EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2078

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 z dne 18. novembra 2015 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

UL L 302, 19.11.2015, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; razveljavil 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2078/oj

19.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/63


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2078

z dne 18. novembra 2015

o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti točk (a), (c) in (d) člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom Sveta 2014/668/EU (2) odobril podpis v imenu Evropske unije in začasno uporabo Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum določa odpravo carinskih dajatev za uvoz blaga s poreklom iz Ukrajine v skladu s Prilogo I-A k poglavju I. Dodatek k Prilogi I-A določa uvozne tarifne kvote za perutninsko meso.

(2)

Do začetka veljavnosti sporazuma so se v skladu z Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) za leti 2014 in 2015 odprle uvozne tarifne kvote za perutninsko meso in se upravljajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 413/2014 (4).

(3)

Sporazum se začasno uporablja od 1. januarja 2016. Zato je treba odpreti letna obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote od 1. januarja 2016 naprej. Da bi ustrezno upoštevali zahteve po preskrbi obstoječih in nastajajočih trgov proizvodnje, predelave in potrošnje v Uniji v sektorju perutninskega mesa, kar zadeva konkurenčnost, zanesljivost in trajnost preskrbe, ter potrebo po ohranjanju ravnovesja na teh trgih je primerno, da te kvote upravlja Komisija v skladu s členom 184(2)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(4)

Člen 6(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 (5) določa, da lahko uredbe Komisije, ki urejajo določeno uvozno tarifno kvoto, predvidijo uporabo sistema, v skladu s katerim se kvote upravljajo tako, da se najprej dodelijo uvozne pravice in nato izdajo uvozna dovoljenja. Tak sistem bi tržnim udeležencem, ki so pridobili uvozne pravice, omogočil, da se v obdobju veljavnosti kvote glede na svoje dejanske trgovinske tokove odločijo, kdaj želijo vložiti zahtevek za uvozna dovoljenja.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 (6) določa skupna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode. Navedena uredba bi se morala uporabljati za uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, razen kadar so primerna odstopanja.

(6)

Poleg tega bi se za uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, brez poseganja v dodatne pogoje, določene v tej uredbi, morale uporabljati določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006, ki se nanašajo na zahtevke za uvozne pravice, status vlagateljev in izdajo uvoznih dovoljenj.

(7)

Zaradi ustreznega upravljanja tarifnih kvot bi bilo treba ob vložitvi zahtevka za uvozne pravice in ob izdaji uvoznega dovoljenja položiti varščino.

(8)

Tržni udeleženci bi morali biti obvezani, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, ob upoštevanju obveznosti iz člena 23(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 (7).

(9)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 (8) je nadomestila nekatere oznake KN v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (9) z novimi oznakami KN, ki se zdaj razlikujejo od tistih, ki so navedene v Dodatku k Prilogi I-A k poglavju I Sporazuma. Zato bi se morale nove oznake KN uporabiti v Prilogi I k tej uredbi.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odprtje in upravljanje tarifnih kvot

1.   S to uredbo se od leta 2016 naprej odprejo in upravljajo letne uvozne tarifne kvote za proizvode iz Priloge I, in sicer za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

2.   Količina proizvodov, za katero veljajo kvote iz odstavka 1, carinska stopnja, ki se uporablja, in ustrezne zaporedne številke so določene v Prilogi I.

3.   Uvozna tarifna kvota iz odstavka 1 se upravlja v skladu z metodo iz člena 184(2)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter tako, da se najprej dodelijo uvozne pravice in nato izdajo uvozna dovoljenja.

4.   Uporabljata se uredbi (ES) št. 1301/2006 in (ES) št. 376/2008, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

Člen 2

Obdobja veljavnosti uvoznih tarifnih kvot

Količina proizvodov, določena za letno uvozno tarifno kvoto in za posamezno zaporedno številko, določeno v Prilogi I, se razdeli na štiri podobdobja:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 3

Zahtevki za uvozne pravice in dodelitev uvoznih pravic

1.   Zahtevki za uvozne pravice se vložijo prvih sedem dni v mesecu pred posameznim podobdobjem iz člena 2.

2.   Ob vložitvi zahtevka za uvozne pravice se položi varščina v višini 35 EUR na 100 kilogramov.

3.   Vlagatelji zahtevkov za uvozne pravice ob prvem vloženem zahtevku za dano kvotno leto predložijo dokazilo, da so uvozili količino perutninskih proizvodov z oznako KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ali 1602 39 21 sami ali da je bila uvožena v njihovem imenu v skladu z ustreznimi carinskimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: referenčna količina). Takšno dokazilo se nanaša na 12-mesečno obdobje, ki se konča en mesec pred prvim zahtevkom. Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih je vsako uvozilo referenčno količino, lahko navedene referenčne količine uporabi kot osnovo za svoj zahtevek.

4.   Skupna količina proizvodov, ki jo zajema zahtevek za uvozne pravice, vložen v podobdobju iz člena 2, ne presega 25 % referenčne količine vlagatelja. Pristojni organ zavrne zahtevke, ki tega pravila ne izpolnjujejo.

5.   Države članice Komisijo do 14. dne v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, obvestijo o celotni količini proizvodov iz vseh zahtevkov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, izraženi v kilogramih teže proizvoda in razvrščeni po zaporednih številkah.

6.   Uvozne pravice se dodelijo od 23. dne v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, in najpozneje do zadnjega dneva v navedenem mesecu.

7.   Kadar je zaradi uporabe koeficienta dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 število uvoznih pravic, ki se dodelijo, manjše od števila uvoznih pravic, za katere je bil vložen zahtevek, se položena varščina v skladu s členom 3(2) te uredbe takoj sorazmerno sprosti.

8.   Uvozne pravice veljajo od prvega dne podobdobja, za katerega se vloži zahtevek, do 31. decembra posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote. Uvozne pravice niso prenosljive.

Člen 4

Zahtevki za uvozna dovoljenja in dodelitev uvoznih dovoljenj

1.   Za sprostitev količin, dodeljenih v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami iz člena 1(1), v prosti promet je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja zajemajo celotno količino dodeljenih uvoznih pravic. Upošteva se obveznost iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se lahko vložijo le v državi članici, v kateri je vlagatelj zahtevka zaprosil za uvozne pravice in jih pridobil v skladu s kvotami iz člena 1(1).

4.   Ob vložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje tržni udeleženec položi varščino v višini 75 EUR na 100 kilogramov. Z vsako izdajo uvoznega dovoljenja se ustrezno zmanjšajo pridobljene uvozne pravice, varščina, ki je bila položena za uvozne pravice, pa se takoj sorazmerno sprosti.

5.   Uvozna dovoljenja se izdajo na zahtevek in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

6.   Zahtevki za uvozna dovoljenja lahko vključujejo samo eno zaporedno številko. Lahko se nanašajo na več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih se vse oznake KN in njihova poimenovanja navedejo v poljih 15 in 16 zahtevka za uvozno dovoljenje in samega dovoljenja.

7.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8 ime „Ukrajina“ kot država porekla, polje „da“ pa je označeno s križcem;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz Priloge II.

8.   V vsakem uvoznem dovoljenju je navedena količina za posamezno oznako KN.

9.   Uvozno dovoljenje velja 30 dni od dneva njegove dejanske izdaje v skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008. Veljavnost uvoznega dovoljenja se izteče najpozneje 31. decembra posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote.

Člen 5

Obveščanje Komisije

1.   Ne glede na drugi pododstavek člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo najpozneje 10. dan v mesecu, ki sledi zadnjemu dnevu posameznega podobdobja, obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v uvoznih dovoljenjih, izdanih v navedenem podobdobju.

2.   Ne glede na drugi pododstavek člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih in ustrezajo razliki med količinami, navedenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila dovoljenja izdana:

(a)

vključno z obvestili iz člena 3(5) te uredbe v zvezi z zahtevki, vloženimi za zadnje podobdobje;

(b)

za količine, ki ob prvem obvestilu iz točke (a) še niso bile prijavljene, najpozneje do 30. aprila po koncu posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote.

3.   Države članice najpozneje do 30. aprila po koncu posameznega obdobja veljavnosti uvozne tarifne kvote Komisijo obvestijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet v navedenem obdobju veljavnosti kvote.

4.   V obvestilih iz odstavkov 1, 2 in 3 je količina izražena v kilogramih teže proizvoda in razvrščena po zaporednih številkah.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Sklep Sveta 2014/668/EU z dne 23. junija 2014 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, v imenu Evropske unije, in o njegovi začasni uporabi, kar zadeva naslov III (razen določb v zvezi z obravnavo državljanov tretjih držav, ki so zakonito zaposleni kot delavci na ozemlju druge pogodbenice) ter naslove IV, V, VI in VII Sporazuma ter z njim povezanih prilog in protokolov (UL L 278, 20.9.2014, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 413/2014 z dne 23. aprila 2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za perutninsko meso s poreklom iz Ukrajine (UL L 121, 24.4.2014, str. 37).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (UL L 114, 26.4.2008, str. 3).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1001/2013 z dne 4. oktobra 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 290, 31.10.2013, str. 1).

(9)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA I

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN. Če je pred oznako KN naveden „ex“, je uporaba preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozno obdobje

Količina v tonah (neto teža)

Veljavna carina

(EUR/tono)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

meso in užitna drobovina perutnine, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno; drugo pripravljeno ali konzervirano meso puranov ter kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

leto 2016

leto 2017

leto 2018

leto 2019

leto 2020

od leta 2021

16 000

16 800

17 600

18 400

19 200

20 000

0

09.4274

0207 12

meso in užitna drobovina perutnine, nerazrezano, zamrznjeno

 

20 000

0


(1)  Sveže ali ohlajeno, polovice ali četrtine pegatke


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(7)(b)

v bolgarščini: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2078

v španščini: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2078

v češčini: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078

v danščini: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2078

v nemščini: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078

v estonščini: Rakendusmäärus (EL) 2015/2078

v grščini: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2078

v angleščini: Implementing Regulation (EU) 2015/2078

v francoščini: Règlement d'exécution (UE) 2015/2078

v hrvaščini: Provedbena uredba (EU) 2015/2078

v italijanščini: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

v latvijščini: Īstenošanas regula (ES) 2015/2078

v litovščini: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2078

v madžarščini: (EU) 2015/2078 végrehajtási rendelet

v malteščini: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2078

v nizozemščini: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078

v poljščini: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2078

v portugalščini: Regulamento de Execução (UE) 2015/2078

v romunščini: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078

v slovaščini: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2078

v slovenščini: Izvedbena uredba (EU) 2015/2078

v finščini: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2078

v švedščini: Genomförandeförordning (EU) 2015/2078


Top