EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0653

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/653 z dne 24. aprila 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2006 glede tarifnih kvot Unije za določene pripravljene ali konzervirane ribe

C/2019/2959

UL L 110, 25.4.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/653/oj

25.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 110/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/653

z dne 24. aprila 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 847/2006 glede tarifnih kvot Unije za določene pripravljene ali konzervirane ribe

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/324/ES z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (1), in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 847/2006 (2) sta bili z 2. junijem 2006 uvedeni letni tarifni kvoti za dajatev prost uvoz določenih pripravljenih ali konzerviranih rib.

(2)

Uredba (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da je treba po izstopu Združenega kraljestva iz Unije tarifne kvote, vključene na seznam koncesij in obveznosti Unije, priložen Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini 1994, porazdeliti med Unijo in Združeno kraljestvo na podlagi deleža EU-27 pri uporabi kvote, določenega v Prilogi k navedeni uredbi.

(3)

Zato je treba sprejeti ukrepe za izvajanje porazdelitve tarifnih kvot, določenih v delu C Priloge k Uredbi (EU) 2019/216. Zlasti bi bilo treba količine tarifnih kvot, določene v Uredbi (ES) št. 847/2006, nadomestiti z navedenimi količinami, ki izhajajo iz porazdelitve.

(4)

Datum začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216 bo verjetno dan v kvotnem obdobju, ki se je že začelo. Zato je treba določiti posebna pravila za izvajanje porazdelitve količin, ki niso bile dodeljene na navedeni dan za tarifne kvote, za katere se kvotno obdobje začne pred tem datumom in konča po tem datumu.

(5)

Da bi zagotovili pravno varnost in preglednost za gospodarske subjekte, bi morala Komisija objaviti količine, ki so na voljo po porazdelitvi navedenih tarifnih kvot, v dveh delovnih dneh od datuma začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216.

(6)

Člen 1(2) Uredbe (EU) 2019/216 se uporablja od dneva, ki sledi dnevu, ko se Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 (4) preneha uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem. Zato je primerno, da začne ta uredba veljati takoj in se uporablja od datuma, od katerega se uporablja člen 1(2) Uredbe (EU) 2019/216.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 847/2006 se spremeni:

(1)

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Letna tarifna kvota 754 ton z oprostitvijo carine se odpre za uvoz v Unijo pripravljene ali konzervirane sardele, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor, razen cele ali v kosih, ki se uvršča pod oznako KN 1604 20 50.“;

(2)

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

123 ton iz tarifne kvote v višini 754 ton iz člena 1(2) se uporablja pod zaporedno številko 09.0706 za uvoz s poreklom iz Tajske, preostali del kvote, torej 631 ton, pa pod zaporedno številko 09.0707 za uvoz s poreklom iz vseh držav.“.

Člen 2

1.   Z odstopanjem od člena 1 se, kadar se za tarifno kvoto kvotno obdobje začne pred datumom začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216 in konča po tem datumu, porazdelitev zadevne tarifne kvote izvede z uporabo odstotka EU-27, na osnovi sestavljeni iz količine navedene tarifne kvote, na voljo po zadnji dodelitvi.

2.   V dveh delovnih dneh od datuma začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216 Komisija ustrezno objavi na spletu količine, ki so na ta datum na voljo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka uporabe člena 1(2) Uredbe (EU) 2019/216.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 120, 5.5.2006, str. 17.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 847/2006 z dne 8. junija 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene pripravljene ali konzervirane ribe (UL L 156, 9.6.2006, str. 8).

(3)  Uredba (EU) 2019/216 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. januarja 2019 o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (UL L 38, 8.2.2019, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).


Top