EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1331

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1331/2014 z dne 15. decembra 2014 o obvezni registraciji uvoza hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana

OJ L 359, 16.12.2014, p. 90–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2015; razveljavil 32015R1206 . Latest consolidated version: 26/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1331/oj

16.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 359/90


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1331/2014

z dne 15. decembra 2014

o obvezni registraciji uvoza hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna protidampinška uredba“), in zlasti člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (2) („osnovna protisubvencijska uredba“), in zlasti člena 24(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je po pritožbi, ki jo je 13. maja 2014 vložil EUROFER („pritožnik“) v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla v Uniji, 26. junija 2014 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (3), napovedala začetek protidampinškega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („Kitajska“) in Tajvana.

(2)

Komisija je po pritožbi, ki jo je 1. julija 2014 vložil EUROFER v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo več kot 25 % celotne proizvodnje hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla v Uniji, 14. avgusta 2014 z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (4), napovedala začetek protisubvencijskega postopka za uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske.

A.   ZADEVNI IZDELEK

(3)

Izdelek, ki je predmet registracije, so ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 in 7220 20 89, ter s poreklom iz Kitajske in Tajvana („zadevni izdelek“).

B.   ZAHTEVEK

(4)

Pritožnik je 25. septembra 2014 zahteval registracijo uvoza v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe, 29. septembra 2014 pa v skladu s členom 24(5) osnovne protisubvencijske uredbe. Zahteval je uvedbo obvezne registracije za uvoz zadevnega izdelka, da se za navedeni uvoz od datuma take registracije lahko uporabijo ukrepi.

C.   RAZLOGI ZA REGISTRACIJO

(5)

Komisija lahko v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe in členom 24(5) osnovne protisubvencijske uredbe carinskim organom odredi, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza, da se proti navedenemu uvozu lahko uporabijo ukrepi. Obvezna registracija uvoza se lahko uvede na podlagi zahtevka industrije Unije, ki vsebuje zadostne dokaze, ki upravičujejo tak ukrep.

(6)

Pritožnik je trdil, da je registracija upravičena, ker se je zadevni izdelek uvažal po dampinških cenah in je bil subvencioniran. Uvoz po nizkih cenah naj bi industriji Unije povzročil znatno škodo, ki jo je težko odpraviti.

(7)

Kar zadeva damping, so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie, da se zadevni izdelek uvaža po dampinških cenah. Pritožnik je za Kitajsko predložil dokazila o normalni vrednosti, ki temelji na skupnih stroških proizvodnje, povečanih za ustrezni znesek za prodajne, splošne in upravne stroške ter dobiček, pri čemer so bile za primerljivo državo izbrane ZDA. Za Tajvan je pritožnik predložil dokazila o normalni vrednosti na podlagi konstruirane normalne vrednosti (proizvodni stroški, prodajni, splošni in upravni stroški ter dobiček).

(8)

Dokaz o dampingu temelji na primerjavi tako izračunanih normalnih vrednosti z izvoznimi cenami (na ravni franko tovarna) zadevnega izdelka, ko je prodan za izvoz v Unijo. Skupaj in glede na domnevne stopnje dampinga ta dokaz na tej stopnji zadostno kaže na to, da izvozniki na Kitajskem in v Tajvanu izvajajo damping.

(9)

Kar zadeva subvencioniranje, so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie, da se zadevni izdelek iz Kitajske uvaža po subvencioniranih cenah. Domnevne subvencije med drugim zajemajo:

neposreden prenos sredstev in potencialen neposreden prenos sredstev ali obveznosti, na primer posojila industriji hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla, odobrena na podlagi vladne politike,

programe lastniškega kapitala: na primer zamenjavo terjatev v lastniške deleže, infuzijo lastniškega kapitala in neplačane dividende za podjetja v državni lasti,

programe nepovratnih sredstev: na primer program za najboljše kitajske blagovne znamke, program za znane blagovne znamke, državne programe na podcentralni ravni za promocijo znanih izvoznih blagovnih znamk (na primer znanih blagovnih znamk Chongqinga, Hubeija, Ma'anshana in Wuhana ter program najboljših blagovnih znamk province Shandong), programe za zmanjšanje pravnih stroškov v protidampinških postopkih, državni sklad za ključne tehnološke projekte, nepovratna sredstva izvozne pomoči,

regionalne programe: na primer program za oživitev severovzhoda, subvencionirane obresti pri izvozu, izvozna posojila, nepovratna sredstva za znanost in tehnologijo, dodeljena na podlagi programa province Jiangsu, nepovratna sredstva province Liaoning – program Pet točk, ena črta, subvencije v Tianjin Binhai New Area in Tianjin Economic and Technological Development Area: sklad za znanost in tehnologijo,

odpust ali neizterjavo zapadlih javnih prihodkov (na primer odpis posojil in obresti za podjetja v državni lasti),

programe za davek od dohodka in druge neposredne davke, na primer:

davčne dobropise glede prihodka za nakup na domačem trgu proizvedene proizvodne opreme,

ugodnejše davčne politike za družbe na področju visoke tehnologije in novih tehnologij,

odbitke za stroške raziskav in razvoja v okviru davčnih politik,

ugodnosti v zvezi z davkom od dohodka za družbe z intenzivno rabo naravnih virov („posebne surovine“),

davčne dobropise pri nakupu posebne opreme,

ugodnejšo politiko glede davka na dohodek podjetij na severovzhodu države,

različne lokalne davčne popuste, na primer v provinci Shandong, mestu Chongqing, regiji Guangxi Zhuang, davčne ugodnosti za razvoj osrednjih in zahodnih regij,

oprostitev plačila davka na dohodek od dividend med rezidenčnimi podjetji, ki izpolnjujejo pogoje,

programe za neposredne davke in oprostitve davkov, na primer: oprostitve od uvoznih dajatev in DDV za družbe, v katere se vlaga tuji kapital, in za nekatere domače družbe, ki delujejo v spodbujanih panogah in uporabljajo uvoženo opremo,

vračila DDV za družbe, v katere se vlaga tuji kapital, za nakup na domačem trgu proizvedene opreme,

davčne ugodnosti za osrednje in zahodne regije,

odbitek DDV na opredmetena osnovna sredstva v osrednji regiji,

regionalne programe: na primer subvencije, dodeljene v Tianjin Binhai New Area in Tianjin Economic and Technological Development Area,

zagotavljanje blaga in storitev proti plačilu, ki je nižje od primernega, na primer zagotavljanje hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla (kot so ferokrom, nikelj, nikljevo surovo železo, molibden in nerjavno odpadno jeklo) proti plačilu, ki je nižje od primernega,

zagotavljanje sestavin proti plačilu, ki je nižje od primernega, na primer toplo valjanih izdelkov in plošč iz nerjavnega jekla, pravic za uporabo zemljišč, vode in električne energije, ter zagotavljanje električne energije in vode v provinci Jiangsu.

(10)

Za navedene sheme se domneva, da so subvencije, ker vključujejo finančni prispevek kitajske vlade in drugih regionalnih vlad (vključno z javnimi organi) ter pomenijo ugodnost za prejemnike. Domneva se, da so odvisne od izvozne uspešnosti in/ali uporabe domačega namesto uvoženega blaga in/ali omejene na nekatere sektorje in/ali vrste podjetij in/ali geografska območja, zaradi česar so specifične in se proti njim lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

(11)

Glede na navedeno dokazi na tej stopnji zadostno potrjujejo, da ima izvoz zadevnega izdelka koristi od subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi.

(12)

V zvezi s škodo zahtevek vsebuje zadostne dokaze o kritičnih okoliščinah, v katerih se povzroča škoda, ki jo je težko odpraviti, z veliko količino v sorazmerno kratkem času uvoženega zadevnega izdelka, ki ima koristi od subvencij, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi. Dokazi o takih okoliščinah vključujejo znatno povečanje uvoza v kratkem času (med januarjem in julijem 2014) za približno 90 % za obe državi skupaj.

(13)

Poleg tega so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie, da dampinška in subvencijska praksa izvoznikov industriji Unije povzroča znatno škodo. V pritožbah in naknadno predloženi dokumentaciji v zvezi z zahtevkoma za registracijo dokazi glede cene in obsega uvoza kažejo znatno povečanje uvoza v absolutnem smislu in v smislu tržnega deleža v obdobju med letoma 2010 in 2013, v letu 2014 pa še dodatno povečanje za približno 115 % za Kitajsko in 66 % za Tajvan. Obseg in cene zadevnega izdelka so negativno vplivali na prodane količine, cene, zaračunane na trgu Unije, in tržni delež industrije Unije. To je znatno škodovalo celotnemu poslovanju in finančnemu položaju industrije Unije. Dokazi o dejavnikih škode iz člena 3(5) osnovne protidampinške uredbe in člena 8(4) osnovne protisubvencijske uredbe so podatki, ki jih vsebujejo pritožbi in naknadno predložena dokumentacija v zvezi z registracijo ter potrjujejo javno dostopni podatki Eurostata.

(14)

Komisiji so prav tako na voljo zadostni dokazi prima facie, ki jih vsebujeta protidampinška pritožba in nadaljnja korespondenca, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati, da dampinška praksa izvoznikov Uniji povzroča ali bi ji lahko povzročala škodo. Uvoz iz Kitajske in Tajvana je bil v Uniji v letih 2008 in 2009 že predmet protidampinške preiskave. V sklepu Komisije o zaključku preiskave (5) je bilo ugotovljeno, da so kitajske in tajvanske cene nelojalno nižale cene industrije Unije ter da se pojava škodljivega dampinga ni dalo izključiti. Poleg tega je bil za uvoz zadevnega izdelka v Unijo uveden nadzor, med drugim z namenom začetka novega postopka. Poleg tega so zatem Brazilija, Tajvan, Tajska in Vietnam uvedli protidampinške dajatve za kitajski izvoz izdelka v preiskavi. Končno je glede na obseg dampinga, ki se morda izvaja, mogoče sklepati, da so se uvozniki zavedali ali bi se morali zavedati razmer.

(15)

Kar zadeva damping, so Komisiji na voljo zadostni dokazi prima facie, da tako škodo povzroča ali bi jo povzročilo dodatno znatno povečanje tega uvoza. Glede na časovni okvir, obseg dampinškega uvoza in druge okoliščine (kot so vse večja količina zalog ali zmanjšana uporaba zmogljivosti) bi bil popravljalni učinek dokončnih dajatev verjetno resno ogrožen, razen če bi se take dajatve uporabile retroaktivno. Poleg tega je glede na začetek tega postopka upravičeno sklepati, da se bo pred uvedbo morebitnih začasnih ukrepov uvoz zadevnega izdelka še povečal, uvozniki pa bodo hitro oblikovali zaloge.

D.   POSTOPEK

(16)

Komisija je glede na navedeno sklenila, da je pritožnik predložil zadostne dokaze prima facie, ki upravičujejo obvezno registracijo uvoza zadevnega izdelka v skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe in členom 24(5) osnovne protisubvencijske uredbe.

(17)

Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in predložijo ustrezne dokaze. Poleg tega lahko Komisija zainteresirane strani zasliši, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

E.   REGISTRACIJA

(18)

V skladu s členom 14(5) osnovne protidampinške uredbe in členom 24(5) osnovne protisubvencijske uredbe bi bilo treba za uvoz zadevnega izdelka uvesti obvezno registracijo, da se, če bodo rezultati preiskave privedli do uvedbe protidampinških in/ali izravnalnih dajatev ter bodo izpolnjeni potrebni pogoji, v skladu z členom 10(4) osnovne protidampinške uredbe in členom 16(4) osnovne protisubvencijske uredbe navedene dajatve lahko obračunajo retroaktivno.

(19)

Višina morebitnih prihodnjih obveznosti bo določena na podlagi kombiniranih ugotovitev protidampinške oziroma protisubvencijske preiskave.

(20)

Po oceni pritožnika, ki je zahteval začetek protidampinške preiskave, znaša povprečna stopnja dampinga za zadevni izdelek približno 10–25 % za Kitajsko in Tajvan, stopnji nelojalnega nižanja ciljnih cen pa 40–50 % za Kitajsko in 20–40 % za Tajvan. Ocenjeni znesek morebitnih prihodnjih obveznosti je določen na ravni dampinga, ocenjeni na podlagi podatkov iz protidampinške pritožbe, tj. na 10–25 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

(21)

Pritožnik, ki je zahteval začetek protisubvencijske preiskave, je stopnjo subvencioniranja ocenil kot znatno, ne da bi natančno opredelil stopnjo subvencioniranja. Povprečno stopnjo nelojalnega nižanja ciljnih cen za zadevni izdelek za Kitajsko je ocenil na 40–50 %. Ocenjeni znesek morebitnega prihodnjega carinskega dolga je določen na ravni subvencioniranja, ocenjeni na podlagi podatkov iz protisubvencijske pritožbe, tj. na 40–50 % ad valorem uvozne vrednosti CIF zadevnega izdelka.

F.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(22)

Vsi osebni podatki, zbrani v okviru te registracije, bodo obdelani v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Carinskim organom se odreja, da v skladu s členom 14(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 in členom 24(5) Uredbe (ES) št. 597/2009 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza v Unijo ploščato valjanih izdelkov iz nerjavnega jekla, hladno valjanih, brez nadaljnje obdelave, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 in 7220 20 89, ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajvana.

Obveznost registracije preneha devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vse zainteresirane strani so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča, predložijo ustrezne dokaze ali zahtevajo zaslišanje v 20 dneh od datuma objave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 188, 18.7.2009, str. 93.

(3)  UL C 196, 26.6.2014, str. 9.

(4)  UL C 267, 14.8.2014, str. 17.

(5)  UL L 98, 17.4.2009, str. 42, uvodna izjava 18.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.


Top