EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0524

Sklep Sveta (EU) 2019/524 z dne 21. marca 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora

ST/7340/2019/INIT

OJ L 86, 28.3.2019, p. 66–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/524/oj

28.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/66


SKLEP SVETA (EU) 2019/524

z dne 21. marca 2019

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 navedene pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212(1) v povezavi s členom 218(9) navedene pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil podpisan v Tokiu 17. julija 2018 in se začasno uporablja od 1. februarja 2019.

(2)

Sporazum ustanavlja Skupni odbor za usklajevanje celotnega partnerstva, ki temelji na Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor), in določa, da Skupni odbor sprejme svoj poslovnik (v nadaljnjem besedilu: poslovnik).

(3)

Poslovnik bi bilo treba sprejeti čim prej, da se zagotovi učinkovito izvajanje Sporazuma.

(4)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, saj bo poslovnik določil delovanje Skupnega odbora, odgovornega za upravljanje Sporazuma in zagotavljanje njegovega pravilnega izvajanja.

(5)

Stališče Unije v Skupnem odboru bi moralo zato biti, da podpre sprejetje priloženega osnutka sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na prvi seji Skupnega odbora, ustanovljenega na podlagi člena 42 Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora, je, da se podpre, da Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, kakor je določen v osnutku sklepa Skupnega odbora, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 21. marca 2019

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  UL L 216, 24.8.2018, str. 4.


SKLEP št. 1/2019 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM O STRATEŠKEM PARTNERSTVU MED EU IN JAPONSKO

z dne …

o sprejetju poslovnika

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 42 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Deli Sporazuma se uporabljajo od 1. februarja 2019 do začetka veljavnosti Sporazuma.

(2)

Skupni odbor bi bilo treba ustanoviti čim prej, da se zagotovi učinkovita uporaba do začetka veljavnosti Sporazuma.

(3)

V skladu s členom 42(5) Sporazuma Skupni odbor sprejme svoj poslovnik –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

1.

Sprejme se poslovnik Skupnega odbora iz Priloge.

2.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Podpisano v …,

Za Skupni odbor

Sopredsednika


(1)  UL EU L xxx, xx.xx.xxxx, str. x.

Priloga k Sklepu št. 1/2019

Sporazum o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani

Poslovnik Skupnega odbora

Člen 1

Naloge in sestava

1.   Skupni odbor izvaja naloge iz člena 42 Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami (v nadaljnjem besedilu: pogodbenica Unija) na eni strani ter Japonsko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

2.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic.

Člen 2

Predsednik

Skupnemu odboru sopredsedujeta predstavnika pogodbenice Unije na eni strani in Japonske na drugi strani. V nadaljnjem besedilu se „pogodbenici“ nanaša na obe pogodbenici, „pogodbenica“ pa na vsako pogodbenico posebej.

Člen 3

Seje

1.   Skupni odbor se običajno sestane enkrat letno, izmenično v Tokiu in Bruslju na datum, ki je dogovorjen s soglasjem. Sestane se lahko tudi s soglasjem na zahtevo katere koli od pogodbenic.

2.   Skupni odbor se običajno sestane na ravni visokih uradnikov, razen če se pogodbenici dogovorita drugače.

Člen 4

Javnost

Če pogodbenici ne določita drugače, seje Skupnega odbora niso javne.

Člen 5

Sekretarja

Predstavnik Evropske službe za zunanje delovanje in predstavnik ministrstva za zunanje zadeve Japonske bosta delovala skupno kot sekretarja Skupnega odbora. Vsa sporočila, ki jih sopredsednika Skupnega odbora prejmeta in pošljeta, se posredujejo sekretarjema.

Člen 6

Udeleženci

1.   Sekretarja pred vsako sejo obvestita sopredsednika o predvideni sestavi delegacije vsake pogodbenice.

2.   Po potrebi in s soglasjem so lahko na seje Skupnega odbora povabljeni strokovnjaki ali predstavniki ustreznih teles kot opazovalci ali z namenom, da zagotovijo informacije o določeni zadevi.

Člen 7

Dnevni redi sej

1.   Sopredsednika pripravita začasni dnevni red vsake seje.

2.   Začasni dnevni red se določi najpozneje petnajst dni pred začetkom seje.

3.   Skupni odbor na začetku vsake seje sprejme končni dnevni red. Na dnevni red se lahko uvrstijo točke, ki niso na začasnem dnevnem redu, če se pogodbenici tako odločita.

4.   Sopredsednika se lahko po potrebi odločita, da se roki iz odstavka 2 skrajšajo.

Člen 8

Zapisnik

1.   Sekretarja skupno pripravita zapisnik vsake seje, kakor hitro je mogoče, vendar najpozneje v dveh mesecih po koncu vsake seje, razen če se s soglasjem odloči drugače. Osnutek zapisnika praviloma vključuje končni dnevni red in povzetek razprav pod vsako točko dnevnega reda.

2.   Pogodbenici osnutek zapisnika pisno potrdita, kakor hitro je mogoče, vendar najpozneje v dveh mesecih po koncu vsake seje, razen če se s soglasjem ne odloči drugače.

Člen 9

Sklepi in priporočila

1.   Skupni odbor v okviru svojih funkcij in nalog v skladu s členom 42 Sporazuma po potrebi daje priporočila in sprejema sklepe. Ti se naslovijo „Priporočilo“ ali „Sklep“, čemur sledijo zaporedna številka, datum sprejetja in opis vsebine. V vsakem priporočilu ali sklepu se navede datum začetka njegove veljavnosti.

2.   Skupni odbor daje priporočila in sprejema sklepe s soglasjem.

3.   Skupni odbor se lahko odloči, da poda priporočila in sprejme sklepe po pisnem postopku z izmenjavo not med sopredsednikoma Skupnega odbora.

4.   Sopredsednika pisno sprejmeta priporočila in sklepe Skupnega odbora.

5.   Vsaka pogodbenica se lahko odloči, da priporočila in sklepe Skupnega odbora objavi v katerem koli primernem mediju.

Člen 10

Stroški

1.   Vsaka pogodbenica krije vse stroške, ki ji v zvezi z osebjem, potovanji in bivanjem ter poštnimi in telekomunikacijskimi storitvami nastanejo zaradi udeležbe na sejah Skupnega odbora.

2.   Stroške, povezane z organizacijo sej in razmnoževanjem dokumentov krije pogodbenica gostiteljica seje.

Člen 11

Delovne skupine

1.   Skupni odbor lahko ustanovi delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju nalog.

2.   Skupni odbor se lahko odloči, da razpusti katero koli delovno skupino, ki jo je ustanovil, ali pa določi oziroma spremeni njen mandat.

3.   Delovne skupine Skupnemu odboru poročajo po vsaki svoji seji.

Člen 12

Sprememba poslovnika

Pogodbenici lahko poslovnik spremenita v skladu s členom 9.


Top