EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1765

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1765 z dne 3. oktobra 2016 o opredelitvi tehničnih specifikacij IKT, primernih za sklicevanje pri javnem naročanju (Besedilo velja za EGP)

C/2016/6108

OJ L 269, 4.10.2016, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1765/oj

4.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/20


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1765

z dne 3. oktobra 2016

o opredelitvi tehničnih specifikacij IKT, primernih za sklicevanje pri javnem naročanju

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 13(1) Uredbe,

po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT in s sektorskimi strokovnjaki,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Standardizacija ima pomembno vlogo pri podpiranju strategije Evropa 2020, kakor je bila opredeljena v sporočilu Komisije z naslovom „Evropa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“. Več vodilnih pobud strategije Evropa 2020 je poudarilo pomen prostovoljne standardizacije na trgih proizvodov ali storitev, da se zagotovita združljivost in interoperabilnost med proizvodi in storitvami, spodbuja tehnološki razvoj in podpira inovacije.

(2)

Standardi so bistveni za evropsko konkurenčnost in ključnega pomena za inovacije in napredek. Komisija je poudarila njihov pomen v okviru nedavnih pobud za uresničitev enotnega trga (2) in digitalnega enotnega trga (3), kjer je vloga standardizacije in interoperabilnosti pri ustvarjanju evropskega digitalnega gospodarstva okrepljena s sprejetjem Sporočila o prednostnih nalogah na področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg (4), ki določa celovit strateški in politični pristop k standardizaciji prednostnih IKT, ki so ključnega pomena za uresničitev enotnega digitalnega trga.

(3)

V digitalni družbi standardizacijski dokumenti postanejo nujni, da se zagotovi interoperabilnost med omrežji in sistemi. Sporočilo Komisije z naslovom „Strateška vizija za evropske standarde: za boljšo in hitrejšo trajnostno rast evropskega gospodarstva do leta 2020“ (5) priznava specifičnost standardizacije na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), kjer rešitve, aplikacije in storitve pogosto razvijajo globalni forumi in konzorciji IKT, ki so se uveljavili kot vodilne organizacije za razvoj standardov IKT.

(4)

Cilj Uredbe (EU) št. 1025/2012 je posodobitev in izboljšanje pravnega okvira za evropsko standardizacijo. Vzpostavlja sistem, v katerem se Komisija lahko odloči opredeliti najustreznejše in najbolj razširjene tehnične specifikacije IKT, ki jih izdajajo organizacije, ki niso evropske, mednarodne ali nacionalne organizacije za standardizacijo. Možnost uporabe celotne palete tehničnih specifikacij IKT pri naročanju strojne in programske opreme ter storitev informacijske tehnologije bo omogočila interoperabilnost med napravami, storitvami in aplikacijami, pomagala javnim upravam preprečevati vezanost na določeno tehniko, do katere pride, kadar javni naročnik po poteku pogodbe zaradi uporabe lastniških rešitev IKT ne more zamenjati ponudnika, in spodbujala konkurenco pri zagotavljanju interoperabilnih rešitev IKT.

(5)

Da bi tehnične specifikacije IKT izpolnjevale pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju, morajo izpolnjevati zahteve, določene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1025/2012. Izpolnjevanje navedenih zahtev javnim organom zagotavlja, da so tehnične specifikacije IKT oblikovane v skladu z načeli odprtosti, pravičnosti, objektivnosti in nediskriminatornosti, ki jih priznava Svetovna trgovinska organizacija na področju standardizacije.

(6)

Sklep o opredelitvi specifikacije IKT je treba sprejeti po posvetovanju z evropsko platformo več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT, ustanovljeno s Sklepom Komisije 2011/C-349/04 (6), ki ga je treba dopolniti z drugimi oblikami posvetovanja s sektorskimi strokovnjaki.

(7)

Evropska platforma več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT je za sklicevanje pri javnem naročanju ocenila in dala pozitivno mnenje o opredelitvi tehničnih specifikacij „World Customs Organization Data Model version 3.5“ (v nadaljnjem besedilu: WCO Data Model v 3.5) in „Content Management Interoperability Services version 1.0 & version 1.1“ (v nadaljnjem besedilu: CMIS v1.0 & v1.1), „Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features“ in „Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0“ (v nadaljnjem besedilu: ebMS3.0-AS4), „Business Document Metadata Service Location Version 1.0“ (v nadaljnjem besedilu: BDX location) in „Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0“ (v nadaljnjem besedilu: ebCorePartyIdType), tehničnih specifikacij, ki jih je razvila organizacija OASIS. Ocena je bila potem predložena v posvetovanje s sektorskimi strokovnjaki, ki so potrdili pozitivno mnenje o opredelitvi.

(8)

Tehnično specifikacijo „WCO Data Model version 3.5“ je razvila Svetovna carinska organizacija (v nadaljnjem besedilu: WCO), zajema pa sklop zahtev za podatke, ki se vzajemno podpirajo ter izpolnjujejo postopkovne in pravne potrebe čezmejnih regulativnih agencij, kot je carina, ki nadzirajo izvozne, uvozne in tranzitne transakcije. Skladna je z Imenikom trgovinskih elementov Združenih narodov (United Nations Trade Elements Directory – UNTED) in se splošno uporablja v upravah članic WCO pri izvajanju čezmejnih regulativnih sistemov, vključno z elektronskimi sistemi deklaracij in okolij enotnega okna.

(9)

Tehnična specifikacija „CMIS v1.0“, ki jo je izdala organizacija OASIS (Advancing open standards for the information society – spodbujanje odprtih standardov za informacijsko družbo), omogoča interoperabilnost različnih sistemov upravljanja vsebin prek spleta. Zagotavlja standardiziran način za shranjevanje, pridobivanje in iskanje dokumentov ter tako omogoča izmenjavo informacij med različnimi odlagališči za vsebine. Natančneje, „CMIS v1.0“ opredeljuje sloj abstrakcije za nadzor različnih sistemov upravljanja dokumentov in odlagališč z uporabo spletnih protokolov. Specifikacija opredeljuje koncepte in funkcionalnosti, ki jih podpira in ponuja večina odlagališč za vsebine, kot so iskanje, pridobivanje, dodajanje in spreminjanje vsebin in metapodatkov. Tehnična specifikacija „CMIS v1.1“ je popolnoma združljiva s specifikacijo „CMIS v1.0“ in vključuje dodatne funkcionalnosti.

(10)

Tehnična specifikacija „Electronic business XML Messaging Service“ (ebMS 3.0), ki jo je razvila organizacija OASIS, omogoča izmenjavo elektronskih poslovnih sporočil znotraj okvira spletnih storitev XML, ki podpira skupne spletne tehnične specifikacije. Cilj tehnične specifikacije „ebMS 3.0“ je, da spodbudi splošno sprejetje pri vseh akterjih, in sicer pri velikih ali malih, javnih upravah ali zasebnih družbah, ki sodelujejo v poslovnih procesih z izmenjavo sporočil z namenom obravnave razlik v zmogljivosti poteka sporočil, nestalne povezljivosti, pomanjkanja statičnih naslovov IP ali omejitev požarnega zidu. Tehnična specifikacija „Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0“ (okrajšano kot „AS4“) je sodoben protokol na osnovi spletnih storitev, ki določa smernice za standardizirano metodologijo za varno in v povezavi z dokumenti agnostično izmenjavo naročil, računov in drugih poslovnih dokumentov z uporabo spletnih storitev.

(11)

Tehnična specifikacija „Business Document Metadata Service Location“ (BDX Location), ki jo je izdala organizacija OASIS, je posodobitev koncepta PEPPOL „Service Metadata Location“ (SML). Storitev za metapodatke za poslovno sodelovanje zagotavlja informacije o vrsti podatkovnih transakcij in ustreznih omogočitvenih tehnologij, ki so na voljo za posamezne udeležence v poslovnih procesih. Tehnična specifikacija „BDX Location“ se nanaša na lokacijo storitve za metapodatke, in sicer primarno kot identifikator končne točke s specificiranim URL.

(12)

Tehnična specifikacija „ebCorePartyIdType“, ki jo je razvila organizacija OASIS, določa formalni mehanizem za sklicevanje na identifikacijske sheme za tipe udeležencev z uporabo formalnega imenskega prostora enotnega imena vira (Uniform Resource Name – URN) za organizacijo identifikatorjev, ki podpirajo tri mednarodne standarde: ISO/IEC 6523, ISO 9735 in ISO 20022 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Tehnične specifikacije iz Priloge izpolnjujejo pogoje za sklicevanje pri javnem naročanju.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Sporočilo Komisije „Izpopolnitev enotnega trga: več priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo“. COM(2015) 550 final z dne 28. oktobra 2015.

(3)  Sporočilo o strategiji za enotni digitalni trg za Evropo. COM(2015) 192 final z dne 6. maja 2015.

(4)  COM(2016) 176 final z dne 19. aprila 2016.

(5)  COM(2011) 311 final z dne 1. junija 2011.

(6)  Sklep Komisije 2011/C-349/04 z dne 28. novembra 2011 o ustanovitvi evropske platforme več zainteresiranih strani o standardizaciji IKT (UL C 349, 30.11.2011, str. 4).


PRILOGA

Svetovna carinska organizacija (WCO)  (1)

Št.

Naslov tehnične specifikacije IKT

1

World Customs Organization Data Model version 3.5 (WCO Data Model version 3.5)


OASIS (Advancing open standards for the information society – spodbujanje odprtih standardov za informacijsko družbo)  (2)

Št.

Naslov tehnične specifikacije IKT

1

Content Management Interoperability Services version 1.0 (CMIS 1.0)

2

Content Management Interoperability Services version 1.1 (CMIS 1.1)

3

Business Document Metadata Service Location Version 1.0 (BDX location)

4

Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features in Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0 (ebMS3.0-AS4)

5

Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0 (ebCorePartyIdType)


(1)  http://www.wcoomd.org/

(2)  http://www.oasis-open.org/


Top