EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016B1463

Sklep Evropskega parlamenta (EU, Euratom) 2016/1463 z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014

OJ L 246, 14.9.2016, p. 120–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1463/oj

14.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/120


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA (EU, EURATOM) 2016/1463

z dne 28. aprila 2016

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014 (1),

ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015) 377 – C8-0199/2015) (2),

ob upoštevanju končnega zaključnega računa Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 (3),

ob upoštevanju poročila Komisije o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2013 (COM(2015) 505) in delovnih dokumentov služb Komisije, priloženih temu poročilu (SWD(2015) 194, SWD(2015) 195),

ob upoštevanju letnega poročila Komisije organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2014 (COM(2015) 441), in delovnega dokumenta služb Komisije, ki mu je priložen (SWD(2015) 170),

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije (4),

ob upoštevanju izjave o zanesljivosti (5) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice izvajalskim agencijam glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

ob upoštevanju členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (6), zlasti členov 62, 164, 165 in 166,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (7), zlasti člena 14(3),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 o standardni finančni uredbi za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (8), zlasti prvega in drugega odstavka člena 66,

ob upoštevanju izvedbenega sklepa Komisije 2013/776/EU z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitvi Sklepa 2009/336/ES (9),

ob upoštevanju člena 93 in Priloge V Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-0140/2016),

A.

ker Komisija v skladu s členom 17(1) Pogodbe o Evropski uniji izvršuje proračun in upravlja programe in ker v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije proračun izvršuje v sodelovanju z državami članicami, na lastno odgovornost in v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja;

1.

podeli razrešnico direktorju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo glede izvrševanja proračuna izvajalske agencije za proračunsko leto 2014;

2.

navaja svoje pripombe v resoluciji, ki je del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije, ter v resoluciji z dne 28. aprila 2016 o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za proračunsko leto 2014 (10);

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep skupaj s sklepom o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija, in resolucijo, ki je del sklepov, posreduje direktorju Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL L 51, 20.2.2014.

(2)  UL C 377, 13.11.2015, str. 1.

(3)  UL C 367, 5.11.2015, str. 2.

(4)  UL C 409, 9.12.2015, str. 73.

(5)  UL C 377, 13.11.2015, str. 146.

(6)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(8)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(9)  UL L 343, 19.12.2013, str. 46.

(10)  Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0148 (glej stran 91 tega Uradnega lista).


Top