EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1165

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1165/2014 z dne 31. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine

UL L 314, 31.10.2014, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; implicitno zavrnjeno 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1165/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1165/2014

z dne 31. oktobra 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 187(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa preferencialni režim glede carin za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Ukrajine. V skladu s členom 3 navedene uredbe se dovoli uvoz kmetijskih proizvodov iz Priloge III k navedeni uredbi v Unijo v okviru omejitev na podlagi tarifnih kvot iz navedene priloge. Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 (3) je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 415/2014 (4), da se vključijo tarifne kvote za mlečne proizvode iz Uredbe (EU) št. 374/2014, ki so odprte do 31. oktobra 2014.

(2)

Uredba (EU) št. 374/2014 je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Sprememba se nanaša predvsem na podaljšanje obdobja uporabe Uredbe (EU) št. 374/2014 do 31. decembra 2015 in določitev višine kvote za leto 2015. Zato je primerno, da se zagotovi upravljanje tarifnih kvot iz člena 5(l) Uredbe (ES) št. 2535/2001 za leto 2015.

(3)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 2535/2001

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2535/2001 se del L nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 415/2014 z dne 23. aprila 2014 o spremembi in odstopanju od Uredbe (ES) št. 2535/2001 glede upravljanja tarifnih kvot za mlečne proizvode s poreklom iz Ukrajine (UL L 121, 24.4.2014, str. 49).

(5)  Uredba (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 313, 31.10.2014, str. 1).


PRILOGA

„I.   L

TARIFNE KVOTE IZ PRILOGE III K UREDBI (EU) št. 374/2014

Letna kvota od 1. januarja do 31. decembra

Kvota število

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Država porekla

Uvozno obdobje

Višina kvote

(teža proizvoda v tonah)

Višina kvote –

šestmesečna

(teža proizvoda v tonah)

Uvozna dajatev (EUR/100 kg neto teže)

09. 4600

0401

Mleko in smetana, ne v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah; jogurt, nearomatiziran ali brez dodanega sadja, oreškov ali kakava; fermentirani ali kisli mlečni proizvodi, nearomatizirani ali brez dodanega sadja, oreškov ali kakava in ne v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

UKRAJINA

Leto 2014

Leto 2015

8 000

8 000

4 000

0

0

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

 

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

Mleko in smetana v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah; fermentirani ali kisli mlečni proizvodi v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, nearomatizirani ali brez dodanega sadja, oreškov ali kakava; proizvodi iz naravnih mlečnih sestavin, ki drugje niso opredeljeni ali vključeni

UKRAJINA

Leto 2014

Leto 2015

1 500

1 500

750

0

0

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

 

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

Maslo in druge maščobe in olja, pridobljeni iz mleka; mlečni namazi z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar manj kot 80 mas. %

UKRAJINA

Leto 2014

Leto 2015

1 500

1 500

750

0

0

0405 20 90

 

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 

 


(1)  Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature besedilo poimenovanja proizvodov šteje za okvirno, saj je uporaba preferencialnega režima v tej prilogi določena z oznakami KN.“


Top