EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1926

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1926 z dne 3. novembra 2016 o odobritvi fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP )

C/2016/6917

OJ L 297, 4.11.2016, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; razveljavil 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1926/oj

4.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/18


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1926

z dne 3. novembra 2016

o odobritvi fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (1) in zlasti člena 12(4) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 725/2011 z dne 25. julija 2011 o uvedbi postopka za odobritev in certificiranje inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vloga za odobritev fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja kot ekološke inovacije, ki jo je predložilo podjetje a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (v nadaljnjem besedilu: vložnik) 4. februarja 2016, je bila ocenjena v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 443/2009, Izvedbeno uredbo (EU) št. 725/2011 in tehničnimi smernicami za pripravo vlog za odobritev inovativnih tehnologij v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 (3).

(2)

Informacije iz vloge dokazujejo, da so pogoji in merila iz člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009 ter členov 2 in 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 izpolnjeni. Zaradi tega bi bilo treba fotonapetostno streho za polnjenje akumulatorja, ki jo je predlagal vložnik, odobriti kot inovativno tehnologijo.

(3)

Komisija je z izvedbenima sklepoma 2014/806/EU (4) in (EU) 2015/279 (5) odobrila dve vlogi, ki zadevata fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja. Na podlagi izkušenj pri ocenjevanju navedenih vlog ter te vloge je bilo zadovoljivo in prepričljivo dokazano, da fotonapetostna streha za polnjenje akumulatorja izpolnjuje merila za upravičenost iz člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009 in Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 ter omogoča zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 1 g CO2/km v primerjavi z osnovnim vozilom. Zato je primerno, da se lastnost te inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 splošno prizna in potrdi v skladu s členom 12(4) Uredbe (ES) št. 443/2009 ter da se določi generična metodologija preskušanja za certificiranje prihrankov CO2.

(4)

Zato je primerno proizvajalcem dati možnost za certificiranje prihrankov emisij CO2 zaradi fotonapetostnih streh za polnjenje akumulatorja, ki izpolnjujejo navedene pogoje. Za zagotovitev, da se za certificiranje predlagajo samo fotonapetostne strehe, ki so skladne z navedenimi pogoji, bi moral proizvajalec predložiti poročilo o preverjanju, v katerem neodvisen in priglašen organ potrjuje skladnost komponente s pogoji iz tega sklepa, skupaj z vlogo za certificiranje, ki je bila predložena homologacijskemu organu.

(5)

Če homologacijski organ ugotovi, da fotonapetostna streha za polnjenje akumulatorja ne izpolnjuje pogojev za certificiranje, bi bilo treba vlogo za certificiranje prihrankov zavrniti.

(6)

Primerno je odobriti metodologijo preskušanja za določitev prihrankov emisij CO2 zaradi fotonapetostnih streh za polnjenje akumulatorja.

(7)

Za določitev prihranka emisij CO2 zaradi fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja je treba opredeliti osnovno vozilo, s katerim bi bilo treba primerjati učinkovitost vozila, opremljenega z inovativno tehnologijo, kot je določeno v členih 5 in 8 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011. Komisija ugotavlja, da bi osnovno vozilo moralo biti varianta, ki je enaka vozilu, opremljenemu z ekološko inovacijo, v vseh pogledih razen fotonapetostne strehe ter po potrebi dodatnega akumulatorja in drugih naprav, potrebnih posebej za pretvorbo sončne energije v električno energijo in njeno shranjevanje.

(8)

V skladu s členom 2(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 je treba dokazati, da je fotonapetostna streha za polnjenje akumulatorja bistvena za učinkovito delovanje vozila. To pomeni, da energija, ki jo proizvede fotonapetostna streha, ne bi smela biti na primer namenjena izključno napravi za povečanje udobja.

(9)

Da bi omogočili obsežnejšo uporabo fotonapetostnih streh za polnjenje akumulatorja v novih vozilih, bi moral proizvajalec imeti tudi možnost, da vloži eno samo vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 zaradi več fotonapetostnih streh za polnjenje akumulatorja. Vendar je primerno zagotoviti, da se v primeru uporabe te možnosti uporabi mehanizem, ki spodbuja uporabo samo tistih fotonapetostnih streh za polnjenje akumulatorja, ki omogočajo najvišji izkoristek.

(10)

Za namene določanja splošne kode ekološke inovacije, ki se uporablja v zadevnih homologacijskih dokumentih v skladu s prilogami I, VIII in IX k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), bi bilo treba določiti posamično kodo, ki se uporablja za inovativno tehnologijo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobritev

Fotonapetostna streha za polnjenje akumulatorja, opisana v vlogi podjetja a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, se odobri kot inovativna tehnologija v smislu člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009.

Člen 2

Vloga za certificiranje prihrankov emisij CO2

1.   Proizvajalec lahko vloži vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 zaradi sistema fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja, namenjenega za uporabo v konvencionalnih vozilih kategorije M1 z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki ga sestavljajo naslednji elementi:

(a)

fotonapetostna streha;

(b)

naprava za pretvorbo sončne energije v električno energijo in njeno shranjevanje;

(c)

namenska shranjevalna zmogljivost.

2.   Skupna masa navedenih komponent se preveri in potrdi v poročilu neodvisnega in priglašenega organa.

Člen 3

Certificiranje prihrankov emisij CO2

1.   Zmanjšanje emisij CO2 zaradi uporabe sistemov fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja iz člena 2(1) se določi z metodologijo iz Priloge.

2.   Če proizvajalec vloži vlogo za certificiranje prihrankov emisij CO2 zaradi več kot enega sistema fotonapetostne strehe za polnjenje akumulatorja v povezavi z eno različico vozila, homologacijski organ določi, katera od preskušenih streh omogoča najmanjše prihranke emisij CO2, in zabeleži v zadevno homologacijsko dokumentacijo najnižjo vrednost. Ta vrednost se navede v izjavi o skladnosti v skladu s členom 11(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

Člen 4

Koda ekološke inovacije

V primeru sklicevanja na ta sklep v skladu s členom 11(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 se v homologacijsko dokumentacijo vnese koda ekološke inovacije „21“.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

(2)  UL L 194, 26.7.2011, str. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/806/EU z dne 18. novembra 2014 o odobritvi sončne strehe za polnjenje akumulatorja Webasto kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 332, 19.11.2014, str. 34).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/279 z dne 19. februarja 2015 o odobritvi sončne strehe za polnjenje akumulatorja Asola kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 47, 20.2.2015, str. 26).

(6)  Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1).


PRILOGA

METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV PRIHRANKOV EMISIJ CO2 S FOTONAPETOSTNIMI STREHAMI ZA POLNJENJE AKUMULATORJA

1.   UVOD

Za določitev zmanjšanja emisij CO2, ki ga je mogoče pripisati uporabi fotonapetostne (FN) strehe za polnjenje akumulatorja v vozilu kategorije M1, je treba določiti:

1.

preskusne pogoje;

2.

preskusno opremo;

3.

določitev konične izhodne moči;

4.

izračun prihrankov emisij CO2;

5.

izračun statističnega razpona prihrankov emisij CO2.

2.   SIMBOLI, PARAMETRI IN ENOTE

Latinični simboli

Formula

prihranki CO2 [g CO2/km]

CO2

ogljikov dioksid

CF

pretvorbeni faktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], kot je opredeljen v razpredelnici 3

M

povprečno letno število prevoženih kilometrov [km/leto], kot je opredeljeno v razpredelnici 4

Formula

izmerjena povprečna konična izhodna moč sončne FN strehe [W]

n

število meritev konične izhodne moči sončne FN strehe, ki znaša najmanj 5

SCC

sončni korekcijski koeficient [–], kot je opredeljen v razpredelnici 1

Formula

statistični razpon skupnih prihrankov CO2 [g CO2/km]

SIR

letno evropsko povprečno sončno obsevanje [W/m2], ki znaša 120 W/m2

SIR_STC

celotno obsevanje ob standardnih preskusnih pogojih (STC) [W/m2], ki znaša 1 000 W/m2

Formula

standardni odklon aritmetične sredine konične izhodne moči sončne FN strehe [W]

UFIR

faktor uporabe (učinek senčenja), ki znaša 0,51

VPe

poraba dejanske energije [l/kWh], kot je opredeljena v razpredelnici 2

Image

občutljivost izračunanih prihrankov emisij CO2 glede na povprečno konično izhodno moč sončne FN strehe

Grški simboli

ΔCO2m

korekcijski koeficient emisij CO2 zaradi dodatne mase solarnega sistema [g CO2/km], kot je opredeljen v razpredelnici 5

Δm

dodatna masa zaradi namestitve solarnega sistema [kg]

ηA

izkoristek alternatorja [%], ki znaša 67 %

ηSS

izkoristek solarnega sistema [%], ki znaša 76 %

Φ

vzdolžni nagib sončnega panela [°]

Indeksi

Indeks (i) se nanaša na meritev konične izhodne moči sončne FN strehe.

3.   MERITVE IN DOLOČITEV KONIČNE IZHODNE MOČI

Merjena povprečna konična izhodna moč Formula FN strehe se določi eksperimentalno za vsako varianto vozila. Začetno stabilizacijo preskušane naprave je treba opraviti po metodologiji iz mednarodnega standarda IEC 61215-2:2016 (1). Meritve konične izhodne moči se opravijo ob standardnih preskusnih pogojih, kot je določeno v mednarodnem standardu IEC/TS 61836:2007 (2).

Uporabiti je treba celotno razstavljeno FN streho. Štiri oglišča panela se morajo dotikati merilne plošče.

Meritve konične izhodne moči se opravijo vsaj petkrat in izračuna se aritmetična sredina (Formula).

4.   IZRAČUN PRIHRANKOV EMISIJ CO2

Prihranke emisij CO2 za FN streho je treba izračunati po formuli 1 (3).

Formula 1:

Formula

pri čemer je:

Formula

:

prihranki CO2 [g CO2/km]

SIR

:

letno evropsko povprečno sončno obsevanje [W/m2], ki znaša 120 W/m2

UFIR

:

faktor uporabe (učinek senčenja) [–], ki znaša 0,51

ηSS

:

izkoristek fotonapetostnega sistema [%], ki znaša 76 %

Formula

:

izmerjena povprečna konična izhodna moč FN strehe [W]

SIR_STC

:

celotno obsevanje ob standardnih preskusnih pogojih (STC) [W/m2], ki znaša 1 000 W/m2

SCC

:

sončni korekcijski koeficient [–], kot je opredeljen v razpredelnici 1. Skupno shranjevalno zmogljivost akumulatorskega sistema na voljo ali vrednost SCC mora sporočiti proizvajalec vozila.

Razpredelnica 1

Sončni korekcijski koeficient

Skupna shranjevalna zmogljivost akumulatorskega sistema na voljo (12 V)/povprečna konična izhodna moč FN strehe [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Sončni korekcijski koeficient (SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

poraba dejanske moči [l/kWh], kot je opredeljena v razpredelnici 2

Razpredelnica 2

Poraba dejanske moči

Tip motorja

Poraba dejanske moči (VPe)

[l/kwh]

Bencinski

0,264

Bencinski s turbinskim polnilnikom

0,280

Dizelski

0,220

ηA

:

izkoristek alternatorja [%], ki je 67 %

CF

:

pretvorbeni faktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], kot je opredeljen v razpredelnici 3

Razpredelnica 3

Pretvorbeni faktor goriva

Vrsta goriva

Pretvorbeni faktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[gCO2/l]

Bencinski

2 330

Dizelsko gorivo

2 640

M

:

povprečno letno število prevoženih kilometrov [km/leto], kot je opredeljeno v razpredelnici 4

Razpredelnica 4

Povprečno letno število prevoženih kilometrov za vozila kategorije M1

Vrsta goriva

Povprečno letno število prevoženih kilometrov (M) [km/leto]

Bencinski

12 700

Dizelsko gorivo

17 000

Φ

:

vzdolžni nagib sončnega panela [°]. To vrednost mora sporočiti proizvajalec vozila.

ΔCO2m

:

korekcijski koeficient emisij CO2 zaradi dodatne mase sončne strehe ter po potrebi dodatnega akumulatorja in drugih naprav, potrebnih posebej za pretvorbo sončne energije v električno energijo in njeno shranjevanje [g CO2/km], kot je opredeljen v razpredelnici 5.

Razpredelnica 5

Korekcijski koeficient CO2 zaradi dodatne mase

Vrsta goriva

Korekcijski koeficient CO2 zaradi dodatne mase (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Bencinski

0,0277 · Δm

Dizelsko gorivo

0,0383 · Δm

V razpredelnici 5 je Δm dodatna masa zaradi namestitve fotonapetostnega sistema, sestavljenega iz FN strehe ter po potrebi dodatnega akumulatorja in drugih naprav, potrebnih posebej za pretvorbo sončne energije v električno energijo in njeno shranjevanje.

Zlasti je Δm pozitivna razlika med maso fotonapetostnega sistema in maso standardne jeklene strehe. Masa standardne jeklene strehe naj bi bila enaka 12 kg. Če je teža solarnega sistema manjša od 12 kg, ni treba upoštevati popravka za spremembo mase.

5.   IZRAČUN STATISTIČNEGA RAZPONA

Standardni odklon aritmetične sredine konične izhodne moči je treba izračunati po formuli 2.

Formula 2

Formula

pri čemer je:

Formula

:

standardni odklon aritmetične sredine konične izhodne moči [W]

Formula

:

izmerjena vrednost konične izhodne moči [W]

Formula

:

aritmetična sredina konične izhodne moči [W]

n

:

število meritev konične izhodne moči, ki znaša najmanj 5

Standardni odklon aritmetične sredine konične izhodne moči FN strehe vodi do statističnega razpona prihrankov emisij CO2 Formula. Ta vrednost se izračuna po formuli 3.

Formula 3

Image

6.   STATISTIČNA ZNAČILNOST

Za vsak tip, varianto in različico vozila, opremljenega s FN streho za polnjenje akumulatorja, je treba dokazati, da je spodnja mejna vrednost 1 gCO2/km statistično značilno presežena, kot je določeno v členu 9(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011. Posledično je treba uporabiti formulo 4.

Formula 4

Formula

pri čemer je:

MT

:

spodnja mejna vrednost [g CO2/km], ki znaša 1 g CO2/km.

Formula

:

statistični razpon skupnih prihrankov CO2 [g CO2/km]

Če so prihranki emisij CO2 kot rezultat izračuna po formuli 4 manjši od praga iz člena 9(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011, se uporabi drugi pododstavek člena 11(2) navedene uredbe.


(1)  Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), IEC 61215-2:2016 standard „Prizemni fotonapetostni (FN) moduli – Ocena zasnove in odobritev tipa“.

(2)  Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC), IEC 61836-2007 standard „Sončni fotonapetostni energetski sistemi – Pogoji, opredelitve in simboli“.

(3)  Tehnične smernice za pripravo vlog za odobritev inovativnih tehnologij v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 in Uredbo (EU) št. 510/2011 (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf).

(4)  Skupna shranjevalna zmogljivost vključuje povprečno uporabno shranjevalna zmogljivost zagonskega akumulatorja 10 Ah (12 V). Vse vrednosti se nanašajo na povprečno letno sončno sevanje 120 W/m2, delež senčenja 0,49 in povprečni čas vožnje vozila 1 uro na dan ob potrebni električni moči 750 W.


Top