EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1166

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1166/2014 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 412/2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

UL L 314, 31.10.2014, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1166/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1166/2014

z dne 31. oktobra 2014

o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 412/2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), zlasti točk (a), (c) in (d) člena 187 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 510/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 1216/2009 in (ES) št. 614/2009 (2) ter zlasti točk (a), (b), (c) in (d) člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa prednostne obravnave za leto 2014 glede carin za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Ukrajine. V skladu s členom 3 navedene uredbe se dovoli uvoz kmetijskih proizvodov iz Priloge III k navedeni uredbi v Unijo v okviru omejitev na podlagi tarifnih kvot iz navedene priloge.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) No 412/2014 (4) je odprla in ureja upravljanje uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine do 31. oktobra 2014.

(3)

Uredba (EU) št. 374/2014 je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Sprememba se nanaša predvsem na podaljšanje obdobja uporabe Uredbe (EU) št. 374/2014 do 31. decembra 2015 in določitev višine kvot za leto 2015. Zato je primerno ustrezno spremeniti Izvedbeno uredbo (EU) št. 412/2014.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 412/2014

Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014 se spremeni.

(1)

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Obdobje veljavnosti uvozne tarifne kvote

1.   Uvozne tarifne kvote iz člena 1(1) so odprte od 25. aprila do 31. decembra 2014 in od 1. januarja do 31. decembra 2015.

2.   Višina letne uvozne tarifne kvote za leto 2015 za vsako zaporedno številko iz Priloge I se razdeli na štiri podobdobja:

(a)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(b)

25 % od 1. aprila do 30. junija;

(c)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(d)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.“

(2)

Naslov člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj in uvozna dovoljenja za obdobje veljavnosti kvote 2014“

.

(3)

Vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3a

Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj in uvozna dovoljenja za obdobje veljavnosti kvote 2015

1.   Za sprostitev količin, dodeljenih v skladu z uvoznimi tarifnimi kvotami iz člena 1(1), v prosti promet je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Ob vložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje tržni udeleženec položi varščino v višini 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Zahtevki za dovoljenje lahko vključujejo samo eno zaporedno številko. Lahko se nanašajo na več proizvodov z različnimi oznakami KN. V takih primerih se vse oznake KN in njihova poimenovanja navedejo v razdelkih 15 in 16 zahtevka za dovoljenje in samega dovoljenja. V primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I se celotna količina pretvori v ekvivalente jajc v lupini.

4.   V zahtevkih za dovoljenje in dovoljenjih je navedeno naslednje:

(a)

v razdelku 8 ime ‚Ukrajina‘ kot država porekla, polje ‚da‘ pa je označeno s križcem;

(b)

v razdelku 20 ena od navedb iz Priloge II.

5.   V vsakem dovoljenju je navedena količina za vsako oznako KN.

6.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se vložijo v prvih sedmih dneh meseca pred vsakim podobdobjem iz člena 2(2).

7.   Zahtevki za dovoljenja se nanašajo na najmanj 1 tono in največ 10 % količine, ki je na voljo za zadevno kvoto v podobdobju veljavnosti kvote.

8.   Države članice do 14. dne v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, obvestijo Komisijo o skupnih količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, v vseh zahtevkih, izraženih v kilogramih teže ekvivalentov jajc v lupinah v primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I in v kilogramih teže proizvoda v primeru tarifne kvote 09.4276, razčlenjeno po zaporednih številkah.

9.   Uvozna dovoljenja se izdajo od 23. dneva v mesecu, v katerem se vložijo zahtevki, in najpozneje do zadnjega dneva v navedenem mesecu.

10.   Komisija po potrebi določi količine, za katere zahtevki za dovoljenja niso bili vloženi in ki se samodejno dodajo količini, določeni za naslednje podobdobje veljavnosti kvote.“

(4)

Člen 4 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Veljavnost uvoznih dovoljenj za obdobje veljavnosti kvote 2014“

;

(b)

v odstavku 1 se datum „31. oktobra 2014“ nadomesti z datumom „31. decembra 2014“.

(5)

Vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Veljavnost uvoznih dovoljenj za obdobje veljavnosti kvote 2015

Z odstopanjem od člena 22 Uredbe (ES) št. 376/2008 veljajo uvozna dovoljenja 150 dni od prvega dneva podobdobja, za katero so bila izdana. Rok veljavnosti uvoznih dovoljenj pa se izteče najpozneje 31. decembra 2015.“

(6)

Člen 5 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 5

Obveščanje Komisije v obdobju veljavnosti kvote 2014

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice obvestijo Komisijo:

(a)

najpozneje do 14. novembra 2014 o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, za katere so bila v obdobju veljavnosti kvote 2014 izdana uvozna dovoljenja;

(b)

najpozneje do 30. aprila 2015 o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih in ustrezajo razliki med količinami, označenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila izdana dovoljenja.

2.   Najpozneje do 30. aprila 2015 države članice Komisijo obvestijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet v obdobju veljavnosti uvozne tarifne kvote 2014.

3.   V obvestilih iz odstavkov 1 in 2 so v primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I količine izražene v kilogramih teže ekvivalentov jajc v lupinah, v primeru tarifne kvote 09.4276 pa v kilogramih teže proizvoda, razčlenjeno po zaporednih številkah.“

(7)

Vstavi se naslednji člen 5a:

„Člen 5a

Obveščanje Komisije v obdobju veljavnosti kvote 2015

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo najpozneje 10. dan po mesecu vložitve zahtevkov obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v izdanih dovoljenjih.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo obvestijo o količinah, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki jih zajemajo neuporabljena ali delno uporabljena uvozna dovoljenja in ustrezajo razliki med količinami, označenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila dovoljenja izdana:

(a)

vključno z obvestili iz člena 3a(8) te uredbe v zvezi z zahtevki, vloženimi za zadnje podobdobje veljavnosti kvote za 2015;

(b)

za količine, ki v prvem obvestilu iz točke (a) še niso bile prijavljene, najpozneje do 30. aprila 2016.

3.   Najpozneje do 30. aprila 2016 države članice Komisijo obvestijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet v obdobju veljavnosti navedene uvozne tarifne kvote.

4.   V obvestilih iz odstavkov 1, 2 in 3 so v primeru tarifne kvote 09.4275 iz Priloge I količine izražene v kilogramih teže ekvivalentov jajc v lupinah, v primeru tarifne kvote 09.4276 pa v kilogramih teže proizvoda, razčlenjeno po zaporednih številkah.“

(8)

Priloga I se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. novembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 150, 20.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 412/2014 z dne 23. aprila 2014 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Unije za jajca, jajčne proizvode in albumine s poreklom iz Ukrajine (UL L 121, 24.4.2014, str. 32).

(5)  Uredba (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 313, 31.10.2014, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN.

Zaporedna številka

Oznake KN

Poimenovanje

Uvozno obdobje

Količina v tonah

Veljavne carine

(EUR/tono)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Perutninska jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana; ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, primerni za prehrano ljudi; jajčni in mlečni albumini, primerni za prehrano ljudi

Leto 2014

1 500 (izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

0

Leto 2015

1 500 (izraženo v ekvivalentih jajc v lupini)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Perutninska jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

Leto 2014

3 000 (izraženo v neto teži)

0“

Leto 2015

3 000 (izraženo v neto teži)


Top