EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1800

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1800 z dne 29. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/4408

OJ L 259, 7.10.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1800/oj

7.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 259/14


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1800

z dne 29. junija 2017

o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 81(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri uporabi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 151/2013 (2) se je izkazalo, da odsotnost posebnih standardov za dostop do podatkov ter združevanje in primerjavo podatkov povzroča strukturne pomanjkljivosti. Pomanjkanje standardiziranih podatkov, enotne funkcionalnosti in standardizirane oblike sporočil je oviralo neposreden in takojšen dostop do podatkov ter posledično subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 onemogočalo učinkovito ocenjevanje sistemskih tveganj ter s tem izpolnjevanje njihovih odgovornosti in nalog.

(2)

Da bi se te ovire odpravile, je treba Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 151/2013 spremeniti, tako da bodo v njej podrobneje opredeljeni operativni standardi, potrebni za združevanje in primerjavo podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov, da se bo zagotovilo, da lahko subjekti iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 dostopajo do informacij, potrebnih za izpolnjevanje svojih odgovornosti in nalog.

(3)

Da bi se omogočilo učinkovito in uspešno primerjanje ter združevanje podatkov med vsemi repozitoriji sklenjenih poslov, bi se morali za dostop do podatkov in komunikacijo med subjekti iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 ter repozitoriji sklenjenih poslov uporabljati predloge v obliki XML in sporočila XML, razviti v skladu z metodologijo ISO 20022. To ne bi smelo izključevati možnosti, da se repozitoriji sklenjenih poslov in zadevni subjekti med seboj dogovorijo o zagotavljanju dostopa in komuniciranju v drugih oblikah poleg oblike XML.

(4)

Predloge v obliki XML bi se morale uporabljati za zagotavljanje podatkov zadevnim subjektom na način, ki poenostavlja njihovo združevanje, sporočila XML pa bi se morala uporabljati za racionalizacijo postopka za izmenjavo podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov in zadevnimi subjekti. Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 ne izključuje dodatne, ločene uporabe predlog v drugih oblikah, kot je XML, kot so datoteke z vrednostmi, ločenimi v vejico (csv), in besedilne datoteke (txt), v obsegu, v katerem zadevnim subjektom omogočajo izpolnjevanje njihovih odgovornosti in nalog. Repozitorijem sklenjenih poslov bi bilo zato treba dovoliti, da še naprej uporabljajo te oblike, vendar samo dodatno k uporabi predlog v obliki XML in nikoli namesto njih. Predloge v obliki XML in sporočila XML, ki temeljijo na metodologiji 20022, bi se morali uporabljati vsaj za vsa izhodna poročila in izmenjave, da bosta omogočena primerljivost in združevanje podatkov med vsemi repozitoriji sklenjenih poslov.

(5)

Subjekti, navedeni v členu 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, lahko naloge in odgovornosti, vključno z dostopom do podatkov, sporočenih repozitorijem sklenjenih poslov, prenesejo na ESMA v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 1095/2010 (3). Tak prenos v nobenem pogledu ne bi smel vplivati na obveznost repozitorijev sklenjenih poslov, da subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zagotovijo neposreden in takojšen dostop do teh podatkov.

(6)

Da bi se zagotovila zaupnost, bi morale vse vrste izmenjave podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov in zadevnimi subjekti potekati prek varne povezave stroj-stroj ter z uporabo protokolov za šifriranje. Za zagotovitev minimalnih skupnih standardov bi se moral med repozitoriji sklenjenih poslov in subjekti iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 uporabljati protokol SSH za prenos podatkov (SFTP). To ne bi smelo izključevati možnosti, da se repozitoriji sklenjenih poslov in zadevni subjekti med seboj dogovorijo o vzpostavitvi varne povezave stroj-stroj z uporabo dodatnega, ločenega kanala poleg SFTP. Repozitorijem sklenjenih poslov bi bilo zato treba dovoliti, da še naprej uporabljajo druge varne povezave stroj-stroj, vendar samo dodatno k uporabi SFTP in nikoli namesto njega.

(7)

Podatki v zvezi z najnovejšim trgovalnim statusom odprtih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih so bistveni za spremljanje finančne stabilnosti in sistemskega tveganja. Zato bi morali imeti zadevni subjekti dostop do teh podatkov.

(8)

Bistveno je olajšati neposreden in takojšen dostop do specifičnih nizov podatkov in tako oblikovati niz združljivih ad hoc zahtev v zvezi s strankami v trgovalnem poslu, ekonomskimi pogoji, razvrstitvijo in identifikacijo pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, časom izvršitve, poročanja in zapadlosti ter dogodki v zvezi s poslovnim in življenjskim ciklom.

(9)

Roki, do katerih repozitoriji sklenjenih poslov zagotovijo podatke zadevnim subjektom, bi se morali uskladiti, da se izboljša neposreden in takojšen dostop do podatkov repozitorijev sklenjenih poslov ter zadevnim subjektom in repozitorijem sklenjenih poslov omogoči boljše načrtovanje notranjih podatkovnih procesov.

(10)

Zato bi bilo treba Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 151/2013 spremeniti, da se podrobneje opredeli in izboljša operativni okvir za dostop do, združevanje in primerjavo podatkov med vsemi repozitoriji sklenjenih poslov.

(11)

Uporabo določb iz te delegirane uredbe bi bilo treba odložiti, da bodo repozitoriji sklenjenih poslov svoje sisteme lažje prilagodili specifičnim zahtevam iz te delegirane uredbe.

(12)

Ta uredba temelji na osnutku regulativnih tehničnih standardov, ki ga je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(13)

ESMA je v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 opravila odprta javna posvetovanja o osnutku regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, ter analizirala potencialne povezane stroške in koristi. Ta javna posvetovanja so ESMA omogočila, da je pridobila mnenja zadevnih organov in članic Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), ki jih je predstavila ECB. Poleg tega je ESMA zaprosila za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013

1.   Člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Repozitorij sklenjenih poslov zagotovi subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 neposreden in takojšen dostop do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v skladu s členoma 2 in 3 te uredbe, tudi v primeru prenosa nalog in odgovornosti v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Za namene prvega pododstavka repozitorij sklenjenih poslov uporablja obliko XML in predlogo, razvito v skladu z metodologijo ISO 20022. Repozitorij sklenjenih poslov lahko po dogovoru z zadevnim subjektom poleg navedene dostop do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih zagotovi tudi v drugi, skupno dogovorjeni obliki.“;

(b)

odstavek 2 se črta.

2.   v členu 5 se dodata naslednja odstavka 3 do 9:

„3.   Repozitorij sklenjenih poslov vzpostavi in ohranja potrebne tehnične ureditve, s katerimi subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 omogoča povezavo z varnim vmesnikom stroj-stroj, prek katere lahko predložijo zahtevo za dostop do podatkov in prejemajo podatke.

Repozitorij sklenjenih poslov za namene prvega pododstavka uporablja protokol SSH za prenos podatkov. Repozitorij sklenjenih poslov za komunikacijo prek navedenega vmesnika uporablja standardizirana sporočila XML, razvita v skladu z metodologijo ISO 20022. Repozitorij sklenjenih poslov lahko po dogovoru z zadevnim subjektom poleg navedenega vzpostavi povezavo tudi z uporabo drugega, skupno dogovorjenega protokola.

2.4.   Repozitorij sklenjenih poslov v skladu s členoma 2 in 3 te uredbe subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zagotovi dostop do naslednjih informacij:

(a)

vseh poročil o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih;

(b)

zadnjih trgovalnih statusih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki še niso zapadle oziroma ki niso bile vključene v poročilo z vrsto dejanja ‚E‘, ‚C‘, ‚P‘ ali ‚Z‘, kot so navedene v polju 93 v razpredelnici 2 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1247/2012 (*1).

5.   Repozitorij sklenjenih poslov vzpostavi in ohranja potrebne tehnične ureditve, s katerimi subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 omogoča, da določijo vnaprej opredeljene periodične zahteve za dostop do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, kot so določeni v odstavku 4, ki so potrebne za izpolnjevanje njihovih odgovornosti in nalog.

2.6.   Repozitorij sklenjenih poslov na zahtevo subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zagotovi dostop do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih v kateri koli kombinaciji naslednjih polj iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1247/2012:

(a)

časovni žig poročanja;

(b)

ID nasprotne stranke poročevalke;

(c)

ID druge nasprotne stranke;

(d)

podjetniški sektor nasprotne stranke poročevalke;

(e)

vrsta nasprotne stranke poročevalke;

(f)

ID posrednika;

(g)

ID subjekta, ki predloži poročilo;

(h)

ID upravičenca;

(i)

razred finančnih instrumentov;

(j)

razvrstitev produkta;

(k)

identifikacija produkta;

(l)

identifikacija osnovnega instrumenta;

(m)

mesto izvršitve;

(n)

časovni žig izvršitve;

(o)

datum dospelosti;

(p)

datum prenehanja;

(q)

centralna nasprotna stranka (CNS); in

(r)

vrsta dejanja.

2.7.   Repozitorij sklenjenih poslov vzpostavi in ohranja tehnične zmogljivosti za zagotavljanje neposrednega in takojšnjega dostopa do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih subjekti iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog in odgovornosti. Ta dostop se zagotavlja, kot sledi:

(a)

če subjekt iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zahteva dostop do podrobnosti o odprtih pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih ali o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki so zapadle ali za katere so bila leto ali manj pred datumom predložitve zahteve podana poročila z vrsto dejanja ‚E‘, ‚C‘, ‚Z‘ ali ‚P‘, kot so navedene v polju 93 v razpredelnici 2 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1247/2012, repozitorij sklenjenih poslov izpolni to zahtevo najkasneje do 12.00 po univerzalnem koordiniranem času na prvi koledarski dan po dnevu, na katerega se predloži zahteva za dostop;

(b)

če subjekt iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zahteva dostop do podrobnosti o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki so zapadle ali za katere so bila več kot leto pred datumom predložitve zahteve podana poročila z vrsto dejanja ‚E‘, ‚C‘, ‚Z‘ ali ‚P‘, kot so navedene v polju 93 v razpredelnici 2 Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1247/2012, repozitorij sklenjenih poslov izpolni to zahtevo najkasneje v treh delovnih dneh po predložitvi zahteve za dostop;

(c)

če subjekt iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 zahteva dostop do podatkov o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki spadajo tako pod točko (a) kot točko (b), repozitorij sklenjenih poslov zagotovi podrobnosti o teh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih najkasneje v treh delovnih dneh po predložitvi zahteve za dostop.

8.   Repozitorij sklenjenih poslov potrdi prejem in preveri točnost ter popolnost vseh zahtev po dostopu do podatkov, ki so jih predložili subjekti iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012. Navedene subjekte obvesti o rezultatu tega preverjanja najpozneje v 60 minutah po predložitvi zahteve.

9.   Repozitorij sklenjenih poslov uporablja protokole za elektronski podpis in šifriranje podatkov, da zagotovi zaupnost, celovitost in zaščito podatkov, zagotovljenih subjektom iz člena 81(3) Uredbe (EU) št. 648/2012.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za združevanje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L 52, 23.2.2013, str. 33).

(3)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).


Top