EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1520

Sklep Komisije (EU) 2018/1520 z dne 9. oktobra 2018 o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

C/2018/6450

OJ L 256, 12.10.2018, p. 67–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1520/oj

12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/67


SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1520

z dne 9. oktobra 2018

o razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (1) in zlasti člena 281(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so bila določena pravila za oblikovanje in izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije ter za pripravo in revidiranje zaključnega računa. Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 (3) določa pravila uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(2)

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 je nadomestila Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012. Da bi se zmanjšala kompleksnost finančnih pravil, ki se uporabljajo za proračun, in bi se relevantna pravila združila v eni sami uredbi, so bila glavna pravila iz Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012 vključena v Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.

(3)

V skladu s členom 279(3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 in Delegirana uredba (EU) št. 1268/2012 še naprej uporabljata za pravne obveznosti, sklenjene pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. V skladu s členom 281(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se za izvrševanje upravnih odobritev institucij Unije do 31. decembra 2018 še naprej uporabljajo nekateri členi Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012.

(4)

V skladu s členom 281(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se Delegirana uredba (EU) št. 1268/2012 razveljavi z učinkom od začetka veljavnosti Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Brez poseganja v člen 279(3) in člen 281(2) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 se Delegirana uredba (EU) št. 1268/2012 razveljavi z učinkom od 2. avgusta 2018.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 in se bere v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

Delegirana uredba (EU) št. 1268/2012

Nova finančna uredba (FU)

Črtano

Notranja pravila Komisije (NP)

Smernice

Člen 1

Črtano

Člen 2

Smernice

Člen 3

Člen 7(2) FU

člen 4(1)

Člen 13(1) FU

člen 4(2)

Člen 13(2) FU

člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 13(3) FU

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 12(3) FU

Člen 4(4)

Črtano

Člen 4(5)

Smernice

Člen 5(1)–(4)

Člen 19 FU

Člen 5(5)

Smernice

Člen 6(1)

Člen 19(2) FU

Člen 6(2)–(4)

Smernice

Člen 7

Člen 22 FU

Člen 8

Člen 23 FU

Člen 9(1), (2) in (4), prvi pododstavek

Člen 24 FU

Člen 9(3) in (4), drugi pododstavek

Črtano

Člen 10

Člen 21(2)(c) FU

Člen 11

Črtano

Člen 12

Smernice

Člen 13

Člen 28(2) FU, tretji pododstavek

Člen 14

Člen 28(2) FU

Člen 15

Člen 30(1) FU

Člen 16

Člen 28(2) FU, peti pododstavek

Člen 17

Člen 32(2) FU, tretji pododstavek

Člen 18

Člen 34 FU

Člen 19

Člen 35(1) FU, tretji in četrti pododstavek

Člen 20

Člen 37(2) FU, tretji pododstavek

Člen 21

Člen 38 FU

Člen 22, prvi, tretji in četrti pododstavek

Črtano

Člen 22, drugi pododstavek

Člen 38(5) FU, drugi pododstavek

Člen 23

Člen 41(2) FU

Člen 24

Člen 44(4) FU

Člen 25

Člen 47(2) FU, tretji pododstavek

Člen 26

Črtano

Člen 27

Člen 52(1)(a)(vi) FU

Člen 28

Člen 52(1)(c)(iii) FU

Člen 29

Člen 57 FU

Člen 30

Člen 58(5) FU, četrti pododstavek

Člen 31(1) in (2)

Člen 58(2)(d) FU

Člen 31(3)

Črtano

Člen 32

Črtano

Člen 33

Črtano

Člen 34

Črtano

Člen 35

NP

Člen 36

Črtano

Člen 37, prvi pododstavek

Člen 63(10) FU

Člen 37, drugi pododstavek

Uvodna izjava 22 FU

Člen 38

NP

Člen 39

Člena 126 in 154 FU

Člen 40

Črtano

Člen 41

Člen 155(1) FU, tretji in šesti pododstavek

Člen 42(1)

Člen 155(4) FU

člen 42(2), prvi pododstavek

Člen 155(5) FU

Člen 42(2), drugi pododstavek

Člen 2 FU, točka (44)

Člen 43

Člen 156 FU

Člen 44(1)

Črtano

Člen 44(2)

Člen 154(1) FU, tretji pododstavek

Člen 45(1)

Člen 72(2) FU

Člen 45(2)

Črtano

Člen 46, prvi pododstavek

Črtano

Člen 46, drugi pododstavek

Člen 76(1), prvi pododstavek, tretji stavek

Člen 47, prvi pododstavek

Črtano

Člen 47, drugi pododstavek

člen 76(1), prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 48, prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 75, prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 48, prvi pododstavek, točke (a)–(c) in (e)

NP

Člen 48, prvi pododstavek, točka (d)

Člen 75, prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 48, drugi pododstavek

Člen 75, drugi pododstavek

Člen 48, tretji pododstavek

Člen 75, tretji pododstavek

Člen 49(1)

NP

Člen 49(2)

NP

Člen 49(3), prvi, tretji in četrti pododstavek

NP

Člen 49(3), drugi pododstavek

Člen 74(5), drugi pododstavek

Člen 49(4), prvi, tretji in četrti pododstavek

NP

Člen 49(4), drugi pododstavek

Člen 74(6) FU

Člen 49(4), peti pododstavek

Člen 74(5) FU

Člen 50(1)–(3)

Črtano

Člen 50(4)

Člen 74(7) FU

Člen 51

Člen 74(8) FU

Člen 52

Člen 82(4) FU, prvi in drugi pododstavek

Člen 53

Člen 74(10) FU

Člen 54

Člen 78 FU

Člen 55(1)

Člen 78(3) FU

Člen 55(2)

Člen 78(4) FU

Člen 55(3)

Člen 73(6) FU

Člen 56

Člen 82(5) FU

Člen 57(1)

Člen 86(2) FU

Člen 57(2)

NP

Člen 57(3)

Črtano

Člen 58(1) in (2)

Člen 85(1) FU

Člen 58(3) in (6)

Črtano

Člen 58(4) in (5)

Črtano

Člen 59, pododstavek 1

Člen 85(2) FU

Člen 59, pododstavek 2

NP

Člen 60(1)(a)

Člen 86(2) FU

Člen 60(1)(b) in (2)

NP

Člen 61

Črtano

Člen 62

Člen 86(3) FU

Člen 63(1)

Člen 86(3) FU, drugi in tretji pododstavek

Člen 63(2), prvi pododstavek

Člen 86(3) FU, drugi pododstavek

Člen 63(2), drugi pododstavek

Člen 86(3) FU, četrti pododstavek

Člen 63(2), tretji pododstavek

Črtano

Člen 64

Člen 82(10) FU

Člen 65

Smernice

Člen 66(1)

Člen 88(1), prvi pododstavek

Člen 66(2)

NP

Člen 66(3)

Člen 89(1) in (2) FU

Člen 66(4)

Člen 88(2) FU

Člen 67(1)(a)–(e) ter (g) in (h)

Smernice

Člen 67(1)(f)

Člen 89(5) FU, drugi pododstavek

Člen 67(2), prvi pododstavek

Člen 89(2) FU, prvi pododstavek

Člen 67(2), drugi pododstavek

Člen 88(1) FU, tretji pododstavek

Člen 67(3)

NP

Člen 67(4)

Člen 86(3) FU

Člen 67(5)

Člen 89(5) FU, prvi pododstavek

Člen 68

Člen 89(1) FU, drugi pododstavek

Člen 69(1), prvi pododstavek

Člen 89(3) FU

Člen 69(1), drugi in tretji pododstavek

Smernice

Člen 69(2)

Smernice

Člen 70

Člen 89(5) in (6) FU

Člen 71

NP

Člen 72, prvi stavek prvega pododstavka

Smernice

Člen 72, drugi stavek prvega pododstavka

Člen 150(3) FU, prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 72, drugi pododstavek

Smernice

Člen 73

NP

Člen 74

Člen 74(8) FU, drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 75

Člen 93(1) FU, prvi pododstavek

Člen 76

Člen 93 FU

Člen 77

Člen 92(3) FU

Člen 78

Člen 96(2) FU

Člen 79

NP

Člen 80

Člen 98 FU

Člen 81

Člen 98(3) FU

Člen 82

NP

Člen 83

Člen 99 FU

Člen 84(1) in (2)

NP

Člen 84(3) in (4)

Črtano

Člen 85

Člen 100(2) FU

Člen 86(1) in (2)

NP

Člen 86(3)

Člen 101(1) FU, drugi pododstavek

Člen 87

Člen 102 FU

Člen 88

Člen 103 FU

Člen 89

Člen 104 FU

Člen 90

Člen 108 FU

Člen 91(1) in (2)

Člen 101 FU

Člen 91(3) in (4)

NP

Člen 91(5)

Člen 104(5) FU

Člen 92

Člen 101(6) FU, drugi in tretji pododstavek

Člen 93

Člen 105 FU

Člen 94(1)

Črtano

Člen 94(2)

Člen 110(3) FU

Člen 94(3)

Črtano

Člen 94(4)

Člen 110(5) FU

Člen 95

Člen 112 FU

Člen 96

Člen 112 FU

Člen 97

NP

Člen 98

NP

Člen 99

NP

Člen 100

NP

Člen 101

Člen 111(3) FU

Člen 102, prvi pododstavek

NP

Člen 102, drugi in tretji pododstavek

Člen 111(4) FU, drugi pododstavek, točka (b)

Člen 103, prvi pododstavek

NP

Člen 103, drugi pododstavek

Člen 111(4), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 104

NP

Člen 105

NP

Člen 106

NP

Člen 107

NP

Člen 108

NP

Člen 109

Člen 115(2) FU

Člen 110(1)–(3)

NP

Člen 110(4)

Črtano

Člen 111

Člen 116 FU

Člen 112

Člen 146(1) FU

Člen 113

Črtano

Člen 114

Člen 117 FU

Člen 115

Člen 118(10) FU

Člen 116

Člen 119 FU

Člen 117

Člen 118 FU

Člen 118

Člen 120(1) in (2) FU

Člen 119

Člen 121 FU

Člen 120

Člen 122 FU

Člen 121(1)

Člen 2 FU, točka (10)

Člen 121(2)

Člen 2 FU, točka (63)

Člen 121(3)

Člen 2 FU, točki (70) in (71)

Člen 121(4)

Člen 2 FU, točka (58)

Člen 121(5)

Člen 162(2) FU

Člen 121(6)

Člen 162(4) FU

Člen 121(7)

Točka 18.9 Priloge I k FU

Člen 121(8)–(10)

Člen 148 FU

Člen 122

Točka 1 Priloge I k FU

Člen 123(1) in (2)

Točka 2 Priloge I k FU

Člen 123(3)

Črtano

Člen 123(4)–(7)

Točka 2 Priloge I k FU

Člen 124

Točka 3 Priloge I k FU

Člen 125

Točka 4 Priloge I k FU

Člen 126

Točka 5 Priloge I k FU

Člen 128

Točka 6 Priloge I k FU

Člen 129

Točka 7 Priloge I k FU

Člen 130

Točka 8 Priloge I k FU

Člen 131

Točka 9 Priloge I k FU

Člen 132

Točka 10 Priloge I k FU

Člen 133

Črtano

Člen 134

Točka 11 Priloge I k FU

Člen 135

Točka 12 Priloge I k FU

Člen 136

Točka 13 Priloge I k FU

Člen 136a

Točka 14 Priloge I k FU

Člen 137

Točka 14 Priloge I k FU

Člen 137a

Točka 15 Priloge I k FU

Člen 138

Točka 16 Priloge I k FU

Člen 139

Točka 17 Priloge I k FU

Člen 141(1)

Člen 137 FU in točka 18.1 Priloge I k FU

Člen 141(2)

Črtano

Člen 141(3)

Člen 137(3) FU

Člen 141(4)

Člen 137(4) FU

Člen 142

Člen 141(1) FU, drugi pododstavek

Člen 143, prvi pododstavek

Smernice

Člen 143, drugi do peti pododstavek

Člen 144 FU

Člen 144(1)

Člen 143(3) FU

Člen 144(2)

Člen 143(2) FU

Člen 144(3) in (4)

Smernice

Člen 144(5)

Člen 143(4) FU

Člen 146

Točka 18 Priloge I k FU

Člen 147

Točka 19 Priloge I k FU

Člen 148

Točka 20 Priloge I k FU

Člen 149

Točka 21 Priloge I k FU

Člen 150

Točka 22 Priloge I k FU

Člen 151

Točka 23 Priloge I k FU

Člen 152(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 168(1) FU

Člen 152(1), tretji pododstavek

Točka 24 Priloge I k FU

Člen 152(2)–(7).

Točka 24 Priloge I k FU

Člen 153

Točka 25 Priloge I k FU

Člen 154

Točka 26 Priloge I k FU

Člen 155

Člen 149 FU

Člen 155a

Točka 27 Priloge I k FU

Člen 156

Člen 168(2) FU

Člen 157

Točka 28 Priloge I k FU

Člen 158(1), prvi pododstavek

Člena 150 in 168(5) FU

Člen 158(1), drugi pododstavek

Točka 29.1 Priloge I k FU

Člen 158(2)

Člen 150 FU

Člen 158(3)

Točka 29.2 Priloge I k FU

Člen 158(4)

Točka 29.3 Priloge I k FU

Člen 159

Točka 30 Priloge I k FU

Člen 160

Člen 169 FU

Člen 161

Točka 31 Priloge I k FU

Člen 163

Člen 152 FU

Člen 164

Člen 153 FU

Člen 165(1)

Člen 152(1)(a) FU

Člen 165(2) in (3)

Člen 173(1) FU

Člen 165a(1), prvi pododstavek

Člen 152(1)(c) FU

Člen 165a(1), drugi pododstavek

Člen 173(2) FU, tretji pododstavek

Člen 165a(2)

Člen 173(2) FU, prvi in drugi pododstavek

Člen 165a(3)

Člen 173(3) FU

Člen 165a(4)

Člen 173(4) FU

Člen 166

Člen 131(3) FU, drugi pododstavek

Člen 166a

Točka 32 Priloge I k FU

Člen 167

Člen 174(2) FU

Člen 168

Točka 33 Priloge I k FU

Člen 169

Točka 34 Priloge I k FU

Člen 171

Točka 35 Priloge I k FU

Člen 172

Smernice

Člen 173

Člen 2 FU, točka (63) in člen 239 FU

Člen 174(1)

Člen 201(1) FU

Člen 174(2)

Črtano

Člen 175

Člen 240 FU

Člen 176

Smernice

Člen 177

Črtano

Člen 178

Člen 130 FU

Člen 179

Člen 148 FU

Člen 180(1)

Člen 201(2) FU

Člen 180(2)

Člen 131(3) FU

Člen 180(3)

Člen 130(4)(b) FU

Člen 180(4)

Člen 201(4) FU

Člen 180(5)

Člen 279(1) FU

Člen 181

Člen 125(1) FU

Člen 182(1), prvi pododstavek

Člen 181(5) FU in člen 184 FU

Člen 182(1), drugi pododstavek, in člen 182(2)

Črtano

Člen 182(3)

Člen 183(4) FU

Člen 182(4)

Črtano

Člen 183

Člen 190 FU

Člen 184

Člen 192 FU

Člen 185

Člen 2(41) FU

Člen 186

Člen 2(65) FU

Člen 187

Člen 184(4)(c) FU

Člen 188

Člen 110 FU

Člen 189

Člen 194 FU

Člen 190(1)

Člen 195 FU

Člen 190(2)

Člen 2(21) FU

Člen 191

Člen 189 FU

Člen 192

Črtano

Člen 193

Člen 191(1) FU, tretji pododstavek

Člen 194

Člen 193(2) FU, tretji pododstavek

Člen 195

Člen 149 FU

Člen 196(1), prvi pododstavek

Črtano

Člen 196(1), drugi pododstavek

Člen 196(1)(c) FU

Člen 196(2)–(4)

Člen 196(1)(d)–(f) FU

Člen 197

Črtano

Člen 198

Člen 197(2)(c) FU

Člen 199

Smernice

Člen 201(1)

Člen 194(1)(b) FU

Člen 201(2)

Člen 197(1) in (3) FU

Člen 202

Člen 198 FU

Člen 203(1)

Člen 194(1)(b) FU

Člen 203(2), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 199 FU, točka (b)

člen 203(2), prvi pododstavek, drugi stavek

Smernice

Člen 203(2), drugi pododstavek

Smernice

Člen 203(3)

Smernice

Člen 204(1)

Člen 150 FU

Člen 204(2), prvi pododstavek

Člen 200(2) FU

Člen 204(2), drugi–šesti pododstavek

Smernice

Člen 204(3)

Člen 200(3) FU

Člen 204(4)

Člen 200(4) FU

Člen 204(5)

Člen 200(5) in (6) FU

Člen 204(6)

Člen 200(8) FU

Člen 205

Člen 200(7) FU

Člen 206(1)

Člen 153 FU

Člen 206(2)

Smernice

Člen 206(3)

Člen 152 FU

Člen 206(4)

Člen 153(2) FU

Člen 207(1)

Člen 203(2) FU

Člen 207(2)

Člen 203(3) FU

Člen 207(3), prvi pododstavek

Člen 203(4) FU

Člen 207(3), drugi–šesti pododstavek

Smernice

Člen 207(4)

Člen 203(5) FU

Člen 208

Člen 131 FU

Člen 209

Člen 205 FU

Člen 210

Člen 204 FU, drugi pododstavek

Člen 211

Člen 110 FU

Člen 212(1)

Člen 207(1) FU

Člen 212(2)

Člen 149(1) FU

Člen 212(3)

Člen 207(2) FU

Člen 212(4)

Člen 207(1) FU, tretji pododstavek

Člen 213

Člen 207(5) FU

Člen 214

Člen 207(3) FU

Člen 215

Člen 207(4) FU

Člen 216

Črtano

Člen 217

Smernice

Člen 218

Člen 209(2)(g) FU

Člen 219(1)

Člen 215(7) FU

Člen 219(2) in (3)

Črtano

Člen 220(1)

Člen 216(1)

Člen 220(2)

Črtano

Člen 221

Člen 216 FU

Člen 222

Člen 209(2) FU

Člen 223

Člen 209(2)(d) FU

Člen 224(1)

Člen 209(2)(h) FU

Člen 224(2)–(8).

Črtano

Člen 225

Črtano

Člen 226

Člen 217 FU

Člen 227

Smernice

Člen 228

Črtano

Člen 229(1)

Člen 242 FU

Člen 229(2)

Črtano

Člen 230

Črtano

Člen 231

Črtano

Člen 232

Člen 243(2) FU

Člen 233

Člen 244(3) FU

Člen 234

Člena 245(3) in 246(5) FU

Člen 235

Člen 81 FU

Člen 236

Črtano

Člen 237

Črtano

Člen 238

Črtano

Člen 239

Črtano

Člen 240

Črtano

Člen 241

Črtano

Člen 242

Črtano

Člen 243

Črtano

Člen 244

Črtano

Člen 245(1) in (2)

Člen 83 FU

Člen 245(3) in (4)

Črtano

Člen 246

Smernice

Člen 247

Smernice

Člen 248

Člen 87(1) FU, tretji pododstavek

Člen 249

Smernice

Člen 250

Smernice

Člen 251

Smernice

Člen 252

Smernice

Člen 253

Smernice

Člen 254

Smernice

Člen 255

Črtano

Člen 256(1)

Člen 21(2)(g) FU

Člen 256(2) in (3)

Črtano

Člen 257

Črtano

Člen 258

Člen 236 FU

Člen 259, prvi pododstavek

Člen 235(4) FU

Člen 259, drugi pododstavek

Črtano

Člen 259, tretji in četrti pododstavek

Člen 235(4) FU

Člen 259, peti in šesti pododstavek

Člen 235(5) FU

Člen 259, sedmi pododstavek

Člen 252 FU

Člen 259, osmi pododstavek

Člen 234(4) FU

Člen 260

Črtano

Člen 261

Smernice

Člen 262

Točka 36 Priloge I k FU

Člen 263

Smernice

Člen 264(1)

Točka 37.1 Priloge I k FU

Člen 264(2), prvi pododstavek, točka (a)

Črtano

Člen 264(2), prvi pododstavek, točka (b)

Točka 38.4 Priloge I k FU

Člen 264(2), drugi pododstavek

Smernice

Člen 264(3)

Točka 37.2 Priloge I k FU

Člen 264(4)

Točka 2.5 Priloge I k FU

Člen 265

Točka 38 Priloge I k FU

Člen 266

Točka 39 Priloge I k FU

Člen 267

Točka 38 Priloge I k FU

Člen 269

Točka 38 Priloge I k FU

Člen 273

Točka 40 Priloge I k FU

Člen 274(1)

Člen 152(2) FU

Člen 274(2), prvi stavek

Člen 168(2) FU

Člen 274(2), drugi stavek, in člen 274(4)

Črtano

Člen 274(3)

Smernice

Člen 275(1), prvi pododstavek

Črtano

Člen 275(1), drugi pododstavek

Točka 41.1 Priloge I k FU

Člen 275(2)

Točka 41.2 Priloge I k FU

Člen 275(3)

Točki 41.3 in 41.4 Priloge I k FU

Člen 275(4)

Točki 41.3 in 41.4 Priloge I k FU

Člen 275(5) in (6)

Točki 41.5 in 41.6 Priloge I k FU

Člen 275(7)

Črtano

Člen 276(1)–(4)

Črtano

Člen 276(5)

Člen 168(5) FU

Člen 277

Člen 190(3) FU

Člen 278

Črtano

Člen 279

Črtano

Člen 280

Črtano

Člen 281

Člen 67(5) FU

Člen 282

Člen 67(6) FU

Člen 283

Člen 264(2) FU

Člen 284

Smernice

Člen 285

Člen 264(4) FU

Člen 286(1)

Člen 266(1)(a) FU, drugi stavek

Člen 286(2)

Člen 267(1) FU

Člen 286(3)

Člen 267(2) FU

Člen 286(4)

Člen 267(3) FU

Člen 286(5)

Člen 267(4) FU

Člen 286(6)

Člen 266(5) FU, tretji pododstavek

Člen 286(7)

Črtano

Člen 287(1)–(3)

Člen 237 FU

Člen 287(4)

Člen 148 FU

Člen 287(5) in (6)

Črtano

Člen 288

Črtano

Člen 289

Črtano

Člen 290

Črtano


Top