EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016BP1496

Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2016/1496 z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

OJ L 246, 14.9.2016, p. 189–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2016/1496/oj

14.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/189


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU) 2016/1496

z dne 28. aprila 2016

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2014,

ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0082/2016),

A.

ker računovodski izkazi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2014 znašal 17 275 766 EUR, kar je bilo 3,62 % manj kot leta 2013;

B.

ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2014 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.

pozdravlja ukrepe, ki jih je center sprejel v odziv na pripombe Računskega sodišča iz prejšnjega leta in tudi na priporočila Parlamenta;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.

z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 stopnja izvrševanja proračuna 98,93 %, torej na isti ravni kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 95,68 %, kar je 3,29 % več kot leta 2013;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

3.

ceni stalno učinkovitost podpornih storitev centra v letu 2014; je seznanjen z zapolnitvijo 95 od 98 delovnih mest v kadrovskem načrtu ter nespremenjeno povprečno pravočasnost plačil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižij interesov ter preglednost

4.

ugotavlja, da je upravni odbor centra v oktobru 2014 sprejel politiko na področju preprečevanja in obvladovanja navzkrižja interesov, ki je prilagojena položaju centra in zajema ustrezne okoliščine potencialnih navzkrižij interesov, ki utegnejo nastopiti v centru; pozdravlja redna usposabljanja, ki jih organizira center, da bi se med njegovimi zaposlenimi izboljšala ozaveščenost o pravilnem izvajanju te politike; opaža, da so se prva usposabljanja izvajala v juniju 2015;

5.

je seznanjen, da je večina članov upravnega odbora centra podpisala izjave o odsotnosti navzkrižja interesov; poleg tega opaža, da so bile te izjave objavljene na spletnem mestu centra, po tem, ko so zadevni člani za to izrazili pristanek; poziva člane upravnega odbora, ki izjav še niso podpisali, naj to storijo čim prej;

6.

je seznanjen z dejstvom, da je center oktobra 2014 sprejel strategijo proti goljufijam, ki temelji na skupnem pristopu za decentralizirane agencije EU, ki ga je razvila Komisija za podporo učinkovitemu preprečevanju in odkrivanju tveganja goljufij ter za krepitev ustreznih notranjih postopkov za poročanje o potencialnih primerih goljufij in njihovih rezultatih ter njihovo obravnavo;

7.

izjavlja, da bi lahko imela letna poročila centra pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva center, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Notranja revizija

8.

priznava, da je služba Komisije za notranjo revizijo opravila revizijo ene od štirih tematik, vključenih v strateški revizijski načrt službe za notranjo revizijo za obdobje 2013 do 2015; opaža, da je služba za notranjo revizijo v svoje končno revizijsko poročilo vključila eno priporočilo, ki je označeno z „zelo pomembno“, in štiri priporočila, ki so označena s „pomembno“; priznava, da je bilo priporočilo z oznako „zelo pomembno“ ob koncu leta že izvedeno ter je bila njegova oznaka posledično spremenjena v „pomembno“; poleg tega priznava, da se akcijski načrt, ki je bil pripravljen kot posledica revizije, izvaja po načrtih;

Notranje kontrole

9.

ugotavlja, da center redno izvaja ocenjevanje tveganja in pripravlja načrt za obvladovanje tveganja, da bi prepoznal tveganja, ki bi utegnila vplivati na uresničevanje ciljev centra; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v načrtu za obvladovanje tveganja navedeno, da center ne bo mogel obravnavati nenačrtovanih zunanjih zahtev deležnikov, ker so viri, s katerimi razpolaga, že sedaj preobremenjeni; priznava, da center pozorno spremlja spremembe programa dela, da bi ga spremenil glede na razpoložljive vire oziroma da bi ustrezno vključil dejavnosti, ki so posledica sprememb;

Uspešnost

10.

ugotavlja, da so redna zunanja ocenjevanja centra vsebovala priporočila o tem, kako bi lahko razvijal in krepil svojo vlogo; nadalje ugotavlja, da je center v aprilu 2014 pripravil akcijski načrt za nadaljnje ukrepanje po teh priporočilih, ki je bil predstavljen upravnemu odboru; opaža, da je bilo 7 od 23 priporočil in z njimi povezanih ukrepov zaključenih pred koncem leta 2014; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku pri izvajanju preostalih priporočil;

11.

opaža, da so se med rednimi zunanjimi ocenjevanji preučile tudi možnosti morebitnih sinergij med centrom, Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOND) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA); priznava, da je mogoče na podlagi ugotovitev ocenjevanja sklepati, da center ni podvajal dejavnosti nobenega drugega akterja na ravni Unije oziroma na nacionalni ali mednarodni ravni;

12.

je seznanjen s tesnim sodelovanjem centra z Evropsko fundacijo za usposabljanje in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ki je formalizirano v sporazumih o sodelovanju med temi agencijami in v letnih programih dela, o katerih je bil poprej dosežen dogovor;

13.

je seznanjen z delom centra za povečevanje prepoznavnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Uniji, pa tudi vloge samega centra, in sicer prek njegovega spletnega mesta, družabnih medijev, organizacije različnih prireditev v državi članici gostiteljici in sodelovanja s Komisijo pri številnih publikacijah in stikih z novinarji;

Druge pripombe

14.

obžaluje, da obnovitvena dela na zgradbi centra v Grčiji niso bila dokončana pred koncem leta 2014; vseeno priznava, da je za popravila odgovorna vlada države članice gostiteljice ter da je bilo treba zadevna gradbena dela prekiniti zaradi gospodarskih razmer v državi članici gostiteljici; ugotavlja, da bi morala biti preostala dela dokončana pred koncem leta 2015 in poziva center, naj organu za podelitev razrešnice še naprej poroča o tej zadevi;

15.

ceni, da je center svoje dejavnosti usmeril k prispevanju k politikam, ki obravnavajo brezposelnost mladih, in k njihovemu podpiranju; izreka posebno pohvalo napovedim in analizam znanja in spretnosti centra ter delu, ki se osredotoča na razvoj vajeništva; z zadovoljstvom ugotavlja dejstvo, da so bile informacije iz podrobnih dokumentov o poklicnem usposabljanju in politikah izobraževanja, ki jih je center pripravil za vse države članice, upoštevane v specifičnih priporočilih evropskega semestra za posamezne države za leto 2014;

16.

meni, da bi moral center pomagati državam članicam, ki se soočajo z izzivi zaradi povečanega števila beguncev, da bodo lahko poklicno usposabljanje izkoristile za vključitev beguncev na trg dela;

17.

pozdravlja dejstvo, da je spletno mesto Europass, ki ga upravlja center in je na voljo v 27 jezikih, v letu 2014 obiskalo 21,7 milijona uporabnikov, kar je 8 % več kot v letu 2013;

18.

sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016 (1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


(1)  Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159 (glej stran 447 tega Uradnega lista).


Top