EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1333

Sklep Sveta (SZVP) 2015/1333 z dne 31. julija 2015 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP

UL L 206, 1.8.2015, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj

1.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/34


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/1333

z dne 31. julija 2015

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji in razveljavitvi Sklepa 2011/137/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 26. februarja 2011 v luči resne zaskrbljenosti zaradi razmer v Libiji sprejel Resolucijo (RVSZN) 1970 (2011), s katero so bili uvedeni omejevalni ukrepi proti Libiji. Varnostni svet je od takrat sprejel več drugih resolucij o Libiji, s katerimi je podaljšal ali spremenil omejevalne ukrepe ZN proti Libiji, med drugim zlasti RVSZN 2174 (2014) in RVSZN 2213 (2015), v zvezi z zavezanostjo Varnostnega sveta suverenosti, neodvisnosti, ozemeljski nedotakljivosti in narodni enotnosti Libije.

(2)

Svet je 28. februarja 2011 sprejel Sklep 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (1), v katerem je bila upoštevana RVSZN 1970 (2011) in s katerim so bili uvedeni dodatni omejevalni ukrepi glede na resnost razmer v Libiji.

(3)

Svet je 26. maja 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/818 (2) o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP ob upoštevanju nadaljnjega ogrožanja miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ter uspešne izvedbe njene politične tranzicije, med drugim zaradi poglabljanja sedanjih delitev s strani oseb in subjektov, za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovali pri represivni politiki nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bili drugače nekdaj povezani s tem režimom, tudi zato, ker večina teh oseb ali subjektov še ni odgovarjala za svoja dejanja. Navedeni sklep je upošteval tudi grožnjo, ki jo predstavljajo osebe in subjekti, ki imajo v lasti ali nadzirajo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji oziroma za oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije.

(4)

Svet je v skladu s Sklepom 2011/137/SZVP opravil celovit pregled seznamov oseb in subjektov iz prilog II in IV k navedenemu sklepu.

(5)

Razloge za uvrstitev na seznam v zvezi s številnimi osebami in subjekti s seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV k Sklepu 2011/137/SZVP bi bilo treba spremeniti.

(6)

Zaradi jasnosti bi bilo treba omejevalne ukrepe, uvedene s Sklepom 2011/137/SZVP, kot je bil spremenjen in se izvaja z več poznejšimi sklepi, konsolidirati v nov pravni instrument.

(7)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2011/137/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 1

1.   Državljanom držav članic je prepovedano neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati orožje in sorodne materiale vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za prej navedeno, ter opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, z ozemelj držav članic ali preko njih ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo v Libijo, ne glede na to, ali ima navedeno izvor na omenjenih ozemljih ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, usposabljanje ali drugo pomoč, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z zagotavljanjem, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz odstavka 1, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati finančno pomoč, povezano z vojaškimi dejavnostmi ali z zagotavljanjem, vzdrževanjem in uporabo predmetov iz odstavka 1, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Libiji ali za uporabo v Libiji;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) ali (b).

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos vojaške opreme, ki ni smrtonosna in je namenjena zgolj za humanitarne namene ali zaščito, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči ali usposabljanja;

(b)

dobavo, prodajo ali prenos zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Libijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje;

(c)

dobavo, prodajo ali prenos vojaške opreme, ki ni smrtonosna in je namenjena zgolj za pomoč libijski vladi pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju, ter za zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči.

2.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnega materiala ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči, vključno z zagotavljanjem osebja;

(b)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnega materiala, ki je namenjeno zgolj za pomoč libijski vladi pri zagotavljanju varnosti ali razoroževanju, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči,

kot je vnaprej odobril odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 24 RVSZN 1970 (2011) (v nadaljnjem besedilu: odbor).

3.   Člen 1 se ne uporablja za dobavo, prodajo ali prenos lahkega in osebnega orožja ter sorodnih materialov, ki se začasno izvozijo v Libijo in jih uporablja zgolj osebje ZN, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter z njimi povezano osebje, če je bil odbor o tem vnaprej uradno obveščen in v petih delovnih dneh od takšnega uradnega obvestila ni sprejel negativne odločitve.

4.   Člen 1 se ne uporablja za:dobavo, prodajo ali prenos opreme, ki bi lahko bila uporabljena za notranjo represijo, če je namenjena zgolj za humanitarne namene ali zaščito, ter zagotavljanje povezane tehnične pomoči, usposabljanja ali finančne pomoči.

Člen 3

Državljanom držav članic je prepovedano nabavljanje predmetov iz člena 1(1) iz Libije, z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, ne glede na to, ali ti predmeti izvirajo z libijskega ozemlja ali ne.

POGLAVJE II

PROMETNI SEKTOR

Člen 4

1.   Države članice na svojem ozemlju, tudi v pristaniščih in na letališčih, v skladu z nacionalnimi pristojnostmi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava, zlasti prava morja in ustreznih mednarodnih sporazumov o civilnem letalstvu, pregledajo vsa plovila in zrakoplove, ki so namenjeni v Sirijo ali od tam prihajajo, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor na takšnih plovilih in v takšnih zrakoplovih vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi člena 1.

2.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je v skladu s členom 1 prepovedan, jih zasežejo in odstranijo (tako da jih uničijo, naredijo neuporabne, jih shranijo ali pa pošljejo v uničenje v državo, ki ni država izvora ali namembna država).

3.   Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo sodelujejo pri pregledih in odstranjevanju na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.   Od plovil in zračnih plovil, ki prevažajo tovor v Libijo in iz nje, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahtevajo dodatne informacije pred prihodom ali pred odhodom.

Člen 5

Države članice zavrnejo vsem zrakoplovom dovoljenje za vzlet z njihovega ozemlja, pristanek na njem ali prelet čezenj, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da zrakoplov vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz so v skladu s tem sklepom prepovedani, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, razen v primeru zasilnega pristanka.

Člen 6

1.   Države članice lahko v skladu z odstavki 5 do 9 RVSZN 2146 (2014) na odprtem morju pregledajo določena plovila, pri tem pa uporabijo vse ukrepe, ki ustrezajo specifičnim okoliščinam, ob polnem spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o človekovih pravicah, kot je ustrezno, da izvedejo takšne preglede in plovilu ukažejo, da surovo nafto s soglasjem libijske vlade in v sodelovanju z njo vrne v Libijo.

2.   Države članice bi morale pred izvedbo pregleda iz odstavka 1 za soglasje najprej zaprositi državo zastave plovila.

3.   Države članice, ki izvedejo pregled iz odstavka 1, odboru nemudoma predložijo poročilo o pregledu, ki vsebuje zadevne podatke, med drugim o njihovih prizadevanjih za pridobitev soglasja države zastave plovila.

4.   Države članice, ki izvedejo preglede iz odstavka 1, zagotovijo, da takšne preglede izvedejo vojne ladje in ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in se uporabljajo le za nekomercialne vladne namene.

5.   Odstavek 1 ne vpliva na pravice, obveznosti ali odgovornosti držav članic v skladu z mednarodnim pravom, vključno s pravicami ali obveznostmi na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, med drugim splošnim načelom izključne pristojnosti države zastave nad njenim plovilom na odprtem morju, v zvezi s plovili, ki niso bila določena, in v katerih koli drugih okoliščinah, ki niso določene v navedenem odstavku.

6.   V Prilogo V k temu sklepu so vključena plovila iz odstavka 1, ki jih je določil odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

Člen 7

1.   Država članica, ki je država zastave določenega plovila, temu, če je tako določeno v uvrstitvi ne seznam odbora, prepove, da bi natovorilo, prevažalo ali raztovorilo surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja kontaktne točke libijske vlade izvožena iz Libije, kakor je določeno v odstavku 3 RVSZN 2146 (2014).

2.   Države članice določenim plovilom, če je to določeno v uvrstitvi ne seznam odbora, odrečejo vplutje v svoja pristanišča, razen če je vplutje potrebno za namene pregleda, v primeru izrednih razmer ali zaradi vrnitve v Libijo.

3.   Prepove se oskrbovanje določenih plovil, na primer z gorivom ali drugimi zalogami, ali opravljanje drugih storitev za plovila državljanom držav članic ali z ozemelj držav članic, če je odbor tako določil v uvrstitvi na seznam..

4.   Odstavek 3 se ne uporablja, če pristojni organ zadevne države članice določi, da je zagotavljanje takšnih storitev potrebno za humanitarne namene ali da se plovilo vrne v Libijo. Zadevna država članica o takšnih pooblastilih uradno obvesti odbor.

5.   Prepovejo se finančne transakcije državljanov držav članic ali subjektov pod njihovo pristojnostjo ali finančne transakcije z ozemelj držav članic v zvezi s surovo nafto, ki je bila brez dovoljenja izvožena iz Libije in se nahaja na krovu določenih ladij, če je odbor tako določil v uvrstitvi na seznam.

6.   V Prilogo V so vključena plovila iz odstavkov 1, 2, 3 in 5 tega člena, ki jih je določil odbor v skladu z odstavkom 11 RVSZN 2146 (2014).

POGLAVJE III

OMEJITEV VSTOPA

Člen 8

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, za katere velja omejitev potovanja in ki jih je na seznam uvrstil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavkom 22 RVSZN 1970 (2011), odstavkom 23 RVSZN 1973 (2011), odstavkom 4 RVSZN 2174 (2014) in odstavkom 11 RVSZN 2213 (2015) ter so navedene na seznamu v Prilogi I.

2.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na svoja ozemlja ali tranzit prek njih osebam:

(a)

ki sodelujejo ali so udeležene pri naročanju, nadzorovanju ali drugačnem dajanju navodil za izvajanje hudih kršitev človekovih pravic prebivalcev Libije, tudi tako, da v nasprotju z mednarodnim pravom sodelujejo ali so udeležene pri načrtovanju, poveljevanju, ukazovanju ali izvajanju napadov, vključno z zračnimi bombnimi napadi, na civilno prebivalstvo in objekte, ali osebam, ki delujejo zanje ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(b)

za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovale pri represivnih politikah nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bile drugače nekdaj povezane s tem režimom in ki predstavljajo stalno grožnjo miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji, ali uspešni izvedbi njene politične tranzicije;

(c)

ki so udeležene pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Libiji ali ovirajo ali spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije, ali takšna dejanja podpirajo, vključno z:

(i)

načrtovanjem, dajanjem navodil ali izvajanjem dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Libiji;

(ii)

napadi na katero koli letališče ali kopensko ali morsko pristanišče v Libiji, ali na libijske državne ustanove ali objekte ali na kakršne koli tuje misije v Libiji;

(iii)

podpiranjem oboroženih skupin ali kriminalnih združb z nezakonitim izkoriščanjem surove nafte ali katerih koli drugih naravnih virov v Libiji;

(iv)

grožnjami ali izvajanjem pritiskov zoper finančne institucije libijske države in libijsko državno naftno družbo ali kakršnim koli ukrepanjem, ki lahko povzroči ali ima za posledico nezakonito prilastitev sredstev libijske države;

(v)

kršenjem določb embarga na orožje v Libiji, vzpostavljenega z RVSZN 1970(2011) in členom 1 tega sklepa, ali pomočjo pri izogibanju tem določbam;

(vi)

delovanjem za osebe ali subjekte s seznama ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(d)

imajo v lasti ali nadzirajo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in ki bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ali oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije;

te osebe so navedene na seznamu v Prilogi II k temu sklepu.

3.   Odstavka 1 in 2 ne zavezujeta nobene države članice k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

4.   Odstavek 1 se ne uporablja, če odbor odloči, da:

(a)

je potovanje upravičeno zaradi nujnih humanitarnih potreb, vključno z verskimi obveznostmi, ali

(b)

bi z izjemo prispevali k izpolnitvi cilja vzpostavitve miru in nacionalne sprave v Libiji ter stabilnosti v regiji.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja, če:

(a)

je vstop ali tranzit potreben zaradi izvedbe sodnega postopka ali

(b)

se država članica v posameznem primeru odloči, da je tak vstop ali tranzit potreben zaradi doseganja miru in stabilnosti v Libiji, ter nato o tem uradno obvesti odbor v 48 urah po taki odločitvi.

6.   Odstavek 2 ne posega v primere, v katerih državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo ZN ali je sklicana pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah ali

(d)

v skladu z Lateransko pogodbo, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

7.   Odstavek 6 se uporablja tudi v primerih, ko je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

8.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, v katerih država članica odobri izjemo na podlagi odstavka 6 ali 7.

9.   Države članice lahko odobrijo izvzetje iz ukrepov na podlagi odstavka 2, kadar je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami ali iz razlogov udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira ali gosti Unija ali pa jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog za neposredno podporo demokraciji, človekovim pravicam in pravni državi v Libiji.

10.   Država članica, ki želi odobriti izvzetje iz odstavka 9, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izvzetje se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlaganem izvzetju. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da bo predlagano izvzetje odobril.

11.   Kadar država članica na podlagi odstavkov 6, 7 in 9 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, navedenim na seznamu v Prilogi I ali II, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

POGLAVJE IV

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 9

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti, za katere velja zamrznitev premoženja in jih je na seznam uvrstil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavkom 22 RVSZN 1970 (2011), odstavkoma 19 in 23 RVSZN 1973 (2011), odstavkom 4 RVSZN 2174 (2014) in odstavkom 11 RVSZN 2213 (2015), kot so navedeni na seznamu v Prilogi III.

2.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti:

(a)

ki sodelujejo ali so udeleženi pri naročanju, nadzorovanju ali drugačnem usmerjanju izvajanja hudih kršitev človekovih pravic prebivalcev Libije, tudi tako, da v nasprotju z mednarodnim pravom sodelujejo ali so udeleženi pri načrtovanju, poveljevanju, ukazovanju ali izvajanju napadov, vključno z zračnimi bombnimi napadi, na civilno prebivalstvo in objekte, ali libijskih oblasti ali oseb in subjektov, ki so prekršili ali pomagali pri kršenju določbe RVSZN 1970 (2011) ali določbe tega sklepa, ali oseb ali subjektov, ki delujejo zanje ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjektov, ki so v lasti ali pod nadzorom teh oseb in subjektov ali oseb in subjektov s seznama v Prilogi III k temu sklepu;

(b)

za katere je bilo ugotovljeno, da so sodelovale pri represivnih politikah nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji ali so bile drugače nekdaj povezane s tem režimom in ki predstavljajo stalno grožnjo miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji, ali uspešni izvedbi njene politične tranzicije;

(c)

ki so udeležene pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Libiji ali ovirajo ali spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije, ali takšna dejanja podpirajo, vključno z:

(i)

načrtovanjem, dajanjem navodil ali izvajanjem dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Libiji;

(ii)

napadi na katero koli letališče ali kopensko ali morsko pristanišče v Libiji, ali na libijske državne ustanove ali objekte ali na kakršne koli tuje misije v Libiji;

(iii)

podpiranjem oboroženih skupin ali kriminalnih združb z nezakonitim izkoriščanjem surove nafte ali katerih koli drugih naravnih virov v Libiji;

(iv)

grožnjami ali izvajanjem pritiskov zoper finančne institucije libijske države in libijsko državno naftno družbo ali kakršnim koli ukrepanjem, ki lahko povzroči ali ima za posledico nezakonito prilastitev sredstev libijske države;

(v)

kršenjem določb embarga na orožje v Libiji, vzpostavljenega z RVSZN 1970(2011) in členom 1 tega sklepa, ali pomočjo pri izogibanju tem določbam;

(vi)

delovanjem za osebe ali subjekte s seznama ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih;

(d)

ki imajo v lasti ali neposredno ali posredno nadzorujejo sredstva libijske države, ki so bila nezakonito prilaščena v času nekdanjega režima Moamerja Gadafija v Libiji in ki bi se lahko uporabila za ogrožanje miru, stabilnosti ali varnosti v Libiji ali za oviranje ali spodkopavanje uspešne izvedbe njene politične tranzicije;

te osebe in subjekti so navedeni na seznamu iz Priloge IV.

3.   Zamrznjeni ostajajo vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki so v lasti ali jih neposredno ali posredno nadzorujejo subjekti s seznama iz Priloge VI in ki so zamrznjeni od 16. septembra 2011.

4.   Fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom iz odstavkov 1 in 2 se niti neposredno niti posredno ne smejo dati na razpolago sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri, niti ti ne smejo od njih imeti koristi.

5.   Kolikor velja za pristaniške organe, prepoved, po kateri se osebam ali subjektom iz odstavka 2 ne smejo dati na razpolago sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri, do 15. julija 2011 ne preprečuje izvrševanja pogodb, sklenjenih pred 7. junijem 2011, razen pogodb, ki se nanašajo na nafto, plin in rafinirane proizvode.

6.   Izjeme so dopustne za sredstva, finančno premoženje in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov rednega hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev, druge finančne pomoči in gospodarskih virov,

potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor, da namerava dovoliti dostop do takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in če odbor v petih delovnih dneh od takega uradnega obvestila o tem ne sprejme negativne odločitve.

7.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za izredne izdatke, potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor, ki to odobri, ali

(b)

predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja ali odločbe; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zadržanja ali odločbe pod pogojem, da je pravica do zadržanja ali odločba nastala pred datumom sprejetja RVSZN 1970 (2011) in da ni v korist osebe ali subjekta iz odstavkov 1 ali 2 tega člena, ter potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor.

8.   Pri osebah in subjektih s seznama v Prilogi IV so lahko izjeme dovoljene tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so potrebni za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali omogočanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko oskrbo, hrano, zagotavljanjem elektrike, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacijo tujih državljanov iz Libije.

9.   Pri subjektih iz odstavka 3 so lahko izjeme dovoljene tudi za sredstva, finančno premoženje in gospodarske vire, če:

(a)

zadevna država članica obvesti odbor, da namerava dovoliti dostop do sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, za enega ali več naslednjih namenov in če odbor v petih delovnih dneh od takega uradnega obvestila ne sprejme negativne odločitve:

(i)

humanitarne potrebe;

(ii)

gorivo, elektriko in vodo zgolj za civilno uporabo;

(iii)

ponoven zagon libijske proizvodnje in prodaje ogljikovodikov;

(iv)

vzpostavitev, delovanje ali krepitev ustanov civilne vlade in civilne javne infrastrukture ali

(v)

lažjo ponovno vzpostavitev delovanja bančnega sektorja, vključno s podporo ali spodbujanjem mednarodne trgovine z Libijo;

(b)

zadevna država članica uradno obvesti odbor, da ta sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarski viri ne bodo dani na razpolago osebam iz odstavkov 1, 2 in 3 niti ti ne bodo imeli od njih koristi;

(c)

se zadevna država članica vnaprej posvetuje z libijskimi oblastmi o uporabi takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, ter

(d)

zadevna država članica posreduje libijskim oblastem uradno obvestilo, predloženo v skladu s tem odstavkom, in libijske oblasti v petih delovnih dneh ne nasprotujejo sprostitvi takih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov.

10.   Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta osebi ali subjektu, uvrščenem ne seznam, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni pred uvrstitvijo take osebe ali subjekta na seznam, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1 ali 2, potem ko zadevna država članica po potrebi uradno obvesti odbor o nameri, da nakaže ali prejme taka plačila ali v ta namen odobri odmrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred tako odobritvijo.

11.   Odstavek 3 ne preprečuje v njem navedenemu subjektu, da nakaže plačilo po pogodbi, sklenjeni pred uvrstitvijo takega subjekta na seznam v skladu s tem sklepom, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavkov 1, 2 in 3, potem ko zadevna država članica uradno obvesti odbor o nameri, da nakaže ali prejme taka plačila ali v ta namen odobri odmrznitev sredstev ali drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, in sicer deset delovnih dni pred tako odobritvijo.

12.   Pristojni organi države članice lahko pri osebah in subjektih, uvrščenih na seznam iz Priloge IV, in z odstopanjem od odstavka 2 dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz odstavka 2 na seznam v Prilogi IV, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, navedenemu v prilogah III, IV ali IV, ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

13.   Odstavek 4 se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, in sicer:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na te račune;

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so nastale pred datumom, ko so za te račune začeli veljati omejevalni ukrepi, ali

(c)

plačil na podlagi sodne, upravne ali arbitražne odločbe, izdane v Uniji ali izvršljive v zadevni državni članici, ob upoštevanju oseb in subjektov, uvrščenih na seznam iz Priloge IV,

pod pogojem, da se za vse take obresti, druge dohodke in plačila še vedno uporablja odstavek 1 ali 2.

POGLAVJE V

DRUGI OMEJEVALNI UKREPI

Člen 10

Države članice pozovejo svoje državljane, osebe pod njihovo sodno pristojnostjo in podjetja s sedežem na njihovih ozemljih ali pod njihovo sodno pristojnostjo, k previdnosti pri poslovanju s subjekti s sedežem v Libiji ali pod libijsko sodno pristojnostjo, ter vsemi posamezniki in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ter subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, z namenom preprečiti poslovanje, ki bi lahko prispevalo k nasilju in uporabi sile nad civilisti.

POGLAVJE VI

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 11

V zvezi s pogodbami ali drugimi transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z RVSZN 1970 (2011), vključno z ukrepi, ki so jih Unija ali države članice sprejele v skladu z ustreznimi sklepi Varnostnega sveta, za njihovo izvajanje ali v zvezi s tem, ali ukrepi, zajetimi v tem sklepu, se ne odobri nobena terjatev, vključno z zahtevki za odškodnino ali podobnimi terjatvami, kot so zahtevki za terjatev ali uveljavljanje garancije, ki bi jo zahtevale osebe ali subjekti, uvrščeni na seznam iz Priloge I, II, III ali IV, ali druge osebe ali subjekti v Libiji, vključno z vlado Libije, ali druge osebe ali subjekti, ki zahtevke vlagajo prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist.

Člen 12

1.   Svet spremeni priloge I, III, V in VI na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali odbora.

2.   Svet na predlog držav članic ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi seznama iz prilog II in IV ter ju spremeni.

Člen 13

1.   Če Varnostni svet ali odbor uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo I ali III.

2.   Če Svet odloči, da bodo za osebo ali subjekt veljali ukrepi iz členov 8(2) in 9(2), ustrezno spremeni prilogi II in IV.

3.   Svet obvesti osebo ali subjekt iz odstavkov 1 in 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam, s tem pa tej osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 14

Če Varnostni svet ali odbor uvrsti plovilo iz člena 6(1) in člena 7(1), (2), (3) in (5) na seznam, Svet to plovilo vključi v Prilogo V.

Člen 15

1.   V prilogah I, II, III, IV in VI so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam, kot jih je za priloge I, III in VI navedel Varnostni svet ali odbor.

2.   Priloge I, II, III, IV in VI vključujejo tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so podatki na voljo, kot jih je za priloge I, III in VI navedel Varnostni svet ali odbor. Pri osebah lahko taki podatki vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko taki podatki vključujejo nazive, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V prilogah I, III in VI je naveden tudi datum uvrstitve na seznam s strani Varnostnega sveta ali odbora.

Člen 16

Da bi čim bolj povečali učinek ukrepov iz tega sklepa, Unija spodbuja tretje države k sprejetju podobnih omejevalnih ukrepov.

Člen 17

1.   Ta sklep se revidira, spremeni ali razveljavi, kot je ustrezno, predvsem v skladu z ustreznimi odločitvami Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi iz členov 8(2) in 9(2) se pregledajo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte se bodo prenehali uporabljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 12(2) ugotovi, da pogoji za njihovo uporabo niso več izpolnjeni.

Člen 18

Sklep 2011/137/SZVP se razveljavi.

Člen 19

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 31. julija 2015

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Sklep Sveta 2011/137/SZVP z dne 28. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 58, 3.3.2011, str. 53).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/818 z dne 26. maja 2015 o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji (UL L 129, 27.5.2015, str. 13).


PRILOGA I

SEZNAM OSEB IZ ČLENA 8(1)

1.

Ime: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Naziv: dr. Opis: vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov. Datum rojstva:1. julij 1950. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B010574. Nacionalna matična številka: N/A. Naslov: Tunizija (predviden status/lokacija: zapor v Tuniziji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Predviden status/lokacija: pokojni.

Al-Baghdadi je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov“.

Dodatne informacije

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

2.

Ime: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Naziv: N/A. Opis: vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija. Datum rojstva: 1946. Kraj rojstva: Houn, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Dibri je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija“.

Dodatne informacije

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

3.

Ime: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1948. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Qadhaf Al-dam je bil 26. februarja 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „bratranec Moamerja Gadafija“.

Dodatne informacije

V osemdesetih letih 20. stoletja je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za več smrtnih žrtev v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja.

4.

Ime: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: libijski veleposlanik v Čadu. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: Akrin Saleh Akrin (Image). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Egipt. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Al Qadhafi je bil 17. marca 2011 uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 kot „libijski veleposlanik v Čadu“.

Dodatne informacije

Iz Čada je odšel v kraj Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov.

5.

Ime: AMID HUSAIN AL KUNI

Naziv: polkovnik. Opis: Guverner Ghata (južna Libija). Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: južna Libija). Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja).

Dodatne informacije

Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

6.

Ime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Naziv: N/A. Opis: a) Funkcija: direktor službe za zunanjo varnost; b) vodja zunanje obveščevalne službe. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

7.

Ime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Naziv: major general. Opis: funkcija: minister za obrambo. Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za delovanje oboroženih sil.

8.

Ime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Naziv: N/A. Opis: funkcija: sekretar za javno infrastrukturo. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: neznana, predvidoma zajet.

Dodatne informacije

Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

9.

Ime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: Aisha Muhammed Abdul Salam (številka potnega lista: 215215). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 428720. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezana z režimom. S potovanjem je kršila odstavek 15 Resolucije 1970, kot je v vmesnem poročilu leta 2013 navedla skupina strokovnjakov za Libijo.

10.

Ime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva:20. september 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B/002210. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Alžirija (Predviden status/lokacija: Alžirija). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

11.

Ime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

12.

Ime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

13.

Ime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Datum rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

14.

Ime: MUTASSIM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: svetovalec za nacionalno varnost. Datum rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

15.

Ime: SAADI QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: poveljnik posebnih sil. Datum rojstva: a)27. maj 1973b)1. januar 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: a) 014797 b) 524521. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (v priporu). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

16.

Ime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

17.

Ime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: direktor fundacije Gadafi. Datum rojstva:25. junij 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B014995. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesna povezanost z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki.

18.

Ime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Naziv: polkovnik. Opis: direktor vojaške obveščevalne službe. Datum rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan. Verjeten vzdevek: a) Abdoullah Ould Ahmed (št. potnega lista: B0515260; datum rojstva: 1948; kraj rojstva: Anefif (Kidal), Mali; datum izdaje: 10. januar 2012; kraj izdaje: Bamako, Mali; datum poteka veljavnosti: 10. januar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijska identifikacijska številka 073/SPICRE; kraj rojstva: Anefif, Mali; datum izdaje: 6. december 2011; kraj izdaje: Essouck, Mali). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: Uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v vojaško obveščevanje pri zatiranju protestov. V preteklosti je bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja Gadafija.

19.

Ime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija. Verjeten vzdevek: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, roj. 1. januarja 1953 (št. omanskega potnega lista 03825239). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 03825239. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Znatno osebno bogastvo, ki bi se lahko uporabilo za namene režima. Njena sestra Fatima FARKASH je poročena z ABDALLAHOM SANUSSIJEM, vodjo libijske vojaške obveščevalne službe.

20.

Ime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Naziv: N/A. Opis: a) minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija. b) sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje c) začasni vodja centralne banke Libije. Datum rojstva: 1935. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v nasilje nad protestniki. Sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje. Zlitni trenutno opravlja funkcijo začasnega vodje centralne banke Libije. Pred tem je bil predsednik nacionalne naftne družbe. Po naših informacijah naj bi bil trenutno vpleten v poskuse zbiranja finančnih sredstev za režim, s katerimi bi ponovno napolnili rezerve centralne banke, ki so bile porabljene za oskrbovanje sedanje vojaške kampanje.


PRILOGA II

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 8(2)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952.

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora.

Tesni sodelavec Moamerja Gadafija.Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Svak Moamerja Gadafija.

Pomemben član Gadafijevega režima in kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Domnevni status: umorjen avgusta 2014 v Egiptu

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja kabineta Moamerja Gadafija.Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Genzur.

Nekdanji direktor službe za notranjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Nekdanji direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Nekdanji generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949.

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija).

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943.

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4. maj 1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013).

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954.

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013).

Nekdanji tesni sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi in bil direktor radiotelevizije.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

15.

Polkovnik Taher Juwadi

Funkcija: četrti v hierarhiji poveljevanja revolucionarne garde

Polkovnik.

Ključni član Gadafijevega režima.Kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

23.5.2011


PRILOGA III

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(1)

A.   Posamezniki

6.

Ime: ABU ZAYD UMAR DORDA

Naziv: N/A. Opis: a) Funkcija: direktor službe za zunanjo varnost; b) vodja zunanje obveščevalne službe. Datum rojstva: N/A. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (Predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Zvest privrženec režima. Vodja zunanje obveščevalne službe.

7.

Ime: ABU BAKR YUNIS JABIR

Naziv: major general. Opis: funkcija: minister za obrambo. Datum rojstva: 1952. Kraj rojstva: Jalo, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Splošno odgovoren za delovanje oboroženih sil.

8.

Ime: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Naziv: N/A. Opis: funkcija: sekretar za javno infrastrukturo. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Khoms, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: neznana, predvidoma zajet.

Dodatne informacije

Visoki član režima. Sodeloval je z revolucionarnimi odbori. V preteklosti je bil udeležen pri zatiranju nasprotnikov režima in nasilju.

9.

Ime: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: Aisha Muhammed Abdul Salam (številka potnega lista: 215215). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 428720. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezana z režimom. S potovanjem je kršila odstavek 15 Resolucije 1970, kot je v vmesnem poročilu leta 2013 navedla skupina strokovnjakov za Libijo.

10.

Ime: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva:20. september 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B/002210. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Alžirija (Predviden status/lokacija: Alžirija). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

11.

Ime: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1978. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

12.

Ime: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman (Predviden status/lokacija: Sultanat Oman). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

13.

Ime: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: vodja revolucije, vrhovni poveljnik oboroženih sil. Datum rojstva: 1942. Kraj rojstva: Sirte, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam ZN v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Odgovoren za izdajanje povelj za nasilje nad protestniki in za kršenje človekovih pravic.

14.

Ime: MUTASSIM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: svetovalec za nacionalno varnost. Datum rojstva: 1976. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

15.

Ime: SAADI QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: poveljnik posebnih sil. Datum rojstva: a)27. maj 1973b)1. januar 1975. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: a) 014797 b) 524521. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (v priporu). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Poveljnik vojaških enot, udeleženih pri nasilju nad protestniki.

16.

Ime: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: 1982. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev). Predviden status/lokacija: pokojni.

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom.

17.

Ime: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Naziv: N/A. Opis: direktor fundacije Gadafi. Datum rojstva:25. junij 1972. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: B014995. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkoma 15 in 17 Resolucije 1970 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Tesno povezan z režimom. Javno hujskanje k nasilju nad protestniki.

18.

Ime: ABDULLAH AL-SENUSSI

Naziv: polkovnik. Opis: direktor vojaške obveščevalne službe. Datum rojstva: 1949. Kraj rojstva: Sudan. Verjeten vzdevek: a) Abdoullah Ould Ahmed (št. potnega lista: B0515260; datum rojstva: 1948; kraj rojstva: Anefif (Kidal), Mali; datum izdaje: 10. januar 2012; kraj izdaje: Bamako, Mali; datum poteka veljavnosti: 10. januar 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijska identifikacijska številka 073/SPICRE; kraj rojstva: Anefif, Mali; datum izdaje: 6. december 2011; kraj izdaje: Essouck, Mali). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Libija (predviden status/lokacija: v priporu v Libiji). Datum uvrstitve na seznam:26. februar 2011. Druge informacije: Uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 (prepoved potovanja). Uvrščen na seznam 17. marca 2011 v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1970 (zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v vojaško obveščevanje pri zatiranju protestov. V preteklosti je bil med drugim vpleten v pokol v zaporu Abu Selim. Obsojen v odsotnosti za bombni napad na letalo družbe UTA. Svak Moamerja Gadafija.

19.

Ime: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Naziv: N/A. Opis: N/A. Datum rojstva: okrog leta 1952. Kraj rojstva: Al Baida, Libija. Verjeten vzdevek: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, roj. 1. januarja 1953 (št. omanskega potnega lista 03825239). Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: 03825239. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: Sultanat Oman. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščena na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Znatno osebno bogastvo, ki bi se lahko uporabilo za namene režima. Njena sestra Fatima FARKASH je poročena z ABDALLAHOM SANUSSIJEM, vodjo libijske vojaške obveščevalne službe.

20.

Ime: ABDELHAFIZ ZLITNI

Naziv: N/A. Opis: a) minister za načrtovanje in finance v vladi polkovnika Gadafija; b) sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje; c) začasni vodja centralne banke Libije. Datum rojstva: 1935. Kraj rojstva: N/A. Verjeten vzdevek: N/A. Manj verjeten vzdevek: N/A. Državljanstvo: N/A. Št. potnega lista: N/A. Nacionalna matična št.: N/A. Naslov: N/A. Datum uvrstitve na seznam:24. junij 2011. Druge informacije: uvrščen na seznam v skladu z odstavkom 15 Resolucije 1970 in odstavkom 19 Resolucije 1973 (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Dodatne informacije

Vpleten v nasilje nad protestniki. Sekretar splošnega ljudskega odbora za finance in načrtovanje. Zlitni trenutno opravlja funkcijo začasnega vodje centralne banke Libije. Pred tem je bil predsednik nacionalne naftne družbe. Po naših informacijah naj bi bil trenutno vpleten v poskuse zbiranja finančnih sredstev za režim, s katerimi bi ponovno napolnili rezerve centralne banke, ki so bile porabljene za oskrbovanje sedanje vojaške kampanje.


PRILOGA IV

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(2)

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Funkcija: vodja dejavnosti za boj proti terorizmu v službi za zunanjo varnost.

Datum rojstva: 1952.

Kraj rojstva: Tripoli, Libija.

Pomemben član revolucionarnega odbora.

Tesni sodelavec Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Funkcija: namestnik vodje službe za zunanjo varnost.

Svak Moamerja Gadafija.

Pomemben član Gadafijevega režima in kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Funkcija: vodja gibanja revolucionarnih odborov.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Domnevni status: umorjen avgusta 2014 v Egiptu

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Traghen.

Vodja kabineta Moamerja Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

5.

TOHAMI, General Khaled

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Genzur.

Nekdanji direktor službe za notranjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Datum rojstva: 1. julij 1949.

Kraj rojstva: Al-Baida.

Nekdanji direktor obveščevalne dejavnosti v službi za zunanjo varnost.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Nekdanji generalni sekretar Generalnega ljudskega kongresa.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Predsednik vlade polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Minister za zdravje in okolje v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Datum rojstva: 1949.

Kraj rojstva: Al-Azizia (blizu Tripolija).

Minister za industrijo, gospodarstvo in trgovino v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Datum rojstva: 1943.

Minister za kmetijstvo ter živalske in pomorske vire v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Minister za socialne zadeve v vladi polkovnika Gadafija.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Datum rojstva: 4. maj 1963.

Številka potnega lista: B/014965 (veljaven do konca 2013).

Minister za šolstvo, visoko šolstvo in raziskave v vladi polkovnika Gadafija. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Datum rojstva: 8.7.1954.

Številka potnega lista: B/014924 (veljaven do konca 2013).

Nekdanji tesen sodelavec polkovnika Gadafija, ki je imel vodilno vlogo v varnostni službi in bil direktor radiotelevizije.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

15.

Polkovnik Taher Juwadi

Funkcija: četrti v hierarhiji poveljevanja revolucionarne garde.

Polkovnik.

Ključni član Gadafijevega režima. Kot tak tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed

Vodja urada za zvezo revolucionarnih odborov.

Revolucionarni odbori so vpleteni v nasilje nad protestniki.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Funkcija: vodja osebnih varnostnikov Moamerja Gadafija.

Datum rojstva: 1946.

Kraj rojstva: Houn, Libija.

Odgovoren za varnost režima. V preteklosti je usmerjal nasilje nad nasprotniki režima.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Datum rojstva: 1948.

Kraj rojstva: Sirte, Libija.

Bratranec Moamerja GADAFIJA. V osemdesetih letih 20. stoletja je bil udeležen pri atentatih na nasprotnike režima, domnevno pa je odgovoren tudi za več smrtnih žrtev v Evropi. Domnevno naj bi sodeloval tudi pri nabavi orožja. Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Nekdanji libijski veleposlanik v Čadu. Iz Čada je odšel na območje Sabha. Neposredno je sodeloval pri novačenju in koordiniranju najemniških vojakov za režim.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

20.

AL KUNI, polkovnik Amid Husain

Predviden status/lokacija: južna Libija.

Nekdanji guverner Ghata (južna Libija). Neposredno vpleten v novačenje plačancev.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO

(a.k.a. LAICO)

Spletna stran: http://www.laaico.com. Družba je bila ustanovljena leta 1981. 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli–Libija. Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Faks: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-pošta: info@laaico.com

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

2.

Sklad Gadafi za dobrodelna združenja in razvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement)

Kontaktni podatki uprave: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBIJA. Tel.: (+218) 214778301 – faks: (+218) 214778766 – e-pošta: info@gicdf.org

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

3.

Sklad Waatassimou (Fondation Waatassimou)

Sedež v Tripoliju.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

21.3.2011

4.

Generalni urad libijske radiotelevizije

Kontaktni podatki – tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; faks: 00 218 21 340 21 07, http://www.ljbc.net; e-pošta: info@ljbc.net

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Sodelovanje pri javnem hujskanju k sovraštvu in nasilju z udeležbo v kampanjah dezinformiranja v okviru izvajanja nasilja nad protestniki.

21.3.2011

5.

Revolucionarna straža

 

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

Vpletena v nasilje nad protestniki.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (a.k.a. Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; a.k.a. Al Masraf Al Zirae; a.k.a. Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libija; elektronski naslov: agbank@agribankly.org.

SWIFT/BIC AGRULYLT (Libija); Tel.: (218)214870586;

Tel.: (218) 214870714;

Tel.: (218) 214870745;

Tel.: (218) 213338366;

Tel.: (218) 213331533;

Tel.: (218) 213333541;

Tel.: (218) 213333544;

Tel.: (218) 213333543;

Tel.: (218) 213333542;

Faks: (218) 214870747;

Faks: (218) 214870767;

Faks: (218) 214870777;

Faks: (218) 213330927;

Faks: (218) 213333545.

Libijska hčerinska družba centralne banke Libije.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street). Tel.: (218) 213345187 – Faks: +218.21.334.5188; e-pošta: info@ethic.ly

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libijska podružnica Sklada za ekonomski in socialni razvoj.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (a.k.a. Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius.

Libijska podružnica libijskega naložbenega portfelja za Afriko (Libyan Africa Investment Portfolio).

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Dodatne informacije: reg. št. 01794877 (UK).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana v UK.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1510484 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt v lasti Saadija Gadafija, registriran na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezan z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britanski Deviški otoki.

Dodatne informacije: reg. št. 1534407 (BVI).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Britanskih Deviških otokih.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Otok Man (Isle of Man – IOM).

Dodatne informacije: reg. št. 59058C (IOM).

Podružnica libijskega državnega sklada (Libyan Investment Authority), registrirana na Otoku Man.

Tesno povezana z nekdanjim režimom Moamerja Gadafija.

12.4.2011


PRILOGA V

SEZNAM PLOVIL IZ ČLENA 6(1) IN ČLENA 7(1), (2), (3) IN (5)


PRILOGA VI

SEZNAM SUBJEKTOV IZ ČLENA 9(3)

1.

Ime: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Prej znan kot: N/A. Naslov:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libija. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrstitev na seznam v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1973, kot je bila spremenjena 16. septembra v skladu z odstavkom 15 Resolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.

2.

Ime: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Alias: N/A. Prej znan kot: N/A. Naslov:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libija. Datum uvrstitve na seznam:17. marec 2011. Druge informacije: uvrstitev na seznam v skladu z odstavkom 17 Resolucije 1973, kot je bila spremenjena 16. septembra v skladu z odstavkom 15 Resolucije 2009.

Dodatne informacije

Pod nadzorom Moamerja Gadafija in njegove družine ter morebiten vir financiranja njegovega režima.


Top