EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0634

Sklep Sveta (EU) 2019/634 z dne 9. aprila 2019 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

ST/7195/2019/INIT

UL L 109, 24.4.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/634/oj

24.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/1


SKLEP SVETA (EU) 2019/634

z dne 9. aprila 2019

o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti točk (b) in (d) člena 77(2) ter točke (c) člena 79(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 54(4) Uredbe (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta (1), Unija v primerih, ko je predvideno, da bodo evropske skupine mejne in obalne straže napotene v tretjo državo zaradi izvajanja ukrepov, pri katerih bodo člani skupin imeli izvršilna pooblastila, ali kadar izvajanje drugih ukrepov v tretji državi zahteva takšno pooblastilo, z zadevno tretjo državo sklene sporazum o statusu. Ta sporazum o statusu bi moral zajeti vse vidike, potrebne za izvajanje teh ukrepov.

(2)

Svet je 16. oktobra 2017 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Bosno in Hercegovino za sporazum o statusu glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Končala so se uspešno zaključila januarja 2019 s parafiranjem Sporazuma.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (2) ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (3) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja. Ker ta sklep nadgrajuje schengenski pravni red, se Danska v skladu s členom 4 navedenega protokola v šestih mesecih od dne, ko Svet sprejme ta sklep, odloči, ali ga bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(7)

Zato bi bilo treba Sporazum podpisati in odobriti priloženo skupno izjavo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (4).

Člen 2

Skupna zjava, priložena temu sklepu, se odobri v imenu Unije.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 9. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(3)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(4)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o sklenitvi Sporazuma.


PRILOGA

SKUPNA IZJAVA GLEDE ISLANDIJE, NORVEŠKE, ŠVICE IN LIHTENŠTAJNA

Pogodbenici Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini sta seznanjeni s tesnimi odnosi med Evropsko unijo ter Norveško, Islandijo, Švico in Lihtenštajnom, zlasti na podlagi sporazumov z dne 18. maja 1999 in 26. oktobra 2004 o pridružitvi navedenih držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

V takih okoliščinah je zaželeno, da organi Norveške, Islandije, Švice in Lihtenštajna na eni strani ter organi Bosne in Hercegovine na drugi brez odlašanja sklenejo dvostranske sporazume o ukrepih, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini, in sicer z določbami, ki so podobne določbam Sporazuma o statusu med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini.


Top