EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0620

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/620 z dne 17. aprila 2019 o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca

C/2019/2842

OJ L 108, 23.4.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/620/oj

23.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/620

z dne 17. aprila 2019

o odobritvi začasnega odstopanja od pravil o preferencialnem poreklu iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 Zelenortskim otokom za pripravljene ali konzervirane filete skuše in pripravljene ali konzervirane filete fregatnega trupca ali trupca

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) in zlasti členov 64(6) ter 66(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zelenortski otoki so država, ki uživa ugodnosti splošne sheme preferencialov (v nadaljnjem besedilu: GSP) iz Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 439/2011 (3) je bilo Zelenortskim otokom odobreno odstopanje od Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (4) glede opredelitve pojma „izdelek s poreklom“, ki se uporablja za GSP. Odstopanje se je nanašalo na letno količino 2 500 ton pripravljenih ali konzerviranih filetov skuše in 875 ton pripravljenih ali konzerviranih filetov fregatnega trupca ali trupca. Na podlagi odstopanja in v okviru navedenih količin so se navedeni izdelki, če so bili proizvedeni na Zelenortskih otokih, šteli kot izdelki s poreklom z Zelenortskih otokov, tudi če so bili proizvedeni iz rib brez porekla. Odstopanje je bilo trikrat podaljšano in je prenehalo veljati 31. decembra 2018 (5).

(2)

Zelenortski otoki so z dopisom z dne 22. oktobra 2018 predložili zahtevo za podaljšanje navedenega odstopanja za enake letne količine in za obdobje do začetka veljavnosti novega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: SGP) med Unijo in Zahodno Afriko, ki je bil parafiran 30. junija 2014. SGP bo na podlagi pravil o kumulaciji ribiški predelovalni industriji Zelenortskih otokov omogočal izpolnjevanje pravil o preferencialnem poreklu z uporabo rib s poreklom iz drugih zahodnoafriških držav.

(3)

Od leta 2008 so skupne letne količine, ki so bile na podlagi odstopanja odobrene Zelenortskim otokom, znatno pripomogle k izboljšanju položaja zelenortskega ribiškega predelovalnega sektorja. Te količine so prav tako nekoliko pripomogle k ponovni oživitvi zelenortske flote malih ribiških plovil, ki je bistvenega pomena za to državo.

(4)

Utemeljitev zahteve dokazuje, da bi odsotnost odstopanja bistveno vplivala na sposobnost ribiške predelovalne industrije Zelenortskih otokov za nadaljnji izvoz v Unijo v okviru GSP, kar bi lahko preprečilo nadaljnji razvoj zelenortske flote malih plovil za pelagični ribolov.

(5)

Potreben je dodaten čas za konsolidacijo rezultatov, ki so jih Zelenortski otoki že dosegli pri prizadevanju za oživitev domače ribolovne flote. Odstopanje bi moralo Zelenortskim otokom omogočiti dovolj časa za pripravo na uskladitev s pravili o pridobitvi preferencialnega porekla.

(6)

Ob upoštevanju začasne narave odstopanj, odobrenih glede opredelitve pojma „izdelek s poreklom“, bi bilo treba odstopanje odobriti za obdobje dveh let ali do začetka veljavnosti SGP med Unijo in Zahodno Afriko, in sicer za letno količino 2 500 ton pripravljenih ali konzerviranih filetov skuše in 875 ton pripravljenih ali konzerviranih filetov fregatnega trupca ali trupca. Vendar pa bi moralo odstopanje prenehati veljati na dan pred datumom začetka veljavnosti SGP z Zahodno Afriko, če bo ta nastopil pred 31. decembrom 2020.

(7)

Količine iz Priloge k tej uredbi bi se morale upravljati v skladu s členi 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (6), ki urejajo upravljanje tarifnih kvot.

(8)

Odstopanje bi bilo treba odobriti pod pogojem, da carinski organi Zelenortskih otokov sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov izvoza izdelkov, za katere velja odstopanje, in da Komisiji pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila izdana potrdila o poreklu obrazec A v skladu s to uredbo, ter zaporedne številke teh potrdil. Če bi se sistem registriranih izvoznikov v skladu s členom 79 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 na Zelenortskih otokih začel uporabljati v letu 2019, bi moralo isto pravilo veljati tudi za navedbe o poreklu, ki jih sestavijo registrirani izvozniki.

(9)

Ukrepi iz te uredbe bi morali začeti veljati dan po njeni objavi, da bi se upošteval položaj Zelenortskih otokov in da bi se tej državi nemudoma omogočila uporaba odstopanja.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 41(b) in člena 45 Delegirane uredbe komisije (EU) 2015/2446 (7) se pripravljeni ali konzervirani fileti skuše in pripravljeni ali konzervirani fileti fregatnega trupca ali trupca z oznako KN 1604 15 11, ex 1604 19 97 in 1604 20 90, proizvedeni na Zelenortskih otokih iz rib brez porekla, obravnavajo kot s poreklom z Zelenortskih otokov v skladu s členi 2, 3 in 4 te uredbe.

Člen 2

1.   Odstopanje se uporablja za izdelke, ki so bili izvoženi z Zelenortskih otokov ter prijavljeni za sprostitev v prosti promet v Uniji, in sicer v obdobju od 1. januarja 2019 do:

(a)

31. decembra 2020 ali

(b)

dneva pred datumom začetka veljavnosti Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Unijo in Zahodno Afriko, ki je bil parafiran 30. junija 2014, če začne navedeni sporazum veljati 31. decembra 2020 ali prej.

2.   Odstopanje se za izdelke uporablja do letne količine, navedene v Prilogi.

3.   Odstopanje se uporablja pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz člena 43 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446.

Člen 3

Količine iz Priloge k tej uredbi se upravljajo v skladu s členi 49 do 54 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki urejajo upravljanje tarifnih kvot.

Člen 4

Odstopanje se odobri pod naslednjimi pogoji:

1.

Carinski organi Zelenortskih otokov sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje količinskih pregledov izvoza izdelkov iz člena 1.

2.

V polje 4 potrdila o poreklu obrazec A, ki ga v skladu s to uredbo izdajo pristojni organi Zelenortskih otokov, se vpiše naslednja navedba: „Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) xxx/2019“. Če se v letu 2019 za Zelenortske otoke začne uporabljati sistem registriranih izvoznikov, se ta navedba vključi v navedbe o poreklu, ki jih sestavijo registrirani izvozniki.

3.

Pristojni organi Zelenortskih otokov vsako četrtletje Komisiji pošljejo izjavo o količinah, za katere so bila v skladu s to uredbo sestavljena ali izdana potrdila o poreklu in/ali navedbe o poreklu, in zaporedne številke teh dokazil.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303, 31.10.2012, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 439/2011 z dne 6. maja 2011 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma „izdelek s poreklom“, ki se uporablja za splošno shemo tarifnih preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Zelenortskih otokov glede izvoza nekaterih ribiških proizvodov v Evropsko unijo (UL L 119, 7.5.2011, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/968 z dne 8. junija 2017 (UL L 146, 9.6.2017, str. 13).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

 

Opis blaga

Obdobja

Letna količina (v tonah neto teže)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 97

 

Pripravljeni ali konzervirani fileti skuše (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

1.1.2019 do datuma, ki se določi v skladu s členom 2(1)

2 500 ton

09.1648

ex 1604 19 97

1604 20 90

 

Pripravljeni ali konzervirani fileti fregatnega trupca ali trupca (Auxis thazard, Auxis rochei)

1.1.2019 do datuma, ki se določi v skladu s členom 2(1)

875 ton


Top