EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015B0339

Dokončno sprejetje (EU, Euratom) 2015/339 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

OJ L 69, 13.3.2015, p. 1–2239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2015/1/oj

13.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/1


DOKONČNO SPREJETJE (EU, Euratom) 2015/339

splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (3),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (4),

ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2014,

ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 2. septembra 2014 in ga 12. septembra 2014 posredoval Evropskemu parlamentu,

ob upoštevanju dopolnilnega pisma Komisije št. 1/2015 z dne 15. oktobra 2014 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015,

ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 22. oktobra 2014 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015,

ob upoštevanju sprememb predloga splošnega proračuna, ki jih je Parlament sprejel 22. oktobra 2014,

ob upoštevanju pisma predsednika Sveta z dne 22. oktobra 2014, v katerem navaja, da Svet ni odobril vseh sprememb, ki jih je sprejel Parlament,

ob upoštevanju pisma predsedniku Sveta z dne 27. oktobra 2014, s katerim se skliče spravni odbor,

ob upoštevanju sej spravnega odbora, ki so potekale 6., 14. in 17. novembra 2014,

ob upoštevanju dejstva, da spravni odbor ni dosegel soglasja o skupnem predlogu v 21 dneh, določenih v členu 314(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju novega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Komisija sprejela 28. novembra 2014 v skladu s členom 314(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, ki ga je Svet sprejel 12. decembra 2014 in ga istega dne posredoval Parlamentu,

ob upoštevanju dejstva, da je Parlament 17. decembra 2014 odobril stališče Sveta,

ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika Evropskega parlamenta –

RAZGLAŠA:

Edini člen

Postopek iz člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije je končan in splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 je dokončno sprejet.

V Strasbourgu, 17. decembra 2014

Predsednik

M. SCHULZ


(1)  UL L 163, 23.6.2007, str. 17.

(2)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(3)  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 21
C. Osebje po kadrovskem načrtu 149
D. Zgradbe 150

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament 156
— Prihodki 157
— Odhodki 172
— Osebje 226
Oddelek II: Evropski svet in Svet 228
— Prihodki 229
— Odhodki 246
— Osebje 290
Oddelek III: Komisija 292
— Prihodki 293
— Odhodki 365
— Osebje 1861
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1911
— Prihodki 1912
— Odhodki 1924
— Osebje 1957
Oddelek V: Računsko sodišče 1958
— Prihodki 1959
— Odhodki 1971
— Osebje 2001
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2003
— Prihodki 2004
— Odhodki 2016
— Osebje 2053
Oddelek VII: Odbor regij 2054
— Prihodki 2055
— Odhodki 2068
— Osebje 2101
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2102
— Prihodki 2103
— Odhodki 2111
— Osebje 2138
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2139
— Prihodki 2140
— Odhodki 2146
— Osebje 2176
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2178
— Prihodki 2179
— Odhodki 2197
— Osebje 2239

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna 12
B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah 21

— Naslov 1:

Lastna sredstva 22

— Naslov 3:

Presežki, neporabljena sredstva in popravki 46

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 60

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucij 74

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 88

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 130

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 136

— Naslov 9:

Razni prihodki 147
C. Osebje po kadrovskem načrtu 149
D. Zgradbe 150

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Oddelek I: Parlament 156
— Prihodki 157

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 158

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 161

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 168

— Naslov 9:

Razni prihodki 170
— Odhodki 172

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 173

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 193

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 206

— Naslov 4:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 219

— Naslov 10:

Drugi izdatki 223
— Osebje 226
Oddelek II: Evropski svet in Svet 228
— Prihodki 229

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 230

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 233

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v okviru sporazumov in programov Unije 239

— Naslov 7:

Zamudne obresti 242

— Naslov 9:

Razni prihodki 244
— Odhodki 246

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 247

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki 270

— Naslov 10:

Drugi odhodki 288
— Osebje 290
Oddelek III: Komisija 292
— Prihodki 293

— Naslov 4:

Prihodki iz naslova zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 294

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 299

— Naslov 6:

Prispevki in nadomestila v zvezi s sporazumi in programi Unije 308

— Naslov 7:

Zamudne obresti in globe 350

— Naslov 8:

Najemanje in dajanje posojil 356

— Naslov 9:

Razni prihodki 363
SPLOŠEN PREGLED ODOBRITEV (2015 IN 2014) IN REALIZACIJE (2013) 365

— Naslov XX:

Upravni odhodki, dodeljeni posameznim področjem 368

— Naslov 01:

Gospodarske in finančne zadeve 386

— Naslov 02:

Podjetništvo in industrija 416

— Naslov 03:

Konkurenca 486

— Naslov 04:

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 492

— Naslov 05:

Kmetijstvo in razvoj podeželja 570

— Naslov 06:

Mobilnost in promet 662

— Naslov 07:

Okolje 707

— Naslov 08:

Raziskave in inovacije 739

— Naslov 09:

Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija 801

— Naslov 10:

Neposredne raziskave 844

— Naslov 11:

Pomorske zadeve in ribištvo 872

— Naslov 12:

Notranji trg in storitve 919

— Naslov 13:

Regionalna in mestna politika 939

— Naslov 14:

Obdavčenje in carinska unija 1012

— Naslov 15:

Izobraževanje in kultura 1025

— Naslov 16:

Komuniciranje 1081

— Naslov 17:

Zdravje in varstvo potrošnikov 1113

— Naslov 18:

Notranje zadeve 1176

— Naslov 19:

Instrumenti zunanje politike 1216

— Naslov 20:

Trgovina 1249

— Naslov 21:

Razvoj in sodelovanje 1261

— Naslov 22:

Širitev 1375

— Naslov 23:

Humanitarna pomoč in civilna zaščita 1398

— Naslov 24:

Boj proti goljufijam 1424

— Naslov 25:

Usklajevanje politike Komisije in pravno svetovanje 1434

— Naslov 26:

Upravna služba Komisije 1447

— Naslov 27:

Proračun 1502

— Naslov 28:

Revizija 1512

— Naslov 29:

Statistika 1517

— Naslov 30:

Pokojnine in z njimi povezani odhodki 1527

— Naslov 31:

Jezikovne službe 1540

— Naslov 32:

Energetika 1551

— Naslov 33:

Pravosodje 1590

— Naslov 34:

Podnebni ukrepi 1621

— Naslov 40:

Rezerve 1635

Priloge

— Evropski gospodarski prostor 1643
— Seznam proračunskih postavk, ki so na voljo državam kandidatkam in, kjer je to primerno, potencialnim kandidatkam zahodnega Balkana 1657
— Najemanje in dajanje posojil – Najemanje in dajanje posojil, za katera jamči proračun Unije 1661
— Informacije o finančnih instrumentih v skladu s členom 49(1)(e) finančne uredbe 1695
— Urad za publikacije 1754
— Prihodki 1755
— Odhodki 1760
— Evropski urad za boj proti goljufijam 1773
— Prihodki 1774
— Odhodki 1779
— Evropski urad za izbor osebja 1792
— Prihodki 1793
— Odhodki 1798
— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic 1813
— Prihodki 1814
— Odhodki 1819
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju 1829
— Prihodki 1830
— Odhodki 1835
— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu 1845
— Prihodki 1846
— Odhodki 1851
— Osebje 1861
Oddelek IV: Sodišče Evropske unije 1911
— Prihodki 1912

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 1913

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 1916

— Naslov 9:

Razni prihodki 1922
— Odhodki 1924

— Naslov 1:

Izdatki za zaposlene v instituciji 1925

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 1940

— Naslov 3:

Izdatki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 1953

— Naslov 10:

Drugi izdatki 1955
— Osebje 1957
Oddelek V: Računsko sodišče 1958
— Prihodki 1959

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v instituciji 1960

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 1963

— Naslov 9:

Razni prihodki 1969
— Odhodki 1971

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 1972

— Naslov 2:

Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 1986

— Naslov 10:

Drugi izdatki 1999
— Osebje 2001
Oddelek VI: Evropski ekonomsko-socialni odbor 2003
— Prihodki 2004

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2005

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2008

— Naslov 9:

Razni prihodki 2014
— Odhodki 2016

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2017

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in razni operativni izdatki 2035

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2051
— Osebje 2053
Oddelek VII: Odbor regij 2054
— Prihodki 2055

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2056

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2059

— Naslov 9:

Razni prihodki 2066
— Odhodki 2068

— Naslov 1:

Zaposleni v instituciji 2069

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni operativni izdatki 2085

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2099
— Osebje 2101
Oddelek VIII: Evropski varuh človekovih pravic 2102
— Prihodki 2103

— Naslov 4:

Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Unije 2104

— Naslov 6:

Prispevki in vračila v zvezi s sporazumi in programi Unije 2107

— Naslov 9:

Razni prihodki 2109
— Odhodki 2111

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2112

— Naslov 2:

Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja 2123

— Naslov 3:

Izdatki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 2130

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2136
— Osebje 2138
Oddelek IX: Evropski nadzornik za varstvo podatkov 2139
— Prihodki 2140

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 2141

— Naslov 9:

Razni prihodki 2144
— Odhodki 2146

— Naslov 1:

Izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 2147

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in izdatki v zvezi z delovanjem institucije 2159

— Naslov 3:

Evropski odbor za varstvo podatkov 2163

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2174
— Osebje 2176
Oddelek X: Evropska služba za zunanje delovanje 2178
— Prihodki 2179

— Naslov 4:

Razni davki, dajatve in pristojbine Unije 2180

— Naslov 5:

Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 2183

— Naslov 6:

Prispevki in povračila v okviru sporazumov in programov Unije 2190

— Naslov 7:

Zamudne obresti 2193

— Naslov 9:

Razni prihodki 2195
— Odhodki 2197

— Naslov 1:

Zaposleni na sedežu 2198

— Naslov 2:

Nepremičnine, oprema in operativni izdatki na sedežu 2212

— Naslov 3:

Delegacije 2229

— Naslov 10:

Drugi izdatki 2237
— Osebje 2239

A.   UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

UVOD

Splošni proračun Unije je instrument, s katerim se načrtujejo in odobravajo vsi prihodki in odhodki, ki se vsako leto štejejo za potrebne za Evropsko unijo in Evropsko skupnost za atomsko energijo.

Proračun se določi in izvršuje v skladu z načeli enotnosti, točnosti, enoletnosti, uravnoteženosti, obračunske enote, univerzalnosti, specifikacije, dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti proračuna.

Načelo enotnosti in načelo točnosti proračuna pomeni, da se v enotnem dokumentu izkazujejo vsi prihodki in odhodki Unije, kadar bremenijo proračun.

Načelo enoletnosti pomeni, da se proračun vsakič sprejme za eno proračunsko leto in da se morajo tako prevzete obveznosti kakor tudi odobritve plačil za tekoče proračunsko leto praviloma uporabiti v tem letu.

Načelo uravnoteženosti pomeni, da morajo biti napovedi prihodkov za proračunsko leto enake odobritvam plačil za to leto: najemanje posojil za pokrivanje morebitnega proračunskega primanjkljaja ni združljivo s sistemom virov lastnih sredstev in ne bo odobreno.

V skladu z načelom obračunske enote se proračun pripravi in izvršuje v eurih, prav tako se v eurih pripravijo računovodski izkazi.

Načelo univerzalnosti pomeni, da morajo skupni prihodki pokrivati skupna odobrena plačila, razen pri omejenem številu postavk prihodkov, ki so določene za posebne postavke odhodkov. Prihodki in odhodki se v proračunu izkazujejo v celoti brez neto izravnave.

Načelo specifikacije pomeni, da morajo vse odobritve imeti določen namen in biti dodeljene specifičnemu cilju, da ne bi prišlo do zamenjave med proračunskimi sredstvi.

Načelo dobrega finančnega poslovodenja je opredeljeno s sklicevanjem na načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Proračun se določi v skladu z načelom preglednosti, da se zagotovijo prave informacije o izvrševanju proračuna in računovodskih izkazih.

V proračunu so prikazane odobritve in sredstva po namenu (v dejavnosti usmerjen proračun), da bi se zagotovila boljša transparentnost pri upravljanju proračuna z upoštevanjem ciljev dobrega finančnega poslovodenja ter zlasti učinkovitosti in uspešnosti.

Odhodki odobreni v tem proračunu znašajo 145 321 531 152 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 141 214 040 563 EUR v odobritvah plačil, kar v primerjavi s proračunom za leto 2014 predstavlja stopnjo nihanja med + 1,84 % in + 1,57%.

Prihodki proračuna znašajo 141 214 040 563 EUR. Enotna stopnja prevzetih obveznosti iz vira na osnovi davka na dodano vrednost znaša 0,30 % medtem ko stopnja za BND vir znaša 0,7481 %. Tradicionalna lastna sredstva (carine in prelevmani za sladkor) prinesejo 11,92 % financiranja proračuna za leto 2015. Sredstva pridobljena na podlagi DDV prinesejo 12,93 % In sredstva na podlagi BND 74,04 %. Ostali prihodki za to proračunsko leto so ocenjeni na 1 575 497 557 EUR.

Lastna sredstva, potrebna za financiranje proračuna za leto 2011, znašajo 1,00 % skupnega BND držav članic, kar je manj od zgornje meje v višini 1,23 % BDP, izračunane na podlagi metode iz člena 3(1) Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Spodnje razpredelnice korak za korakom prikazujejo metodo, uporabljeno za izračun financiranja proračuna za leto 2015.

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki se krijejo v proračunskem letu 2015 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun za leto 2015

Proračun za leto 2014 (1)

Sprememba (v %)

1.

Pametna in vključujoča rast

66 922 960 910

65 300 076 773

+2,49

2.

Trajnostna rast: naravni viri

55 998 594 804

56 443 752 595

–0,79

3.

Varnost in državljanstvo

1 859 513 795

1 665 510 850

+11,65

4.

Evropa v Svetu

7 422 489 907

6 840 903 616

+8,50

5.

Uprava

8 658 756 179

8 405 389 881

+3,01

6.

Nadomestila

p.m.

28 600 000

Posebni instrumenti

351 724 968

350 000 000

+0,49

Odhodki skupaj  (2)

141 214 040 563

139 034 233 715

+1,57


PRIHODKI

Opis

Proračun za leto 2015

Proračun za leto 2014 (3)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 575 497 557

5 545 428 277

–71,59

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

p.m.

1 005 406 925

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

4 095 463 000

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

1 575 497 577

10 646 298 202

–85,20

Neto zneski carin in prelevmanov na sladkor (poglavji 1 1 in 1 2)

16 825 900 000

16 084 600 000

+4,61

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (tabeli 1 in 2, poglavje 1 3)

18 264 479 250

17 689 735 350

+3,25

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, tabela 3, poglavje 1 4)

104 548 163 756

94 613 600 163

+10,50

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev, navedenih v členu 2 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (4)

139 638 543 006

128 387 935 513

+8,76

Prihodki skupaj  (5)

141 214 040 563

139 034 233 715

+1,57


RAZPREDELNICA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov za davek na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (6)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 720 407 000

4 052 264 000

50

2 026 132 000

1 720 407 000

 

Bolgarija

201 270 000

414 927 000

50

207 463 500

201 270 000

 

Češka

618 215 000

1 405 091 000

50

702 545 500

618 215 000

 

Danska

1 045 978 000

2 742 029 000

50

1 371 014 500

1 045 978 000

 

Nemčija

12 873 205 000

30 055 584 000

50

15 027 792 000

12 873 205 000

 

Estonija

92 227 000

198 736 000

50

99 368 000

92 227 000

 

Irska

660 326 000

1 491 005 000

50

745 502 500

660 326 000

 

Grčija

717 672 000

1 845 174 000

50

922 587 000

717 672 000

 

Španija

4 867 873 000

10 536 508 000

50

5 268 254 000

4 867 873 000

 

Francija

9 943 171 000

22 043 072 000

50

11 021 536 000

9 943 171 000

 

Hrvaška

268 216 000

430 366 000

50

215 183 000

215 183 000

Hrvaška

Italija

6 158 442 000

16 160 696 000

50

8 080 348 000

6 158 442 000

 

Ciper

107 472 000

158 300 000

50

79 150 000

79 150 000

Ciper

Latvija

94 889 000

262 878 000

50

131 439 000

94 889 000

 

Litva

146 760 000

372 032 000

50

186 016 000

146 760 000

 

Luksemburg

267 324 000

333 256 000

50

166 628 000

166 628 000

Luksemburg

Madžarska

403 363 000

993 883 000

50

496 941 500

403 363 000

 

Malta

53 058 000

73 886 000

50

36 943 000

36 943 000

Malta

Nizozemska

2 797 149 000

6 403 499 000

50

3 201 749 500

2 797 149 000

 

Avstrija

1 543 536 000

3 334 038 000

50

1 667 019 000

1 543 536 000

 

Poljska

1 818 157 000

4 097 085 000

50

2 048 542 500

1 818 157 000

 

Portugalska

775 256 000

1 690 835 000

50

845 417 500

775 256 000

 

Romunija

563 787 000

1 537 681 000

50

768 840 500

563 787 000

 

Slovenija

179 922 000

357 193 000

50

178 596 500

178 596 500

Slovenija

Slovaška

238 229 000

756 777 000

50

378 388 500

238 229 000

 

Finska

946 116 000

2 037 361 000

50

1 018 680 500

946 116 000

 

Švedska

1 940 367 000

4 508 252 000

50

2 254 126 000

1 940 367 000

 

Združeno kraljestvo

10 038 702 000

21 460 858 000

50

10 730 429 000

10 038 702 000

 

Skupaj

61 081 089 000

139 753 266 000

 

69 876 633 000

60 881 597 500

 


RAZPREDELNICA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 720 407 000

0,300

516 122 100

Bolgarija

201 270 000

0,300

60 381 000

Češka

618 215 000

0,300

185 464 500

Danska

1 045 978 000

0,300

313 793 400

Nemčija

12 873 205 000

0,300

3 861 961 500

Estonija

92 227 000

0,300

27 668 100

Irska

660 326 000

0,300

198 097 800

Grčija

717 672 000

0,300

215 301 600

Španija

4 867 873 000

0,300

1 460 361 900

Francija

9 943 171 000

0,300

2 982 951 300

Hrvaška

215 183 000

0,300

64 554 900

Italija

6 158 442 000

0,300

1 847 532 600

Ciper

79 150 000

0,300

23 745 000

Latvija

94 889 000

0,300

28 466 700

Litva

146 760 000

0,300

44 028 000

Luksemburg

166 628 000

0,300

49 988 400

Madžarska

403 363 000

0,300

121 008 900

Malta

36 943 000

0,300

11 082 900

Nizozemska

2 797 149 000

0,300

839 144 700

Avstrija

1 543 536 000

0,300

463 060 800

Poljska

1 818 157 000

0,300

545 447 100

Portugalska

775 256 000

0,300

232 576 800

Romunija

563 787 000

0,300

169 136 100

Slovenija

178 596 500

0,300

53 578 950

Slovaška

238 229 000

0,300

71 468 700

Finska

946 116 000

0,300

283 834 800

Švedska

1 940 367 000

0,300

582 110 100

Združeno kraljestvo

10 038 702 000

0,300

3 011 610 600

Skupaj

60 881 597 500

 

18 264 479 250


RAZPREDELNICA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 052 264 000

 

3 031 462 322

Bolgarija

414 927 000

 

310 403 164

Češka

1 405 091 000

 

1 051 135 964

Danska

2 742 029 000

 

2 051 287 280

Nemčija

30 055 584 000

 

22 484 312 586

Estonija

198 736 000

 

148 672 618

Irska

1 491 005 000

 

1 115 407 456

Grčija

1 845 174 000

 

1 380 358 106

Španija

10 536 508 000

 

7 882 267 051

Francija

22 043 072 000

 

16 490 224 287

Hrvaška

430 366 000

 

321 952 941

Italija

16 160 696 000

 

12 089 671 606

Ciper

158 300 000

 

118 422 809

Latvija

262 878 000

0,7480910 (7)

196 656 672

Litva

372 032 000

 

278 313 800

Luksemburg

333 256 000

 

249 305 822

Madžarska

993 883 000

 

743 514 950

Malta

73 886 000

 

55 273 453

Nizozemska

6 403 499 000

 

4 790 400 119

Avstrija

3 334 038 000

 

2 494 163 899

Poljska

4 097 085 000

 

3 064 992 510

Portugalska

1 690 835 000

 

1 264 898 485

Romunija

1 537 681 000

 

1 150 325 353

Slovenija

357 193 000

 

267 212 877

Slovaška

756 777 000

 

566 138 080

Finska

2 037 361 000

 

1 524 131 475

Švedska

4 508 252 000

 

3 372 582 851

Združeno kraljestvo

21 460 858 000

 

16 054 675 220

Skupaj

139 753 266 000

 

104 548 163 756


RAZPREDELNICA 4

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2014 v skladu s členom 4 Sklepa 2007/436/ES, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (8) (%)

Znesek

1.

Delež Združenega kraljestva (v %) v teoretični neomejeni osnovi za DDV

16,2167

 

2.

Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnih dodeljenih odhodkih, prilagojenih za širitev

5,9238

 

3.

(1) – (2)

10,2929

 

4.

Dodeljeni odhodki skupaj

 

126 118 882 798

5.

Odhodki, povezani s širitvijo (9)

 

29 283 982 122

6.

Dodeljeni odhodki, prilagojeni za širitev, skupaj = (4) – (5)

 

96 834 900 676

7.

Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

6 578 286 401

8.

Ugodnost za Združeno kraljestvo (10)

 

1 119 838 248

9.

Temeljni popravek za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 458 448 153

10.

Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (11)

 

25 084 566

11.

Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 433 363 587


RAZPREDELNICA 5

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo, ki znaša –5 433 363 587 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,90

3,43

5,48

 

1,54

4,96

269 708 378

Bolgarija

0,30

0,35

0,56

 

0,16

0,51

27 616 485

Češka

1,01

1,19

1,90

 

0,53

1,72

93 519 281

Danska

1,96

2,32

3,71

 

1,04

3,36

182 502 472

Nemčija

21,51

25,41

0,00

–19,06

0,00

6,35

345 125 522

Estonija

0,14

0,17

0,27

 

0,08

0,24

13 227 362

Irska

1,07

1,26

2,02

 

0,57

1,83

99 237 498

Grčija

1,32

1,56

2,49

 

0,70

2,26

122 810 085

Španija

7,54

8,91

14,24

 

4,00

12,91

701 283 156

Francija

15,77

18,63

29,79

 

8,37

27,00

1 467 130 770

Hrvaška

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

28 644 066

Italija

11,56

13,66

21,84

 

6,13

19,80

1 075 614 795

Ciper

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 536 045

Latvija

0,19

0,22

0,36

 

0,10

0,32

17 496 491

Litva

0,27

0,31

0,50

 

0,14

0,46

24 761 503

Luksemburg

0,24

0,28

0,45

 

0,13

0,41

22 180 671

Madžarska

0,71

0,84

1,34

 

0,38

1,22

66 150 323

Malta

0,05

0,06

0,10

 

0,03

0,09

4 917 664

Nizozemska

4,58

5,41

0,00

–4,06

0,00

1,35

73 530 793

Avstrija

2,39

2,82

0,00

–2,11

0,00

0,70

38 284 453

Poljska

2,93

3,46

5,54

 

1,56

5,02

272 691 550

Portugalska

1,21

1,43

2,29

 

0,64

2,07

112 537 674

Romunija

1,10

1,30

2,08

 

0,58

1,88

102 344 134

Slovenija

0,26

0,30

0,48

 

0,14

0,44

23 773 857

Slovaška

0,54

0,64

1,02

 

0,29

0,93

50 369 151

Finska

1,46

1,72

2,75

 

0,77

2,50

135 601 563

Švedska

3,23

3,81

0,00

–2,86

0,00

0,95

51 767 845

Združeno kraljestvo

15,36

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–28,09

28,09

100,00

5 433 363 587

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

RAZPREDELNICA 6

Povzetek financiranje (12) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s prilagoditvami

Lastna sredstva skupaj (13)

Neto prelevmani v sektorju sladkorja (75 %)

Neto carine (75 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

Stroški zbiranja (25 % bruto TLS) (p.m.)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Popravek za Združeno kraljestvo

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Belgija

6 600 000

1 502 800 000

1 509 400 000

503 133 333

516 122 100

3 031 462 322

269 708 378

3 817 292 800

3,11

5 326 692 800

Bolgarija

400 000

62 900 000

63 300 000

21 100 000

60 381 000

310 403 164

27 616 485

398 400 649

0,32

461 700 649

Češka

3 400 000

176 200 000

179 600 000

59 866 667

185 464 500

1 051 135 964

93 519 281

1 330 119 745

1,08

1 509 719 745

Danska

3 400 000

325 000 000

328 400 000

109 466 667

313 793 400

2 051 287 280

182 502 472

2 547 583 152

2,07

2 875 983 152

Nemčija

26 300 000

3 525 500 000

3 551 800 000

1 183 933 329

3 861 961 500

22 484 312 586

345 125 522

26 691 399 608

21,73

30 243 199 608

Estonija

0

24 500 000

24 500 000

8 166 667

27 668 100

148 672 618

13 227 362

189 568 080

0,15

214 068 080

Irska

0

237 400 000

237 400 000

79 133 333

198 097 800

1 115 407 456

99 237 498

1 412 742 754

1,15

1 650 142 754

Grčija

1 400 000

111 800 000

113 200 000

37 733 334

215 301 600

1 380 358 106

122 810 085

1 718 469 791

1,40

1 831 669 791

Španija

4 700 000

1 099 500 000

1 104 200 000

368 066 667

1 460 361 900

7 882 267 051

701 283 156

10 043 912 107

8,18

11 148 112 107

Francija

30 900 000

1 488 500 000

1 519 400 000

506 466 667

2 982 951 300

16 490 224 287

1 467 130 770

20 940 306 357

17,05

22 459 706 357

Hrvaška

1 700 000

36 100 000

37 800 000

12 600 000

64 554 900

321 952 941

28 644 066

415 151 907

0,34

452 951 907

Italija

4 700 000

1 481 900 000

1 486 600 000

495 533 334

1 847 532 600

12 089 671 606

1 075 614 795

15 012 819 001

12,22

16 499 419 001

Ciper

0

15 100 000

15 100 000

5 033 333

23 745 000

118 422 809

10 536 045

152 703 854

0,12

167 803 854

Latvija

0

23 500 000

23 500 000

7 833 333

28 466 700

196 656 672

17 496 491

242 619 863

0,20

266 119 863

Litva

800 000

57 600 000

58 400 000

19 466 667

44 028 000

278 313 800

24 761 503

347 103 303

0,28

405 503 303

Luksemburg

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

49 988 400

249 305 822

22 180 671

321 474 893

0,26

333 774 893

Madžarska

2 100 000

89 300 000

91 400 000

30 466 667

121 008 900

743 514 950

66 150 323

930 674 173

0,76

1 022 074 173

Malta

0

9 200 000

9 200 000

3 066 667

11 082 900

55 273 453

4 917 664

71 274 017

0,06

80 474 017

Nizozemska

7 200 000

2 054 200 000

2 061 400 000

687 133 333

839 144 700

4 790 400 119

73 530 793

5 703 075 612

4,64

7 764 475 612

Avstrija

3 200 000

180 600 000

183 800 000

61 266 667

463 060 800

2 494 163 899

38 284 453

2 995 509 152

2,44

3 179 309 152

Poljska

12 800 000

398 300 000

411 100 000

137 033 334

545 447 100

3 064 992 510

272 691 550

3 883 131 160

3,16

4 294 231 160

Portugalska

100 000

131 700 000

131 800 000

43 933 333

232 576 800

1 264 898 485

112 537 674

1 610 012 959

1,31

1 741 812 959

Romunija

900 000

111 100 000

112 000 000

37 333 333

169 136 100

1 150 325 353

102 344 134

1 421 805 587

1,16

1 533 805 587

Slovenija

0

62 600 000

62 600 000

20 866 667

53 578 950

267 212 877

23 773 857

344 565 684

0,28

407 165 684

Slovaška

1 300 000

96 900 000

98 200 000

32 733 333

71 468 700

566 138 080

50 369 151

687 975 931

0,56

786 175 931

Finska

700 000

124 300 000

125 000 000

41 666 667

283 834 800

1 524 131 475

135 601 563

1 943 567 838

1,58

2 068 567 838

Švedska

2 600 000

478 700 000

481 300 000

160 433 334

582 110 100

3 372 582 851

51 767 845

4 006 460 796

3,26

4 487 760 796

Združeno kraljestvo

9 500 000

2 783 700 000

2 793 200 000

931 066 667

3 011 610 600

16 054 675 220

–5 433 363 587

13 632 922 233

11,10

16 426 122 233

Skupaj

124 700 000

16 701 200 000

16 825 900 000

5 608 633 333

18 264 479 250

104 548 163 756

0

122 812 643 006

100,00

139 638 543 006

B.   SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

Naslov

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

1

LASTNA SREDSTVA

139 638 543 006

128 387 935 513

140 099 576 848,56

3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

p.m.

5 100 869 925

697 682 743,61

4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

1 300 952 883

1 274 999 230

1 199 275 874,85

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

54 453 674

53 752 047

610 755 511,67

6

PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI UNIJE

60 000 000

60 000 000

3 897 761 733,08

7

ZAMUDNE OBRESTI IN GLOBE

123 000 000

3 973 000 000

2 972 783 038,59

8

NAJEMANJE IN DAJANJE POSOJIL

6 890 000

153 477 000

1 839 600,—

9

RAZNI PRIHODKI

30 201 000

30 200 000

23 983 643,20

 

SKUPAJ

141 214 040 563

139 034 233 715

149 503 658 993,56

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

% 2013– ¥2015

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

p.m.

– 214 000 000

–6 770 330,36

 

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 7

Proizvodna dajatev

124 700 000

124 500 000

124 203 303,03

99,60

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

p.m.

84 166 097,02

 

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

124 700 000

–89 500 000

201 599 069,69

161,67

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

16 701 200 000

16 174 100 000

15 163 722 761,63

90,79

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

16 701 200 000

16 174 100 000

15 163 722 761,63

90,79

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

18 264 479 250

17 689 735 350

14 542 019 378,60

79,62

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

18 264 479 250

17 689 735 350

14 542 019 378,60

79,62

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

104 548 163 756

94 613 600 163

110 032 395 624,40

105,25

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

104 548 163 756

94 613 600 163

110 032 395 624,40

105,25

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

0,—

0,—

165 645 823,06

 

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

0,—

0,—

165 645 823,06

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

p.m.

p.m.

–5 805 808,82

 

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

–5 805 808,82

 

 

Naslov 1 – Skupaj

139 638 543 006

128 387 935 513

140 099 576 848,56

100,33

POGLAVJE 1 1 —

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

POGLAVJE 1 2 —

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 3 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 4 —

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

POGLAVJE 1 5 —

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

POGLAVJE 1 6 —

BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

POGLAVJE 1 1 —   PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM)

1 1 0
Proizvodni prelevmani za tržno leto 2005/2006 in prejšnja leta

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

– 214 000 000

–6 770 330,36

Opombe

Skupna ureditev trgov v sektorju sladkorja je določala, da so proizvajalci sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa morali plačevati osnovne proizvodne prelevmane in proizvodne prelevmane B. S temi prelevmani naj bi se pokrili stroški podpore trga. Trenutno so zneski, izkazani v tem členu, posledica revizije v preteklosti določenih dajatev. Dajatve za tržni leti 2007/2008 in nadaljnja leta so izkazane v členu 1 1 7 tega poglavja kot „proizvodna dajatev“.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

–13 608 187

0,—

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

– 680 683

0,—

Danska

p.m.

–8 437 845

0,—

Nemčija

p.m.

–71 022 930

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

–1 628 671

0,—

Grčija

p.m.

– 907 524

0,—

Španija

p.m.

–3 951 238

0,—

Francija

p.m.

–66 471 563

0,—

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

–5 433 959

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

–37 322

0,—

Litva

p.m.

–52 455

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

– 343 310

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

–16 005 676

0,—

Avstrija

p.m.

–6 487 560

0,—

Poljska

p.m.

–3 906 994

0,—

Portugalska

p.m.

– 551 346

0,—

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

–4 160

0,—

Slovaška

p.m.

– 767 751

0,—

Finska

p.m.

–1 207 994

0,—

Švedska

p.m.

–3 009 989

–6 770 330,36

Združeno kraljestvo

p.m.

–9 482 843

0,—

Člen 1 1 0 – Skupaj

p.m.

– 214 000 000

–6 770 330,36

1 1 1
Prelevmani na skladiščenje sladkorja

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki, ki jih nove države članice poberejo v primeru neizločitve količin sladkorja, ki se štejejo za presežne zaloge v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 9, 15.1.2004, str. 8).

V ta člen se knjižijo tudi prihodki iz neporavnanih prelevmanov na skladiščenje sladkorja, saj je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL 178, 30.6.2001, str. 1) ukinjen prelevman na skladiščenje.

Ta člen zajema tudi neporavnane zneske, dolgovane v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L 9, 14.1.1982, str. 14), če ni izpolnjena obveznost skladiščenja prenesenega sladkorja, in zneske, dolgovane v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1789/81 z dne 30. junija 1981 o splošnih pravilih v zvezi z sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja (UL L 177, 1.7.1981, str. 39), če se ne upoštevajo splošna pravila v zvezi s sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Dajatve, obračunane za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C ter za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Zneski dajatev, obračunanih za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C. Vključujejo tudi dajatve, obračunane za nadomestni sladkor C in izoglukozo C.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto (UL L 262, 16.9.1981, str. 14).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7
Proizvodna dajatev

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

124 700 000

124 500 000

124 203 303,03

Opombe

V okviru trenutne skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja se proizvodna dajatev zaračuna podjetjem za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 16.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), in zlasti člen 51.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671), zlasti člen 128 Uredbe.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bolgarija

400 000

400 000

401 391,00

Češka

3 400 000

3 400 000

3 287 279,02

Danska

3 400 000

3 400 000

3 350 952,60

Nemčija

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

1 400 000

1 400 000

1 428 318,00

Španija

4 700 000

4 700 000

4 728 467,63

Francija

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Hrvaška

1 700 000

1 700 000

0,—

Italija

4 700 000

4 700 000

6 788 003,64

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

800 000

800 000

812 268,00

Luksemburg

0,—

Madžarska

2 100 000

1 900 000

1 870 004,23

Malta

0,—

Nizozemska

7 200 000

7 200 000

7 243 992,00

Avstrija

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Poljska

12 800 000

12 800 000

12 655 238,28

Portugalska

100 000

100 000

56 250,00

Romunija

900 000

900 000

1 076 197,04

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

1 300 000

1 300 000

1 317 300,75

Finska

700 000

700 000

728 991,00

Švedska

2 600 000

2 600 000

2 643 241,19

Združeno kraljestvo

9 500 000

9 500 000

8 781 982,15

Člen 1 1 7 – Skupaj

124 700 000

124 500 000

124 203 303,03

1 1 8
Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

0,—

Opombe

Enkratni znesek se obračuna za dodatne kvote za sladkor ali dopolnilne kvote za izoglukozo, ki so bile dodeljene podjetjem v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1234/2007.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 8 ter člen 9(2) in (3) Uredbe.

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Nemčija

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

0,—

Francija

p.m.

p.m.

0,—

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Avstrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

0,—

Člen 1 1 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Znesek za presežek

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

84 166 097,02

Opombe

Znesek za presežek obračunajo in zaračunajo države članice zadevnim podjetjem na svojem ozemlju v skladu s členom 142 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), in zlasti člen 15.

Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L 176, 30.6.2006, str. 22).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1), zlasti člen 64 Uredbe.

Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

2 295 181,67

Bolgarija

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

4 265 113,29

Danska

p.m.

p.m.

1 769 323,22

Nemčija

p.m.

p.m.

21 736 798,74

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčija

p.m.

p.m.

0,—

Španija

p.m.

p.m.

831 594,75

Francija

p.m.

p.m.

9 922 263,00

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

843 617,72

Ciper

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

4 254 302,66

Luksemburg

0,—

Madžarska

p.m.

p.m.

366 790,17

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

6 168 762,72

Avstrija

p.m.

p.m.

11 611,13

Poljska

p.m.

p.m.

18 357 999,48

Portugalska

p.m.

p.m.

0,—

Romunija

p.m.

p.m.

4 028 324,41

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovaška

p.m.

p.m.

2 238 923,36

Finska

p.m.

p.m.

2 238 923,36

Švedska

p.m.

p.m.

3 174 662,79

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

1 661 904,55

Člen 1 1 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

84 166 097,02

POGLAVJE 1 2 —   CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(A) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(a) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

16 701 200 000

16 174 100 000

15 163 722 761,63

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Uniji. Ta člen lahko vsebuje dajatve, premije, dopolnilne ali kompenzacijske zneske, dodatne zneske ali faktorje, dajatve po skupni carinski tarifi, ki so jih oziroma jih bodo določile institucije Evropske unije v zvezi s trgovino s tretjimi državami, ter carine na proizvode po potekli Pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo.

Navedeni so neto zneski brez stroškov zbiranja.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

1 502 800 000

1 437 939 613

1 350 606 110,33

Bolgarija

62 900 000

59 648 930

54 328 885,01

Češka

176 200 000

167 448 201

164 102 327,25

Danska

325 000 000

310 359 235

288 227 620,29

Nemčija

3 525 500 000

3 401 939 670

3 203 001 836,17

Estonija

24 500 000

23 305 176

21 676 016,42

Irska

237 400 000

235 618 407

210 583 219,37

Grčija

111 800 000

111 905 910

110 849 783,99

Španija

1 099 500 000

1 044 215 608

987 521 152,51

Francija

1 488 500 000

1 455 392 829

1 376 311 972,42

Hrvaška

36 100 000

35 727 758

11 475 926,50

Italija

1 481 900 000

1 435 270 298

1 412 146 293,09

Ciper

15 100 000

15 605 228

14 810 016,61

Latvija

23 500 000

22 175 850

20 716 634,94

Litva

57 600 000

54 720 963

50 272 974,92

Luksemburg

12 300 000

12 114 585

11 302 448,63

Madžarska

89 300 000

89 730 060

88 623 015,27

Malta

9 200 000

9 342 604

8 878 706,93

Nizozemska

2 054 200 000

1 970 981 343

1 794 176 409,57

Avstrija

180 600 000

173 300 162

160 705 160,97

Poljska

398 300 000

382 020 084

352 780 715,19

Portugalska

131 700 000

125 149 821

113 956 093,58

Romunija

111 100 000

106 464 614

100 239 317,88

Slovenija

62 600 000

60 264 926

57 511 930,36

Slovaška

96 900 000

89 627 394

82 383 606,82

Finska

124 300 000

121 556 512

124 613 419,83

Švedska

478 700 000

459 635 560

443 540 584,50

Združeno kraljestvo

2 783 700 000

2 762 638 659

2 548 380 582,28

Člen 1 2 0 – Skupaj

16 701 200 000

16 174 100 000

15 163 722 761,63

POGLAVJE 1 3 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(B) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 3 0
Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(b) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

18 264 479 250

17 689 735 350

14 542 019 378,60

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Unije, znaša 0,30 %. Osnova za odmero DDV, ki se upošteva za ta namen, za posamezno državo članico ne sme biti višja od 50 % BND.

Samo za obdobje 2007–2013 je stopnja prevzetih obveznosti iz sredstev na osnovi DDV za Avstrijo 0,225 %, za Nemčijo 0,15 % ter za Nizozemsko in Švedsko 0,10 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(b) in (4) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

516 122 100

499 622 100

489 384 900,00

Bolgarija

60 381 000

57 927 300

58 248 300,02

Češka

185 464 500

178 991 400

189 687 885,01

Danska

313 793 400

285 388 800

297 569 416,65

Nemčija

3 861 961 500

3 725 690 100

1 797 675 750,00

Estonija

27 668 100

26 144 100

25 017 000,00

Irska

198 097 800

196 628 400

194 340 000,00

Grčija

215 301 600

212 793 600

199 643 100,00

Španija

1 460 361 900

1 427 048 700

1 354 325 100,00

Francija

2 982 951 300

2 919 401 100

2 836 607 100,00

Hrvaška

64 554 900

63 347 850

32 137 898,87

Italija

1 847 532 600

1 812 851 100

1 929 954 300,00

Ciper

23 745 000

23 013 300

23 936 850,00

Latvija

28 466 700

26 570 100

23 337 734,58

Litva

44 028 000

41 524 800

39 907 500,03

Luksemburg

49 988 400

48 755 700

49 310 850,00

Madžarska

121 008 900

120 509 400

116 400 060,05

Malta

11 082 900

10 564 650

9 823 050,00

Nizozemska

839 144 700

823 095 900

259 068 800,00

Avstrija

463 060 800

449 919 300

325 186 200,00

Poljska

545 447 100

525 251 100

550 918 399,89

Portugalska

232 576 800

230 141 400

230 820 900,00

Romunija

169 136 100

158 521 800

152 213 616,54

Slovenija

53 578 950

52 845 450

51 960 900,00

Slovaška

71 468 700

69 001 800

75 870 000,00

Finska

283 834 800

278 532 000

283 354 200,00

Švedska

582 110 100

566 793 000

189 574 719,61

Združeno kraljestvo

3 011 610 600

2 858 861 100

2 755 744 847,35

Člen 1 3 0 – Skupaj

18 264 479 250

17 689 735 350

14 542 019 378,60

POGLAVJE 1 4 —   LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2007/436/ES, EURATOM

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

104 548 163 756

94 613 600 163

110 032 395 624,40

Opombe

Sredstva iz naslova BND so dodatna sredstva, ki zagotavljajo prihodke, potrebne za pokritje odhodkov, ki presegajo znesek iz tradicionalnih lastnih sredstev, plačila iz naslova DDV in druge prihodke v vsakem letu posebej. Z uporabo sredstev iz naslova BND se zagotovi, da je splošni proračun Unije vedno uravnotežen vnaprej.

Vpoklicna stopnja BND se določi z dodatnimi prihodki, potrebnimi za financiranje v proračunu predvidenih odhodkov, ki jih ne pokrivajo druga sredstva (plačila iz naslova DDV, tradicionalna lastna sredstva in drugi prihodki). Tako se vpoklicna stopnja uporabi za BND vsake države članice.

Stopnja, ki velja za bruto nacionalni dohodek držav članic za to finančno leto, je 0,7481 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

3 031 462 322

2 752 569 449

3 269 456 218,00

Bolgarija

310 403 164

280 112 820

335 554 542,07

Češka

1 051 135 964

952 134 378

1 172 523 487,29

Danska

2 051 287 280

1 861 020 966

2 160 348 389,96

Nemčija

22 484 312 586

20 336 920 973

23 193 444 042,00

Estonija

148 672 618

130 457 204

145 129 074,00

Irska

1 115 407 456

1 005 662 600

1 129 478 837,00

Grčija

1 380 358 106

1 261 209 951

1 536 393 391,00

Španija

7 882 267 051

7 210 679 301

8 713 469 013,00

Francija

16 490 224 287

15 014 013 074

17 697 582 270,00

Hrvaška

321 952 941

296 134 052

180 489 088,74

Italija

12 089 671 606

11 053 651 104

13 151 631 037,00

Ciper

118 422 809

107 580 948

134 558 595,00

Latvija

196 656 672

172 605 499

197 354 560,69

Litva

278 313 800

244 897 383

279 846 193,30

Luksemburg

249 305 822

227 919 701

277 195 984,00

Madžarska

743 514 950

686 854 241

788 800 676,33

Malta

55 273 453

49 386 879

55 219 288,00

Nizozemska

4 790 400 119

4 382 027 230

5 151 354 871,00

Avstrija

2 494 163 899

2 256 035 360

2 684 283 716,00

Poljska

3 064 992 510

2 757 003 897

3 156 196 753,97

Portugalska

1 264 898 485

1 160 869 691

1 344 995 702,00

Romunija

1 150 325 353

1 013 065 268

1 179 354 596,35

Slovenija

267 212 877

247 038 175

292 092 973,00

Slovaška

566 138 080

508 952 508

611 070 009,00

Finska

1 524 131 475

1 390 603 421

1 683 693 730,00

Švedska

3 372 582 851

3 071 321 011

3 646 524 705,97

Združeno kraljestvo

16 054 675 220

14 182 873 079

15 864 353 879,73

Člen 1 4 0 – skupaj

104 548 163 756

94 613 600 163

110 032 395 624,40

POGLAVJE 1 5 —   POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0
Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

0,—

0,—

165 645 823,06

Opombe

Mehanizem za popravek proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva (popravek za Združeno kraljestvo) sta junija 1984 uvedla Evropski svet v Fontainebleauju in iz njegovega zasedanja izhajajoči sklep o lastnih sredstvih iz leta 1985. Namen mehanizma je zmanjšati proračunsko neravnovesje Združenega kraljestva z zmanjšanjem plačil Združenega kraljestva Uniji.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), ter zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

269 708 378

274 500 044

230 617 663,00

Bolgarija

27 616 485

27 934 257

23 669 014,00

Češka

93 519 281

94 951 620

82 406 912,84

Danska

182 502 472

185 590 353

152 383 079,65

Nemčija

345 125 522

350 335 402

284 710 504,00

Estonija

13 227 362

13 009 847

10 236 971,00

Irska

99 237 498

100 289 723

79 670 059,00

Grčija

122 810 085

125 774 188

108 372 594,00

Španija

701 283 156

719 085 138

614 622 042,00

Francija

1 467 130 770

1 497 272 756

1 248 334 520,00

Hrvaška

28 644 066

29 531 974

12 729 377,24

Italija

1 075 614 795

1 102 325 579

927 676 717,00

Ciper

10 536 045

10 728 512

9 491 361,00

Latvija

17 496 491

17 213 087

13 920 358,73

Litva

24 761 503

24 422 396

19 739 513,01

Luksemburg

22 180 671

22 729 297

19 552 576,00

Madžarska

66 150 323

68 496 553

55 613 545,54

Malta

4 917 664

4 925 108

3 895 003,00

Nizozemska

73 530 793

75 487 301

63 235 319,00

Avstrija

38 284 453

38 863 752

32 950 853,00

Poljska

272 691 550

274 942 269

222 605 107,31

Portugalska

112 537 674

115 767 753

94 871 974,00

Romunija

102 344 134

101 027 954

83 240 635,43

Slovenija

23 773 857

24 635 887

20 603 365,00

Slovaška

50 369 151

50 755 299

43 103 051,00

Finska

135 601 563

138 677 954

118 762 720,00

Švedska

51 767 845

52 908 328

44 700 654,55

Združeno kraljestvo

–5 433 363 587

–5 542 182 331

–4 456 069 667,24

Člen 1 5 0 — Skupaj

0

0

165 645 823,06

POGLAVJE 1 6 —   BRUTO ZNIŽANJE LETNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA BND ZA NIZOZEMSKO IN ŠVEDSKO

1 6 0
Bruto znižanje letnih prispevkov iz naslova BND za Nizozemsko in Švedsko v skladu s členom 2(5) Sklepa 2007/436/ES, Euratom

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

–5 805 808,82

Opombe

Samo za obdobje 2007–2013 se Nizozemski odobri bruto znižanje letnega prispevka na osnovi BND v višini 605 000 000 EUR, Švedski pa bruto znižanje letnega prispevka na osnovi BND v višini 150 000 000 EUR, izraženo v cenah iz leta 2004. Zneska sta prilagojena tekočim cenam.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), in zlasti člen 10(9) Uredbe.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 2(5) Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

25 535 591,00

Bolgarija

p.m.

p.m.

2 620 798,00

Češka

p.m.

p.m.

9 194 556,59

Danska

p.m.

p.m.

16 873 421,44

Nemčija

p.m.

p.m.

181 148 872,00

Estonija

p.m.

p.m.

1 133 509,00

Irska

p.m.

p.m.

8 821 623,00

Grčija

p.m.

p.m.

11 999 767,00

Španija

p.m.

p.m.

68 055 226,00

Francija

p.m.

p.m.

138 224 279,00

Hrvaška

p.m.

p.m.

1 410 810,26

Italija

p.m.

p.m.

102 718 817,00

Ciper

p.m.

p.m.

1 050 949,00

Latvija

p.m.

p.m.

1 541 904,61

Litva

p.m.

p.m.

2 185 696,00

Luksemburg

p.m.

p.m.

2 164 997,00

Madžarska

p.m.

p.m.

6 165 547,35

Malta

p.m.

p.m.

431 282,00

Nizozemska

p.m.

p.m.

– 653 364 512,00

Avstrija

p.m.

p.m.

20 965 190,00

Poljska

p.m.

p.m.

24 644 758,22

Portugalska

p.m.

p.m.

10 504 885,00

Romunija

p.m.

p.m.

9 227 071,88

Slovenija

p.m.

p.m.

2 281 348,00

Slovaška

p.m.

p.m.

4 772 669,00

Finska

p.m.

p.m.

13 150 234,00

Švedska

p.m.

p.m.

– 142 913 714,45

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

123 648 615,28

Člen 1 6 0 — Skupaj

p.m.

p.m.

–5 805 808,82

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

% 2013– 2015

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

p.m.

1 005 406 925

1 023 276 525,93

 

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

p.m.

30 335 185,93

 

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

p.m.

1 005 406 925

1 053 611 711,86

 

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3

Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

–80 683 434

– 522 295 950,96

 

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

p.m.

–80 683 434

– 522 295 950,96

 

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

p.m.

–80 683 434

– 522 295 950,96

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3

Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

p.m.

4 176 146 434

162 212 525,29

 

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

p.m.

4 176 146 434

162 212 525,29

 

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

p.m.

4 176 146 434

162 212 525,29

 

POGLAVJE 3 4

3 4 0

Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

p.m.

p.m.

–83 117,97

 

 

POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

–83 117,97

 

POGLAVJE 3 5

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0,—

4 237 575,39

 

 

Člen 3 5 0 – Skupaj

p.m.

0,—

4 237 575,39

 

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

p.m.

0,—

4 237 575,39

 

POGLAVJE 3 6

3 6 0

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4

Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

p.m.

0,—

0,—

 

 

Člen 3 6 0 – Skupaj

p.m.

0,—

0,—

 

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

p.m.

0,—

0,—

 

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

5 100 869 925

697 682 743,61

 

POGLAVJE 3 0 —

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 3 1 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 2 —

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

POGLAVJE 3 4 —

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 3 5 —

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 6 —

REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

POGLAVJE 3 0 —   RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0
Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

1 005 406 925

1 023 276 525,93

Opombe

V skladu s členom 18 finančne uredbe se bilanca vsakega proračunskega leta, tj. presežek ali primanjkljaj, vnese v proračun za naslednje proračunsko leto kot prihodek ali odhodek.

Ustrezne ocene takšnih prihodkov ali odhodkov se vnesejo v proračun med proračunskim postopkom in, kadar je to primerno, v dopolnilno pismo, predloženo na podlagi člena 39 finančne uredbe. Sestavijo se v skladu z načeli, ki jih določa člen 15 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Po pripravi zaključnega računa za vsako proračunsko leto se vsa odstopanja od ocen vnesejo v proračun za naslednje proračunsko leto s spremembo proračuna, ki jo mora Komisija predložiti v 15 dneh po predložitvi začasnega zaključnega računa.

Primanjkljaj se vnese v člen 27 02 01 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1).

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), in zlasti člen 7 Sklepa.

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), zlasti člen 18 Uredbe.

3 0 2
Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

30 335 185,93

Opombe

V ta člen se knjižijo vsi presežki iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, potem ko je bil dosežen ciljni znesek, v skladu s členom 3 in členom 4 Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009.

Prihodek za leto 2013 se nanaša na pristop Hrvaške k Uniji, ne na presežek iz Jamstvenega sklada.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 480/2009 z dne 25. maja 2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 145, 10.6.2009, str. 10).

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1), zlasti člen 7(2) Uredbe.

POGLAVJE 3 1 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 1 0
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 1 0 3
Uporaba člena 10(4), (5) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

–80 683 434

– 522 295 950,96

Opombe

V skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 države članice Komisiji do 31. julija pošljejo poročilo o skupnem znesku osnove za sredstva iz naslova DDV za prejšnje koledarsko leto.

Vsaki državi članici se knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi navedenega poročila v skladu s pravili Unije, v dobro pa se ji knjiži dvanajst plačil, dejansko izvršenih v preteklem proračunskem letu. Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun Komisije iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsi popravki zgoraj omenjenih poročil, ki izhajajo iz kontrol Komisije v skladu s členom 9 Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89, ali/in vse spremembe BND iz prejšnjih proračunskih let, ki so imele učinek na omejitev osnove za „DDV“, bodo privedle do popravka salda sredstev iz naslova „DDV“.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL L 155, 7.6.1989, str. 9).

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), in zlasti člen 10(4), (5) in (8) Uredbe.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

9 024 000

–12 458 243,04

Bolgarija

p.m.

0

1 722 213,04

Češka

p.m.

5 266 000

10 144 574,21

Danska

p.m.

–7 945 000

–7 169 324,83

Nemčija

p.m.

–27 014 000

6 417 040,13

Estonija

p.m.

– 459 000

–89 109,48

Irska

p.m.

6 536 000

7 881 932,84

Grčija

p.m.

73 206 000

4 577 285,49

Španija

p.m.

–45 030 000

–62 257 349,78

Francija

p.m.

36 978 000

503 512,66

Hrvaška

p.m.

– 214 000

0,—

Italija

p.m.

–52 778 434

– 197 786 674,07

Ciper

p.m.

0

234 750,00

Latvija

p.m.

5 480 000

3 161 297,61

Litva

p.m.

–1 225 000

3 481 503,19

Luksemburg

p.m.

–10 259 000

–6 403 200,00

Madžarska

p.m.

1 932 000

–7 202 006,86

Malta

p.m.

0

1 379 550,00

Nizozemska

p.m.

–4 505 000

1 088 789,16

Avstrija

p.m.

3 073 000

8 645 702,52

Poljska

p.m.

–75 926 000

–49 476 495,63

Portugalska

p.m.

12 195 000

–5 193 463,49

Romunija

p.m.

2 163 000

1 621 647,83

Slovenija

p.m.

0

256 584,23

Slovaška

p.m.

34 000

–7 979 411,93

Finska

p.m.

–8 009 000

1 987 311,47

Švedska

p.m.

–3 206 000

9 060 425,23

Združeno kraljestvo

p.m.

0

– 228 444 791,46

Postavka 3 1 0 3 – Skupaj

p.m.

–80 683 434

– 522 295 950,96

POGLAVJE 3 2 —   NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO NACIONALNEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(6), (7) IN (8) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

3 2 0
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

3 2 0 3
Uporaba člena 10(6), (7) in (8) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 za leto 1995 in naslednja proračunska leta

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

4 176 146 434

162 212 525,29

Opombe

Na podlagi podatkov o skupnem BND po tržnih cenah in o sestavnih delih BND za preteklo leto, ki jih pošljejo države članice v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vsaki državi članici knjiži v breme znesek, izračunan na podlagi pravil Evropske unije, v dobro pa se ji knjižijo plačila, izvršena v navedenem preteklem finančnem letu.

Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta.

Vsaka sprememba bruto nacionalnega proizvoda/bruto nacionalnega dohodka iz prejšnjih proračunskih let v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 ob upoštevanju členov 4 in 5 Uredbe pomeni, da mora vsaka zadevna država članica popraviti razliko, ugotovljeno v skladu s členom 10(7) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), in zlasti člen 10(6), (7) in (8) Uredbe.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (UL L 181, 19.7.2003, str. 1.)

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

109 853 000

–71 448 672,81

Bolgarija

p.m.

0

487 404,28

Češka

p.m.

73 255 000

–20 167 772,06

Danska

p.m.

– 117 740 000

–7 319 713,70

Nemčija

p.m.

1 386 017 000

655 046 813,96

Estonija

p.m.

7 770 000

8 869 725,49

Irska

p.m.

105 640 000

104 719 680,37

Grčija

p.m.

148 776 000

–55 743 196,80

Španija

p.m.

634 182 000

– 297 786 532,46

Francija

p.m.

0

–12 170 248,48

Hrvaška

p.m.

–1 205 000

0,—

Italija

p.m.

381 068 434

– 147 862 799,63

Ciper

p.m.

0

1 009 407,31

Latvija

p.m.

19 093 000

8 790 229,73

Litva

p.m.

8 741 000

4 337 553,12

Luksemburg

p.m.

–56 671 000

–30 764 327,53

Madžarska

p.m.

37 850 000

–37 647 611,19

Malta

p.m.

0

6 758 604,45

Nizozemska

p.m.

1 107 927 000

–76 851 515,33

Avstrija

p.m.

–60 167 000

–45 181 114,99

Poljska

p.m.

49 123 000

–73 016 227,92

Portugalska

p.m.

109 407 000

2 448 897,61

Romunija

p.m.

72 917 000

–57 334 051,33

Slovenija

p.m.

0

1 240 415,8

Slovaška

p.m.

–6 697 000

–12 408 432,93

Finska

p.m.

–26 310 000

–69 206 795,82

Švedska

p.m.

193 317 000

17 792 350,12

Združeno kraljestvo

p.m.

0

365 620 456,02

Postavka 3 2 0 3 – Skupaj

p.m.

4 176 146 434

162 212 525,29

POGLAVJE 3 4 —   POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA PODROČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

3 4 0
Popravek za vpliv neudeležbe nekaterih držav članic v nekaterih politikah na področju svobode, varnosti in pravice

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

–83 117,97

Opombe

Člen 3 Protokola o stališču Danske in člen 5 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki sta priložena k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zagotavljata popolno izvzetje teh držav članic iz podpore za finančne posledice nekaterih posebnih politik na področju svobode, varnosti in pravice, razen glede z njimi povezanih upravnih stroškov. Zato imajo za vsako leto, ko ne sodelujejo, pravico do popravka plačanih lastnih sredstev.

Prispevek vsake države članice za mehanizem za popravke se izračuna tako, da se za proračunske odhodke, ki izhajajo iz te operacije ali politike, uporabi obseg skupnega bruto nacionalnega dohodka in njegovih sestavnih delov iz preteklega leta, ki ga države članice predložijo v skladu s členom 2(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 181, 19.7.2003, str. 1).

Komisija izračuna razliko za vse države členice in jih o tem obvesti pravočasno, da države članice lahko to razliko knjižijo na račun iz člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 prvi delovni dan decembra istega leta, v skladu s členom 10a navedene uredbe.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2007 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 130, 31.5.2000, str. 1), in zlasti člen 10a Uredbe.

Protokol o stališču Danske, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, zlasti člen 3 Protokola, ter Protokol o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter zlasti člen 5 Protokola.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

p.m.

1 734 464,81

Bolgarija

p.m.

p.m.

178 324,39

Češka

p.m.

p.m.

599 168,23

Danska

p.m.

p.m.

–3 915 012,19

Nemčija

p.m.

p.m.

12 563 438,84

Estonija

p.m.

p.m.

76 317,48

Irska

p.m.

p.m.

–2 994 073,71

Grčija

p.m.

p.m.

896 007,92

Španija

p.m.

p.m.

4 680 207,35

Francija

p.m.

p.m.

9 512 879,41

Hrvaška

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

7 164 110,40

Ciper

p.m.

p.m.

78 830,11

Latvija

p.m.

p.m.

101 478,23

Litva

p.m.

p.m.

146 723,39

Luksemburg

p.m.

p.m.

134 572,61

Madžarska

p.m.

p.m.

407 869,73

Malta

p.m.

p.m.

29 516,42

Nizozemska

p.m.

p.m.

2 781 128,9

Avstrija

p.m.

p.m.

1 404 073,25

Poljska

p.m.

p.m.

1 670 745,22

Portugalska

p.m.

p.m.

741 582,83

Romunija

p.m.

p.m.

604 254,17

Slovenija

p.m.

p.m.

160 748,07

Slovaška

p.m.

p.m.

319 452,91

Finska

p.m.

p.m.

884 954,22

Švedska

p.m.

p.m.

1 869 673,16

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

–41 914 554,12

Člen 3 4 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

–83 117,97

POGLAVJE 3 5 —   REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 5 0 4
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

0,—

4 237 575,39

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo.

Zneski za leto 2013 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2009.

Zneski za leto 2014 ustrezajo rezultatu dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2010.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

4 520 547

–1 560 520,00

Bolgarija

p.m.

562 835

347 361,00

Češka

p.m.

2 556 272

590 509,44

Danska

p.m.

3 345 263

–2 767 464,85

Nemčija

p.m.

10 941 079

–5 926 083,00

Estonija

p.m.

334 638

– 102 455,00

Irska

p.m.

5 207 662

–1 276 162,00

Grčija

p.m.

452 777

–11 973 529,00

Španija

p.m.

5 161 577

–19 472 383,00

Francija

p.m.

36 713 295

–44 165 819,00

Hrvaška

0,—

Italija

p.m.

25 185 874

–25 357 823,00

Ciper

p.m.

919 896

– 337 011,00

Latvija

p.m.

377 190

85 890,94

Litva

p.m.

527 852

– 214 388,00

Luksemburg

p.m.

– 467 949

– 694 287,00

Madžarska

p.m.

925 341

–2 305 660,71

Malta

p.m.

320 963

7 989,00

Nizozemska

p.m.

1 088 457

–2 758 821,00

Avstrija

p.m.

439 387

– 712 461,00

Poljska

p.m.

4 287 709

–2 893 204,95

Portugalska

p.m.

2 496 000

– 244 526,00

Romunija

p.m.

– 392 307

22 554,13

Slovenija

p.m.

896 466

– 485 496,00

Slovaška

p.m.

913 354

–1 338 212,00

Finska

p.m.

822 308

–1 122 623,00

Švedska

p.m.

867 048

2 282 300,53

Združeno kraljestvo

p.m.

– 109 003 534

126 609 899,86

Postavka 3 5 0 4 – Skupaj

p.m.

0

4 237 575,39

POGLAVJE 3 6 —   REZULTAT VMESNIH POSODOBITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 6 0
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

3 6 0 4
Rezultat vmesnih posodobitev izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

0,—

0,—

Opombe

V to postavko se knjiži razlika med prej predvidenim popravkom in zadnjo vmesno posodobitvijo popravka za Združeno kraljestvo pred končnim izračunom.

Zneski za leto 2014 ustrezajo rezultatu vmesnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo v zvezi s popravkom za leto 2011.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL L 163, 23.6.2007, str. 17), zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2015

Proračun 2014

Realizacija 2013

Belgija

p.m.

8 101 453

0,—

Bolgarija

p.m.

1 375 381

0,—

Češka

p.m.

5 056 538

0,—

Danska

p.m.

7 280 734

0,—

Nemčija

p.m.

18 309 269

0,—

Estonija

p.m.

885 630

0,—

Irska

p.m.

8 409 370

0,—

Grčija

p.m.

3 438 553

0,—

Španija

p.m.

21 543 140

0,—

Francija

p.m.

58 179 865

0,—

Hrvaška

p.m.

0,—

Italija

p.m.

37 543 615

0,—

Ciper

p.m.

479 335

0,—

Latvija

p.m.

1 333 866

0,—

Litva

p.m.

1 324 873

0,—

Luksemburg

p.m.

–29 470

0,—

Madžarska

p.m.

4 872 613

0,—

Malta

p.m.

438 532

0,—

Nizozemska

p.m.

2 529 744

0,—

Avstrija

p.m.

1 155 028

0,—

Poljska

p.m.

17 881 528

0,—

Portugalska

p.m.

5 178 017

0,—

Romunija

p.m.

305 779

0,—

Slovenija

p.m.

1 156 634

0,—

Slovaška

p.m.

1 786 552

0,—

Finska

p.m.

1 891 154

0,—

Švedska

p.m.

2 983 045

0,—

Združeno kraljestvo

p.m.

– 213 410 778

0,—

Postavka 3 6 0 4 – Skupaj

p.m.

0

0,—

NASLOV 4

PRIHODKI IZ NASLOVA ZAPOSLENIH V INSTITUCIJAH IN DRUGIH ORGANIH UNIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

% 2013–2015

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

677 271 687

654 290 626

620 108 853,76

91,56

4 0 3

Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

p.m.

p.m.

22 850,10

 

4 0 4

Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

76 200 621

68 333 233

409 187,70

0,54

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

753 472 308

722 623 859

620 540 891,56

82,36

POGLAVJE 4 1

4 1 0

Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

421 735 470

435 628 040

445 524 833,32

105,64

4 1 1

Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

103 896 621

92 862 947

104 883 767,68

100,95

4 1 2

Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

110 000

110 000

76 835,82

69,85

 

POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ

525 742 091

528 600 987

550 485 436,82

104,71

POGLAVJE 4 2

4 2 0

Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

21 738 484

23 774 384

28 239 167,47

129,90

4 2 1

Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

p.m.

p.m.

10 379,—

 

 

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

21 738 484

23 774 384

28 249 546,47

129,95

 

Naslov 4 – Skupaj

1 300 952 883

1 274 999 230

1 199 275 874,85

92,18

POGLAVJE 4 0 —

RAZNI DAVKI IN ODBITKI

POGLAVJE 4 1 —

PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 2 —

DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

POGLAVJE 4 0 —   RAZNI DAVKI IN ODBITKI

4 0 0
Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucij, uradnikov, drugih uslužbencev in prejemnikov pokojnine ter članov upravnih organov Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke, Evropskega investicijskega sklada, njihovega osebja in prejemnikov pokojnine

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

677 271 687

654 290 626

620 108 853,76

Opombe

To so prihodki od vseh davkov na kakršne koli plače, mezde in prejemke, razen dajatev in družinskih dodatkov, ki se izplačujejo članom Komisije, uradnikom, drugim uslužbencem in osebam, ki prejemajo nadomestila ob prenehanju zaposlitve, kakor je navedeno v Poglavju 01 vsakega naslova v izkazu odhodkov, ter osebam, ki prejemajo pokojnino.

Evropski parlament

 

69 674 060

Svet

 

22 576 000

Komisija

 

448 080 407

— uprava

(364 483 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(15 098 064)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(16 799 500)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 091 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(610 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(2 417 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(843 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(1 116 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(3 245 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(275 694)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (LISA)

(695 555)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(57 401)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(68 051)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(169 949)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(256 138)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea, prej EAHC)

(128 480)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(1 159 729)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej ARTEMIS in ENIAC)

(165 561)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(255 981)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

(834 804)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(240 378)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(1 980 354)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(932 674)

 

— Eurojust

(731 692)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 223 078)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(604 191)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 260 979)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 130 686)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(277 186)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(1 340 945)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(616 327)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

(836 992)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(141 555)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(142 755)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(546 511)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(2 119 898)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(949 944)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(4 302 569)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(546 070)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(241 746)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(176 864)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(2 392 721)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (SHIFT2RAIL)

(38 268)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(796 815)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(1 001 865)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(820 428)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(870 655)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(472 634)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(408 781)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(114 803)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(272 197)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(260 995)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(214 697)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(4 176 047)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(1 088 171)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 038 029)

 

Sodišče Evropske unije

 

23 694 000

Računsko sodišče

 

10 838 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

4 633 256

Odbor regij

 

3 345 273

Evropski varuh človekovih pravic

 

633 691

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

497 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

22 070 000

Evropska investicijska banka

 

43 730 000

Evropska centralna banka

 

24 000 000

Evropski investicijski sklad

 

3 500 000

 

Skupaj

677 271 687

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, zlasti člen 12 Protokola.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep Evropskega parlamenta 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

4 0 3
Prihodki od prehodnega prispevka iz plač članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

22 850,10

Opombe

Določbe glede prehodnega prispevka so se uporabljale do 30. junija 2003. Zato bo ta vrstica zajemala vse prihodke iz naslova preostalega zneska prehodnega prispevka iz plač članov Komisije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev.

Evropski parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

— uprava

(p.m.)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(p.m.)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(p.m.)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(p.m.)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(p.m.)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(p.m.)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(p.m.)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(p.m.)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(p.m.)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(p.m.)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(p.m.)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(p.m.)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(p.m.)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(p.m.)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(p.m.)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(p.m.)

 

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 66a v različici, ki je bila v veljavi do 15. decembra 2003.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

4 0 4
Prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

76 200 621

68 333 233

409 187,70

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od posebnih in solidarnostnih dajatev na plače uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev v smislu člena 66a kadrovskih predpisov.

Parlament

 

9 412 163

Svet

 

3 170 000

Komisija

 

53 683 717

— uprava

(32 782 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(5 253 613)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(4 860 947)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(632 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(125 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(440 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL)

(153 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(245 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(677 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(64 326)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (LISA)

(61 453)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(15 761)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(17 253)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(38 366)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(56 274)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea, prej EAHC)

(24 603)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(194 848)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej ARTEMIS in ENIAC)

(34 389)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(54 155)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

(246 491)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(49 782)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(1 020 629)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(146 448)

 

— Eurojust

(115 137)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(31 541)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(130 730)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(625 929)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(187 698)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(72 017)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(296 586)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(125 743)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

(191 249)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(37 271)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(39 526)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(134 012)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(377 522)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(263 360)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(656 495)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(140 047)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(53 996)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(28 458)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(596 628)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (SHIFT2RAIL)

(10 507)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(170 416)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(201 052)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(159 226)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(171 430)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(106 570)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(67 655)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(31 521)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(55 377)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(54 893)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(49 852)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(882 862)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(192 966)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(232 107)

 

Sodišče Evropske unije

 

4 513 000

Računsko sodišče

 

1 750 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

851 410

Odbor regij

 

596 477

Evropski varuh človekovih pravic

 

51 854

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

81 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

2 091 000

 

Skupaj

76 200 621

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije, zlasti člen 66a.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta št. 422/67/EGS, št. 5/67/Euratom z dne 25. julija 1967 o določitvi prejemkov predsednika in članov Komisije, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Sodišča, predsednika, sodnikov, generalnih pravobranilcev in sodnega tajnika Splošnega sodišča ter predsednika, članov in sodnega tajnika Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL 187, 8.8.1967, str. 1).

Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 2290/77 z dne 18. oktobra 1977 o določanju prejemkov članov Računskega sodišča (UL L 268, 20.10.1977, str. 1).

Sklep št. 94/262/ESPJ, ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (UL L 113, 4.5.1994, str. 15).

Sklep št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. julija 2002 o predpisih in splošnih pogojih za izvajanje funkcije Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (UL L 183, 12.7.2002, str. 1).

Sklep Sveta 2009/909/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve predsednika Evropskega sveta (UL L 322, 9.12.2009, str. 35).

Sklep Sveta 2009/910/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (UL L 322, 9.12.2009, str. 36).

Sklep Sveta 2009/912/EU z dne 1. decembra 2009 o določitvi pogojev zaposlitve generalnega sekretarja Sveta Evropske unije (UL L 322, 9.12.2009, str. 38).

POGLAVJE 4 1 —   PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 1 0
Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

421 735 470

435 628 040

445 524 833,32

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevke osebja za financiranje pokojninske sheme.

Parlament

 

60 237 843

Svet

 

31 357 000

Komisija

 

282 537 089

— uprava

(176 307 000)

 

— raziskave in tehnološki razvoj

(15 073 762)

 

— raziskave (posredni ukrepi)

(14 876 941)

 

— Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

(3 192 000)

 

— Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

(868 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB)

(4 694 000)

 

— Urad za infrastrukturo in logistiko v Luksemburgu (OIL)

(1 446 000)

 

— Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)

(2 389 000)

 

— Urad za publikacije Evropske unije (OP)

(4 276 000)

 

— Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

(419 542)

 

— Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice (LISA)

(836 541)

 

— Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

(79 157)

 

— Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

(118 379)

 

— Skupno podjetje „Čisto nebo“

(190 932)

 

— Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

(332 948)

 

— Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea, prej EAHC)

(253 345)

 

— Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

(2 226 086)

 

— Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) (ECSEL, prej ARTEMIS in ENIAC)

(200 496)

 

— Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

(198 096)

 

— Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex)

(972 274)

 

— Evropski urad za podporo prosilcem za azil (EASO)

(240 378)

 

— Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

(5 733 937)

 

— Evropski bančni organ (EBA)

(813 407)

 

— Eurojust

(1 201 280)

 

— Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

(1 923 166)

 

— Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

(827 539)

 

— Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 856 178)

 

— Evropska agencija za okolje (EEA)

(1 226 824)

 

— Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

(402 846)

 

— Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

(2 056 527)

 

— Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

(744 641)

 

— Agencija za evropski GNSS (Galileo)

(1 174 732)

 

— Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

(259 810)

 

— Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(270 924)

 

— Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

(863 932)

 

— Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E)

(2 736 437)

 

— Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

(1 585 823)

 

— Evropska agencija za zdravila (EMA)

(4 426 688)

 

— Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

(756 794)

 

— Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

(365 594)

 

— Evropska policijska akademija (CEPOL)

(216 370)

 

— Evropski policijski urad (Europol)

(3 569 878)

 

— Evropsko skupno podjetje za železniški promet (SHIFT2RAIL)

(52 771)

 

— Evropska železniška agencija (ERA)

(1 017 949)

 

— Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

(1 918 261)

 

— Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

(967 598)

 

— Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

(990 832)

 

— Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

(670 090)

 

— Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME, prej EACI)

(812 007)

 

— Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (FCH)

(158 314)

 

— Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA, prej TEN-T EA)

(515 670)

 

— Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila (IMI)

(290 183)

 

— Skupno podjetje za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

(273 703)

 

— Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

(5 506 480)

 

— Izvajalska agencija za raziskave (REA)

(3 649 644)

 

— Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

(1 509 383)

 

Sodišče Evropske unije

 

16 649 000

Računsko sodišče

 

7 404 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

5 239 542

Odbor regij

 

3 755 729

Evropski varuh človekovih pravic

 

539 267

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

381 000

Evropska služba za zunanje delovanje

 

13 635 000

 

Skupaj

421 735 470

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24).

4 1 1
Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani osebja

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

103 896 621

92 862 947

104 883 767,68

Opombe

Prihodki predstavljajo plačila, ki se izplačajo Uniji, aktuarskega ekvivalenta ali pavšala za odkup pokojninskih pravic, ki so jih uradniki pridobili na podlagi prejšnjih zaposlitev.

Evropski parlament

 

9 100 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

94 796 621

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

103 896 621

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

4 1 2
Prispevki uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

110 000

110 000

76 835,82

Opombe

Uradniki in drugi uslužbenci, ki koristijo dopust iz osebnih razlogov, lahko še naprej pridobivajo pokojninske pravice, če sami nosijo del prispevkov delodajalca.

Evropski parlament

 

10 000

Svet

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Sodišče Evropske unije

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

Evropska služba za zunanje delovanje

 

p.m.

 

Skupaj

110 000

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

POGLAVJE 4 2 —   DRUGI PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

4 2 0
Prispevki delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

21 738 484

23 774 384

28 239 167,47

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevek delodajalca s strani decentraliziranih agencij in mednarodnih organizacij za pokojninsko shemo.

Komisija

 

21 738 484

Pravna podlaga

Kadrovski predpisi za uradnike Evropske unije.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

4 2 1
Prispevki poslancev Evropskega parlamenta za pokojninsko zavarovanje

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

p.m.

p.m.

10 379,—

Opombe

Prihodki predstavljajo prispevke članov Evropskega parlamenta za financiranje sistema pokojninskega zavarovanja.

Evropski parlament

 

p.m.

Pravna podlaga

Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta ter zlasti Priloga III Pravilnika.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

% 2013–2015

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

60 765,06

 

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

291 120,45

 

5 0 0 2

Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

1 443 250,32

 

 

Člen 5 0 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 795 135,83

 

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

835 048,45

 

 

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

2 630 184,28

 

POGLAVJE 5 1

5 1 0

Prihodki od oddajanja pohištva in opreme – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

0,—

 

5 1 1

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine ter povračila stroškov, povezanih z oddajanjem

5 1 1 0

Prihodki od najemnin in podnajemnin za nepremičnine – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

14 721 446,22

 

5 1 1 1

Povračilo stroškov, povezanih z oddajanjem – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

2 306 241,99

 

 

Člen 5 1 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

17 027 688,21

 

 

POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

17 027 688,21

 

POGLAVJE 5 2

5 2 0

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij

453 674

1 752 047

3 157 996,35

696,09

5 2 1

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih subvencioniranih organizacij, ki se prenesejo na Komisijo

10 000 000

10 000 000

6 026 158,93

60,26

5 2 2

Obresti na predfinanciranje

40 000 000

40 000 000

36 260 716,99

90,65

5 2 3

Prihodki, ki se ustvarijo na skrbniških računih – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

16 820 928,89

 

 

POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ

50 453 674

51 752 047

62 265 801,16

123,41

POGLAVJE 5 5

5 5 0

Prihodki od dobave storitev in izvedbe del za druge institucije ali organe, skupaj s povračili stroškov službenih potovanj, ki so bili plačani v imenu drugih institucij ali organov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

37 136 427,16

 

5 5 1

Prihodki od tretjih oseb za storitve ali dela, dobavljena oziroma opravljena na njihovo zahtevo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

5 748 710,17

 

 

POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

42 885 137,33

 

POGLAVJE 5 7

5 7 0

Prihodki iz povračil neupravičeno izplačanih zneskov – Namenski prejemki

p.m.

p.m.

42 678 676,30

 

5 7 1

Namenski prihodki, kot so prihodki od ustanov, subvencije, darila in volila, vključno z namenskimi prihodki, ki so specifični za vsako institucijo – Namenski prejemki

p.m.

p.m.