EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1169

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1169/2014 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 416/2014 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine

UL L 314, 31.10.2014, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1169/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1169/2014

z dne 31. oktobra 2014

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 416/2014 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točk (a) in (c) člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa preferencialno shemo glede carinskih dajatev za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Ukrajine. V skladu s členom 3 navedene uredbe se dovoli uvoz kmetijskih proizvodov iz Priloge III k navedeni uredbi v Unijo v okviru omejitev na podlagi tarifnih kvot iz navedene priloge.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 416/2014 (3) je odprla tarifne kvote za uvoz za nekatera žita s poreklom iz Ukrajine do 31. oktobra 2014 in zagotovila njihovo upravljanje.

(3)

Uredba (EU) št. 374/2014 je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Sprememba vključuje predvsem podaljšanje uporabe Uredbe (EU) št. 374/2014 do 31. decembra 2015 in določitev višine kvote za leto 2015.

(4)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 416/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 416/2014

Izvedbena uredba (EU) št. 416/2014 se spremeni:

1.

v členu 1(1) se datum „31. oktobra 2014“ nadomesti z datumom „31. decembra 2015“;

2.

drugi pododstavek člena 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo vsak teden, najpozneje v petek do 13. ure po bruseljskem času, pri pristojnih organih držav članic. Zahtevkov za uvozna dovoljenja ni mogoče več vložiti:

(a)

za leto 2014 od petka, 12. decembra 2014, po 13. uri po bruseljskem času;

(b)

za leto 2015 od petka, 11. decembra 2015, po 13. uri po bruseljskem času.“

;

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Veljavnost uvoznih dovoljenj

V skladu s členom 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 se obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja računa od dejanskega dne izdaje do konca drugega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja. Veljavnost v vsakem primeru preneha najpozneje 31. decembra 2014 za leto 2014 oziroma 31. decembra 2015 za leto 2015.“

;

4.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. novembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 416/2014 z dne 23. aprila 2014 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za uvoz za nekatera žita po poreklu iz Ukrajine (UL L 121, 24.4.2014, str. 53).

(4)  Uredba (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 313, 31.10.2014, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo za poimenovanje proizvodov šteje le kot okvirno, pri čemer je preferencialna shema v okviru te priloge določena na podlagi oznak KN. Če je pred oznako KN naveden ‚ex‘, se uporaba preferencialne sheme določi na podlagi oznake KN in poimenovanja proizvoda.

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Obdobje

Količina v tonah

09.4306

1001 99 (00)

pira, navadna pšenica in soržica, razen semenske

leto 2014

leto 2015

950 000

950 000

1101 00 (15-90)

moka iz navadne pšenice in pire, soržična moka

1102 90 (90)

žitna moka, razen pšenične, soržične, ržene, koruzne, ječmenove, ovsene, riževe

1103 11 (90)

drobljenec in zdrob iz navadne pšenice in pire

1103 20 (60)

peleti, pšenični

09.4307

1003 90 (00)

ječmen, razen semenski

leto 2014

leto 2015

250 000

250 000

1102 90 (10)

ječmenova moka

ex 1103 20 (25)

peleti, ječmenovi

09.4308

1005 90 (00)

koruza, razen semenske

leto 2014

leto 2015

400 000

400 000“

1102 20 (10-90)

koruzna moka

1103 13 (10-90)

drobljenec in zdrob, koruzna

1103 20 (40)

peleti, koruzni

1104 23 (40-98)

obdelana zrna, koruzna


Top