EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1619

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1619 z dne 12. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/4379

OJ L 271, 30.10.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1619/oj

30.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 271/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1619

z dne 12. julija 2018

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/438 v zvezi z dolžnostmi depozitarja glede hrambe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (1) in zlasti člena 26b Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi različnih nacionalnih zakonodaj o vrednostnih papirjih in plačilni nesposobnosti, ki niso usklajene na ravni Unije, je raven zaščite pred tveganji insolventnosti za finančne instrumente, ki jih hranijo tretje osebe za stranke, ki so kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP), različna. Da se zagotovi močna zaščita sredstev strank, kot je določeno v Direktivi 2009/65/ES, in hkrati sprejmejo strožje zahteve nacionalne zakonodaje v zvezi s temi neusklajenimi področji, je treba pojasniti obveznosti v zvezi s hrambo sredstev, določeno v Direktivi 2009/65/ES.

(2)

Trenutno pristojni organi in sektor različno uporabljajo zahteve glede ločevanja sredstev iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 (2). Medtem ko morajo depozitarji, ki so na prvi stopnji verige hrambe, zagotavljati ločen račun za finančne instrumente za vsako stranko, ki je KNPVP, je treba pojasniti, da bi v primeru, ko se naloga hrambe prenese na tretjo osebo, ta lahko imela sredstva strank enega depozitarja, vključno s sredstvi KNPVP in alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), na zbirnem računu. Ta zbirni račun bi moral vedno izključevati lastniška sredstva depozitarja, lastniška sredstva tretje osebe ter sredstva, ki pripadajo drugim strankam tretje osebe. Ustrezno bi moral imeti podskrbnik v primerih, ko se naloga hrambe prenese naprej, možnost, da ima sredstva strank skrbnika, ki mu je prenesel nalogo, na zbirnem računu. Ta zbirni račun bi moral vedno izključevati lastniška sredstva podskrbnika, lastniška sredstva skrbnika, ki je nanj prenesel nalogo, ter sredstva, ki pripadajo drugim strankam podskrbnika. To je potrebno, da se doseže zdravo ravnovesje med učinkovitostjo trga in zaščito vlagateljev.

(3)

Za čim večje zmanjšanje tveganja izgube sredstev na zbirnih računih finančnih instrumentov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, na katere je bila prenesena naloga hrambe, bi morala pogostost usklajevanja med računi finančnih instrumentov in evidencami depozitarja stranke, ki je KNPVP, ter tretje osebe ali med tretjimi osebami, kadar je bila skrbniška funkcija prenesena naprej, zagotoviti, da se zadevne informacije pravočasno posredujejo depozitarju. Poleg tega bi morala biti pogostost teh usklajevanj odvisna od gibanj na navedenem zbirnem računu, vključno s transakcijami v zvezi s sredstvi, ki pripadajo drugim strankam depozitarja in ki se vodijo na istem zbirnem računu kot sredstva KNPVP.

(4)

Depozitar bi moral imeti možnost, da še naprej učinkovito opravlja svoje dolžnosti, kadar se hramba sredstev, ki pripadajo njegovim strankam, ki so KNPVP, prenese na tretjo osebo. Zato je treba zahtevati, da depozitar vodi evidenco v okviru računa finančnih instrumentov, ki ga je odprl na ime KNPVP, ali v imenu družbe za upravljanje, ki deluje v imenu KNPVP, iz katere je razvidno, da sredstva, ki jih hrani tretja oseba, pripadajo določenemu KNPVP.

(5)

Za okrepitev položaja depozitarjev glede na tretje osebe, na katere se prenese hramba sredstev, bi bilo treba to razmerje dokumentirati s pisno pogodbo o prenosu. Ta pogodba bi morala depozitarju omogočiti, da sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da so sredstva, ki se hranijo, ustrezno zaščitena in da tretja oseba ves čas izpolnjuje pogodbo o prenosu ter zahteve iz Direktive 2009/65/ES in Delegirane uredbe (EU) 2016/438. Poleg tega bi se morala depozitar in tretja oseba uradno dogovoriti, ali lahko tretja oseba naloge hrambe prenese naprej. V tem primeru bi morale za pogodbo med tretjo osebo, ki prenese naloge, in tretjo osebo, na katero se prenesejo naloge hrambe, veljati pravice in obveznosti, enakovredne tistim, ki so določene med depozitarjem in tretjo osebo, ki prenese naloge.

(6)

Da bi depozitarju lahko omogočili izpolnjevanje njegovih nalog, je treba okrepiti nadzor depozitarjev nad tretjimi osebami ne glede na to, ali se nahajajo znotraj ali zunaj Unije. Zahtevati bi bilo treba, da depozitarji preverijo, ali so finančni instrumenti KNPVP pravilno evidentirani v knjigah navedenih tretjih oseb. Evidence, ki jih vodijo tretje osebe, bi morale biti dovolj točne, da se lahko identificirajo narava, lokacija in lastništvo sredstev, ki se hranijo. Da se omogoči učinkovito izpolnjevanje dolžnosti depozitarjev, bi jim morale tretje osebe predložiti izjavo o vsaki spremembi, ki vpliva na sredstva, ki se hranijo za depozitarjeve stranke, ki so KNPVP.

(7)

Da bi izboljšali jasnost in pravno varnost Delegirane Uredbe (EU) 2016/438, je treba spremeniti določena notranja sklicevanja, ki so nepravilna. Delegirano uredbo (EU) 2016/438 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da se depozitarjem omogoči čas za prilagoditev novim zahtevam iz te uredbe, bi bilo treba datum začetka uporabe odložiti za 18 mesecev po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Ukrepi, ki jih uvaja ta uredba, so v skladu z mnenjem Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (3).

(10)

Ukrepi, uvedeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem strokovne skupine Evropskega odbora za vrednostne papirje.

(11)

Delegirano uredbo (EU) 2016/438 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2016/438 se spremeni:

(1)

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

se usklajevanja med depozitarjevimi internimi računi in evidencami ter internimi računi in evidencami katere koli tretje osebe, na katero so se prenesle naloge hrambe v skladu s členom 22a Direktive 2009/65/ES, izvajajo tako pogosto, kot je potrebno.“;

(ii)

doda se naslednji drugi pododstavek:

„V zvezi s točko (c) prvega pododstavka se pogostost usklajevanj določi na podlagi naslednjega:

(a)

običajne trgovalne dejavnosti KNPVP;

(b)

trgovanja, ki se izvaja zunaj običajne trgovalne dejavnosti;

(c)

trgovanja, ki se izvaja v imenu druge stranke, katere sredstva tretja oseba drži na istem računu finančnih instrumentov kot sredstva KNPVP.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če je depozitar nalogo hrambe prenesel na tretjo osebo v skladu s členom 22a Direktive 2009/65/ES, zanj še naprej veljajo zahteve iz točk (a) do (e) odstavka 1. Poleg tega depozitar zagotovi, da tretja oseba izpolnjuje zahteve iz točk (b) do (g) odstavka 1.“

(2)

v členu 15 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.   Pogodba, s katero depozitar imenuje tretjo osebo, da hrani sredstva depozitarjevih strank, ki so KNPVP, vsebuje vsaj naslednje določbe:

(a)

jamstvo, da ima depozitar pravico do obveščenosti, pregleda in dostopa do ustreznih evidenc ter računov finančnih instrumentov tretje osebe, ki hrani sredstva, da lahko depozitar izpolni obveznosti nadzora in primerne skrbnosti, ter mu zlasti omogoči, da:

(i)

identificira vse subjekte v verigi hrambe;

(ii)

preveri, da se količina identificiranih finančnih instrumentov, zabeleženih na računih finančnih instrumentov, odprtih v depozitarjevih knjigah v imenu KNPVP ali v imenu družbe za upravljanje, ki deluje v imenu KNPVP, ujema s količino identificiranih finančnih instrumentov, ki jih za ta KNPVP hrani tretja oseba, kot je zabeležena na računu finančnih instrumentov, odprtem v knjigah tretje osebe;

(iii)

preveri, da se količina identificiranih finančnih instrumentov, ki so zabeleženi in se držijo na računu finančnih instrumentov, odprtem pri centralni depotni družbi ali njenem zastopniku na ime tretje osebe v imenu njenih strank, ujema s količino identificiranih finančnih instrumentov, zabeleženih na računu finančnih instrumentov, odprtih v knjigah depozitarja v imenu vsake njegove stranke, ki je KNPVP, ali v imenu družbe za upravljanje, ki deluje v imenu KNPVP;

(b)

podatke o enakovrednih pravicah in obveznostih, dogovorjenih med tretjo osebo in drugo tretjo osebo v primeru nadaljnjega prenosa nalog hrambe.“;

(3)

v členu 16 se odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če so se naloge hrambe v celoti ali deloma prenesle na tretjo osebo, depozitar zagotovi, da tretja oseba, na katero so prenesene naloge hrambe skladu s členom 22a Direktive 2009/65/ES, ravna v skladu z obveznostjo ločevanja iz točke (c) člena 22a(3) navedene direktive tako, da zagotovi in preveri, da tretja oseba:

(a)

pravilno evidentira vse identificirane finančne instrumente na računu finančnih instrumentov, ki je odprt v knjigah tretje osebe za hrambo finančnih instrumentov depozitarjevih strank, kar izključuje lastniške finančne instrumente depozitarja, tretje osebe in drugih strank tretje osebe, da depozitarju omogoči, da preveri ujemanje količine identificiranih finančnih instrumentov, zabeleženih na računih, odprtih v knjigah depozitarja v imenu vsake od njegovih strank, ki so KNPVP, ali v imenu družbe za upravljanje, ki deluje v imenu KNPVP;

(b)

vodi vse potrebne evidence in račune finančnih instrumentov, da lahko depozitar kadar koli in brez odlašanja loči med sredstvi depozitarjevih strank ter sredstvi tretjih oseb, sredstvi drugih strank tretje osebe in sredstvi, ki jih depozitar drži v svojem imenu;

(c)

vodi evidence in račune finančnih instrumentov tako, da zagotovi njihovo točnost in zlasti skladnost s sredstvi, ki se hranijo za depozitarjeve stranke, ki so KNPVP, in na podlagi katerih lahko depozitar kadar koli določi točno naravo, lokacijo in lastniški status teh sredstev;

(d)

redno in vedno, kadar pride do spremembe okoliščin, depozitarju predloži izjavo, v katerih navede podrobnosti o sredstvih depozitarjevih strank, ki so KNPVP;

(e)

izvaja usklajevanja med svojimi računi finančnih instrumentov in internimi evidencami ter računi in evidencami tretje osebe, na katero je prenesla naloge hrambe v skladu s točko (c) člena 22a(3) Direktive 2009/65/ES, tako pogosto, kot je potrebno.

Pogostost usklajevanj se določi v skladu s členom 13(1);

(f)

uvede ustrezno organizacijsko ureditev, da se v čim večji meri zmanjša tveganje izgube ali zmanjšanja finančnih instrumentov ali pravic v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti kot posledica zlorabe finančnih instrumentov, goljufije, slabega upravljanja, neustreznega vodenja evidenc ali malomarnosti;

(g)

ima denarna sredstva KNPVP na računu ali računih, odprtih pri centralni banki tretje države ali kreditni instituciji z dovoljenjem v tretji državi, pod pogojem, da pristojni organi matične države članice KNPVP bonitetne, nadzorne in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za kreditne institucije v navedeni tretji državi, štejejo za vsaj ekvivalentne tistim, ki se uporabljajo v Uniji, v skladu s točko (c) člena 22(4) Direktive 2009/65/ES.“;

(4)

člen 17 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„prejme pravne nasvete neodvisne fizične ali pravne osebe, ki potrjujejo, da veljavna zakonodaja o plačilni nesposobnosti priznava ločevanje sredstev depozitarjevih strank od lastnih sredstev tretje osebe, od sredstev drugih strank tretje osebe, od sredstev, ki jih tretja oseba drži v imenu depozitarja, in sredstev, ki se držijo za depozitarjeve stranke, ki so KNPVP, niso del premoženja tretje osebe v primeru plačilne nesposobnosti in niso na voljo za distribucijo med upnike tretje osebe, na katero so se prenesle naloge hrambe v skladu s členom 22a Direktive 2009/65/ES, ali za prodajo v njihovo korist.“;

(b)

v odstavku 2 se točki (d) in (e) črtata;

(c)

odstavek 3 se črta;

(5)

v členu 22 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„Družba za upravljanje ali investicijska družba pristojnemu organu matične države članice KNPVP dokaže, da je zadovoljna z imenovanjem depozitarja in da je imenovanje v izključnem interesu KNPVP in vlagateljev KNPVP. Družba za upravljanje ali investicijska družba da pristojnim organom matične države članice KNPVP na razpolago pisna dokazila iz odstavka 2.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 32.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L 78, 24.3.2016, str. 11).

(3)  Mnenje ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.


Top