EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1150

Uredba (EU) št. 1150/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

UL L 313, 31.10.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1150/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/1


UREDBA (EU) št. 1150/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 29. oktobra 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 374/2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrajina je prednostna partnerska država v okviru evropske sosedske politike in vzhodnega partnerstva. Evropska unija si prizadeva za tesnejši odnos z Ukrajino zaradi njenega političnega pridruževanja in gospodarskega povezovanja z Unijo. Glede na navedeno sta Unija in Ukrajina, v obdobju med 2007 in 2011 s pogajanji dosegli Sporazum o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi), vključno s poglobljenim in celovitim območjem proste trgovine (v nadaljnjem besedilu: DCFTA), ki sta ga obe pogodbenici podpisali 27. junija 2014. V skladu z določbami DCFTA bosta Unija in Ukrajina vzpostavili območje proste trgovine s prehodnim obdobjem največ 10 let od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi, v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini iz leta 1994.

(2)

Glede na izjemne izzive na področju varnosti, politike in gospodarstva, s katerimi se sooča Ukrajina, ter da se zagotovi podpora njenemu gospodarstvu, je bila sprejeta odločitev, da se Seznam koncesij iz Priloge I-A k Sporazumu o pridružitvi izvaja že vnaprej, prek avtonomnih trgovinskih preferencialov, določenih z Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Zaradi izzivov, s katerimi se še vedno sooča Ukrajina, bi se morala uporaba Uredbe (EU) št. 374/2014 podaljšati do 31. decembra 2015. Zaradi predvidljivosti bi morali carinske dajatve in dostop do tarifnih kvot za podaljšano obdobje ostati na ravni iz leta 2014.

(3)

Člen 2 Sporazuma o pridružitvi določa, da so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin in spoštovanje načela pravne države bistveni elementi navedenega sporazuma. Poleg tega določa, da so spodbujanje spoštovanja načel suverenosti in ozemeljske celovitosti, nedotakljivosti meja in neodvisnosti ter preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje in pripadajočih nosilcev ter s tem povezanih materialov prav tako bistveni elementi navedenega sporazuma. Avtonomni preferenciali, določeni z Uredbo (EU) št. 374/2014, bi prav tako morali biti pogojeni s spoštovanjem istih načel s strani Ukrajine. Da bi Uredbo (EU) št. 374/2014 prilagodili praksi Unije in drugim instrumentom trgovinske politike EU, je primerno uvesti možnost začasne opustitve preferencialov v primeru, da Ukrajina ne bi spoštovala temeljnih načel človekovih pravic, demokracije in pravne države.

(4)

Zaradi nujnih razlogov bi bilo treba uporabiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 374/2014 se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Prednostne obravnave

Carinske dajatve na blago s poreklom iz Ukrajine se znižajo ali odpravijo v skladu s Prilogo I. Kadar je v Prilogi I sklicevanje na kategorije, se osnovna stopnja dajatev za kategorijo 0 za leti 2014 in 2015 odpravi, za kategorijo 3 se zmanjša za 25 %, za kategorijo 5 za 16,7 %, za kategorijo 7 pa za 12,5 %.“

;

2.

v členu 2 se doda naslednja točka:

„(e)

spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanje načela pravne države, kot določa člen 2 Sporazuma o pridružitvi (4).

;

3.

v členu 7 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 31. decembra 2015.“

;

4.

Prilogi II in III se nadomestita z besedilom iz prilog I oziroma II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. novembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

S. GOZI


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. oktobra 2014.

(2)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.

(3)  Uredba (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o znižanju ali odpravi carinskih dajatev za blago s poreklom iz Ukrajine (UL L 118, 22.4.2014, str. 1)

(4)  UL L 161, 29.5.2014, str. 3.“


PRILOGA I

„PRILOGA II

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da je poimenovanje izdelkov zgolj informativne narave, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo 23. aprila 2014.

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis blaga

Količina za obdobje veljavnosti kvote od 23.4.2014 do 31.12.2014

(v tonah neto mase, če ni določeno drugače)

Količina za obdobje veljavnosti kvote od 1.1.2015 do 31.12.2015

(v tonah neto mase, če ni določeno drugače)

09.3050

0204 22 50

0204 22 90

Ovčje noge, drugi kosi s kostmi (razen trupov in polovic, skrajšanih sprednjih četrti, zarebrnic in/ali filejev), sveži ali ohlajeni

1 500

1 500

0204 23

Ovčje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno

0204 42 30

0204 42 50

0204 42 90

Ovčje meso, zamrznjeno, kosi s kostmi (razen trupov in polovic ter skrajšanih sprednjih četrti)

0204 43 10

Zamrznjeno jagnječje meso brez kosti

0204 43 90

Zamrznjeno ovčje meso brez kosti

09.3051

0409

Med, naravni

5 000

5 000

09.3052

1701 12

Surovi sladkor iz sladkorne pese, ki ne vsebuje dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil

20 070

20 070

1701 91

1701 99

Drug sladkor, ki ni surov

1702 20 10

Javorjev sladkor v trdni obliki, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1702 90 30

Izoglukoza v trdni obliki, ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % fruktoze

1702 90 50

Maltodekstrin v trdni obliki in maltodekstrinski sirup, ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % fruktoze

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

Karamel

1702 90 80

Inulinski sirup

1702 90 95

Drugi sladkorji, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze

09.3053

1702 30

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

10 000

10 000

1702 60

Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

09.3054

2106 90 30

Aromatizirani ali obarvani izoglukozni sirupi

2 000

2 000

2106 90 55

Aromatizirani ali obarvani glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi

2106 90 59

Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi (razen izoglukoznega, laktoznega, glukoznega in maltodekstrinskega sirupa)

09.3055

ex 1103 19 20

Ječmenovi drobljenci

6 300

6 300

1103 19 90

Drobljenci in zdrob žit (razen pšenični, rženi, ovseni, koruzni, rižev in ječmenov)

1103 20 90

Žitni peleti (razen pšenični, rženi, ovseni, koruzni, riževi in ječmenovi)

1104 19 10

Pšenična zrna, valjana ali v obliki kosmičev

1104 19 50

Koruzna zrna, valjana ali v obliki kosmičev

1104 19 61

Valjana ječmenova zrna

1104 19 69

Ječmenova zrna v obliki kosmičev

1104 29

Obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena), razen ovsena, ržena ali koruzna

1104 30

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

09.3056

1107

Slad, pražen ali nepražen

7 000

7 000

1109

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

09.3057

1108 11

Pšenični škrob

10 000

10 000

1108 12

Koruzni škrob

1108 13

Krompirjev škrob

09.3058

3505 10 10

3505 10 90

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (razen škrobov, esterificiranih ali eterificiranih)

1 000

1 000

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Lepila, ki vsebujejo 25 masnih % ali več škroba ali dekstrina ali drugega modificiranega škroba

09.3059

2302 10

2302 30

2302 40 10

2302 40 90

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic (razen riževih), v obliki peletov ali ne

16 000

16 000

2303 10 11

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, več kot 40 mas. %, računano na suh proizvod

09.3060

0711 51

Gobe iz rodu Agaricus, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

500

500

2003 10

Gobe iz rodu Agaricus, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali v ocetni kislini

09.3061

0711 51

Gobe iz rodu Agaricus, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

500

500

09.3062

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače kot v kisu ali ocetni kislini

10 000

10 000

09.3063

2009 61 90

Grozdni sok (vključno grozdni mošt), z Brix vrednostjo do vključno 30, z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase

10 000

10 000

2009 69 11

Grozdni sok (vključno grozdni mošt), z Brix vrednostjo več kot 67, z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

Grozdni sok (vključno grozdni mošt), z Brix vrednostjo več kot 30 do vključno 67, z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase

2009 71

2009 79

Jabolčni sok

09.3064

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, aromatizirani, koncentrirani ali ne, ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav

2 000

2 000

09.3065

0405 20 10

0405 20 30

Mlečni namazi z 39 masnih % ali več, vendar manj kakor 75 masnih % maščobe

250

250

09.3066

0710 40

0711 90 30

2001 90 30

2004 90 10

2005 80

Sladka koruza

1 500

1 500

09.3067

1702 50

Kemično čista fruktoza

2 000

2 000

1702 90 10

Kemično čista maltoza

ex 1704 90 99

Drugi sladkorni proizvodi, ki ne vsebujejo kakava in vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

1806 10 30

1806 10 90

Kakavov prah, ki vsebuje 65 mas. % ali več saharoze ali izoglukoze, izražene kot saharoza

ex 1806 20 95

Drugi proizvodi v blokih, ploščah ali palicah, mase več kot 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju ali v izvirnih pakiranjih z maso nad 2 kg, ki vsebujejo manj kot 18 mas. % kakavovega masla in 70 mas. % ali več saharoze

ex 1901 90 99

Druga živila iz moke, drobljenca, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas. %, izračunano na povsem razmaščeni osnovi, ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze

2101 12 98

2101 20 98

Pripravki na osnovi kave, čaja ali mate čaja

3302 10 29

Mešanice dišav in mešanice na osnovi ene ali več teh snovi za uporabo v industriji pijač, ki vsebujejo vse arome, značilne za določeno vrsto pijače, z volumsko vsebnostjo alkohola, ki ne presega 0,5 vol. %

09.3068

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, kroglic, mrvic ali podobnih oblikah

2 000

2 000

1904 30

Bulgur pšenica

09.3069

1806 20 70

Čokoladno mleko v prahu

300

300

2106 10 80

Drugi beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi

2202 90 99

Brezalkoholne pijače, razen vode, ki vsebujejo 2 mas. % ali več maščobe, pridobljene iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404

09.3070

2106 90 98

Druga živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

2 000

2 000

09.3071

2207 10

2208 90 91

2208 90 99

Nedenaturiran etilni alkohol

27 000

27 000

2207 20

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

09.3072

2402 10

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

2 500

2 500

2402 20 90

Cigarete, ki vsebujejo tobak in ne vsebujejo nageljnovih žbic

09.3073

2905 43

Manitol

100

100

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3824 60

Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44

09.3074

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Sredstva za dodelavo, nosilci barv za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi in preparati (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah ter ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, na osnovi škrobnih snovi

2 000

2 000

09.3075

0703 20

Česen, svež ali ohlajen

500

500

09.3076

1004

Oves

4 000

4 000“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Tarifne kvote za specifične kmetijske proizvode iz člena 3(3)

Proizvod

Tarifna uvrstitev blaga

Količina za obdobje veljavnosti kvote od 23.4.2014 do 31.12.2014

Količina za obdobje veljavnosti kvote od 1.1.2015 do 31.12.2015

Goveje meso

0201.10.(00)

0201.20.(20-30-50-90)

0201.30.(00)

0202.10.(00)

0202.20.(10-30-50-90)

0202.30.(10-50-90)

12 000

ton/leto, izraženih v neto teži

12 000

ton/leto, izraženih v neto teži

Svinjsko meso

0203.11.(10)

0203.12.(11-19)

0203.19.(11-13-15-55-59)

0203.21.(10)

0203.22.(11-19)

0203.29.(11-13-15-55-59)

20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

+ 20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznake KN 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))

20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

+ 20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznake KN 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))

Perutnina in izdelki iz perutnine

0207.11.(30-90)

0207.12.(10-90)

0207.13.(10-20-30-50-60-99)

0207.14.(10-20-30-50-60-99)

0207.24.(10-90)

0207.25.(10-90)

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)

0207.32.(15-19-51-59-90)

0207.33.(11-19-59-90)

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210.99.(39)

1602.31.(11-19-30-90)

1602.32.(11-19-30-90)

1602.39.(21)

16 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

+ 20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznako KN 0207.12.(10-90))

16 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

+ 20 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznako KN 0207.12.(10-90))

Mleko, smetana, zgoščeno mleko in jogurti

0401.10.(10-90)

0401.20.(11-19-91-99)

0401.30.(11-19-31-39-91-99)

0402.91.(10-30-51-59-91-99)

0402.99.(10-31-39-91-99)

0403.10.(11-13-19-31-33-39)

0403.90.(51-53-59-61-63-69)

8 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

8 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

Mleko v prahu

0402.10.(11-19-91-99)

0402.21.(11-17-19-91-99)

0402.29.(11-15-19-91-99)

0403.90.(11-13-19-31-33-39)

0404.90.(21-23-29-81-83-89)

1 500 ton/leto,

izraženih v neto teži

1 500 ton/leto,

izraženih v neto teži

Maslo in mlečni namazi

0405.10.(11-19-30-50-90)

0405.20.(90)

0405.90.(10-90)

1 500 ton/leto,

izraženih v neto teži

1 500 ton/leto,

izraženih v neto teži

Jajca in albumini

0407.00.(30)

0408.11.(80)

0408.19.(81-89)

0408.91.(80)

0408.99.(80)

3502.11.(90)

3502.19.(90)

3502.20.(91-99)

1 500 ton/leto,

izraženih v protivrednosti jajc v lupini

+ 3 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznako KN 0407.00.(30))

1 500 ton/leto,

izraženih v protivrednosti jajc v lupini

+ 3 000 ton/leto,

izraženih v neto teži

(za oznako KN 0407.00.(30))

Navadna pšenica, moka in peleti

1001.90.(99)

1101.00.(15-90)

1102.90.(90)

1103.11.(90)

1103.20.(60)

950 000 ton/leto

950 000 ton/leto

Ječmen, moka in peleti

1003.00.(90)

1102.90.(10)

1103.20.(20)

250 000 ton/leto

250 000 ton/leto

Koruza, moka in peleti

1005.90.(00)

1102.20.(10-90)

1103.13.(10-90)

1103.20.(40)

1104.23.(10-30-90-99)

400 000 ton/leto

400 000 ton/leto“


Top