EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2032

Uredba (EU) 2016/2032 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

UL L 317, 23.11.2016, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; implicitno zavrnjeno 32018R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2032/oj

23.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/105


UREDBA (EU) 2016/2032 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. oktobra 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 91/2003 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 (2) vzpostavlja skupni okvir za pripravo, posredovanje, ocenjevanje in razširjanje primerljive statistike železniškega prevoza v Uniji.

(2)

Komisija potrebuje statistične podatke o prevozu blaga in potnikov po železnici za spremljanje in razvoj skupne prometne politike ter tistih delov regionalne politike in politike vseevropskega omrežja, ki zadevajo promet.

(3)

Statistični podatki o varnosti v železniškem prometu so tudi potrebni, ker Komisiji omogočajo pripravo in spremljanje dejavnosti Unije na področju prometne varnosti. Agencija Evropske unije za železnice zbira podatke o nesrečah v skladu s Prilogo I k Direktivi 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč.

(4)

Preprečiti je treba podvajanje dela in optimizirati uporabo obstoječih informacij, ki se lahko uporabijo za statistične namene. Zato in da bi državljanom Unije in drugim deležnikom zagotovili lahko dostopne in uporabne informacije o varnosti železniškega prevoza in interoperabilnosti železniškega sistema, vključno z železniško infrastrukturo, bi bilo treba med službami Komisije in ustreznimi subjekti, tudi na mednarodni ravni, skleniti ustrezne sporazume o sodelovanju pri statističnih dejavnostih.

(5)

Večina držav članic, ki podatke o potnikih posredujejo Komisiji (Eurostatu) v okviru Uredbe (ES) št. 91/2003, iste podatke redno sporoča tako za začasne kot končne nabore podatkov.

(6)

Pri pripravi evropske statistike bi bilo treba vzpostaviti ravnotežje med potrebami uporabnikov in obremenitvijo dajalcev podatkov.

(7)

Eurostat je v svoji delovni skupini in projektni skupini za statistiko železniškega prevoza izvedel tehnično analizo obstoječih podatkov o statistiki železniškega prevoza, zbranih na podlagi relevantnih obvezujočih pravnih aktov Unije, in politike razširjanja, da bi čim bolj poenostavil različne dejavnosti, potrebne za pripravo statističnih podatkov, ob tem pa zagotovil, da končni rezultat ostane skladen s trenutnimi in prihodnjimi potrebami uporabnikov.

(8)

Komisija v poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu o izkušnjah, pridobljenih pri uporabi Uredbe (ES) št. 91/2003, navaja, da bo dolgoročni razvoj verjetno povzročil opustitev ali poenostavitev podatkov, že zbranih v okviru navedene uredbe, in da je namen skrajšati obdobje posredovanja podatkov za letne podatke o potnikih v železniškem prometu. Komisija bi morala še naprej redno pripravljati poročila o izvajanju navedene uredbe.

(9)

Z Uredbo (ES) št. 91/2003 so bila na Komisijo prenesena pooblastila za izvajanje nekaterih njenih določb. Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) bi bilo treba pooblastila, prenesena na Komisijo na podlagi navedene uredbe, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe.

(10)

Da bi se upošteval nov razvoj v državah članicah, hkrati pa bi se ohranila harmonizirano zbiranje podatkov o železniškem prometu v Uniji in visoka kakovost podatkov, ki jih posredujejo države članice, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s spremembami Uredbe (ES) št. 91/2003, potrebnimi zaradi prilagoditve tehničnih opredelitev in dodajanja novih tehničnih opredelitev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (4). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11)

Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam ali dajalcem podatkov ne naloži znatnega dodatnega bremena.

(12)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 91/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila glede določitve informacij, ki jih je treba predložiti za poročila o kakovosti in primerljivosti rezultatov, ter glede pogojev, v skladu s katerimi Komisija (Eurostat) razširja rezultate. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(13)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za evropski statistični sistem.

(14)

Uredbo (ES) št. 91/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 91/2003 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke 24 do 30;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10 v zvezi s spremembo tega člena za prilagoditev tehničnih opredelitev iz točk 8 do 10 in 21 do 23 odstavka 1 ter dodajanjem novih tehničnih opredelitev, kadar je treba upoštevati nov razvoj, zaradi katerega je treba opredeliti določeno raven tehničnih podrobnosti, da se zagotovi harmonizacija statističnih podatkov.

Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da se z delegiranimi akti državam članicam ali dajalcem podatkov ne naloži znatnega dodatnega bremena. Komisija tudi ustrezno utemelji statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno obremenitve dajalcev podatkov in stroškov priprave iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (*).

(*)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;"

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črtajo točke (b), (d) in (h);

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice na podlagi prilog A in C sporočajo podatke za prevoznike, pri katerih:

(a)

skupni obseg prepeljanega blaga znaša vsaj 200 000 000 tonskih km ali vsaj 500 000 ton;

(b)

skupni obseg prepeljanih potnikov znaša vsaj 100 000 000 potniških km.

Poročila na podlagi prilog A in C niso obvezna za prevoznike, ki ne dosegajo navedenih mejnih vrednosti iz točk (a) in (b).“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice na podlagi Priloge L predložijo skupne podatke za prevoznike, ki ne dosegajo mejnih vrednosti iz odstavka 2, če ti podatki niso vključeni v poročilo na podlagi prilog A in C, kot je določeno v Prilogi L.“;

3.

v členu 5(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

upravnih podatkov, vključno s podatki, ki jih zberejo nadzorni organi, zlasti tovornega lista za železniški tovor, če je na voljo;“;

4.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Razširjanje

Statistiko, ki temelji na podatkih, določenih v prilogah A, C, E, F, G in L, razširja Komisija (Eurostat).

Komisija sprejme izvedbene akte o pogojih razširjanja rezultatov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“;

5.

člen 8 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.   Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev kakovosti posredovanih podatkov.“;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„3.   Za namene te uredbe se za podatke, ki se posredujejo, uporabljajo merila kakovosti iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 223/2009.

4.   Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobnosti, strukturo, pogostost in elemente primerljivosti za standardna poročila o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“;

6.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Poročila o izvajanju

Komisija do 31. decembra 2020, nato pa vsaka štiri leta, po posvetovanju z Odborom za Evropski statistični sistem, predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe in o prihodnjem razvoju.

Komisija v tem poročilu upošteva ustrezne informacije, ki jih zagotovijo države članice, o kakovosti posredovanih podatkov, metodah zbiranja podatkov in informacijah o morebitnih izboljšavah in potrebah uporabnikov.

V navedenem poročilu se zlasti:

(a)

ocenijo koristi, ki so jih Unija, države članice in dajalci ter uporabniki statističnih informacij pridobili s pripravljenimi statističnimi podatki, glede na njihove stroške;

(b)

ocenijo kakovost posredovanih podatkov, metode zbiranja podatkov in kakovost pripravljenih statističnih podatkov.“;

7.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 13. decembra 2016. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 3(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (**).

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

(**)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“;"

8.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (***).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

(***)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;"

9.

člen 12 se črta;

10.

priloge B, D, H in I se črtajo;

11.

Priloga C se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

12.

doda se Priloga L, kot je določena v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 26. oktobra 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

I. LESAY


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 18. julija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (UL L 14, 21.1.2003, str. 1).

(3)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva o varnosti na železnici) (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(4)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(5)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


PRILOGA I

„PRILOGA C

LETNA STATISTIKA PREVOZA POTNIKOV – PODROBNO POROČILO

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz potnikov v:

številu potnikov

potniških km

Promet potniških vlakov v:

vlakovnih km

Referenčno obdobje

Eno leto

Frekvenca

Vsako leto

Seznam preglednic z razčlenitvijo za vsako preglednico

Preglednica C3: prevoz potnikov glede na vrsto prevoza

Preglednica C4: mednarodni prevoz potnikov glede na državo vstopa in državo izstopa

Preglednica C5: promet potniških vlakov

Rok za posredovanje podatkov

Osem mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

2016

Opombe

1.

Vrsta prevoza je razčlenjena na:

notranji

mednarodni

2.

Države članice za preglednici C3 in C4 sporočijo podatke, ki vključujejo informacije o prodaji vozovnic zunaj države poročevalke. Te informacije se lahko pridobijo neposredno pri nacionalnih organih drugih držav ali na podlagi mednarodnih ureditev glede nadomestil za vozovnice.“


PRILOGA II

„PRILOGA L

Preglednica L.1

RAVEN DEJAVNOSTI PROMETA PRI PREVOZU BLAGA

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz blaga v:

tonah, skupaj

tonskih km, skupaj

Promet tovornih vlakov v:

vlakovnih km, skupaj

Referenčno obdobje

Eno leto

Frekvenca

Vsako leto

Rok za posredovanje podatkov

Pet mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

2017

Opombe

Samo za prevoznike, pri katerih je skupni obseg prepeljanega tovora manjši od 200 milijonov tonskih km in manjši od 500 000  ton in ki ne poročajo na podlagi Priloge A (podrobno poročilo)


Preglednica L.2

RAVEN DEJAVNOSTI PROMETA PRI PREVOZU POTNIKOV

Seznam spremenljivk in merskih enot

Prevoz potnikov v:

številu potnikov, skupaj

potniških km, skupaj

Promet potniških vlakov v:

vlakovnih km, skupaj

Referenčno obdobje

Eno leto

Frekvenca

Vsako leto

Rok za posredovanje podatkov

Osem mesecev po koncu referenčnega obdobja

Prvo referenčno obdobje

2017

Opombe

Samo za prevoznike, pri katerih je skupni obseg prepeljanih potnikov manjši od 100 milijonov potniških km in ki ne poročajo na podlagi Priloge C (podrobno poročilo)“


Top