EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1977

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1977 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter instrumentom za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 293, 10.11.2015, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1977/oj

10.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1977

z dne 8. julija 2015

o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter instrumentom za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v skladu z Uredbo (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o splošnih določbah o Skladu za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (1) ter zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice morajo o primerih nepravilnosti v skladu s členom 5(2) Uredbe (EU) št. 514/2014 in v skladu z določbami Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1973 (2).

(2)

Finančne interese Unije bi bilo treba zaščititi na enak način ne glede na sklad, ki se uporablja za doseganje ciljev, za katere je bil vzpostavljen. V ta namen Uredba (EU) št. 514/2014 ter uredbe (EU) št. 1303/2013 (3), (EU) št. 1306/2013 (4) in (EU) št. 223/2014 (5) Evropskega parlamenta in Sveta dajejo Komisiji pooblastilo za sprejetje pravil o poročanju o nepravilnostih. Da se zagotovi, da se za vse sklade, ki jih urejajo navedene uredbe, uporabljajo enaka pravila, bi morala ta uredba vsebovati določbe, ki so enake tistim iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1974 (6), (EU) 2015/1975 (7) in (EU) 2015/1976 (8).

(3)

Za zagotovitev učinkovite analize in splošnega upravljanja primerov nepravilnosti morajo države članice Komisiji redno in pravočasno predložiti pomembne informacije o odkritih nepravilnostih. Zaradi zaščite finančnih interesov Unije je treba določiti enotne pogoje za predložitev teh informacij, zlasti glede njihove pogostosti in oblike.

(4)

Da bi preprečili, da bi imele nepravilnosti posledice tudi zunaj ozemlja države članice, ki poroča o njih, bi morala ta država članica o vsaki taki nepravilnosti brez odlašanja poročati Komisiji.

(5)

Da bi v celoti izkoristili prednosti, ki izhajajo iz uporabe elektronskih sredstev za izmenjavo informacij in hkrati ohranili varnost teh izmenjav, bi morale države članice uporabljati namenski sistem za upravljanje nepravilnosti (IMS) v okviru platforme informacijskega sistema za boj proti goljufijam, ki jo je vzpostavila Komisija.

(6)

Države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da prenos podatkov prek sistema za upravljanje nepravilnosti poteka na varen način, ki omogoča razpoložljivost, celovitost, verodostojnost in zaupnost informacij.

(7)

Da se zagotovi primerljivost predloženih informacij, je treba uporabljati euro kot edino valuto za poročanje o nepravilnostih. Za države članice, ki niso sprejele eura kot svoje valute, je treba določiti menjalni tečaj, ki se uporablja za preračunavanje zadevnih zneskov v eure, in menjalni tečaj, ki se uporablja za pretvorbo odhodkov, ki niso bili zabeleženi v računovodskih izkazih odgovornega organa.

(8)

Združeno kraljestvo in Irsko zavezuje Uredba (EU) št. 514/2014, zato ju zavezuje tudi ta uredba.

(9)

Danske ne zavezuje Uredba (EU) št. 514/2014, prav tako je ne zavezuje ta uredba.

(10)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za sklada za azil, migracije in vključevanje in za notranjo varnost, ustanovljenega s členom 59 Uredbe (EU) št. 514/2014.

(11)

Ker so bila plačila za sklad že izvršena in bi lahko prišlo do nepravilnosti, bi se morale določbe te uredbe začeti uporabljati takoj. Ta uredba bi morala zato začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pogostost in obliko poročanja o nepravilnostih iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 514/2014.

Člen 2

Pogostost poročanja o nepravilnostih

1.   Države članice v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja pošljejo Komisiji prvo poročilo o nepravilnostih iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2015/1973.

2.   Države članice Komisiji čim prej po pridobitvi ustreznih informacij pošljejo poročilo o nadaljnjih ukrepih iz člena 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/1973.

3.   Država članica nemudoma poroča Komisiji o vseh ugotovljenih ali domnevnih nepravilnostih in navede vse druge zadevne države članice, če bi lahko navedene nepravilnosti imele posledice zunaj njenega ozemlja.

Člen 3

Oblika poročanja

Informacije iz členov 3 in 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/1973 se pošljejo z elektronskimi sredstvi, z uporabo sistema za upravljanje nepravilnosti, kot ga je vzpostavila Komisija.

Člen 4

Uporaba eura

1.   Zneski, ki jih poročajo države članice, so izraženi v eurih.

2.   Države članice, ki niso sprejele eura kot svoje valute do datuma predložitve poročila v skladu s členom 3(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/1973, preračunajo zneske v nacionalni valuti v eure v skladu s členom 43 Uredbe (EU) št. 514/2014. Če odhodki niso zabeleženi v računovodskih izkazih odgovornega organa, se uporabi zadnji mesečni računovodski menjalni tečaj, ki ga v elektronski obliki objavi Komisija v trenutku prvega poročanja.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 8. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 150, 20.5.2014, str. 112.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1973 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi s Skladom za migracije, azil in vključevanje ter o instrumentu za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz (glej stran 15 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(4)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(5)  Uredba (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o Skladu za evropsko pomoč najbolj ogroženim (UL L 72, 12.3.2014, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (glej stran 20 tega Uradnega lista).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1975 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) (glej stran 23 tega Uradnega lista).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1976 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s Skladom za evropsko pomoč najbolj ogroženim (glej stran 26 tega Uradnega lista).


Top