EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0779

Uredba (EU) 2015/779 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

OJ L 126, 21.5.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/779/oj

21.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/1


UREDBA (EU) 2015/779 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. maja 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 glede dodatnega začetnega predplačila, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 164 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi trajno visokih stopenj brezposelnosti mladih v Uniji je bila pobuda za zaposlovanje mladih uvedena za zagotovitev podpore mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v najbolj prizadetih regijah. Za zagotovitev hitrega ukrepanja proti brezposelnosti mladih so bile z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Uredbo (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) sprejete določbe, ki omogočajo hitrejšo uporabo sredstev, dodeljenih pobudi za zaposlovanje mladih, med drugim vključno z odobritvijo vseh sredstev v prvih dveh letih programskega obdobja, z možnostjo sprejetja operativnih programov, namenjenih pobudi za zaposlovanje mladih, še preden se partnerski sporazum iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 predloži Komisiji, in z upravičenostjo izdatkov, nastalih pri operacijah v okviru pobude za zaposlovanje mladih, od 1. septembra 2013.

(2)

Proračunske omejitve, s katerimi se soočajo države članice, in pomanjkanje razpoložljivih sredstev v začetni fazi programskega obdobja so povzročili velike zamude pri izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Z Uredbo (EU) št. 1303/2013 so bile določene ravni začetnega predplačila, ki se izplača državam članicam za zagotovitev sredstev za podporo upravičencem od začetka izvajanja operativnih programov. Vendar se ta predplačila v okviru pobude za zaposlovanje mladih smatrajo kot nezadostna za zagotovitev potrebnih plačil upravičencem za izvajanje operacij.

(3)

Za ublažitev proračunskih omejitev, s katerimi se soočajo države članice v začetni fazi programskega obdobja, in ob upoštevanju potrebe po nujni obravnavi problema brezposelnosti mladih in posebnosti pobude za zaposlovanje mladih bi bilo treba sprejeti določbe, ki dopolnjujejo Uredbo (EU) št. 1303/2013, da se poveča raven začetnega predplačila, ki se izplača operativnim programom, podprtim v okviru pobude za zaposlovanje mladih v letu 2015. Za zagotovitev, da imajo države članice zadostna sredstva za plačila upravičencem, ki so odgovorni za izvajanje operacij, namenjenih zmanjšanju brezposelnosti mladih, bi bilo treba za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih, izplačati dodatno začetno predplačilo iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2015, da se dopolnijo predplačila, izplačana v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013.

(4)

Za zagotovitev, da se dodatno začetno predplačilo uporabi za takojšnje izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, bi bilo treba to predplačilo povrniti Komisiji, če prispevek Unije iz pobude za zaposlovanje mladih ne doseže ustrezne ravni v zahtevkih za vmesno plačilo, ki se predložijo Komisiji v 12 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

(5)

Da se omogoči takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Uredbo (EU) št. 1304/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 1304/2013 se vstavi naslednji člen:

„Člen 22a

Plačilo dodatnega začetnega predplačila za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

1.   Poleg začetnega predplačila, ki se izplača v skladu s točko (b) člena 134(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se v letu 2015 izplača tudi dodatno začetno predplačilo iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za vse operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih, ne glede na obliko ureditve programskega načrtovanja v skladu s členom 18 te uredbe, z namenom, da se začetno predplačilo iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih poveča na 30 % (v nadaljnjem besedilu: ‚dodatno začetno predplačilo‘).

2.   Pri izračunu dodatnega začetnega predplačila se odštejejo zneski, plačani iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za operativni program v skladu s točko (b) člena 134(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

3.   Če do 23. maja 2016 države članice ne predložijo zahtevkov za vmesno plačilo, v katerih je prispevek Unije iz pobude za zaposlovanje mladih enak vsaj 50 % dodatnega začetnega predplačila, povrnejo Komisiji celotni znesek dodatnega začetnega predplačila, izplačanega v skladu z odstavkom 1. Kakršnokoli tovrstno povračilo ne vpliva na prispevek iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za zadevni operativni program.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. maja 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Mnenje z dne 18. marca 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 19. maja 2015.

(3)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(4)  Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).


Top