EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2035

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2035 z dne 18. oktobra 2018 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

C/2018/6793

OJ L 327, 21.12.2018, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; razveljavil 32019R2238 . Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2035/oj

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2035

z dne 18. oktobra 2018

o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/973 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 (1) ter zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je postopna odprava zavržkov za ves ribolov v Uniji z uvedbo obveznosti iztovarjanja ulova za vrste, za katere veljajo omejitve ulova.

(2)

Člen 9 Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa sprejetje večletnih načrtov, ki vsebujejo ohranitvene ukrepe za ribištvo, ki izkorišča določene staleže na ustreznem geografskem območju.

(3)

Taki večletni načrti določajo podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja in lahko na Komisijo prenesejo pooblastilo, da natančneje določi navedene podrobnosti na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(4)

Kadar večletnega načrta ni, je Komisija na podlagi člena 15(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pooblaščena, da izvaja obveznost iztovarjanja z načrti za zavržke na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(5)

Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo imajo neposreden upravljalni interes za ribolov v Severnem morju. Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje so navedene države članice 31. maja 2017 Komisiji predložile skupno priporočilo o načrtu za zavržke za pridneni ribolov v Severnem morju. Na podlagi navedenega skupnega priporočila je bil v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/45 (3) določen načrt za zavržke, ki se za navedeni ribolov uporablja v letu 2018.

(6)

Evropski parlament in Svet sta 4. julija 2018 sprejela Uredbo (EU) 2018/973 o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže. S členom 11 navedene uredbe je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo podrobnosti glede obveznosti iztovarjanja na podlagi skupnih priporočil, ki jih oblikujejo države članice.

(7)

Po posvetovanju s Svetovalnim svetom za Severno morje ter Svetovalnim svetom za pelagične staleže so Belgija, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo 30. maja 2018 Komisiji predložili novo skupno priporočilo o podrobnostih glede izvajanja obveznosti iztovarjanja za pridneni ribolov v Severnem morju. Skupno priporočilo je bilo spremenjeno 30. avgusta 2018.

(8)

Kot je določeno v Uredbi (EU) 2018/973, Severno morje zajema razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4.

(9)

Pridobljeni so bili znanstveni prispevki zadevnih znanstvenih organov, ki jih je pregledal Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) (4). Zadevni ukrepi so bili obravnavani na zasedanju strokovne skupine 11. septembra 2018, ki so se ga udeležili predstavniki 28 držav članic, Komisija in Evropski parlament kot opazovalec.

(10)

Za nekatere staleže, kot je morska plošča, je STECF ugotovil, da stopnje preživetja posameznih rib morda niso tako zanesljive kot pri drugih vrstah. Vendar je Komisija upoštevala relativni vpliv te izjeme na celotni stalež v primerjavi s posameznimi ribami in to uravnotežila s potrebo po nadaljevanju ribolovne dejavnosti, da bi se zagotovilo zbiranje podatkov za obravnavo pripomb STECF. V primerih, ko je relativna količina mrtvih zavržkov razmeroma majhna, je po mnenju Komisije pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribolova, da se dovolijo začasne izjeme, ob zavedanju, da bi z zavrnitvijo izjeme preprečili potrebno zbiranje podatkov, ki je nepogrešljivo za ustrezno in utemeljeno upravljanje zavržkov glede na začetek polne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(11)

Delegirana uredba (EU) 2018/45 določa izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami v razdelku ICES 4c na podlagi znanstvenih dokazov, ki so pokazali stopnje preživetja zavržkov. Navedeni dokazi so bili ocenjeni v prejšnjih letih in STECF je ugotovil (5), da so bili dokazi zadostni. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba izjeme. STECF je opozoril, da nove informacije o tem, kje so območja odraščanja, niso bile zagotovljene (6). Ker trenutno ni opredeljenih območij odraščanja, se izjema lahko vključi v to uredbo, vendar bi morale države članice predložiti ustrezne informacije, takoj ko bodo taka območja opredeljena.

(12)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila na podlagi znanstvenih dokazov, ki so pokazali stopnje preživetja, vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja, kot je določeno v členu 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013, za ulov škampa z vršami v razdelkih ICES 2a in 3a ter na podobmočju ICES 4. Navedeni dokazi so bili v ocenjeni prejšnjih letih in STECF je ugotovil (7), da so dokazi zadostni. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba izjeme. Ker se okoliščine niso spremenile, bi bilo treba navedeno izjemo vključiti v to uredbo.

(13)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov škampa na podobmočju ICES 4 za nekatera orodja pod pogojem, da se uporabi selektivna naprava NETGRID. Navedena izjema je bila omejena na zimske mesece in nekatere funkcionalne enote ICES. V novem skupnem priporočilu je predlagana nadaljnja uporaba navedene izjeme in njena razširitev na razdelka ICES 2a in 3a. Države članice so v letu 2018 zagotovile posodobljene znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja za škampa, ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami, ki so opremljene z vrečo z velikostjo mrežnega očesa, večjo od 80 mm ali veliko najmanj 70 mm, in posebnimi selektivnimi napravami. Dokazi so bili predloženi STECF, ki je izrazil pomisleke (8) o oceni preživetja, ki se nanaša na zahodno obalo Severnega morja, in o reprezentativnosti navedenih ocen za celotno območje. Vendar je STECF opozoril, da podporni znanstveni podatki temeljijo na zanesljivem pristopu in da je tehnika vrednotenja, ki je bila uporabljena v okviru širših flot, razumna. V navedenih okoliščinah se lahko izjema uporablja do 31. decembra 2021, vendar bi morale države članice z neposrednim upravljalnim interesom predložiti podatke o ribolovu na zahodni obali Severnega morja.

(14)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 je bila na podlagi znanstvenih dokazov, ki so dokazali stopnje preživetja, vključena izjema zaradi visoke stopnje preživetja za prilov vrst, za katere veljajo omejitve ulova pri ribolovu z vršami in kogoli. Navedeni dokazi so bili ocenjeni v prejšnjih letih in STECF je ugotovil (9), da je umrljivost zavrženih rib glede na razpoložljive podatke najverjetneje nizka, dejanski ulov pri ribolovu pa zanemarljiv. Ker ulov ni znaten in ker se okoliščine niso spremenile, se navedena izjema lahko vključi v to uredbo.

(15)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo pri ribolovu z zabodnimi mrežami in trislojnimi mrežami v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (10), da so bile zagotovljene razumne informacije, ki kažejo precej visoko stopnjo preživetja. Navedeno izjemo bi bilo zato treba vključiti v to uredbo.

(16)

Novo skupno priporočilo vključuje izjemo zaradi visoke stopnje preživetja za morsko ploščo pri ribolovu z danskimi potegalkami v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri tem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (11), da so podatki o stopnjah preživetja iz študije zanesljivi, čeprav bi bilo mogoče uporabiti dodatne dejavnike za okrepitev stopnje preživetja, saj se ta znatno zmanjša, če je za izločitev morske plošče potrebnih več kot 30 minut. Navedena izjema se zato lahko vključi v to uredbo.

(17)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov in prilov morske plošče pri ribolovu, usmerjenem v bokoplute ali somerne ribe, ki z vlečnimi mrežami poteka v razdelku ICES 3a in na podobmočju ICES 4 v zimskih mesecih. Države članice so zagotovile znanstveno mnenje, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov morske plošče pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (12), da so se stopnje preživetja v podporni študiji znižale, če je v poletnih mesecih izločanje trajalo več kot 60 minut, zato nizka stopnja preživetja morske plošče v poletnih mesecih upravičuje omejitev izjeme na zimske mesece. Navedeno izjemo bi bilo zato treba vključiti v to uredbo.

(18)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morske plošče, manjše od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4 in v razdelku ICES 2a. Države članice so zagotovile znanstvene dokaze, da bi dokazale stopnje preživetja zavržkov pri navedenem ribolovu. Dokazi so bili predloženi STECF in ta je ugotovil (13), da na stopnjo preživetja pri navedenem ribolovu vplivajo številni dejavniki in da je zelo spremenljiva. STECF hkrati ni bil prepričan, ali je glede na izkazane razmeroma visoke stopnje zavržkov in razmeroma nizke stopnje preživetja verjetno, da bodo znatne količine zavrženih morskih plošč preživele. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba odobriti izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. V navedenih okoliščinah se lahko izjema začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale predložiti: (a) časovni načrt, oblikovan zato, da se poviša stopnja preživetja, ki ga bo znanstveno ocenil STECF, in (b) letna poročila o napredku in spremembah/prilagoditvah programa preživetja.

(19)

Za raže, ulovljene z vsemi ribolovnimi orodji v razdelkih ICES 2a in 3a in na podobmočju ICES 4, niso na voljo podrobni znanstveni dokazi o stopnjah preživetja za vse segmente in kombinacije flote, ki so upravičene do izjeme. Razen redkih izjem stopnje preživetja na splošno sicer veljajo za zanesljive, vendar so potrebne dodatne podrobnosti. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba odobriti izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom bi morale vsako leto do 31. maja predložiti: (a) časovni načrt, oblikovan zato, da se poviša stopnja preživetja in zapolnijo podatkovne vrzeli, ki jih je ugotovil STECF, ki ga bo vsako leto znanstveno ocenil STECF, ter (b) letna poročila o napredku in morebitnih spremembah/prilagoditvah programov preživetja.

(20)

Pri proučevanju stopenj preživetja raž je bilo ugotovljeno, da imajo cvetaste raže (Leucoraja naevus) bistveno nižjo stopnjo preživetja kot druge vrste, znanstveno razumevanje pa je manj zanesljivo. Vendar bi s popolno izključitvijo te vrste iz izjeme preprečili ribolov ter nadaljnje točno zbiranje podatkov. Komisija zato meni, da bi bilo treba to izjemo odobriti le za eno leto ter da bi bilo nujno oblikovati nove študije in izboljšane ukrepe preživetja ter jih čim prej, po možnosti pred 31. majem 2019, predložiti STECF v oceno.

(21)

V Delegirano uredbo (EU) 2018/45 so bile vključene izjeme de minimis za:

morskega lista, ulovljenega s trislojnimi mrežami in zabodnimi mrežami v razdelkih ICES 2a in 3a in na podobmočju ICES 4,

morskega lista, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo, opremljenimi s flamsko ploskvijo, na podobmočju ICES 4,

kombiniran ulov morskega lista, vahnje, mola, trske, saja, morske plošče, atlantskega sleda, norveškega moliča, velike srebrenke in sinjega mola z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 3a,

kombiniran ulov morskega lista, vahnje, mola, trske, saja in osliča s košarami v razdelku ICES 3a,

mola, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 3a,

mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelku ICES 4c.

(22)

Države članice so predložile dokaze v podporo navedenim izjemam de minimis. STECF (14) je navedene dokaze pregledal in ugotovil (15), da dokumenti, ki so jih predložile države članice, vsebujejo utemeljene dokaze, da je nadaljnjo izboljšavo selektivnosti težko doseči ali da pomeni nesorazmerne stroške pri ravnanju z neželenim ulovom. Ker se okoliščine niso spremenile, je primerna nadaljnja uporaba izjem de minimis v skladu z odstotnimi deleži in potrebnimi spremembami, predlaganimi v novem skupnem priporočilu na podlagi člena 15(5)(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(23)

V novem skupnem priporočilu je predlagana izjema de minimis za:

morsko ploščo, ulovljeno z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočju ICES 4,

vse vrste, za katere veljajo omejitve ulova, ulovljene z vlečnimi mrežami z gredjo v razdelkih ICES 4b in 4c,

mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 4a in 4b,

lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 120 mm ali več, in lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm na podobmočju ICES 4,

mola, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4,

šura, ulovljenega s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB)) na podobmočju ICES 4,

skušo, ulovljeno s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) na podobmočju ICES 4.

(24)

Države članice so zagotovile znanstvene dokaze v podporo novim izjemam de minimis, ki so jih utemeljile s težavami pri doseganju boljše selektivnosti in nesorazmernimi stroški ravnanja z ulovom. STECF je navedene dokaze pregledal na plenarnem zasedanju, ki je potekalo od 2. do 6. julija 2018.

(25)

Kar zadeva izjemo za mola in trsko, ulovljena s pridnenimi vlečnimi mrežami v razdelkih ICES 4a in 4b, je STECF ugotovil, da nekatere države članice niso predložile ustreznih podatkov. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba do 31. decembra 2019 odobriti začasno izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno.

(26)

Na podlagi dokazov, ki so jih zagotovile države članice, je po mnenju STECF primerno določiti izjeme de minimis za morsko ploščo, ulovljeno z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami na podobmočju ICES 4.

(27)

STECF je ugotovil, da so bili predloženi razumni podatki, da se odobri izjema de minimis pri ribolovu rjave kozice z vlečnimi mrežami z gredjo v razdelkih ICES 4b in 4c.

(28)

Kar zadeva izjeme de minimis za lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm na podobmočju ICES 4, je po mnenju STECF težko z gotovostjo oceniti učinek izboljšanja selektivnosti pri zadevnem ribolovu. STECF je opozoril, da nekatere države članice niso zagotovile ustreznih podatkov. Vendar je hkrati priznal, da je oprema, ki se uporablja pri zadevnem ribolovu, že selektivna in da bi ribolov z nadaljnjim izboljšanjem selektivnosti postal nedonosen. Da bi zbrali te podatke, bi se ribolov moral nadaljevati, zato Komisija meni, da bi bilo treba do 31. decembra 2019 odobriti začasno izjemo, vendar bi morale imeti države članice obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Države članice bi morale predložiti (a) podatke, ki kažejo, da je izboljšanje selektivnosti pri zadevnem ribolovu zelo težko doseči, in (b) dodatne informacije o ulovu ali floti v zvezi s flotami drugih držav članic, ki so morda prav tako dejavne pri ribolovu. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno.

(29)

Na podlagi dokazov, ki so jih zagotovile države članice, in ugotovitev STECF bi bilo treba odobriti izjemo de minimis za lenga, ulovljenega z nekaterimi pridnenimi vlečnimi mrežami z velikostjo mrežnega očesa 120 mm ali več na podobmočju ICES 4.

(30)

STECF je v svojih sklepih opozoril, da so bile zagotovljene podrobne informacije za izjemo de minimis za mola, ulovljenega z nekaterimi vlečnimi mrežami z gredjo na podobmočju ICES 4. Vendar je STECF navedel omejitve pri izboljšanju selektivnosti pri ulovu mola in opozoril, da bi se s pristopom za izračun izjeme de minimis lahko omejila selektivnost pri ulovu mola, saj bi se ves neželeni ulov mola morebiti lahko zavrgel. V navedenih okoliščinah bi bilo treba izjemo uporabljati na ravni opazovanih zavržkov (2 %), države članice pa bi morale imeti obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi letni pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in vsako leto čim prej ter pred 31. majem STECF zagotoviti informacije za oceno.

(31)

STECF je pregledal dokaze, ki so jih države članice zagotovile o novih izjemah de minimis v zvezi s šurom in skušo, ulovljenima s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže, potegalke in vlečne mreže z gredjo, ter ugotovil, da je treba zagotoviti dodatne informacije. Ker je za zagotovitev teh informacij treba nadaljevati ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, bi morale biti posamezne izjeme za vsako posamezno vrsto omejene na eno leto, države članice pa bi morale imeti obveznost predložiti ustrezne podatke, ki bi STECF omogočili, da celovito oceni utemeljitev, Komisiji pa, da opravi pregled. Zadevne države članice bi morale izvesti dodatne preskuse in čim prej ter pred 31. majem 2019 STECF zagotoviti informacije za oceno. Te izjeme bi se zato morale začasno uporabljati do 31. decembra 2019.

(32)

Da se za namene določitve celotnega dovoljenega ulova zagotovijo zanesljive ocene ravni zavržkov, bi morale države članice v primerih, ko izjema de minimis temelji na ekstrapolaciji okoliščin z omejenimi podatki in delnih informacijah o floti, zagotoviti točne in preverljive podatke za celotno floto, ki je zajeta z določbo de minimis.

(33)

V skladu s členom 15(5)(a) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko podrobnosti o izvajanju obveznosti iztovarjanja vključujejo tehnične ukrepe iz člena 7(2) navedene uredbe. Za povečanje selektivnosti orodja in zmanjšanje neželenega ulova v Skagerraku je primerno ohraniti več tehničnih ukrepov, o katerih sta se Unija in Norveška dogovorili v letih 2011 (16) in 2012 (17), ter dovoliti uporabo selektivne naprave SepNep.

(34)

Ukrepi iz novega skupnega priporočila so skladni s členom 15(4), členom 15(5)(c) in členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter z Uredbo (EU) 2018/973 in zlasti s členom 11 Uredbe, zato se lahko vključijo v to uredbo.

(35)

Na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Komisija proučila tako oceno STECF kot potrebo, da države članice 1. januarja 2019 zagotovijo polno izvajanje obveznosti iztovarjanja. V številnih primerih je zaradi izjem treba nadaljevati ribolovno dejavnost in zbiranje podatkov, da se obravnavajo pripombe STECF. V teh primerih je po mnenju Komisije pragmatičen in preudaren pristop k upravljanju ribolova, da se dovolijo začasne izjeme, ob zavedanju, da bi se v nasprotnem primeru preprečilo potrebno zbiranje podatkov, ki je nepogrešljivo za ustrezno in utemeljeno upravljanje zavržkov glede na začetek polne veljavnosti obveznosti iztovarjanja.

(36)

V skladu s členom 16(2) Uredbe (EU) 2018/973 se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z obveznostjo iztovarjanja prenese na Komisijo za obdobje petih let, in sicer od 5. avgusta 2018. Zato je primerno, da se učinek izjem zaradi visoke stopnje preživetja in izjem de minimis od obveznosti iztovarjanja revidira v tretjem letu uporabe te uredbe.

(37)

Ker ukrepi iz te uredbe neposredno vplivajo na načrtovanje ribolovne sezone plovil Unije in z njo povezane gospodarske dejavnosti, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi. Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvajanje obveznosti iztovarjanja

V vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) se uporablja obveznost iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 za pridneni ribolov, za katerega v skladu s to uredbo za obdobje 2019–2021 veljajo omejitve ulova.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„Ploskev Seltra“ pomeni selektivno napravo:

z zgornjo ploskvijo z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 270 mm, nameščeno v razdelek s štirimi ploskvami v razmerju tri očesa velikosti 90 mm proti enemu očesu velikosti 270 mm, ali z zgornjo ploskvijo s kvadrastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 140 mm,

dolgo najmanj 3 metre,

nameščeno največ 4 metre od zaporne vrvi in

obsegajočo celotno širino zgornje ploskve vlečne mreže (tj. od roba do roba).

(2)

„Selektivna naprava NETGRID“ pomeni selektivno napravo, ki je sestavljena iz razdelka s štirimi ploskvami, vstavljenega v vlečno mrežo z dvema ploskvama z nagnjeno površino mreže z rombastimi mrežnimi očesi velikosti najmanj 200 mm, ki vodi do izhodne odprtine na vrhu vlečne mreže.

(3)

„Flamska ploskev“ pomeni zadnji konusni mrežasti del vlečne mreže z gredjo, katerega:

zadnji del je neposredno pritrjen na vrečo,

zgornji in spodnji mrežasti deli ploskve morajo imeti mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm, merjeno med vozli,

raztegnjena dolžina pa mora biti najmanj 3 m.

(4)

„SepNep“ pomeni vlečno mrežo s širilkami, ki:

ima mrežna očesa velikosti od 80 do 99 +≥ 100 mm,

ima več vreč z velikostjo mrežnega očesa od najmanj 80 mm do 120 mm, pritrjenih na en sam podaljšek, skrajna zgornja vreča pa ima velikost mrežnega očesa najmanj 120 mm in je opremljena z ločevalno ploskvijo z velikostjo mrežnega očesa največ 105 mm in

je lahko dodatno opremljena z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami najmanj 17 mm, če je oblikovana tako, da omogoča pobeg majhnih škampov.

Člen 3

Izjeme zaradi visoke stopnje preživetja za škampa

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) za naslednje ulove škampa:

(a)

ulove z vršami (FPO (18));

(b)

ulove s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, TBN) z:

(1)

vrečo z velikostjo mrežnega očesa več kot 80 mm ali

(2)

vrečo, katere velikost mrežnega očesa je najmanj 70 mm in ki je opremljena s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm; ali

(3)

vrečo, katere velikost je najmanj 35 mm in ki je opremljena s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 19 mm.

2.   Pri zavržkih škampa, ulovljenega v primerih iz odstavka 1, se cel škamp izpusti takoj in na območju, kjer je bil ulovljen.

3.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1(b). Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom.

Člen 4

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za morskega lista

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 4c znotraj šestih morskih milj od obale in zunaj opredeljenih območij odraščanja za ulov morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, z vlečnimi mrežami s širilkami (OTB) z velikostjo mrežnega očesa vreče od 80 do 99 mm.

2.   Izjema iz odstavka 1 se uporablja samo za plovila z največjo dolžino 10 metrov in največjo močjo motorja 221 kW, ki lovijo v vodah globine 30 metrov ali manj, in pri omejitvi vleke na največ poldrugo uro.

3.   Pri zavržkih morskega lista, ulovljenega v primerih iz odstavka 1, se morski list takoj izpusti.

Člen 5

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za prilov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova z vršami in kogoli

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 3a in podobmočja ICES 4 za ulov vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova z vršami in kogoli (FPO, FYK).

2.   Pri zavržkih rib, ulovljenih v primerih iz odstavka 1, se ribe izpustijo takoj, in sicer pod morsko gladino.

Člen 6

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov in prilov morske plošče

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 3a in podobmočja ICES 4 za:

(a)

morsko ploščo, ulovljeno z mrežami (GNS, GTR, GTN, GEN);

(b)

morsko ploščo, ulovljeno z danskimi potegalkami;

(c)

morsko ploščo, ulovljeno s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, PTB) z velikostjo mrežnega očesa najmanj 120 mm pri ribolovu bokoplut ali somernih rib v zimskih mesecih (od 1. novembra do 30. aprila).

2.   Pri zavržkih morske plošče, ulovljene v primerih iz odstavka 1, se morska plošča takoj izpusti.

Člen 7

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za ulov morske plošče pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije razdelka ICES 2a in podobmočja ICES 4 ter za ulov morske plošče pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja z vlečnimi mrežami z gredjo z velikostjo mrežnega očesa od 80 do119 mm (BT2).

2.   Izjema iz odstavka 1 se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

3.   Pri zavržkih morske plošče, ulovljene v primerih iz odstavka 1, se morska plošča takoj izpusti, in sicer pod morsko gladino.

Člen 8

Izjema zaradi visoke stopnje preživetja za raže

1.   Izjema zaradi visoke stopnje preživetja iz člena 15(4)(b) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uporablja v vodah Unije v Severnem morju (razdelka ICES 2a in 3a ter podobmočje ICES 4) za ulov raž z vsem ribolovnim orodjem.

2.   Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo iz odstavka 1. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom.

3.   Izjema, opredeljena v odstavku 1, se za cvetaste raže uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

4.   Pri zavržkih raž, ulovljenih v primerih iz odstavka 1, se raže izpustijo takoj, in sicer pod morsko gladino.

Člen 9

Izjeme de minimis

Z odstopanjem od člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 se lahko v skladu s členom 15(4)(c) navedene uredbe zavržejo naslednje količine:

(a)

pri ribolovu morskega lista s plovili, ki uporabljajo trislojne mreže in zabodne mreže (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) v vodah Unije razdelkov ICES 2a in 3a in podobmočja ICES 4:

količina morskega lista, manjšega in večjega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova navedene vrste;

(b)

pri ribolovu morskega lista s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo (TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 119 mm in ki so opremljene s flamsko ploskvijo, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina morskega lista, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 6 % celotnega letnega ulova navedene vrste v letu 2019 in 5 % v ostalem obdobju;

(c)

pri ribolovu škampa s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 70 mm in ki so opremljene s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 35 mm, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske, saja in osliča, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 4 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola in severne kozice ter trske, saja in osliča;

(d)

pri ribolovu severne kozice s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 35 mm ter ki so opremljene s selektivno rešetko za vrste z razdaljo med prečkami največ 19 mm in odprtino za ribe, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

skupna količina morskega lista, vahnje, mola, trske, morske plošče, saja, sleda, norveškega moliča, velike srebrenke in sinjega mola, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 5 % celotnega letnega ulova škampa, morskega lista, vahnje, mola, trske, saja, morske plošče, severne kozice, osliča, norveškega moliča, velike srebrenke, sleda in sinjega mola;

(e)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali potegalke (OTB, OTT, SDN, SSC) z velikostjo mrežnega očesa od 70 do 99 mm (TR2), v vodah Unije razdelka ICES 4c:

skupna količina mola in trske, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki v letu 2019 ne presega 6 % ter v letih 2020 in 2021 5 % celotnega letnega ulova vrst, manjših od najmanjše referenčne velikosti, za katere bi veljala obveznost iztovarjanja; največja količina trske, ki se lahko zavrže, je omejena na 2 % navedenih celotnih letnih ulovov;

(f)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže ali potegalke (OTB, OTT, SDN, SSC) z velikostjo mrežnega očesa od 70 do 99 mm, v vodah Unije razdelkov ICES 4a in 4b:

 

skupna količina mola in trske, manjših od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki v letu 2019 ne presega 6 % celotnega letnega ulova vrst, manjših od najmanjše referenčne velikosti, za katere bi veljala obveznost iztovarjanja; največja količina trske, ki se lahko zavrže, je omejena na 2 % navedenih celotnih letnih ulovov;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (f), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(g)

pri ribolovu s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TBN) z velikostjo mrežnega očesa od 90 do 119 mm, ki so opremljene s ploskvijo Seltra, ali pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, TBN), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 120 mm, v vodah Unije razdelka ICES 3a:

količina mola, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, do največ 2 % celotnega letnega ulova škampa, trske, vahnje, mola, saja, morskega lista, morske plošče in osliča;

(h)

pri ribolovu škampa s plovili, ki uporabljajo pridnene vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm, ki so opremljene z napravo SepNep, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina morske plošče, manjše od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova saja, morske plošče, vahnje, mola, trske, severne kozice, morskega lista in škampa;

(i)

pri ribolovu rjave kozice s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, v vodah Unije razdelkov ICES 4b in 4c:

količina vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova, ki v letih 2019 in 2020 ne presega 7 %, v letu 2021 pa 6 % celotnega letnega ulova vseh vrst, za katere veljajo omejitve ulova;

(j)

pri pridnenem ribolovu s plovili, ki lovijo lenga in pri tem uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB) z velikostjo mrežnega očesa od 100 do 119 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

 

količina lenga, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova lenga v navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (j), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(k)

pri pridnenem ribolovu s plovili, ki lovijo lenga in pri tem uporabljajo pridnene vlečne mreže (OTB, OTT, PTB), katerih velikost mrežnega očesa je enaka ali večja od 120 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

količina lenga, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 3 % celotnega letnega ulova lenga v navedenem ribolovu;

(l)

pri mešanem pridnenem ribolovu s plovili, ki uporabljajo vlečne mreže z gredjo, katerih velikost mrežnega očesa znaša od 80 do 119 mm, v vodah Unije podobmočja ICES 4:

 

količina mola, manjšega od najmanjše referenčne velikosti ohranjanja, ki ne presega 2 % celotnega letnega ulova morske plošče in morskega lista;

 

Države članice z neposrednim upravljalnim interesom vsako leto čim prej in pred 31. majem predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo navedeno izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke vsako leto pred 1. avgustom;

(m)

pri mešanem pridnenem ribolovu s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm na podobmočju ICES 4:

 

količina šura, ki v letu 2019 ne presega 7 % celotnega letnega ulova šura pri navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (m), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019;

(n)

pri mešanem pridnenem ribolovu s pridnenimi vlečnimi mrežami (OTB, OTT, PTB, TBB) z velikostjo mrežnega očesa od 80 do 99 mm na podobmočju ICES 4:

 

količina skuše, ki v letu 2019 ne presega 7 % celotnega letnega ulova skuše pri navedenem ribolovu;

 

izjema de minimis, opredeljena v tej točki (n), se začasno uporablja do 31. decembra 2019. Države članice z neposrednim upravljalnim interesom čim prej in pred 31. majem 2019 predložijo dodatne znanstvene podatke, ki podpirajo izjemo. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) oceni predložene znanstvene podatke pred 1. avgustom 2019.

Člen 10

Posebni tehnični ukrepi v Skagerraku

1.   V Skagerraku je prepovedano prevažanje na krovu ali uporaba kakršne koli vlečne mreže, danske potegalke, vlečne mreže z gredjo ali podobne vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa, manjšo od 120 mm.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko uporabljajo naslednje vlečne mreže:

(a)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 90 mm, če so opremljene s ploskvijo Seltra ali izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(b)

vlečne mreže z velikostjo kvadratastega mrežnega očesa vreče najmanj 70 mm, ki so opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 35 mm;

(c)

vlečne mreže, katerih najmanjša velikost mrežnega očesa znaša manj kot 70 mm, za ribolov pelagičnih ali industrijskih vrst, če ulov vsebuje več kot 80 % ene ali več pelagičnih ali industrijskih vrst;

(d)

vlečne mreže z velikostjo mrežnega očesa vreče najmanj 35 mm za ribolov severne kozice, če so opremljene z izločevalno rešetko z razdaljo med prečkami največ 19 mm.

3.   Pri ribolovu severne kozice v skladu z odstavkom 2(d) se lahko uporablja naprava za zadržanje rib, če so na voljo zadostne ribolovne možnosti, da se pokrije prilov, in če je naprava za zadržanje:

(a)

izdelana tako, da ima zgornja ploskev kvadratasta mrežna očesa velikosti najmanj 120 mm;

(b)

dolga najmanj 3 metre; in

(c)

široka najmanj toliko kot izločevalna rešetka.

Člen 11

SepNep

V skladu s členom 9(1)(a) Uredbe (EU) 2018/973 se dovoli uporaba mrež SepNep.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 179, 16.7.2018, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/45 z dne 20. oktobra 2017 o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije razdelka ICES IIa za leto 2018 (UL L 7, 12.1.2018, str. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ureditve ribolova v Skagerraku in Kattegatu za leto 2012.

(17)  Odobreni zapisnik sklepov posvetovanj s področja ribištva med Evropsko unijo in Norveško glede ukrepov za izvajanje prepovedi zavržkov in nadzornih ukrepov na območju Skagerraka z dne 4. julija 2012.

(18)  Kode orodja, ki se uporabljajo v tej uredbi, ustrezajo kodam iz Priloge XI k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1). Za plovila, katerih dolžina čez vse (LOA) je manj kot 10 m, kode orodja, uporabljene v tej tabeli, ustrezajo kodam iz klasifikacije orodja FAO.


Top