EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0522

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/522 z dne 27. marca 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014

C/2019/2206

OJ L 86, 28.3.2019, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/522/oj

28.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/37


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/522

z dne 27. marca 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1191/2014 glede poročanja podatkov o proizvodnji ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 517/2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (1) ter zlasti člena 19(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2014 (2) določa način in obliko poročila, ki se predloži na podlagi člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 in zadeva uporabo določenih fluoriranih toplogrednih plinov kot surovine ali dajanje na trg izdelkov ali opreme, ki vsebujejo navedene pline, s strani proizvajalcev, uvoznikov in izvoznikov navedenih plinov ter podjetij, ki uničujejo navedene pline.

(2)

Sklep XXX/10 (3) pogodbenic Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, k Dunajski konvenciji o varstvu ozonskega plašča (4) (Montrealski protokol) določa revidirane obrazce za poročanje o nadzorovanih snoveh, vključno o stranski proizvodnji fluoriranih ogljikovodikov-23 (HFC-23) ter uvozu in izvozu poliolov, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike, po tem ko je 1. januarja 2019 na svetovni ravni začela veljati sprememba iz Kigalija k navedenemu protokolu glede postopnega zmanjševanja fluoriranih ogljikovodikov (HFC) (5).

(3)

Obliko poročanja iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1191/2014 bi bilo treba spremeniti, da se uskladi z obliko poročanja iz Sklepa XXX/10, ki ga uporabljajo pogodbenice Montrealskega protokola. To bi omogočilo Uniji, da se uskladi z obveznostmi poročanja iz Montrealskega protokola.

(4)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 24(1) Uredbe (EU) št. 517/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1191/2014 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 150, 20.5.2014, str. 195.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1191/2014 z dne 30. oktobra 2014 o določitvi oblike in načina predložitve poročil iz člena 19 Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o fluoriranih toplogrednih plinih (UL L 318, 5.11.2014, str. 5).

(3)  Sklep XXX/10 pogodbenic Montrealskega protokola, sprejet 9. novembra 2018.

(4)  Odločba Sveta 88/540/EGS z dne 14. oktobra 1988 o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (UL L 297, 31.10.1988, str. 8).

(5)  Sklep XXVIII/1 pogodbenic Montrealskega protokola, sprejet 15. oktobra 2016.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 1191/2014 se spremeni:

(1)

V oddelku 1 se preglednica nadomesti z naslednjim:

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

PRIPOMBE

1 A

skupna količina proizvodnje obratov v Uniji

 

 

1Aa

od tega: nezajete količine

 

 

 

1A_a

od tega: uničene količine

Če zaporedno uničenje plinov izvede drugo podjetje, bi bilo treba to podjetje navesti.

Poročila proizvajalcev, ki uničijo produkte, o skupnih uničenih količinah se navedejo v oddelku poročanja 8.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

1Ab

od tega: skupna proizvedena in zajeta količina

1Ab = 1A – 1Aa

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

 

 

 

1B

od tega: količina proizvodnje obratov v Uniji, ki vključuje zajete stranske produkte ali neželene produkte, če so bili navedeni stranski ali neželeni produkti pred dajanjem na trg uničeni v obratih

Poročila proizvajalcev, ki uničijo produkte, o skupnih uničenih količinah se navedejo v oddelku poročanja 8.

 

 

1C

od tega: količina proizvodnje obratov v Uniji, ki vključuje zajete stranske produkte ali neželene produkte, kadar so bili navedeni stranski ali neželeni produkti izročeni drugim podjetjem za uničenje in pred tem niso bili dani na trg

Navede se podjetje, ki uniči produkte.

 

1C_a

od tega: količina fluoriranih ogljikovodikov, proizvedenih za uporabe kot surovina v Uniji

Navede se država članica, v kateri bo prišlo do uporabe surovin.

 

 

1C_a1

od tega: brez predhodnega zajetja

Poroča se samo za HFC-23.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

 

1C_a2

od tega: po predhodnem zajetju

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1;

Izračuna se samo za HFC-23.

 

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA SPOROČITI

 

 

1C_b

od tega: količina fluoriranih ogljikovodikov, proizvedenih za uporabe v Uniji, izvzete na podlagi Montrealskega protokola

Navede se vrsta izvzete uporabe.

 

SAMODEJNO IZRAČUNANE KOLIČINE

 

 

 

1D

od tega: skupna količina zajete in uničene lastne proizvodnje, ki pred tem ni bila dana na trg

1D = 1B + 1C

1E

 

Proizvodnja na voljo za prodajo ali uporabo kot surovina

1E = 1A – 1D – 1A_a“

(2)

V oddelku 2 se v tabeli doda naslednja vrstica 2F:

 

„2F

količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo vsebujejo industrijske zmesi poliolov“

 

(3)

V oddelku 3 se v tabeli doda naslednja vrstica 3J:

 

„3J

količina fluoriranih ogljikovodikov, ki jo vsebujejo industrijske zmesi poliolov“

 


Top