EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0459

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/459 z dne 19. marca 2015 o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98 Besedilo velja za EGP

OJ L 76, 20.3.2015, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/459/oj

20.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 76/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/459

z dne 19. marca 2015

o določitvi tehničnih parametrov priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 7a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za spremljanje napredka pri doseganju skupnih ciljev iz strategije Evropa 2020 in povezane vodilne pobude „Mladi in mobilnost“ (2) je potreben celovit niz podatkov o mladih in njihovem prehodu na trg dela, ki bo omogočal primerjave med državami članicami.

(2)

Komisija v svojem sporočilu z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (3) države članice spodbuja k reformam njihovih izobraževalnih sistemov, da bodo mladi imeli potrebne spretnosti za zaposlitev.

(3)

Svet v svoji resoluciji z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (4) poudarja, da je treba bolje poznati in razumeti življenjske pogoje, vrednote in vedenje mladih žensk in moških.

(4)

Svet v svojem priporočilu z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (5) spodbuja države članice, naj izvajajo programe jamstva za mlade čim prej, po možnosti od začetka večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Priporoča se, da za to uporabljajo sklade skupnega strateškega okvira Unije, predvsem Evropski socialni sklad.

(5)

Komisija v svojem sporočilu Skupna prizadevanja za mlade v Evropi: poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih (6) spodbuja države članice k izvajanju jamstva za mlade in vlaganju v mlade. Spodbuja spletne storitve, ki mladim omogočajo iskanje zaposlitvenih možnosti, ki jih oglašujejo delodajalci iz lastnih in drugih držav članic, in hkrati pomagajo MSP pri zaposlovanju mladih iz cele Evrope.

(6)

Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 (7) določa priložnostni modul za leto 2016 o mladih na trgu dela.

(7)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 (8) določa in opisuje območja posebnih informacij („priložnostne podmodule“), ki jih je treba vključiti v priložnostni modul za leto 2016 o mladih na trgu dela.

(8)

Uredba (EU) št. 545/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (9) določa, da bi morala Komisija opredeliti tehnične parametre, filtre, šifre in rok za posredovanje podatkov na podlagi vsakega priložnostnega podmodula iz uvodne izjave 7.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični parametri priložnostnega modula za leto 2016 o mladih na trgu dela, filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti, ter rok, v katerem je treba podatke poslati Komisiji, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(2)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji, sprejeto 15. septembra 2010, COM(2010) 477 final.

(3)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate, sprejeto 20. novembra 2012, COM(2012) 669 final.

(4)  UL C 311, 19.12.2009, str. 1.

(5)  UL C 120, 26.4.2013, str. 1.

(6)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Skupna prizadevanja za mlade v Evropi: poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih, sprejeto 19. junija 2013, COM(2013) 447 final.

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 318/2013 z dne 8. aprila 2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 99, 9.4.2013, str. 11).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1397/2014 z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 318/2013 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta od 2016 do 2018, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 370, 30.12.2014, str. 42).

(9)  Uredba (EU) št. 545/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 163, 29.5.2014, str. 10).


PRILOGA

Ta priloga določa tehnične parametre, filtre in šifre, ki jih je treba uporabiti v priložnostnem modulu o mladih na trgu dela, ki bo izveden leta 2016. Prav tako določa datume za predložitev podatkov Komisiji.

Skrajni rok za posredovanje rezultatov Komisiji: 31. marec 2017.

Filtri in šifre, ki jih je treba uporabiti za pošiljanje podatkov: kot je določeno v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 377/2008 (1), kakor je bila spremenjena s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 317/2013 (2).

Stolpci, rezervirani za neobvezne ponderirane faktorje, ki se uporabijo za podvzorčenje ali neodgovor: stolpci 228–231, ki vsebujejo cele številke, in stolpca 232–233, ki vsebujeta decimalna mesta.

Podmodul „stopnja izobrazbe“

Filter: 15 ≤ STAROST ≤ 34

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

WORKEXP

211

 

Delovne izkušnje med študijem

HATLEVEL≠000

 

Plačane ali neplačane delovne izkušnje med najvišjo stopnjo izobrazbe (HATLEVEL)

1

Plačane in neplačane delovne izkušnje

2

Samo plačane delovne izkušnje

3

Samo neplačane delovne izkušnje

4

Brez delovnih izkušenj med HATLEVEL

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

WORKSTUD

212

 

Učenje na delovnem mestu

WORKEXP = 1–3

 

Vrsta delovnih izkušenj, ki so del učnega načrta za najvišjo stopnjo izobrazbe (HATLEVEL)

1

Vajeništvo (operativna opredelitev Eurostata)

2

Obvezno pripravništvo

3

Obvezno usposabljanje na delovnem mestu, kadar razlika med 1 in 2 ni mogoča

4

Neobvezno pripravništvo (del izobraževanja)

5

Delo zunaj učnega načrta

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

ADDLEVEL

213–214

 

Raven dodatnega formalnega izobraževanja

EDUCSTAT = 2

 

Stopnja in smer formalnega izobraževanja, ki ga je oseba začela po dosegi najvišje ravni izobrazbe

00

Po dosegi najvišje ravni izobrazbe ni začel drugega formalnega izobraževanja

10

ISCED 1

20

ISCED 2

30

ISCED 3, kadar razlikovanje glede na smer ni možno

34

ISCED 3 splošni program

35

ISCED 3 poklicni program

40

ISCED 4, kadar razlikovanje glede na smer ni možno

44

ISCED 4 splošni program

45

ISCED 4 poklicni program

50

ISCED 5

60

ISCED 6

70

ISCED 7

80

ISCED 8

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

DROPREAS

215

 

Razlog za osip

EDUCSTAT = 2 in ADDLEVEL≠00

 

Glavni razlog za nedokončanje začete ravni formalnega izobraževanja

0

Zaključeno zadnje formalno izobraževanje

 

Razlogi za nedokončanje zadnjega formalnega izobraževanja:

1

Stopnja zahtevnosti

2

Študij ni zadovoljil potreb ali zanimanja

3

Stroški študija

4

Želja po začetku dela

5

Družinski razlogi

6

Zdravstveni razlogi

7

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

LEAVDATE

216–221

 

Datum zaključka formalnega izobraževanja

EDUCSTAT = 2 in ADDLEVEL≠00

 

Leto in mesec zaključka formalnega izobraževanja

 

Vnos štirih števk zadevnega leta

9999

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Neznano (leto)

 

 

 

Vnos dveh števk zadevnega meseca

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Neznano (mesec)

NCONREAS

222

 

Razlog za nenadaljevanje izobraževanja

EDUCSTAT = 2 in ADDLEVEL = 00 in HATLEVEL = 000–500

 

Glavni razlog za nenadaljevanje formalnega izobraževanja

0

Najvišja stopnja izobrazbe se je štela za dovolj visoko

1

Stopnja zahtevnosti

2

Študij ni zadovoljil potreb ali zanimanja

3

Stroški študija

4

Želja po začetku dela

5

Družinski razlogi

6

Zdravstveni razlogi

7

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

Podmodul „iskanje zaposlitve“

Filter: 15 ≤ STAROST ≤ 34

Ime/stolpec

Šifra

Opis

Filter

PODPORA

223

 

Podpora pri iskanju dela

(WSTATOR = 1,2 in STARTIME < 12) ali WSTATOR = 3–5

 

Najbolj koristna oblika pomoči pri iskanju zaposlitve, prejeta od nacionalnih agencij v zadnjih dvanajstih mesecih

0

Ni prejel podpore

 

Najkoristnejša vrsta podpore:

1

Pomoč pri iskanju prostih delovnih mest

2

Nasveti glede prijave na delovno mesto

3

Nasveti glede možnosti za usposabljanje in izobraževanje

4

Dodelitev mesta v delovnem programu

5

Dodelitev mesta v izobraževalnem programu ali programu usposabljanja

6

Drugo

7

Pomoč prejeta, vendar se ni štela za koristno

8

Podpora prejeta, vendar raven koristnosti ni znana

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

FINDMETH

224

 

Metoda iskanja trenutne zaposlitve

STAPRO = 3

 

Metoda, ki je bila uporabljena pri iskanju trenutne glavne zaposlitve

1

Oglasi v katerem koli mediju

2

Sorodniki, prijatelji ali znanci

3

Javni zavod za zaposlovanje

4

Zasebna agencija za zaposlovanje

5

Ponudnik izobraževanja ali usposabljanja

6

Neposredni stik z delodajalcem

7

Delodajalec se je neposredno obrnil na osebo

8

Druga metoda

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

OKLEVEL

225

 

Ustreznost zaposlitve glede na stopnjo anketirančeve izobrazbe

WSTATOR = 1,2

 

Obseg, v katerem anketirančeva trenutna glavna zaposlitev ustreza njegovi stopnji izobrazbe

1

Zaposlitev ustreza izobrazbi

2

Zaposlitev do neke mere ustreza izobrazbi

3

Zaposlitev ne ustreza izobrazbi

4

Zaposlitev sploh ne ustreza izobrazbi

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filter)

Prazno

Ni znano

MOVE4JOB

226

 

Pripravljenost selitve zaradi zaposlitve

 

 

Pripravljenost zamenjati kraj prebivališča zaradi zaposlitve

1

Anketiranec se je preselil ali bi se bil pripravljen preseliti v svoji državi

2

Anketiranec se je preselil ali bi se bil pripravljen preseliti v drugo državo EU

3

Anketiranec se je preselil ali bi se bil pripravljen preseliti v državo zunaj EU

4

Anketiranec se ni preselil ali se ne bi bil pripravljen preseliti zaradi zaposlitve

Prazno

Ni znano

CMT4JOB

227

 

Pripravljenost vožnje na delo

 

 

Pripravljenost dolge vožnje na delo

1

Anketiranec se trenutno vozi ali bi se bil pripravljen voziti na delo več kot eno uro (v vsako smer)

2

Anketiranec se trenutno ne vozi in se ne bi bil pripravljen voziti na delo več kot eno uro (v vsako smer)

Prazno

Ni znano


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 377/2008 z dne 25. aprila 2008 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti v zvezi s šifriranjem, ki se od leta 2009 dalje uporablja za posredovanje podatkov, o uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah in opredelitvi referenčnih četrtletij (UL L 114, 26.4.2008, str. 57).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 317/2013 z dne 8. aprila 2013 o spremembi prilog k uredbam (ES) št. 1983/2003, (ES) št. 1738/2005, (ES) št. 698/2006, (ES) št. 377/2008 in (EU) št. 823/2010 glede mednarodne standardne klasifikacije izobrazbe (UL L 99, 9.4.2013, str. 1).


Top