EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0038

Sklep Sveta (EU) 2017/38 z dne 28. oktobra 2016 o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani

OJ L 11, 14.1.2017, p. 1080–1081 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/38/oj

14.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/1080


SKLEP SVETA (EU) 2017/38

z dne 28. oktobra 2016

o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2), člena 91, člena 100(2), člena 153(2), člena 192(1) in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. aprila 2009 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja za celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) s Kanado.

(2)

V skladu s Sklepom (EU) 2017/37 (1) je bil 30. oktobra 2016 podpisan Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Člen 30.7(3) Sporazuma določa možnost začasne uporabe Sporazuma.

(4)

Do zaključka postopkov, potrebnih za sklenitev Sporazuma, se lahko deli Sporazuma, ki spadajo v pristojnost Unije, začasno uporabljajo.

(5)

Na podlagi člena 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije je primerno, da Svet Komisijo pooblasti, da odobri spremembe Priloge 20-A k Sporazumu, ki jih na podlagi člena 20.22 Sporazuma na priporočilo Odbora CETA o geografskih označbah sprejme Skupni odbor CETA, kot je določen v členu 26.1 Sporazuma.

(6)

V skladu s členom 30.6(1) Sporazuma, Sporazum ne dodeljuje pravic ali nalaga obveznosti, na katere bi se bilo mogoče neposredno sklicevati pred sodišči Unije ali držav članic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Unija začasno uporablja Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), kot določa člen 30.7(3) Sporazuma, do zaključka postopkov za njegovo sklenitev in ob upoštevanju naslednjih točk:

(a)

samo naslednje določbe poglavja osem Sporazuma (Naložbe) se začasno uporabljajo in samo, kolikor zadevajo neposredne tuje naložbe:

členi 8.1 do 8.8,

člen 8.13,

člen 8.15, z izjemo odstavka 3 navedenega člena, in

člen 8.16;

(b)

naslednje določbe poglavja trinajst Sporazuma (Finančne storitve) se ne smejo začasno uporabljati, kolikor zadevajo naložbe v vrednostne papirje, zaščito naložb ali reševanje naložbenih sporov med vlagatelji in državami:

odstavka 3 in 4 člena 13.2,

člen 13.3 in člen 13.4,

člen 13.9 in

člen 13.21;

(c)

naslednje določbe Sporazuma se ne smejo začasno uporabljati:

člen 20.12,

člen 27.3 in člen 27.4. v obsegu, v katerem se ta dva člena uporabljata za upravne postopke, preglede in pritožbe na ravni držav članic,

odstavek 7 člena 28.7;

(d)

začasna uporaba poglavij 22, 23 in 24 Sporazuma spoštuje delitev pristojnosti med Unijo in državami članicami.

2.   Da se določi datum začasne uporabe, Svet določi datum, do katerega je treba Kanadi poslati obvestilo iz člena 30.7(3) Sporazuma.

3.   Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum, od katerega se Sporazum začasno uporablja.

Člen 2

Za namene člena 20.22 Sporazuma spremembe Priloge 20-A k Sporazumu na podlagi odločitev Skupnega odbora CETA odobri Komisija v imenu Unije.

Če je v okviru preučitve geografskih označb iz odstavka 1 člena 20.19 Sporazuma izraženo nasprotovanje in ni mogoče doseči soglasja med zainteresiranimi stranmi, Komisija sprejme svoje stališče v skladu s postopkom iz člena 57(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 28. oktobra 2016

Za Svet

Predsednik

M. LAJČÁK


(1)  Sklep Sveta (EU) 2017/37 z dne 28. oktobra 2016 o podpisu, v imenu Evropske unije, Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(2)  Glej stran 23 tega Uradnega lista.

(3)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).


Top