EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1513

Uredba Komisije (EU) 2018/1513 z dne 10. oktobra 2018 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/6521

UL L 256, 12.10.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1513/oj

12.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1513

z dne 10. oktobra 2018

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa merila za razvrščanje kemičnih snovi v razrede nevarnosti, vključno z razredi nevarnosti rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B. Snovi, ki so razvrščene v katerega koli od navedenih treh razredov nevarnosti, se skupaj imenujejo snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (v nadaljnjem besedilu: snovi CMR).

(2)

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 določa omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov. Komisija je oblikovala merila za prepoznavanje izdelkov, ki vsebujejo snovi CMR in bi jih potrošniki lahko uporabili, v zvezi s katerimi bi bilo primerno v Prilogi XVII dodati novo omejitev, in sicer po poenostavljenem postopku iz člena 68(2) navedene uredbe. V skladu z merili, ki jih je oblikovala Komisija, se oblačila, drugi tekstil in obutev obravnavajo prednostno (3).

(3)

Nekatere snovi CMR so v oblačilih in pripadajočih dodatkih, drugem tekstilu in obutvi prisotne kot nečistoče iz proizvodnega postopka ali pa so jim bile namenoma dodane zaradi posebnih lastnosti.

(4)

Informacije javnih organov in poročila zainteresiranih strani kažejo na to, da bi potrošniki lahko bili izpostavljeni snovem CMR, ki so prisotne v oblačilih in pripadajočih dodatkih, drugem tekstilu ali obutvi, prek stika s kožo ali z vdihavanjem. Ti proizvodi so potrošnikom v veliki meri na voljo v zasebne namene ali ko proizvod uporabijo v okviru storitve, zagotovljene širši javnosti (na primer bolnišnično posteljno perilo ali pohištveni tekstil v javni knjižnici). Da bi čim bolj zmanjšali takšno izpostavljenost potrošnikov, bi morali prepovedati dajanje v promet snovi CMR v industriji oblačil in pripadajočih dodatkov (vključno med drugim s športnimi oblačili in torbami) ali obutve za potrošnike, kadar so snovi CMR prisotne v koncentracijah nad določeno ravnjo. Iz istega razloga bi omejitev morala veljati tudi takrat, kadar so snovi CMR v navedenih koncentracijah prisotne v drugem tekstilu, ki pride v stik s človeško kožo v podobnem obsegu kot obleke (na primer posteljno perilo, odeje, pohištveni tekstil ali plenice za večkratno uporabo).

(5)

Komisija se je z zainteresiranimi stranmi posvetovala o snoveh in izdelkih, ki bi jih bilo treba vključiti v novo omejitev v skladu s členom 68(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (4), ter je z njimi v okviru tehničnih delavnic (5) razpravljala o posebnih vidikih omejitve (vključno z mejnimi koncentracijami in razpoložljivostjo testnih metod).

(6)

Snovi, ki jih je treba omejiti, imajo različne lastnosti ter se uporabljajo v različnih postopkih v industriji oblačil in pripadajočih dodatkov, tekstilij in obutve. Zato bi bilo treba določiti najvišje mejne koncentracije bodisi za posamezne snovi ali skupine snovi, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti doseganja navedenih mejnih vrednosti ter dostopnosti ustreznih analiznih metod. Formaldehid se zaradi svojih strukturnih in ognjevarnih lastnosti uporablja v jaknah in plaščih ter pohištvenem tekstilu. Zaradi pomanjkanja informacij o ustreznih drugih možnostih bi bilo treba za formaldehid v jaknah, plaščih ali pohištvenem tekstilu za omejeno obdobje uporabiti manj strogo koncentracijsko vrednost ter gospodarskim subjektom omogočiti, da se prilagodijo na omejitev.

(7)

Nova omejitev, ki naj bi se sprejela s to uredbo, ne bi smela zajemati oblačil, pripadajočih dodatkov in obutve ali delov oblačil, pripadajočih dodatkov in obutve, ki so v celoti izdelani iz naravnega usnja, krzna ali kože, ker se za njihovo proizvodnjo uporabljajo drugačne kemične snovi in postopki. Iz istega razloga nova omejitev ne bi smela zajemati netekstilnih zadrg in dekorativnih dodatkov.

(8)

Talne obloge in tekstilna talna prekrivala za notranjo uporabo, preproge in tekači se za zdaj izvzamejo iz nove omejitve, saj bi sicer lahko prišlo do regulatornega prekrivanja in ker so za njih morda relevantne druge snovi. Komisija bi morala proučiti to izvzetje in tudi ustreznost ločene omejitve.

(9)

Iz nove omejitve bi bilo treba izvzeti osebno varovalno opremo iz Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter medicinske pripomočke iz Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta (7), ker morajo taka oprema in pripomočki izpolnjevati posebne zahteve glede varnosti in funkcionalnosti.

(10)

Komisija se je med postopkom priprave omejitve posvetovala s forumom Evropske agencije za kemikalije za izmenjavo informacij o izvrševanju iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006 in upoštevala njegova priporočila.

(11)

Gospodarskim subjektom bi bilo treba omogočiti dovolj časa, da sprejmejo ustrezne ukrepe za uskladitev z omejitvijo, sprejeto s to uredbo. Nova omejitev bi se zato morala začeti uporabljati šele od določenega datuma, ki je poznejši od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(12)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24801/attachments/1/translations/?locale=sl.

(4)  http://ec.europa.eu/growth/content/consultation-possible-restriction-hazardous-substances-cmr-1a-and-1b-textile-articles-and-0_sl.

(5)  http://ec.europa.eu/growth/content/technical-workshop-potential-restriction-cmrs-1a-and-1b-textiles-0_sl.

(6)  Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(7)  Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1).


PRILOGA

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

(1)

doda se naslednji vnos:

„72

Snovi iz stolpca 1 preglednice v Dodatku 12

1.

Se po 1. novembru 2020 ne dajejo v promet v naslednjih:

(a)

oblačilih ali pripadajočih dodatkih;

(b)

v drugem tekstilu, ki niso oblačila in ki v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe pridejo v stik s človeško kožo v podobnem obsegu kot oblačila;

(c)

obutvi,

če potrošnik uporablja oblačilo, pripadajoči dodatek, tekstil, ki ni oblačilo, ali obutev ter je snov prisotna v koncentraciji, izmerjeni v homogenem materialu, ki je enaka ali večja od vrednosti, določene za navedeno snov v Dodatku 12.

2.

Z odstopanjem od navedenega, v zvezi z dajanjem v promet formaldehida [št. CAS 50–00–0] v jaknah, plaščih ali pohištvenem tekstilu, ustrezna koncentracija za namene odstavka 1 znaša 300 mg/kg v obdobju med 1. novembrom 2020 in 1. novembrom 2023. Koncentracija iz Dodatka 12 se uporablja po tem datumu.

3.

Odstavek 1 se ne uporablja za:

(a)

oblačila, pripadajoče dodatke ali obutev ali dele oblačil, pripadajočih dodatkov ali obutve, ki so v celoti izdelani iz naravnega usnja, krzna ali kože;

(b)

netekstilne zadrge in netekstilne dekorativne dodatke;

(c)

rabljena oblačila, pripadajoče dodatke, tekstil, ki ni oblačilo ali obutev;

(d)

talne obloge in tekstilna talna prekrivala za notranjo uporabo, preproge in tekači.

4.

Odstavek 1 se ne uporablja za oblačila, pripadajoče dodatke, tekstil, ki ni oblačilo, ali obutev iz Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta (*) ali Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta (**).

5.

Odstavek 1(b) se ne uporablja za tekstil za enkratno uporabo. 'Tekstil za enkratno uporabo' pomeni tekstil, ki je namenjen enkratni uporabi ali uporabi v omejenem času in ni predviden za ponovno uporabo za enak ali podoben namen.

6.

Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez poseganja v uporabo strožjih omejitev, določenih v tej prilogi ali drugi zakonodaji Unije, ki se uporablja.

7.

Komisija prouči izvzetje iz odstavka 3(d) in po potrebi ustrezno spremeni navedeno točko.

(*)

Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51).

(**)

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1).“

(2)

doda se naslednji Dodatek 12:

Dodatek 12

Vnos 72 – omejene snovi in najvišje mejne vrednosti masnih koncentracij v homogenih materialih

Snovi

Indeks št.

Št. CAS

Št. ES

Mejna vrednost masne koncentracije

Kadmij in njegove spojine (navedeni v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski Cd, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Kromove VI spojine (navedene v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot Cr VI, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Arzenove spojine (navedene v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski As, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Svinec in njegove spojine (navedeni v Prilogi XVII, vnos 28, 29, 30, dodatki 1–6)

1 mg/kg po ekstrakciji (izražen kot kovinski Pb, ki ga je mogoče pridobiti iz materiala)

Benzen

601-020-00-8

71-43-2

200-753-7

5 mg/kg

Benz[a]antracen

601-033-00-9

56-55-3

200-280-6

1 mg/kg

Benz[e]acefenantrilen

601-034-00-4

205-99-2

205-911-9

1 mg/kg

benzo[a]piren; benzo[def]krizen

601-032-00-3

50-32-8

200-028-5

1 mg/kg

Benzo[e]piren

601-049-00-6

192-97-2

205-892-7

1 mg/kg

Benzo[j]fluoranten

601-035-00-X

205-82-3

205-910-3

1 mg/kg

benzo[k]fluoranten

601-036-00-5

207-08-9

205-916-6

1 mg/kg

Krizen

601-048-00-0

218-01-9

205-923-4

1 mg/kg

Dibenz[a,h]antracen

601-041-00-2

53-70-3

200-181-8

1 mg/kg

α, α,α, 4-tetraklorotoluen; p-klorobenzotriklorid

602-093-00-9

5216-25-1

226-009-1

1 mg/kg

α, α,α-triklorotoluen; benzotriklorid

602-038-00-9

98-07-7

202-634-5

1 mg/kg

α-klorotoluen; benzil klorid

602-037-00-3

100-44-7

202-853-6

1 mg/kg

Formaldehid

605-001-00-5

50-00-0

200-001-8

75 mg/kg

1,2-benzendikarboksilna kislina; di-C6–8-razvejani alkilni estri, bogati s C7

607-483-00-2

71888-89-6

276-158-1

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Bis(2-metoksietil) ftalat

607-228-00-5

117-82-8

204-212-6

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Diizopentilftalat

607-426-00-1

605-50-5

210-088-4

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

di-n-pentil ftalat (DPP)

607-426-00-1

131-18-0

205-017-9

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

Di-n-heksil ftalat (DnHP)

607-702-00-1

84-75-3

201-559-5

1 000 mg/kg (posamezno ali v kombinaciji z drugimi ftalati v tem vnosu ali v drugih vnosih Priloge XVII, ki so razvrščeni v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 v kateri koli razred nevarnosti: rakotvornost, mutagenost za zarodne celice ali strupenost za razmnoževanje kategorij 1A ali 1B)

N-metil-2-pirolidon; 1-metil-2-pirolidon (NMP)

606-021-00-7

872-50-4

212-828-1

3 000 mg/kg

N,N-dimetilacetamid (DMAC)

616-011-00-4

127-19-5

204-826-4

3 000 mg/kg

N,N-dimetilformamid; dimetilformamid (DMF)

616-001-00-X

68-12-2

200-679-5

3 000 mg/kg

1,4,5,8-tetraminoantrakinon; C.I. Disperse Blue 1

611-032-00-5

2475-45-8

219-603-7

50 mg/kg

Benzenamin, 4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilin hidroklorid; C.I. Basic Red 9

611-031-00-X

569-61-9

209-321-2

50 mg/kg

[4-[4,4′bis(dimetilamino)benzohidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonijev klorid; C.I. Basic Violet 3 z ≥ 0,1 % Michlerjevega ketona (št. ES 202-027-5)

612-205-00-8

548-62-9

208-953-6

50 mg/kg

4-kloro-o-toluidinium klorid

612-196-00-0

3165-93-3

221-627-8

30 mg/kg

2-naftilamonijev acetat

612-071-00-0

553-00-4

209-030-0

30 mg/kg

4-metoksi-m-fenilendiamonijev sulfat; 2,4-diaminoanizolijev sulfat

612-200-00-0

39156-41-7

254-323-9

30 mg/kg

2,4,5-trimetilanilinijev hidroklorid

612-197-00-6

21436-97-5

30 mg/kg

Kinolin

613-281-00-5

91-22-5

202-051-6

50 mg/kg


Top