EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0346

Sklep Sveta (SZVP) 2019/346 z dne 28. februarja 2019 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

ST/6259/2019/INIT

OJ L 62, 1.3.2019, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/346/oj

1.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/12


SKLEP SVETA (SZVP) 2019/346

z dne 28. februarja 2019

o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 33 in člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 25. julija 2012 sprejel Sklep 2012/440/SZVP (1) o imenovanju Stavrosa LAMBRINIDISA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za človekove pravice. Mandat PPEU se izteče 28. februarja 2019.

(2)

Za obdobje 24 mesecev bi bilo treba imenovati novega PPEU za človekove pravice –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Eamon GILMORE se imenuje za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za človekove pravice do 28. februarja 2021. Svet lahko na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) odloči, da mandat PPEU predčasno preneha.

Člen 2

Cilji politike

Mandat PPEU temelji na ciljih politike Unije v zvezi s človekovimi pravicami, kot so določeni v Pogodbi o Evropski uniji, Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in strateškem okviru EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo:

(a)

krepitev učinkovitosti Unije, njene prisotnosti in prepoznavnosti pri spoštovanju in podpiranju človekovih pravic na svetu in poudarjanje pozitivne slike človekovih pravic, zlasti s tesnejšim sodelovanjem in političnim dialogom Unije s tretjimi državami, ustreznimi partnerji, podjetji, civilno družbo ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter prek delovanja v ustreznih mednarodnih telesih;

(b)

krepitev prispevka Unije k spodbujanju demokracije in izgradnji institucij, pravni državi, dobremu upravljanju, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin po vsem svetu;

(c)

izboljšanje skladnosti ukrepanja Unije na področju človekovih pravic ter vključitev človekovih pravic v vsa področja zunanjega delovanja Unije.

Člen 3

Mandat

Da bi se dosegli cilji politike, ima PPEU naslednji mandat:

(a)

prispeva k izvajanju politike Unije za človekove pravice, zlasti strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, ter izvajanju smernic, orodij in akcijskih načrtov Unije s področja človekovih pravic, tudi z oblikovanjem priporočil v zvezi s tem;

(b)

prispeva k izvajanju stališč Unije, kot jih opredeli Svet, o spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava;

(c)

prispeva k izvajanju stališč Unije, kot jih opredeli Svet, o spodbujanju podpore za mednarodno kazensko pravosodje, zlasti Sklepa Sveta 2011/168/SZVP (2) o Mednarodnem kazenskem sodišču;

(d)

pomaga vzpostaviti močnejši evropski glas prek dialogov o človekovih pravicah z vladami tretjih držav ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami ter organizacijami civilne družbe in drugimi zadevnimi akterji, da bi tako zagotovil učinkovitost in prepoznavnost politike Unije za človekove pravice; izvaja pomembne dialoge o človekovih pravicah s tretjimi državami;

(e)

prispeva k večji skladnosti in doslednosti politik in ukrepov Unije na področju varstva in podpiranja človekovih pravic, zlasti s prispevki pri oblikovanju zadevnih politik Unije;

(f)

v posvetovanju z državami članicami prispeva k večji skladnosti in doslednosti stališč Unije iz točke (b) in (c).

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   PVO vzdržuje prednostne stike s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politične nasvete brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU deluje tesno usklajeno z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki, da bi tako zagotovil skladnost in doslednost vseh dejavnosti na področju človekovih pravic.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. marca 2019 do 28. februarja 2021 znaša 2 100 270,50 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 6

Ustanovitev in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za ustanovitev ekipe. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU nemudoma obvesti Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega začasno dodeljenega osebja krije država članica pošiljateljica, institucija Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice pošiljateljice, institucije Unije, ki ga pošilja, oziroma ESZD, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

4.   Osebje PPEU je nameščeno skupaj z zadevnimi oddelki ESZD ali delegacijami Unije, da se zagotovi usklajenost in doslednost njihovih dejavnosti.

Člen 7

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani ekipe PPEU spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (3).

Člen 8

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija, ESZD in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije oziroma diplomatska predstavništva držav članic, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo PPEU.

Člen 9

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Unije, PPEU v skladu z nalogami PPEU in na podlagi varnostnih razmer na področju odgovornosti sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod neposredno pristojnostjo PPEU, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi poseben varnostni načrt, ki vključuje posebne ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, ureja upravljanje varnih premikov osebja na območje, za katerega je odgovoren, in znotraj njega ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter določi načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in načrt za evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, napoteno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju, za katerega je odgovoren;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki so napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim pogodbenim osebjem, pred prihodom na območje pristojnosti ali ob tem prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za zadevno območje določila ESZD;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za Svet, VP in Komisijo pa pripravlja pisna poročila o izvajanju teh priporočil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročil o napredku in poročila o izvajanju mandata.

Člen 10

Poročanje

PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta, zlasti Delovni skupini za človekove pravice. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

Člen 11

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, doslednosti in učinkovitosti delovanja Unije in pomaga zagotoviti, da se vsi instrumenti Unije in dejavnosti držav članic uporabljajo usklajeno za doseganje ciljev politike Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi držav članic in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, kakor je ustrezno. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije.

2.   Na terenu se vzdržujejo tesni stiki z ustreznimi vodji misij držav članic, vodji delegacij Unije, pa tudi z vodji ali poveljniki misij in operacij skupne varnostne in obrambne politike ter z drugimi PPEU, kakor je ustrezno. Ti PPEU pri izvajanju njegovega mandata pomagajo po svojih najboljših močeh.

3.   PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na sedežu in na terenu, s katerimi se poskuša dopolnjevati in medsebojno krepiti. PPEU si prizadeva za redne stike z organizacijami civilne družbe tako na sedežu kot na terenu.

Člen 12

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije se redno preverjata. PPEU predloži Svetu, VP in Komisiji redna poročila o napredku, do 30. novembra 2020 pa celovito poročilo o izvajanju mandata.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Ta sklep se uporablja od 1. marca 2019.

V Bruslju, 28. februarja 2019

Za Svet

Predsednik

G. CIAMBA


(1)  Sklep Sveta 2012/440/SZVP z dne 25. julija 2012 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice (UL L 200, 27.7.2012, str. 21).

(2)  Sklep Sveta 2011/168/SZVP z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP (UL L 76, 22.3.2011, str. 56).

(3)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).


Top