju skladnosti terjatev

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 299 346,32

0,00

– 299 346,32

 

Mleko – Drugo

2016

Neupravičeni odhodki v okviru začasne izredne pomoči na podlagi Uredbe št. 1853/2015 za ukrepe za subvencioniranje stroškov posojil v živinorejskem sektorju

OCENJENI DELEŽ

3,49 %

EUR

– 42 266,97

– 22 568,21

– 19 698,76

 

Začasni in izredni podporni ukrepi

2016

Neupravičeni odhodki v okviru začasne izredne pomoči na podlagi Uredbe št. 1853/2015 za ukrepe za subvencioniranje stroškov posojil v živinorejskem sektorju

OCENJENI DELEŽ

3,49 %

EUR

– 33 608,98

– 13 573,20

– 20 035,78

 

Certificiranje

2016

Znane napake v EKJS ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 7 737,00

0,00

– 7 737,00

 

Certificiranje

2016

Najverjetnejša napaka EKJS za proračunsko leto 2016

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 2 427 577,79

– 1 268 772,69

– 1 158 805,10

 

Certificiranje

2016

Najverjetnejša napaka v EKJS ne-IAKS

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 8 808 247,56

– 1 834 453,27

– 6 973 794,29

 

Certificiranje

2016

Zamude pri plačilih in nepravilnosti

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 827 821,58

0,00

– 4 827 821,58

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 34 142 806,03

– 3 845 056,36

– 30 297 749,67

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

GR

Certificiranje

2016

Finančne napake, ki so posledica preverjanja skladnosti in preizkušanja podatkov za EKJS ne-IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 378 466,15

– 125 695,79

– 252 770,36

 

Certificiranje

2016

Znane napake v EKJS IAKS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 4 849,56

– 285,01

– 4 564,55

 

Certificiranje

2016

Najverjetnejša napaka v populaciji EKJS ne-IAKS

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 1 231 590,15

– 164 655,21

– 1 066 934,94

 

Certificiranje

2016

Najverjetnejša napaka v populaciji EKJS IAKS

Finančne napake, ki so posledica preizkušanja podatkov za populacijo EKJS IAKS in ki ne veljajo za „znane napake“, saj ne izpolnjujejo pogojev iz Smernice št. 2.

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 9 191 375,64

– 3 131 051,66

– 6 060 323,98

 

Prostovoljna vezana podpora

2016

Prostovoljna vezana podpora – ukrep 6 – leto zahtevka 2015

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 106 829,36

– 4 949,59

– 1 101 879,77

 

Prostovoljna vezana podpora

2017

Prostovoljna vezana podpora – ukrep 6 – leto zahtevka 2016

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 620 098,02

0,00

– 620 098,02

 

 

 

 

 

Skupaj GR:

EUR

– 12 533 208,88

– 3 426 637,26

– 9 106 571,62

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Certificiranje

2017

Finančne napake, ki jih je certifikacijski organ odkril pri EKJS med certifikacijsko revizijo za proračunsko leto 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 174 675,42

0,00

– 174 675,42

 

Finančna revizija – Presežek

2017

Prekoračitev zgornje meje

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 155 193,34

0,00

– 155 193,34

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 329 868,76

0,00

– 329 868,76

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

 

Nepravilnosti

2016

Malomarnost pri upravljanju dolga za nekatere nepravilnosti

ENKRATNA POMOČ

 

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

IT

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2015

Operativni program 2015 – Pomanjkljivost ključne kontrole „1.1 – Pregledi za določitev dostopa do zahtevane pomoči“ – Utemeljenost ocen in načrt pomoči

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 221 515,41

0,00

– 221 515,41

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2016

Operativni program 2015 – Pomanjkljivost ključne kontrole „1.1 – Pregledi za določitev dostopa do zahtevane pomoči“ – Utemeljenost ocen in načrt pomoči

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 354 973,50

0,00

– 354 973,50

 

Sadje in zelenjava – Operativni programi, vključno z umiki

2017

Operativni program 2016 – Pomanjkljivost ključne kontrole „1.1 – Pregledi za določitev dostopa do zahtevane pomoči“ – Utemeljenost ocen in načrt pomoči

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 572 955,52

0,00

– 572 955,52

 

Promocijski ukrepi

2011

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 224 182,53

0,00

– 224 182,53

 

Promocijski ukrepi

2012

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 759 468,11

0,00

– 759 468,11

 

Promocijski ukrepi

2013

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 1 271 140,33

0,00

– 1 271 140,33

 

Promocijski ukrepi

2014

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 1 503 826,13

0,00

– 1 503 826,13

 

Promocijski ukrepi

2015

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 1 515 488,76

0,00

– 1 515 488,76

 

Promocijski ukrepi

2016

Številne nepravilnosti, ki vplivajo na konkurenčne izbirne postopke

PAVŠAL

25,00 %

EUR

– 1 734 102,30

0,00

– 1 734 102,30

 

 

 

 

 

Skupaj IT:

EUR

– 8 157 652,59

0,00

– 8 157 652,59

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2017

CEB/2018/073/PL – napake v populaciji EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 671 437,45

0,00

– 671 437,45

 

Nevezane neposredne pomoči

2016

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za leto zahtevka 2015

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 113 458,68

0,00

– 2 113 458,68

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za leto zahtevka 2015

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 3 418,28

0,00

– 3 418,28

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za leto zahtevka 2015

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 642,19

0,00

– 642,19

 

Nevezane neposredne pomoči

2017

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za leto zahtevka 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 145 081,96

0,00

– 2 145 081,96

 

Nevezane neposredne pomoči

2018

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za leto zahtevka 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 2 027,32

0,00

– 2 027,32

 

Vračilo neposrednih pomoči v zvezi s finančno disciplino

2017

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za finančno disciplino

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 62 762,45

0,00

– 62 762,45

 

Vračilo neposrednih pomoči v zvezi s finančno disciplino

2018

Učinkovitost / odsotnost učinkovitih dejavnikov tveganja za finančno disciplino

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 61 383,50

0,00

– 61 383,50

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 5 060 211,83

0,00

– 5 060 211,83

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SK

Certificiranje

2016

CEB/2017/080/SK – Znana napaka pri EKJS

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 19 782,57

– 0,65

– 19 781,92

 

 

 

 

 

Skupaj SK:

EUR

– 19 782,57

– 0,65

– 19 781,92


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 67 061 095,42

– 7 272 585,54

– 59 788 509,88

HUF

– 560 597 219,00

0,00

– 560 597 219,00

Proračunska postavka: 6711

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

AT

Certificiranje

2017

CEB/2018/001/AT

Napake v populaciji EKSRP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 47,27

0,00

– 47,27

 

 

 

 

 

Skupaj AT:

EUR

– 47,27

0,00

– 47,27

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BE

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2015

U10: Kontrole meril za upravičenost – leto zahtevka 2015 – od 8.8.2015 do 31.12.2015

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 522,68

0,00

– 22 522,68

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2016

U10: Kontrole meril za upravičenost – leto zahtevka 2015 – od 8.8.2015 do 31.12.2015

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 6 053,91

0,00

– 6 053,91

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2018

U10: Kontrole meril za upravičenost – leto zahtevka 2017 – proračunsko leto 2018

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 200,25

0,00

– 200,25

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2016

U10: Kontrole meril za upravičenost – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 445,12

0,00

– 2 445,12

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2017

U10: Kontrole meril za upravičenost – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 862,56

0,00

– 862,56

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2018

U10-U11: Zadostna kakovost pregledov na kraju samem – leto zahtevka 2017 – proračunsko leto 2018

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 656 898,08

0,00

– 656 898,08

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2016

U10-U11: Zadostna kakovost pregledov na kraju samem – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 501 261,87

– 19 909,38

– 481 352,49

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2017

U10-U11: Zadostna kakovost pregledov na kraju samem – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 591 934,60

0,00

– 591 934,60

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2016

U11: Kontrole meril za upravičenost – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 19 091,54

0,00

– 19 091,54

 

Ukrepi EKSRP za razvoj podeželja v okviru IAKS

2017

U11: Kontrole meril za upravičenost – leti zahtevka 2015 in 2016 – proračunski leti 2016 in 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 1 981,00

0,00

– 1 981,00

 

 

 

 

 

Skupaj BE:

EUR

– 1 803 251,61

– 19 909,38

– 1 783 342,23

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

BG

Certificiranje

2015

Sklep o potrditvi obračunov EKSRP za zadnje leto izvajanja (16.10.2014 – 31.12.2015) v zvezi s programskim obdobjem 2007–2013 – Plačilna agencija BG01 – Državna sredstva za kmetijstvo – Ekstrapolirani popravek

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 4 884 875,78

– 105 195,63

– 4 779 680,15

 

Certificiranje

2016

Sklep o potrditvi obračunov EKSRP za zadnje leto izvajanja (16.10.2014 – 31.12.2015) v zvezi s programskim obdobjem 2007–2013 – Plačilna agencija BG01 – Državna sredstva za kmetijstvo – Ekstrapolirani popravek

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 8 519 759,96

0,00

– 8 519 759,96

 

 

 

 

 

Skupaj BG:

EUR

– 13 404 635,74

– 105 195,63

– 13 299 440,11

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

CZ

Razvoj podeželja EKSRP – Ukrepi s pavšalno podporo

2015

M313: Pomanjkljivost pri eni ključni kontroli – proračunsko leto 2015

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 158 095,58

0,00

– 158 095,58

 

 

 

 

 

Skupaj CZ:

EUR

– 158 095,58

0,00

– 158 095,58

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DE

Certificiranje

2016

Finančne napake, ki jih je odkril certifikacijski organ

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 48 037,60

– 34 606,25

– 13 431,35

 

 

 

 

 

Skupaj DE:

EUR

– 48 037,60

– 34 606,25

– 13 431,35

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

DK

Razvoj podeželja EKSRP – LEADER

2016

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah in odsotnost pomožnih kontrol – Nadaljevanje finančnega popravka 3455 revizije RD3/2015/016/DK

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 29 636,79

0,00

– 29 636,79

 

Razvoj podeželja EKSRP – LEADER

2016

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah in odsotnost pomožnih kontrol – Nadaljevanje finančnega popravka 3455 revizije RD3/2015/016/DK

PAVŠAL

10,00 %

EUR

– 18 068,66

0,00

– 18 068,66

 

Razvoj podeželja EKSRP – LEADER

2018

Pomanjkljivosti pri ključnih kontrolah in odsotnost pomožnih kontrol – Nadaljevanje finančnega popravka 3455 revizije RD3/2015/016/DK

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 26 643,18

0,00

– 26 643,18

 

 

 

 

 

Skupaj DK:

EUR

– 74 348,63

0,00

– 74 348,63

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

ES

Razvoj podeželja EKSRP – Znanje in inovacije

2017

Znane napake pri populaciji EKSRP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 401 981,04

0,00

– 401 981,04

 

Potrditev obračunov – Finančna potrditev

2016

Najverjetnejša napaka

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 28 886,62

0,00

– 28 886,62

 

Certificiranje

2017

Najverjetnejša napaka pri populaciji EKSRP

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 21 548,63

0,00

– 21 548,63

 

 

 

 

 

Skupaj ES:

EUR

– 452 416,29

0,00

– 452 416,29

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

FR

Certificiranje

2015

Zunaj vzorca odkrita znana napaka 5T ne-IAKS_32

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 516,32

0,00

– 3 516,32

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_107

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 22 243,89

0,00

– 22 243,89

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_111

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 11 776,80

0,00

– 11 776,80

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_114

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 9 277,33

0,00

– 9 277,33

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_117

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 2 595,00

– 51,90

– 2 543,10

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_125

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 110,00

0,00

– 3 110,00

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_96

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 5 667,02

0,00

– 5 667,02

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje ne-IAKS_97

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 110 670,00

0,00

– 110 670,00

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje IAKS_45

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 33,69

0,00

– 33,69

 

Certificiranje

2015

Znana napaka – Preverjanje IAKS_48

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 85,08

0,00

– 85,08

 

Certificiranje

2016

Ekstrapolirana napaka – 5. tromesečje proračunskega leta 2015 – Agencija za storitve in izplačila

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 10 386 236,30

– 4 267 954,16

– 6 118 282,14

 

Certificiranje

2015

Najverjetnejša napaka – 16.10.2014 – 15.10.2015

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 49 445 057,00

– 13 827 302,63

– 35 617 754,37

 

Certificiranje

2015

Napaka pri preverjanju skladnosti 3 o predplačilih

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 10 666,80

0,00

– 10 666,80

 

Certificiranje

2015

Napaka pri preverjanju skladnosti 21

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 60 000,00

0,00

– 60 000,00

 

Razvoj podeželja EKSRP – Tehnična pomoč (2007–2013)

2014

Projekti, za katere veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leto 2014

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 20 326,87

– 3,61

– 20 323,26

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2015

Projekti, za katere veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leti 2015 in 2016

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 162 511,43

0,00

– 162 511,43

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2016

Projekti, za katere veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leti 2015 in 2016

PAVŠAL

7,00 %

EUR

– 461 686,57

0,00

– 461 686,57

 

Razvoj podeželja EKSRP – Tehnična pomoč (2007–2013)

2014

Projekti, za katere ne veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leto 2014

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 35 958,05

– 6,38

– 35 951,67

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2015

Projekti, za katere ne veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leti 2015 in 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 143 907,17

0,00

– 143 907,17

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2016

Projekti, za katere ne veljajo predpisi o javnem naročanju – Tehnična podpora – leti 2015 in 2016

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 68 193,15

0,00

– 68 193,15

 

 

 

 

 

Skupaj FR:

EUR

– 60 963 518,47

– 18 095 318,68

– 42 868 199,79

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

HU

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2016

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 260,01

– 8,67

– 251,34

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2016

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 1 532 196,09

– 51 073,21

– 1 481 122,88

 

Razvoj podeželja EKSRP – Ukrepi s pavšalno podporo

2016

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 348 959,87

– 11 632,00

– 337 327,87

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2017

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 5 380,04

– 179,34

– 5 200,70

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Javni upravičenci

2017

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 7 499,04

– 249,97

– 7 249,07

 

Razvoj podeželja EKSRP – Ukrepi s pavšalno podporo

2017

Pomanjkljivosti ključne kontrole „preverjanje skladnosti postopkov javnega naročanja z ustreznimi pravili javnega naročanja“

PAVŠAL

3,00 %

EUR

– 682,47

– 22,75

– 659,72

 

Certificiranje

2017

Finančne napake, ki so bile za EKSRP odkrite med certificiranjem EKSRP za proračunsko leto 2017

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 3 291,78

0,00

– 3 291,78

 

 

 

 

 

Skupaj HU:

EUR

– 1 898 269,30

– 63 165,94

– 1 835 103,36

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PL

Certificiranje

2017

CEB/2018/073/PL – Napake v populaciji EKSRP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 51 877,48

0,00

– 51 877,48

 

 

 

 

 

Skupaj PL:

EUR

– 51 877,48

0,00

– 51 877,48

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

PT

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2015

Nepravilna ocena razumnosti stroškov

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 219 054,43

– 17 662,44

– 201 391,99

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2016

Nepravilna ocena razumnosti stroškov

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 88 055,91

– 5 225,71

– 82 830,20

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2017

Nepravilna ocena razumnosti stroškov

PAVŠAL

5,00 %

EUR

– 20 221,69

0,00

– 20 221,69

 

 

 

 

 

Skupaj PT:

EUR

– 327 332,03

– 22 888,15

– 304 443,88

Država članica

Ukrep

PL

Razlog

Vrsta

Popravek v %

Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

SK

Certificiranje

2016

CEB/2017/080/SK – Najverjetnejša napaka pri EKSRP

OCENJENI ZNESEK

 

EUR

– 4 112 948,58

0,00

– 4 112 948,58

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2015

Proračunsko leto 2015 – Enkratni popravek zaradi neupoštevanja meril za MSP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 739 799,46

0,00

– 739 799,46

 

Razvoj podeželja EKSRP – Naložbe – Zasebni upravičenci

2017

Proračunsko leto 2017 – Enkratni popravek zaradi neupoštevanja meril za MSP

ENKRATNA POMOČ

 

EUR

– 177 375,00

0,00

– 177 375,00

 

 

 

 

 

Skupaj SK:

EUR

– 5 030 123,04

0,00

– 5 030 123,04


Valuta

Znesek

Odbitki

Finančni vpliv

EUR

– 84 211 953,04

– 18 341 084,03

– 65 870 869,01


Top