EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1515

Uredba Komisije (EU) 2018/1515 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/6509

UL L 256, 12.10.2018, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1515/oj

12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/33


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1515

z dne 10. oktobra 2018

o spremembi prilog III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenilamin in oksadiksil v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a), člena 18(1)(b) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za difenilamin in oksadiksil so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Aktivna snov difenilamin z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 578/2012 (2) ni bila odobrena. Aktivna snov oksadiksil z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2002 (3) ni bila vključena v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Vse obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeni aktivni snovi, so bile preklicane. Zato je v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 396/2005 v povezavi s členom 14(1)(a) navedene uredbe primerno črtati obstoječe MRL, ki so določene za ti snovi v Prilogi III.

(3)

Za difenilamin so bile z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2013 (4) določene začasne MRL za jabolka in hruške do 2. septembra 2015, da bi se obravnavala neizogibna navzkrižna kontaminacija neobdelanih jabolk in hrušk, ki je bila posledica prisotnosti ostankov difenilamina v skladiščnih prostorih. Z Uredbo Komisije (EU) 2016/67 (5) je bila veljavnost teh MRL podaljšana do 22. januarja 2018, da bi se nosilcem dejavnosti zagotovilo dovolj časa, da popolnoma odstranijo ostanke difenilamina v skladiščnih prostorih. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki difenilamina ne pojavljajo več v vrednostih nad ustrezno mejo določljivosti (LOD).

(4)

Za oksadiksil so bile z Uredbo Komisije (EU) št. 592/2012 (6) določene začasne MRL za peteršilj, belušno zeleno ter skupino solat in solatnic do 31. decembra 2014, da bi se obravnavala neizogibna navzkrižna kontaminacija neobdelanih kmetijskih rastlin, ki je bila posledica prisotnosti ostankov oksadiksila v tleh. Z Uredbo Komisije (EU) 2016/46 (7) je bila veljavnost teh MRL podaljšana do 19. januarja 2018 zaradi obstojnosti te aktivne snovi v tleh. Agencija in nosilci živilske dejavnosti so predložili nedavne podatke o spremljanju, ki kažejo, da se ostanki oksadiksila ne pojavljajo več v vrednostih nad ustrezno mejo določljivosti (LOD).

(5)

Glede na neodobritev aktivne snovi difenilamin in nevključitev aktivne snovi oksadiksil v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS bi bilo treba MRL za ti snovi določiti v višini meje določljivosti v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 396/2005. Za aktivne snovi, za katere bi bilo treba vse MRL znižati do ustrezne meje določljivosti, bi bilo treba v skladu s členom 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005 privzete vrednosti navesti v Prilogi V.

(6)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(7)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(9)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 1. majem 2019.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 578/2012 z dne 29. junija 2012 o neodobritvi aktivne snovi difenilamin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 171, 30.6.2012, str. 2).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 2076/2002 z dne 20. novembra 2002 o podaljšanju roka iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS in o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k navedeni direktivi ter o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te snovi (UL L 319, 23.11.2002, str. 3).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 772/2013 z dne 8. avgusta 2013 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za difenilamin v ali na nekaterih proizvodih (UL L 217, 13.8.2013, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/67 z dne 19. januarja 2016 o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ametoktradin, klorotalonil, difenilamin, flonikamid, fluazinam, fluoksastrobin, halauksifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (UL L 15, 22.1.2016, str. 2).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 592/2012 z dne 4. julija 2012 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, kaptan, ciprodinil, fluopikolid, heksitiazoks, izoprotiolan, metaldehid, oksadiksil in fosmet v ali na nekaterih proizvodih (UL L 176, 6.7.2012, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2016/46 z dne 18. januarja 2016 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za oksadiksil in spinetoram v ali na nekaterih proizvodih (UL L 12, 19.1.2016, str. 28).


PRILOGA

Prilogi III in V k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

v delu A Priloge III se stolpca za difenilamin in oksadiksil črtata;

(2)

v Prilogi V se dodata stolpca za difenilamin in oksadiksil:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Difenilamin

Oksadiksil

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

0,05  (*1)

0,01 (*1)

0110000

Citrusi

 

 

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

0120000

Lupinarji

 

 

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

0130000

Pečkato sadje

 

 

0130010

Jabolka

 

 

0130020

Hruške

 

 

0130030

Kutine

 

 

0130040

Nešplje

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

 

0140010

Marelice

 

 

0140020

Češnje

 

 

0140030

Breskve

 

 

0140040

Slive

 

 

0140990

Drugo (2)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Grozdje

 

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0154010

Borovnice

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

 

0154050

Šipek

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

 

0154990

Drugo (2)

 

 

0160000

Mešano sadje

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0161020

Fige

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0161050

Karambole

 

 

0161060

Kakiji

 

 

0161070

Jamun

 

 

0161990

Drugo (2)

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaje

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

0163070

Gvave

 

 

0163080

Ananasi

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

0163990

Drugo (2)

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

0211000

(a)

Krompir

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

0213020

Korenje

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

0213040

Hren

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

0213060

Pastinak

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

0213080

Redkev

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0213110

Repa

 

 

0213990

Drugo (2)

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

 

0220010

Česen

 

 

0220020

Čebula

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

0220990

Drugo (2)

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

0231010

Paradižnik

 

 

0231020

Paprika

 

 

0231030

Jajčevci

 

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

0231990

Drugo (2)

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

0232010

Kumare

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

0232030

Bučke

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

0233010

Melone

 

 

0233020

Orjaške buče

 

 

0233030

Lubenice

 

 

0233990

Drugo (2)

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

0241010

Brokoli

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo (2)

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

0242990

Drugo (2)

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

0251010

Motovilec

 

 

0251020

Solata

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

0251990

Drugo (2)

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

 

 

0252010

Špinača

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

 

 

0254000

(d)

Vodna kreša

 

 

0255000

(e)

Vitlof

 

 

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

 

0256010

Prava krebuljica

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

0256090

Lovorovi listi

 

 

0256100

Pehtran

 

 

0256990

Drugo (2)

 

 

0260000

Stročnice

 

 

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

0260050

Leča

 

 

0260990

Drugo (2)

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

 

0270010

Šparglji/beluši

 

 

0270020

Kardij

 

 

0270030

Belušna zelena

 

 

0270040

Sladki komarček

 

 

0270050

Artičoke

 

 

0270060

Por

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

 

0270990

Drugo (2)

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

 

 

0280010

Gojene gobe

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

 

 

0300000

STROČNICE

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Fižol

 

 

0300020

Leča

 

 

0300030

Grah

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

0300990

Drugo (2)

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Semena oljnic

 

 

0401010

Lanena semena

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

 

0401030

Mak

 

 

0401040

Sezamova semena

 

 

0401050

Sončnična semena

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

 

0401070

Soja

 

 

0401080

Gorčična semena

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

 

0401100

Bučna semena

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

 

0401120

Semena borage

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

 

0401140

Konopljina semena

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

 

0401990

Drugo (2)

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

0500000

ŽITA

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

0500030

Koruza

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

 

 

0500060

Riž

 

 

0500070

 

 

0500080

Sirek

 

 

0500090

Pšenica

 

 

0500990

Drugo (2)

 

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

Čaji

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0631010

Kamilica

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0632010

Jagoda

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

0650000

Rožiči

 

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0800000

ZAČIMBE

0,05 (*1)

 

0810000

Semena

 

0,02 (*1)

0810010

Janež

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

0810030

Zelena

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

0810060

Koper

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

0820000

Plodovi

 

0,02 (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

0820070

Vanilija

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

0830000

Skorja

 

0,02 (*1)

0830010

Cimet

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

 

0,02 (*1)

0840020

Ingver (10)

 

0,02 (*1)

0840030

Kurkuma

 

0,02 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

0840990

Drugo (2)

 

0,02 (*1)

0850000

Brsti

 

0,02 (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

0850020

Kapre

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

0860000

Cvetni pestiči

 

0,02 (*1)

0860010

Žafran

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

0870000

Semenski ovoj

 

0,02 (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

0900990

Drugo (2)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

1011010

Mišičevje

 

 

1011020

Maščevje

 

 

1011030

Jetra

 

 

1011040

Ledvice

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1011990

Drugo (2)

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

1012010

Mišičevje

 

 

1012020

Maščevje

 

 

1012030

Jetra

 

 

1012040

Ledvice

 

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1012990

Drugo (2)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

1013010

Mišičevje

 

 

1013020

Maščevje

 

 

1013030

Jetra

 

 

1013040

Ledvice

 

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1013990

Drugo (2)

 

 

1014000

(d)

Koze

 

 

1014010

Mišičevje

 

 

1014020

Maščevje

 

 

1014030

Jetra

 

 

1014040

Ledvice

 

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1014990

Drugo (2)

 

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

1015010

Mišičevje

 

 

1015020

Maščevje

 

 

1015030

Jetra

 

 

1015040

Ledvice

 

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1015990

Drugo (2)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

 

 

1016010

Mišičevje

 

 

1016020

Maščevje

 

 

1016030

Jetra

 

 

1016040

Ledvice

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1016990

Drugo (2)

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

1017010

Mišičevje

 

 

1017020

Maščevje

 

 

1017030

Jetra

 

 

1017040

Ledvice

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

1017990

Drugo (2)

 

 

1020000

Mleko

 

 

1020010

Govedo

 

 

1020020

Ovce

 

 

1020030

Koze

 

 

1020040

Konji

 

 

1020990

Drugo (2)

 

 

1030000

Ptičja jajca

 

 

1030010

Kokoši

 

 

1030020

Race

 

 

1030030

Gosi

 

 

1030040

Prepelice

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

 

 

1050000

Dvoživke in plazilci

 

 

1060000

Kopenski nevretenčarji

 

 

1070000

Divji kopenski vretenčarji

 

 

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 


(*1)  Meja analitskega določanja

(1)  Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.“


Top