EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0139

Uredba Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 44, 14.2.2014, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj

14.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 139/2014

z dne 12. februarja 2014

o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), in zlasti člena 8a(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe (ES) št. 216/2008 je vzpostaviti in vzdrževati visoko enotno stopnjo varnosti civilnega letalstva v Evropi.

(2)

Za izvajanje Uredbe (ES) št. 216/2008 je treba določiti podrobne izvedbene predpise, zlasti o ureditvi varnosti na aerodromih, da bi se ob prizadevanju za dosego cilja splošnega izboljšanja varnosti na aerodromih zagotovila visoka enotna stopnja varnosti civilnega letalstva v Uniji.

(3)

Uredba zahteva, da Komisija pred 31. decembrom 2013 sprejme potrebne izvedbene predpise za določitev pogojev za projektiranje in varne operacije aerodromov iz člena 8a(5).

(4)

Za zagotovitev nemotenega prehoda in visoke stopnje varnosti civilnega letalstva v Uniji bi morali izvedbeni predpisi upoštevati najnovejši tehnični razvoj in najboljše prakse na področju aerodromov; upoštevati bi morali veljavne standarde in priporočene prakse Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (v nadaljevanju: ICAO), s čimer bi se pri vseh predpisih upoštevale ustrezne klasifikacije ICAO, izkušnje pri aerodromskih operacijah z vsega sveta ter znanstveni in tehnični napredek na področju aerodromov; sorazmerni bi morali biti z velikostjo, prometom, kategorijo in kompleksnostjo aerodroma ter naravo in obsegom operacij na aerodromih; omogočati bi morali zadostno prožnost za prilagojeno izpolnjevanje predpisov; in veljati bi morali za tisto infrastrukturo aerodroma, ki je bila razvita pred začetkom veljavnosti te uredbe v skladu z različnimi zahtevami iz nacionalnih zakonodaj držav članic.

(5)

Treba je zagotoviti dovolj časa, da se letalski sektor in uprave držav članic prilagodijo novemu regulativnemu okviru, in preveriti stalno veljavnost certifikatov, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(6)

Za zagotavljanje enotnega izpolnjevanja skupnih zahtev je bistveno, da pristojni organi in po potrebi Agencija pri ocenjevanju skladnosti s temi zahtevami upoštevajo skupne standarde; Agencija bi morala določiti sprejemljive načine skladnosti in pripraviti navodila, ki bodo omogočila potrebno regulativno enotnost. Skupne zahteve bi se morale uporabljati za identične procese, ki se izvajajo v okviru pristojnih organov na različnih področjih letalstva, ne bi pa smele preprečiti uporabe nekoliko drugačnih procesov, če in kadar je to potrebno ali koristno, na primer v primeru ločenih subjektov za nadzor aerodromskih in zračnih operacij. Na cilj teh zahtev glede varnosti ne bi smeli vplivati različni načini zagotavljanja tehnične skladnosti.

(7)

V zvezi z upravljanjem ovir v okolici aerodroma in drugimi dejavnostmi zunaj meja aerodroma lahko vsaka država članica imenuje različne organe in druge subjekte, odgovorne za spremljanje, ocenjevanje in ublažitev tveganj. Cilj te uredbe ni spreminjanje sedanje razdelitve nalog v državah članicah. Vendar bi bilo treba v vsaki državi članici zagotoviti brezhibno organizacijo pristojnosti v zvezi z varovanjem okolice aerodromov ter spremljanjem in ublažitvijo tveganj zaradi človekovih dejavnosti. Zagotoviti je torej treba, da so organi, ki so zadolženi za varovanje okolice aerodromov, primerno usposobljeni za izpolnjevanje svojih obveznosti.

(8)

Na aerodromu bi bilo treba zagotoviti posebne službe iz poddela B Priloge IV (del ADR.OPS). V nekaterih primerih teh služb ne zagotavlja neposredno operator aerodroma, temveč druga organizacija ali državni subjekt ali kombinacija obeh. V takih primerih bi moral imeti operator aerodroma, ki je odgovoren za operacije aerodroma, sklenjene dogovore in vzpostavljene vmesnike s temi organizacijami ali subjekti za zagotovitev izvajanja služb v skladu z zahtevami iz Priloge IV. Kadar so sklenjeni takšni dogovori in vzpostavljeni vmesniki, bi se moralo šteti, da je operator aerodroma izpolnil svojo obveznost, in se ne bi smelo razumeti, da je neposredno pristojen ali odgovoren za kakršno koli neizvajanje s strani drugega subjekta, vključenega v dogovor, pod pogojem, da je upošteval vse veljavne zahteve in obveznosti iz te uredbe, ki zadevajo njegovo pristojnost v okviru dogovora.

(9)

Uredba (ES) št. 216/2008 zadeva certifikate za aerodrome, ki jih izdajo pristojni organi, vendar le v zvezi z varnostnimi vidiki. Zato vsi drugi vidiki v obstoječih nacionalnih certifikatih za aerodrome, ki se ne nanašajo na varnost, ostanejo nespremenjeni.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je Evropska agencija za varnost v letalstvu izdala v skladu s členom 17(2)(b) in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa natančna pravila glede:

(a)

pogojev za določanje podlage za certifikacijo aerodroma in obveščanje prosilca o tem, kot so določeni v Prilogi II in Prilogi III;

(b)

pogojev za izdajo, ohranitev, spremembe, omejitev, začasni odvzem ali preklic certifikatov za aerodrome, certifikatov za organizacije, odgovorne za operacije aerodromov, vključno z operativnimi omejitvami, povezanimi s posebnim projektiranjem, kot so določeni v Prilogi II in Prilogi III;

(c)

pogojev za operacijo aerodroma v skladu z bistvenimi zahtevami iz Priloge Va in, če je primerno, Priloge Vb k Uredbi (ES) št. 216/2008, kot so določeni v Prilogi IV;

(d)

obveznosti imetnikov certifikatov, kot so določene v Prilogi III;

(e)

pogojev za sprejemanje in pretvorbo obstoječih certifikatov za aerodrome, ki so jih izdale države članice;

(f)

pogojev za sprejetje odločitve o prepovedi izjem iz člena 4(3b) Uredbe (ES) št. 216/2008, vključno z merili za aerodrome za tovorni promet, priglasitvijo izvzetih aerodromov in pregledom dovoljenih izjem;

(g)

pogojev, pod katerimi so operacije prepovedane, omejene ali zanje veljajo določeni pogoji zaradi varnosti, kot so določeni v Prilogi III;

(h)

določenih pogojev in postopkov v zvezi z izjavo izvajalcev služb nadzora upravljanja ploščadi iz odstavka 2(e) člena 8a Uredbe (ES) št. 216/2008, kot so določeni v Prilogi II in Prilogi III.

2.   Pristojni organi, vključeni v certifikacijo in nadzor aerodromov, operatorji aerodromov in izvajalci služb upravljanja ploščadi izpolnjujejo zahteve iz Priloge II k tej uredbi.

3.   Operatorji aerodromov in izvajalci služb upravljanja ploščadi izpolnjujejo zahteve iz Priloge III.

4.   Operatorji aerodromov izpolnjujejo zahteve iz Priloge IV.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„aerodrom“ pomeni določeno območje (vključno z vsemi objekti, inštalacijami in opremo) na kopnem ali na vodi, na fiksni ali plavajoči strukturi, ki se v celoti ali delno uporablja za prihode, odhode in premikanje zrakoplovov po površini;

2.

„letalo“ pomeni zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, pri čemer je njegovo dvigovanje v letu predvsem posledica aerodinamičnih reakcij na površinah, ki ostanejo v danih pogojih letenja nepremične;

3.

„zrakoplov“ pomeni napravo, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, ki ni reakcija zraka na zemeljsko površino;

4.

„ploščad“ pomeni opredeljeno območje, namenjeno namestitvi zrakoplova za vstop ali izstop potnikov, natovarjanje pošte ali tovora, polnjenje goriva, parkiranje ali vzdrževanje;

5.

„služba upravljanja ploščadi“ pomeni službo za upravljanje dejavnosti in premikanja zrakoplovov in vozil na ploščadi;

6.

„revizija“ pomeni sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces za pridobivanje dokazov in njihovo objektivno presojo, s katerim se ugotovi, v kakšnem obsegu so zahteve izpolnjene;

7.

„certifikacijske specifikacije“ pomenijo tehnične standarde, ki jih sprejme Agencija in v katerih so navedeni načini za dokazovanje skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili ter jih organizacija lahko uporabi za namene certifikacije;

8.

„pristojni organ“ pomeni organ, ki se imenuje znotraj vsake države članice in ima potrebna pooblastila in odgovornost za certifikacijo in nadzor aerodromov, kot tudi v to vključeno osebje in organizacije;

9.

„stalni nadzor“ pomeni naloge, ki se opravljajo za stalno izvajanje programa nadzora s strani pristojnega organa zaradi preverjanja, ali so pogoji, pod katerimi je bil certifikat izdan, izpolnjeni v celotnem obdobju njegove veljavnosti;

10.

„dokument o sprejetju odstopanj in ukrepih“ (DAAD) pomeni dokument, ki ga pripravi pristojni organ in v katerem so zbrani dokazi, s katerimi upraviči sprejetje odstopanj od certifikacijskih specifikacij, ki jih je izdala Agencija;

11.

„inšpekcija“ pomeni neodvisno oceno z opazovanjem in presojo, ki ju po potrebi spremljajo merjenje, preizkušanje ali dimenzioniranje, da se preveri skladnost z veljavnimi zahtevami;

12.

„premik“ pomeni vzlet ali pristanek;

13.

„ovira“ pomeni vse nepremične (začasne ali stalne) in mobilne objekte ali dele objektov, ki:

se nahajajo na območju, ki je namenjeno premikanju zrakoplova po površini, ali

so višji od določene ravnine, ki je namenjena zaščiti zrakoplova med letom, ali

se nahajajo zunaj navedenih opredeljenih ravnin in so ocenjeni kot nevarni za zračno navigacijo;

14.

„ravnina omejitve ovir“ pomeni ravnino, ki določa meje, do katerih se lahko objekti projektirajo v zračni prostor;

15.

„ravnina zaščite pred ovirami“ pomeni ravnino, namenjeno sistemu indikatorjev strmine za vizualni prilet, nad katero objekti ali povišani deli obstoječih objektov niso dovoljeni, razen če je po mnenju pristojnega organa novi objekt ali povišani del zaščiten z obstoječim nepremičnim objektom.

Člen 3

Nadzor aerodromov

1.   Vsaka država članica imenuje enega ali več subjektov za svoj pristojni organ oziroma pristojne organe s potrebnimi pooblastili in odgovornostmi za certificiranje in nadzor aerodromov kot tudi v to vključenega osebja in organizacij.

2.   Pristojni organ je neodvisen od operatorjev aerodromov in izvajalcev služb upravljanja ploščadi. To neodvisnost se doseže z ločitvijo, vsaj na funkcionalni ravni, med pristojnim organom in operatorji aerodromov ter izvajalci služb upravljanja ploščadi. Države članice zagotovijo, da pristojni organi pooblastila izvajajo nepristransko in pregledno.

3.   Če država članica za pristojnega organa imenuje več kot en subjekt, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vsak pristojni organ je odgovoren za natančno določene naloge in na določenem geografskem območju in

(b)

ti organi se medsebojno usklajujejo, da se zagotovi učinkovit nadzor nad vsemi aerodromi in operatorji aerodromov ter izvajalci služb upravljanja ploščadi.

4.   Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi potrebne zmogljivosti in vire za izpolnjevanje zahtev v skladu s to uredbo.

5.   Države članice zagotovijo, da osebje pristojnih organov ne opravlja dejavnosti nadzora, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko to posredno ali neposredno povzročilo navzkrižje interesov, zlasti v zvezi z družinskimi in finančnimi interesi.

6.   Osebje, ki mu pristojni organ dovoli izvajanje nalog certificiranja in/ali nadzora, se pooblasti za izvajanje najmanj naslednjih nalog:

(a)

pregled dokumentacije, podatkov, postopkov in vsega drugega gradiva, ki zadeva opravljanje nalog certificiranja in/ali nadzora;

(b)

pridobitev kopij ali izpiskov iz takšne dokumentacije, podatkov, postopkov in drugega gradiva;

(c)

zahtevanje ustne razlage na kraju samem;

(d)

vstop na aerodrome, v zadevne prostore, na kraje operacije ali druga zadevna območja in prevozna sredstva;

(e)

izvajanje revizij, preiskav, preskusov, vaj, ocen, inšpekcij;

(f)

po potrebi sprejemanje ali uvajanje izvršilnih ukrepov.

7.   Naloge iz odstavka 6 se izvajajo v skladu z nacionalno zakonodajo države članice.

Člen 4

Obveščanje Evropske agencije za varnost v letalstvu

Države članice v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) obvestijo o imenih, lokacijah in kodah letališč ICAO za aerodrome ter imenih operatorjev aerodromov kakor tudi številu potnikov in premikih tovora na aerodromih, za katere veljajo določbe iz Uredbe (ES) št. 216/2008.

Člen 5

Izjeme

1.   Države članice v enem mesecu po sprejetju odločitve o odobritvi izvzetja v skladu s členom 4(3b) Uredbe (ES) št. 216/2008 o tem obvestijo Agencijo. To obvestilo Agenciji vključuje seznam zadevnih aerodromov, ime operatorja aerodroma ter podatek o številu potnikov in premikov tovora na aerodromu v ustreznem letu.

2.   Države članice vsako leto preučijo podatke o prometu na izvzetem aerodromu. Če podatki o prometu na aerodromu v zadnjih treh zaporednih letih presegajo omejitve iz člena 4(3b) Uredbe (ES) št. 216/2008, o tem obvestijo Agencijo in izjemo prekličejo.

3.   Komisija lahko kadar koli odloči, da ne bodo dovolila izjeme v naslednjih primerih:

(a)

splošni varnostni cilji iz Uredbe (ES) št. 216/2008 niso izpolnjeni;

(b)

zadevne omejitve prometa potnikov in tovora so bile v zadnjih treh zaporednih letih presežene;

(c)

izjema ni v skladu s katero koli drugo zadevno zakonodajo EU.

4.   Kadar Komisija odloči, da izjeme ne dovoli, zadevna država članica izjemo prekliče.

Člen 6

Pretvorba certifikatov

1.   Certifikati, ki jih pristojni organ izda pred 31. decembrom 2014 na podlagi nacionalne zakonodaje, veljajo, dokler se ne izdajo v skladu s tem členom; če se ne izdajo v skladu s tem členom, veljajo do 31. decembra 2017.

2.   Pred koncem obdobja iz odstavka 1 pristojni organ izda certifikate za aerodrome in zadevne operatorje aerodromov, če:

(a)

je bila podlaga za certifikacijo iz Priloge II določena na podlagi certifikacijskih specifikacij, ki jih je izdala Agencija, vključno z vsemi primeri enakovredne stopnje varnosti in posebnimi pogoji, ki so bili opredeljeni in dokumentirani;

(b)

imetnik certifikata dokaže skladnost s certifikacijskimi specifikacijami, ki se razlikujejo od nacionalnih zahtev, na podlagi katerih je bil obstoječi certifikat izdan;

(c)

imetnik certifikata dokaže skladnost z zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih pravil, ki veljajo za njegovo organizacijo in izvajanje operacij in ki se razlikujejo od nacionalnih zahtev, na podlagi katerih je bil obstoječi certifikat izdan.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2(b) lahko pristojni organ odloči, da dokazovanje skladnosti ni potrebno, če bi to zahtevalo prevelik in nesorazmeren napor.

4.   Pristojni organ za obdobje najmanj petih let vodi evidenco dokumentov v zvezi s postopkom pretvorbe certifikatov.

Člen 7

Odstopanja od certifikacijskih specifikacij

1.   Pristojni organ lahko do 31. decembra 2024 sprejema vloge za certifikate, vključno z odstopanji od certifikacijskih specifikacij, ki jih je izdala Agencija, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

odstopanja niso upravičena za primer enakovredne stopnje varnosti v okviru ADR.AR.C.020 niti za primer posebnih pogojev v okviru ADR.AR.C.025 iz Priloge II k tej uredbi;

(b)

odstopanja so obstajala že pred začetkom veljavnosti te uredbe;

(c)

odstopanja upoštevajo bistvene zahteve iz Priloge Va k Uredbi (ES) št. 216/2008 in jih po potrebi dopolnjujejo ukrepi za ublažitev in korektivni ukrepi;

(d)

za vsako odstopanje je bila opravljena podporna ocena varnosti.

2.   Pristojni organ v dokumentu o sprejetju odstopanj in ukrepih (DAAD) zbere dokaze o izpolnjevanju pogojev iz odstavka 1. DAAD se priloži certifikatu. Pristojni organ določi obdobje veljavnosti DAAD.

3.   Operator aerodroma in pristojni organ preverita, ali so pogoji iz odstavka 1 še vedno izpolnjeni. Če niso, se DAAD spremeni, začasno prekliče ali prekliče.

Člen 8

Varovanje okolice aerodroma

1.   Države članice zagotovijo izvedbo posvetovanj v zvezi z učinki na varnost, ki bi jih imele konstrukcije, za katere je bilo predlagano, da se zgradijo znotraj meja ravnine omejitev ovir in ravnine zaščite pred ovirami ter drugih ravnin, povezanih z aerodromom.

2.   Države članice zagotovijo, da se izvedejo posvetovanja v zvezi z učinki na varnost, ki bi jih imele konstrukcije, za katere je bilo predlagano, da se zgradijo zunaj meja ravnine omejitev ovir in ravnine zaščite pred ovirami ter drugih ravnin, povezanih z aerodromom, in ki presegajo višino, ki so jo določile države članice.

3.   Države članice zagotovijo usklajevanje varovanja aerodromov, ki se nahajajo v bližini državnih meja z drugimi državami članicami.

Člen 9

Spremljanje okolice aerodroma

Države članice zagotovijo, da se izvedejo posvetovanja v zvezi s človeškimi dejavnostmi in uporabo zemljišča, kot so:

(a)

vsaka sprememba uporabe zemljišča ali razvoj na območju aerodroma;

(b)

vsak razvoj, zaradi katerega lahko pride do turbulence, ki jo povzroči ovira, in je lahko nevarna za operacije zrakoplova;

(c)

uporaba nevarnih, nejasnih in zavajajočih luči;

(d)

uporaba visoko odsevnih površin, ki lahko povzročijo zaslepitev;

(e)

vzpostavitev območij, ki bi lahko spodbudila dejavnost prostoživečih živali, ki bi lahko bila nevarna za operacije zrakoplovov;

(f)

viri nevidnega sevanja ali prisotnost premikajočih se ali pritrjenih predmetov, ki lahko motijo delovanje aeronavtičnih komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih sistemov ali na delovanje škodljivo vplivajo.

Člen 10

Obvladovanje nevarnosti prostoživečih živali

1.   Države članice zagotovijo, da je nevarnost trkov s prostoživečimi živalmi ocenjena z:

(a)

določitvijo nacionalnega postopka za beleženje trkov zrakoplovov s prostoživečimi živalmi in poročanje o njih;

(b)

zbiranjem informacij, ki jih zagotovijo operatorji zrakoplovov, osebje aerodroma in drugi viri, o prisotnosti prostoživečih živali, ki lahko ogrožajo operacije zrakoplovov, in

(c)

stalnim ocenjevanjem nevarnosti, ki jo predstavljajo prostoživeče živali, s strani pristojnega osebja.

2.   Države članice zagotovijo, da se poročila o trkih s prostoživečimi živalmi zbirajo in pošiljajo organizaciji ICAO, ki jih vključi v podatkovno bazo informacijskega sistema ICAO o trkih s pticami (IBIS).

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Pristojni organi, vključeni v certificiranje in nadzor aerodromov, operatorjev aerodromov in izvajalcev služb upravljanja ploščadi, zagotovijo skladnost z zahtevami iz Priloge II k tej uredbi pred 31. decembrom 2017.

3.   Prilogi III in IV se uporabljata za aerodrome, ki so certificirani v skladu s členom 6 od datuma izdaje certifikata.

4.   Aerodromom, za katere se je certifikacijski postopek začel pred 31. decembrom 2014, vendar jim do tega datuma certifikat še ni bil izdan, se ta izda šele, ko zagotovijo skladnost s to uredbo.

5.   Točki ADR.AR.C.050 in ADR.OR.B.060 prilog II in III k tej uredbi se začneta uporabljati na dan začetka veljavnosti izvedbenih predpisov v zvezi z izvajanjem služb upravljanja ploščadi. Točka ADR.AR.A.015 Priloge II in točka ADR.OR.A.015 Priloge III se začneta uporabljati na dan začetka veljavnosti izvedbenih pravil v zvezi z izvajanjem služb upravljanja ploščadi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 13.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 309, 24.11.2009, str. 51.


PRILOGA I

Opredelitve izrazov, ki se uporabljajo v prilogah II do IV

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„sprejemljivi načini skladnosti (AMC)“ pomenijo nezavezujoče standarde, ki jih je Agencija sprejela za ponazoritev načinov za doseganje skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili.

2.

„razpoložljiva dolžina za vzletni zalet in poti ustavljanja (ASDA)“ pomeni seštevek razpoložljive dolžine za vzletni zalet in dolžine poti ustavljanja, če ta obstaja;

3.

„služba aerodromske kontrole“ pomeni službo kontrole zračnega prometa (ATC) za aerodromski promet;

4.

„oprema aerodroma“ pomeni opremo, aparature, pribor, programsko opremo ali dodatno opremo, ki se uporablja ali je namenjena za operacije zrakoplova na aerodromu;

5.

„letalski podatki“ pomenijo letalska dejstva, koncepte ali navodila, ki so predstavljeni v primerni obliki za sporočanje, razlago ali procesiranja;

6.

„služba informacij o letenju“ pomeni službo, ki je na določenem območju pristojna za zagotavljanje informacij in podatkov o letenju, potrebnih za varno, redno in učinkovito zračno navigacijo;

7.

„službe zračne navigacije“ pomenijo službe zračnega prometa; komunikacijske, navigacijske in nadzorovalne službe; meteorološke službe za navigacijo v zračnem prometu; in službe informacij o letenju;

8.

„službe zračnega prometa“ pomenijo različne službe informacij o letenju, alarmne službe, svetovalne službe zračnega prometa in službe za kontrolo zračnega prometa (službe območne, priletne in aerodromske kontrole);

9.

„služba za kontrolo zračnega prometa (ATC)“ pomeni službo, ki se zagotavlja za:

1.

preprečevanje trčenj:

med zrakoplovi ter

med zrakoplovi in ovirami na območjih manevriranja ter

2.

pospešitev in vzdrževanje urejenega pretoka zračnega prometa.

10.

„postajališče za zrakoplov“ pomeni določeno območje na ploščadi, ki se uporablja za parkiranje zrakoplova;

11.

„vozna steza do postajališča za zrakoplov“ pomeni del ploščadi, ki je določen za vozno stezo in je namenjen izključno dostopu do postajališča za zrakoplov;

12.

„alternativni načini skladnosti“ pomenijo tiste načine, pri katerih je predlagana alternativa obstoječim sprejemljivim načinom skladnosti, ali tiste, v katerih so predlagani novi načini za doseganje skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbeni pravili, za katere Agencija ni sprejela povezanih sprejemljivih načinov skladnosti;

13.

„služba alarmiranja“ pomeni službo, katere namen je obveščanje ustreznih organizacij o zrakoplovih, ki potrebujejo pomoč iskanja in reševanja, in po potrebi zagotavljanje pomoči tem organizacijam;

14.

„vozna steza na ploščadi“ pomeni del sistema voznih stez, ki se nahaja na ploščadi in zagotavlja neposredno vozno stezo za prečkanje ploščadi;

15.

„čistina“ pomeni določeno pravokotno območje na kopnem ali vodi pod nadzorom ustreznega subjekta, ki je izbrano ali pripravljeno kot ustrezno območje za izvajanje dela začetnega vzpenjanja letala do določene višine;

16.

„nevarno blago“ pomeni predmete ali snovi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje, varnost, imetje ali okolje in so v Tehničnih navodilih na seznamu nevarnih snovi ali so razvrščeni v skladu z navedenimi navodili;

17.

„kakovost podatkov“ pomeni stopnjo ali raven zaupanja, da zagotovljeni podatki izpolnjujejo zahteve uporabnika podatkov glede točnosti, razločljivosti in celovitosti;

18.

„deklarirane razdalje“ so:

„razpoložljiva dolžina za vzletni zalet (TORA)“,

„razpoložljiva dolžina za vzletanje (TODA)“,

„razpoložljiva dolžina vzletnega zaleta in pot ustavljanja (ASDA)“,

„razpoložljiva dolžina za pristajanje (LDA)“;

19.

„služba informacij o letenju“ pomeni službo, ki zagotavlja nasvete in informacije, koristne za varno in učinkovito izvedbo letov;

20.

„načela človeških dejavnikov“ pomenijo načela, ki se uporabljajo za letalsko projektiranje, certificiranje, usposabljanje, operacije in vzdrževanje ter ki naj bi z ustreznim upoštevanjem človekove storilnosti zagotovili varen vmesnik med človekovimi in drugimi sistemskimi komponentami;

21.

„človekova zmožnost“ pomeni človekove sposobnosti in omejitve, ki vplivajo na varnost in učinkovitost aeronavtičnih operacij;

22.

„instrumentalna vzletno-pristajalna steza“ pomeni eno od naslednjih vrst vzletno-pristajalnih stez, namenjenih za operacije z zrakoplovi po postopkih za instrumentalni prilet:

1.   „vzletno-pristajalna steza za nenatančni prilet“: instrumentalna vzletno-pristajalna steza z vizualnimi in nevizualnimi pripomočki, ki zagotavljajo vsaj smerno vodenje, ustrezno za neposredni prilet;

2.   „vzletno-pristajalna steza za natančni prilet kategorije I“: instrumentalna vzletno-pristajalna steza z nevizualnimi in vizualnimi pripomočki, namenjena za operacije z minimalno višino odločitve (DH) 60 m (200 čevljev) in minimalno vidljivostjo 800 m oz. vidljivostjo vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki ni manjša od 550 m;

3.   „vzletno-pristajalna steza za natančni prilet kategorije II“: instrumentalna vzletno-pristajalna steza z nevizualnimi in vizualnimi pripomočki, namenjenimi za operacije z višino odločitve (DH), ki je nižja od 60 m (200 čevljev), vendar višja od 30 m (100 čevljev), in vidljivostjo vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki ni manjša od 300 m;

4.   „vzletno-pristajalna steza za natančni prilet kategorije III“: instrumentalna vzletno-pristajalna steza z nevizualnimi in vizualnimi pripomočki do in vzdolž vzletno-pristajalne steze, ki so namenjeni:

A.operacijam z višino odločitve, ki je nižja od 30 m (100 čevljev), ali brez višine odločitve in vidljivostjo vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki ni manjša od 175 m, aliB.operacijam z višino odločitve, ki je nižja od 15 m (50 čevljev), ali brez višine odločitve in vidljivostjo vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki je manjša od 175 m, vendar ne manjša od 50 m, aliC.operacijam brez višine odločitve in omejitev glede vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR);

23.

„celovitost“ pomeni stopnjo gotovosti, da se posamezen aeronavtičen podatek in njegova vrednost nista izgubila ali spremenila od nastanka podatka ali odobrene spremembe;

24.

„razpoložljiva dolžina za pristajanje (LDA)“ pomeni dolžino vzletno-pristajalne steze, za katero je bilo deklarirano, da je na voljo in primerna za vožnjo po tleh za letalo pri pristajanju;

25.

„postopki pri zmanjšani vidljivosti“ pomenijo postopke, ki se uporabijo na aerodromu, da se zagotovijo varne operacije med prileti kategorije, ki je nižja od standardne kategorije I, kategorije, ki ni standardna kategorija II, prileti kategorij II in III ter vzleti pri zmanjšani vidljivosti;

26.

„vzlet pri zmanjšani vidljivosti (LVTO)“ pomeni vzlet pri vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki je manjša od 400 m, vendar ne manjša od 75 m;

27.

„operacija kategorije, ki je nižja od standardne kategorije I“ pomeni operacijo instrumentalnega prileta in pristanka kategorije I z uporabo višine odločitve kategorije I pri vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR), ki je nižja od vidljivosti, kakršna bi bila običajno povezana z veljavno višino odločitve, vendar ne manjša od 400 m;

28.

„manevrska površina“ pomeni del aerodroma, ki se uporablja za vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplova po tleh, razen ploščadi;

29.

„meteorološke službe“ pomenijo tiste pripomočke in službe, ki zrakoplovom zagotavljajo vremenske napovedi, kratka poročila o meteoroloških razmerah in opažanja ter druge meteorološke informacije in podatke, ki jih zagotovijo države članice za letalsko uporabo;

30.

„označevalnik“ pomeni predmet, postavljen nad ravnjo tal za označitev ovire ali oris meje;

31.

„oznaka“ pomeni znak ali skupino znakov na površini območja premikanja zrakoplovov, ki so namenjeni posredovanju letalskih sporočil;

32.

„območje premikanja“ pomeni del aerodroma, ki se uporablja za vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplovov po tleh, ter ga sestavljajo manevrska površina in ploščad oz. ploščadi;

33.

„navigacijske službe“ pomenijo tiste objekte in službe, ki zrakoplovu zagotavljajo informacije o položaju in časovnem razporedu;

34.

„neinstrumentalna vzletno-pristajalna steza“ pomeni vzletno-pristajalno stezo, namenjeno za operacije z zrakoplovi po postopkih za vizualni prilet;

35.

„operacija kategorije, ki ni standardna kategorija II“ pomeni operacijo natančnega instrumentalnega prileta in pristanka z uporabo sistema ILS ali MLS, pri kateri nekateri ali vsi elementi svetlobnega sistema natančnega prileta kategorije II niso na voljo in je:

višina odločitve (DH) pod 200 čevlji, vendar ne nižje od 100 čevljev, ter

vidljivost vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR) najmanj 350 m;

36.

„cikel načrtovanja nadzora“ pomeni časovno obdobje, v katerem se preverja stalna skladnost;

37.

„vozna steza za hiter izhod“ pomeni vozno stezo, ki je pod ostrim kotom povezana z vzletno-pristajalno stezo in projektirana tako, da letalom, ki so pristala, omogoča zavijanje pri hitrostih, večjih od tistih, ki se dosegajo na drugih izhodnih voznih stezah, s čimer se skrajša čas zasedenosti vzletno-pristajalne steze;

38.

„vzletno-pristajalna steza“ pomeni določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov;

39.

„tip vzletno-pristajalne steze“ pomeni instrumentalno vzletno-pristajalno stezo ali neinstrumentalno vzletno-pristajalno stezo;

40.

„vidljivost vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR)“ pomeni oddaljenost, pri kateri pilot zrakoplova na srednji črti vzletno-pristajalne steze vidi površinske oznake na stezi ali luči, ki označujejo stezo ali njeno sredinsko črto;

41.

„sistem upravljanja varnosti“ pomeni sistematičen pristop k upravljanju varnosti, vključno s potrebnimi organizacijskimi strukturami, odgovornostmi, politikami in postopki;

42.

„pot ustavljanja“ pomeni določeno pravokotno območje na kopnem na koncu razpoložljive dolžine za vzletni zalet, pripravljeno kot primerno območje, na katerem se zrakoplov lahko ustavi ob morebitnem prekinjenem vzletu;

43.

„razpoložljiva dolžina za vzletanje (TODA)“ pomeni seštevek razpoložljive dolžine za vzletni zalet in dolžine čistine, če ta obstaja;

44.

„razpoložljiva dolžina za vzletni zalet (TORA)“ pomeni dolžino vzletno-pristajalne steze, ki je deklarirana kot razpoložljiva in primerna za talni zalet letala pri vzletu;

45.

„vozna steza“ pomeni določeno pot na kopenskem aerodromu, namenjeno vožnji zrakoplovov po tleh in povezovanju enega dela aerodroma z drugim, in vključuje:

vozno stezo do postajališča za zrakoplov,

vozno stezo na ploščadi,

vozno stezo za hitri izhod;

46.

„Tehnična navodila“ pomenijo najnovejšo veljavno izdajo Tehničnih navodil za varen zračni prevoz nevarnega blaga (Doc 9284-AN/905), vključno z Dodatkom in vsemi dopolnitvami, ki jih odobri in objavi Mednarodna organizacija civilnega letalstva;

47.

„pogoji certifikata“ pomenijo tehnične podatke o:

indikatorju lokacije ICAO,

pogojih za operacije (VFR/IFR, dan/noč),

vzletno-pristajalni stezi – deklariranih razdaljah,

zagotovljenem tipu oz. tipih vzletno-pristajalne steze in priletov,

referenčni kodi aerodroma,

obsegu operacij zrakoplova z višjo referenčno kodo aerodroma,

zagotavljanju služb upravljanja ploščadi (da/ne),

zaščitni ravni reševanja in gašenja;

48.

„vizualni pripomočki“ pomenijo kazalce in signalne naprave, oznake, luči, signale in označevalnike ali njihove kombinacije.


PRILOGA II

Del Zahteve za organe – aerodromi (del ADR.AR)

PODDEL A – SPLOŠNE ZAHTEVE (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve za pristojne organe, ki so vključeni v certificiranje in nadzor aerodromov, operatorjev aerodromov in izvajalcev služb upravljanja ploščadi.

ADR.AR.A.005 Pristojni organ

Pristojni organ, ki ga imenuje država članica, v kateri se nahaja aerodrom, je odgovoren za:

(a)

certificiranje in nadzor aerodromov in operatorjev aerodromov;

(b)

nadzor izvajalcev služb upravljanja ploščadi.

ADR.AR.A.010 Dokumentacija o nadzoru

(a)

Pristojni organ zagotovi zadevnemu osebju ustrezne zakonodajne akte, standarde, predpise, tehnične publikacije in povezane dokumente, da mu omogoči izvajanje nalog in izpolnjevanje obveznosti.

(b)

Pristojni organ da operatorjem aerodromov in drugim zainteresiranim stranem na voljo zakonodajne akte, standarde, predpise, tehnične publikacije in povezane dokumente, da jim omogoči izpolnjevanje veljavnih zahtev.

ADR.AR.A.015 Načini skladnosti

(a)

Agencija pripravi sprejemljive načine skladnosti, ki se lahko uporabijo za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Ob zagotovitvi skladnosti s sprejemljivimi načini skladnosti so izpolnjene s tem povezane zahteve iz izvedbenih pravil.

(b)

Za vzpostavitev skladnosti z izvedbenimi pravili se lahko uporabijo alternativni načini skladnosti.

(c)

Pristojni organ vzpostavi sistem za dosledno preverjanje, ali vsi alternativni načini skladnosti, ki jih uporablja sam ali operatorji aerodromov ali izvajalci služb upravljanja ploščadi, ki so pod njegovim nadzorom, omogočajo zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.

(d)

Pristojni organ po proučitvi predložene dokumentacije in po potrebi po opravljeni inšpekciji operatorja aerodroma, aerodroma ali izvajalca služb upravljanja ploščadi oceni alternativne načine skladnosti, ki jih operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi predlaga v skladu z ADR.OR.A.015.

Če pristojni organ ugotovi, da so alternativni načini skladnosti, ki jih operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi predlaga, v skladu z izvedbenimi predpisi, nemudoma:

1.

obvesti prosilca, da se alternativni načini skladnosti lahko izvedejo, in po potrebi ustrezno spremeni certifikat ali odobritev prosilca;

2.

obvesti Agencijo o njihovi vsebini in priloži izvode ustrezne dokumentacije;

3.

obvesti ostale države članice o alternativnih načinih skladnosti, ki so bili sprejeti, in

4.

obvesti druge certificirane aerodrome, ki se nahajajo v državi članici pristojnega organa, kot je ustrezno.

(e)

Če pristojni organ sam uporablja alternativne načine skladnosti za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili, jih:

1.

da na voljo operatorjem aerodromov in izvajalcem služb upravljanja ploščadi pod njegovim nadzorom in

2.

nemudoma obvesti Agencijo.

Pristojni organ zagotovi Agenciji popoln opis alternativnih načinov skladnosti, vključno z vsemi spremembami postopkov, ki bi lahko bile relevantne, in oceno, ki dokazuje, da so izvedbeni predpisi izpolnjeni.

ADR.AR.A.025 Obveščanje Agencije

(a)

Pristojni organ nemudoma obvesti Agencijo o vseh večjih težavah pri izvajanju Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih pravil.

(b)

Pristojni organ zagotovi Agenciji informacije, pomembne za varnost, ki izhajajo iz prejetih poročil o dogodkih.

ADR.AR.A.030 Takojšen odziv na varnostno težavo

(a)

Brez poseganja v Direktivo 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) pristojni organ vzpostavi sistem za ustrezno zbiranje, analiziranje in razširjanje varnostnih informacij.

(b)

Agencija vzpostavi sistem za ustrezno analiziranje vseh zadevnih prejetih varnostnih informacij ter državam članicam in Komisiji nemudoma zagotovi vse informacije, vključno s priporočili ali popravljalnimi ukrepi, ki jih morajo sprejeti za pravočasen odziv na varnostno težavo, ki vključuje aerodrome, operatorje aerodromov in izvajalce služb upravljanja ploščadi, za katere se uporabljajo Uredba (ES) št. 216/2008 in njeni izvedbeni predpisi.

(c)

Pristojni organ po prejemu informacij iz točk (a) in (b) sprejme ustrezne ukrepe za obravnavo varnostne težave, vključno z izdajo varnostnih direktiv v skladu z ADR.AR.A.040.

(d)

Ukrepi, sprejeti v skladu s točko (c), se takoj sporočijo vsem operatorjem aerodromov ali izvajalcem služb upravljanja ploščadi, ki jih morajo upoštevati v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Pristojni organ o navedenih ukrepih obvesti tudi Agencijo in, če je potrebno skupno ukrepanje, druge zadevne države članice.

ADR.AR.A.040 Varnostne direktive

(a)

Pristojni organ izda varnostno direktivo, če ugotovi obstoj nevarnih razmer, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, vključno z dokazi o skladnosti z vsemi spremenjenimi ali dodatnimi certifikacijskimi specifikacijami, ki jih določi Agencija, kar je po mnenju pristojnega organa potrebno.

(b)

Varnostna direktiva se pošlje zadevnim operatorjem aerodromov ali izvajalcem služb upravljanja ploščadi, kot je ustrezno, in vsebuje najmanj naslednje informacije:

1.

opredelitev nevarnih razmer;

2.

opredelitev zadevnega projekta, opreme ali operacije;

3.

potrebne ukrepe in njihovo utemeljitev, vključno s spremenjenimi ali dodatnimi certifikacijskimi specifikacijami, ki jih morajo izpolnjevati;

4.

rok za uskladitev z zahtevanimi ukrepi in

5.

datum začetka veljavnosti direktiv.

(c)

Pristojni organ pošlje izvod varnostnih zahtev Agenciji.

(d)

Pristojni organ preveri skladnost operatorjev aerodromov in izvajalcev služb upravljanja ploščadi z veljavnimi varnostnimi direktivami.

PODDEL B – UPRAVLJANJE (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Sistem upravljanja

(a)

Pristojni organ vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje najmanj:

1.

dokumentirane politike in postopke za opis svoje organizacije, postopkov usklajevanja in načinov za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 ter njenimi izvedbenimi predpisi. Postopki se redno posodabljajo in se kot osnovni delovni dokumenti v okviru navedenega pristojnega organa uporabljajo za vse zadevne naloge;

2.

zadostno število članov osebja, vključno z inšpektorji za preglede aerodromov, za opravljanje nalog in izpolnjevanje obveznosti. To osebje je usposobljeno za opravljanje nalog, ima potrebno znanje in izkušnje ter opravi začetno usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu in periodično usposabljanje, da se zagotovi njegova stalna usposobljenost. Vzpostavi se sistem za načrtovanje razpoložljivosti osebja, da se zagotovi ustrezno dokončanje vseh nalog;

3.

ustrezne pripomočke in prostore za opravljanje dodeljenih nalog;

4.

uradni proces spremljanja skladnosti sistema upravljanja z ustreznimi zahtevami in ustreznosti postopkov, vključno z vzpostavitvijo procesa notranje revizije in procesa upravljanja varnostnih tveganj.

(b)

Pristojni organ za vsako področje dejavnosti, ki so del sistema upravljanja, imenuje eno ali več oseb, ki so na splošno odgovorne za upravljanje zadevne naloge oziroma nalog.

(c)

Pristojni organ določi postopke za sodelovanje drugih zadevnih pristojnih organov pri izmenjavi vseh potrebnih informacij in pomoči.

ADR.AR.B.010 Dodelitev nalog usposobljenim subjektom

(a)

Države članice dodelijo naloge v zvezi z začetnim certificiranjem ali stalnim nadzorom oseb ali organizacij v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili samo usposobljenim subjektom. Ob dodelitvi nalog pristojni organ zagotovi, da ima:

1.

vzpostavljen sistem za začetno in stalno ocenjevanje skladnosti usposobljenega subjekta s Prilogo V k Uredbi (ES) št. 216/2008;

ta sistem in rezultati ocen se dokumentirajo;

2.

sklenjen dokumentiran sporazum z usposobljenim subjektom, ki sta ga obe pogodbeni stranki potrdili na ustrezni ravni upravljanja in jasno določa:

(i)

naloge, ki jih je treba opraviti;

(ii)

izjave, poročila in evidence, ki jih je treba zagotoviti;

(iii)

tehnične pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri izvajanju teh nalog;

(iv)

ustrezno zavarovanje odgovornosti in

(v)

zagotovljeno varstvo informacij, pridobljenih med izvajanjem navedenih nalog.

(b)

Pristojni organ zagotovi, da proces notranje revizije in proces upravljanja varnostnih tveganj iz točke ADR.AR.B.005(a)(4) vključuje vse certifikacijske naloge ali naloge stalnega nadzora, opravljene v njegovem imenu.

ADR.AR.B.015 Spremembe sistema upravljanja

(a)

Pristojni organ ima vzpostavljen sistem za odkrivanje sprememb, ki vplivajo na njegovo zmožnost opravljanja nalog in izpolnjevanja obveznosti v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Ta sistem mu omogoča ustrezno ukrepanje za zagotovitev nadaljnje ustreznosti in učinkovitosti njegovega sistema upravljanja.

(b)

Pristojni organ pravočasno posodobi svoj sistem upravljanja v skladu s spremembami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, da zagotovi učinkovito izvajanje.

(c)

Pristojni organ obvesti Agencijo o spremembah, ki vplivajo na njegovo zmožnost opravljanja nalog in izpolnjevanja odgovornosti v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili.

ADR.AR.B.020 Vodenje evidenc

(a)

Pristojni organ vzpostavi sistem vodenja evidenc za ustrezno shranjevanje, dostopnost in zanesljivo sledljivost:

1.

dokumentiranih politik in postopkov sistema upravljanja;

2.

usposabljanja, usposobljenosti in pooblastil njegovega osebja;

3.

dodelitve nalog usposobljenim subjektom, ki vključujejo elemente iz ADR.AR.B.010, in podrobnosti dodeljenih nalog;

4.

certifikacijskega procesa in stalnega nadzora aerodromov in operatorjev aerodromov;

5.

procesa dajanja izjav in stalnega nadzora izvajalcev služb upravljanja ploščadi;

6.

dokumentacije o primerih enakovredne stopnje varnosti in posebnih pogojih, vsebovanih v osnovi za certificiranje, ter vseh dokumentov o sprejetju odstopanj in ukrepih (DAAD);

7.

ocene in obveščanja Agencije o alternativnih načinih skladnosti, ki jih predlagajo operatorji aerodromov in izvajalci služb upravljanja ploščadi, ter ocene alternativnih načinov skladnosti, ki jih uporablja pristojni organ;

8.

ugotovitev, korektivnih ukrepov in datuma prenehanja izvajanja ukrepa;

9.

sprejetih izvršilnih ukrepov;

10.

varnostnih informacij in nadaljnjih ukrepov;

11.

uporabe določb o prožnosti v skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 216/2008.

(b)

Pristojni organ vodi seznam vseh izdanih certifikatov in prejetih izjav.

(c)

Evidence v zvezi s certifikacijo aerodroma in operatorja aerodroma ali izjave izvajalca služb upravljanja ploščadi se hranijo do konca veljave certifikata oz. izjave, kot je ustrezno.

(d)

Evidence v zvezi s točkami (a)(1) do (a)(3) in (a)(7) do (a)(11) se hranijo najmanj pet let v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov.

PODDEL C – NADZOR, CERTIFICIRANJE IN IZVRŠEVANJE (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Nadzor

(a)

Pristojni organ preveri:

1.

skladnost z osnovo za certificiranje in vsemi zahtevami, ki se uporabljajo za aerodrome in operatorje aerodromov, preden izdajo potrdilo ali certifikat;

2.

stalno skladnost z osnovo za certificiranje in veljavnimi zahtevami aerodromov in operatorjev aerodromov oziroma izvajalcev služb upravljanja ploščadi, ki morajo izpolnjevati obveznosti izjave, in

3.

izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov, kot je opredeljeno v ADR.AR.A.030(c) in (d).

(b)

Ta preveritev:

1.

temelji na dokumentaciji, ki je zlasti namenjena, da se osebju, odgovornemu za varnostni nadzor, zagotovijo navodila za izvajanje njegovih nalog;

2.

zagotovi operatorjem aerodromov in izvajalcem služb upravljanja ploščadi rezultate varnostnega nadzora;

3.

temelji na revizijah in inšpekcijah, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami, kadar je primerno, in

4.

pristojnemu organu zagotovi potrebne dokaze, če se zahtevajo nadaljnji ukrepi, vključno z ukrepi iz ADR.AR.C.055.

(c)

Pri določitvi obsega nadzora se upoštevajo rezultati preteklih nadzornih dejavnosti in opredeljene prednostne naloge v zvezi z varnostjo.

(d)

Pristojni organ zbira in procesira vse informacije, ki se mu zdijo koristne za izvajanje nadzora, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami, kot je ustrezno.

(e)

Pristojni organ lahko v okviru svojih nadzornih pooblastil odloči, da zahteva predhodno odobritev za vse ovire, dogodke in druge dejavnosti na območjih, ki jih spremlja operator aerodroma v skladu z ADR.OPS.B.075, ki bi lahko ogrozili varnost in škodljivo vplivali na operacijo aerodroma.

ADR.AR.C.010 Program nadzora

(a)

Pristojni organ za vsakega operatorja aerodroma in izvajalca služb upravljanja ploščadi, ki pristojnemu organu poda izjavo o svoji dejavnosti:

1.

vzpostavi in vzdržuje program nadzora, ki vključuje nadzorne dejavnosti iz ADR.AR.C.005;

2.

uporablja ustrezen cikel načrtovanja nadzora, ki ni daljši od 48 mesecev.

(b)

Program nadzora v okviru posameznih ciklov načrtovanja vključuje revizije in inšpekcije, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami, kot je ustrezno.

(c)

Program nadzora in cikel načrtovanja upoštevata varnostno zmogljivost operatorja aerodroma in izpostavljenost aerodroma tveganju.

(d)

Program nadzora vključuje evidenco datumov predvidenih in opravljenih revizij in inšpekcij.

ADR.AR.C.015 Začetek procesa certificiranja

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za začetno izdajo certifikata to vlogo oceni in preveri skladnost z ustreznimi zahtevami.

(b)

Za obstoječe aerodrome pristojni organ določi pogoje, pod katerimi operator aerodroma izvaja operacije v obdobju veljavnosti certifikata, razen če ugotovi, da je treba operacijo aerodroma začasno ustaviti. Pristojni organ obvesti operatorja aerodroma o pričakovanem časovnem razporedu procesa certificiranja in zaključi postopek certificiranja v najkrajšem možnem času.

(c)

Pristojni organ določi osnovo za certificiranje in o njej obvesti prosilca v skladu z ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Osnova za certificiranje

Osnova za certificiranje, ki jo določi pristojni organ in o njej obvesti prosilca, vsebuje:

(a)

certifikacijske specifikacije, ki jih izda Agencija in za katere pristojni organ meni, da so veljavne za projektiranje in vrsto operacij na aerodromu, in ki veljajo na datum predložitve vloge za izdajo navedenega certifikata, razen če:

1.

se prosilec odloči, da upošteva kasnejše veljavne spremembe, ali

2.

če pristojni organ ugotovi, da je skladnost s takšnimi kasnejšimi veljavnimi spremembami potrebna;

(b)

vse določbe, za katere je pristojni organ sprejel enakovredno stopnjo varnosti, ki jo mora prosilec dokazati, in

(c)

vse posebne pogoje, določene v skladu z ADR.AR.C.025, za katere pristojni organ ugotovi, da jih je treba vključiti v certifikacijsko osnovo.

ADR.AR.C.025 Posebni pogoji

(a)

Pristojni organ določi posebne podrobne tehnične specifikacije, t. i. posebne pogoje, za aerodrome, če zadevne certifikacijske specifikacije iz ADR.AR.C.020(a), ki jih izda Agencija, niso primerne ali ustrezne za zagotovitev skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge Va k Uredbi (ES) št. 216/2008, ker:

1.

jih ni mogoče izpolniti zaradi fizičnih, topografskih ali podobnih omejitev, povezanih z lokacijo aerodroma;

2.

ima aerodrom novodobne ali nenavadne projektivne lastnosti ali

3.

ker izkušnje pri operaciji navedenega aerodroma ali aerodromov s podobnimi projektivnimi lastnostmi kažejo, da bi varnost lahko bila ogrožena.

(b)

Posebni pogoji vsebujejo takšne tehnične specifikacije, vključno z omejitvami ali postopki, ki jih je treba upoštevati, za katere pristojni organ ugotovi, da so potrebne za zagotovitev skladnosti z bistvenimi zahtevami iz Priloge Va k Uredbi (ES) št. 216/2008.

ADR.AR.C.035 Izdaja certifikatov

(a)

Pristojni organ lahko pred izdajo certifikata zahteva, da se opravijo vse inšpekcije, preskusi, presoje varnosti ali naloge, ki so po njegovem mnenju potrebni.

(b)

Pristojni organ izda:

1.

en certifikat za aerodrom ali

2.

dva ločena certifikata, enega za aerodrom in enega za operatorja aerodroma.

(c)

Pristojni organ izda certifikat oz. certifikata iz točke (b), kadar operator aerodroma pristojnemu organu zadovoljivo dokaže skladnost z ADR.OR.B.025 in ADR.OR.E.005.

(d)

Certifikat vključuje osnovo za certificiranje aerodroma, priročnik aerodroma in, če je ustrezno, vse druge pogoje ali omejitve operacije, ki jih določi pristojni organ ali ki so določene v katerem koli dokumentu o sprejetju odstopanj in ukrepih (DAAD).

(e)

Certifikat se izda za nedoločen čas. Privilegiji iz dejavnosti, ki jih operator aerodroma sme opravljati, se določijo v pogojih certifikata, ki so mu priloženi.

(f)

Kadar se odgovornosti nalagajo drugim ustreznim organizacijam, jih je treba jasno opredeliti in vnesti na seznam.

(g)

Ugotovitve, razen ugotovitev 1. stopnje, ki niso bile zaključene pred datumom izdaje certifikata, se ocenijo glede varnosti in po potrebi ublažijo, pristojni organ pa odobri načrt korektivnih ukrepov za zaključek ugotovitve.

(h)

Da bi operator aerodroma lahko opravil spremembe brez predhodne odobritve pristojnega organa v skladu s točko ADR.OR.B.040(d), pristojni organ odobri postopek, v katerem opredeli obseg takšnih sprememb in opiše, kako se bodo takšne spremembe upravljale in sporočale.

ADR.AR.C.040 Spremembe

(a)

Pristojni organ po prejemu vloge za spremembo v skladu z ADR.OR.B.40, ki zahteva predhodno odobritev, preuči vlogo in, če je ustrezno, obvesti operatorja aerodroma o:

1.

veljavnih certifikacijskih specifikacijah, ki jih izda Agencija, ki se uporabljajo za predlagane spremembe in ki veljajo na datum predložitve vloge, razen če:

(a)

se prosilec odloči, da upošteva poznejše veljavne spremembe, ali

(b)

pristojni organ ugotovi, da je skladnost s takšnimi poznejšimi veljavnimi spremembami potrebna;

2.

vseh drugih certifikacijskih specifikacijah, ki jih izda Agencija in za katere pristojni organ ugotovi, da so neposredno povezane s predlagano spremembo;

3.

vseh posebnih pogojih in spremembah posebnih pogojev, ki jih določi pristojni organ v skladu z ADR.AR.C.025 in za katere pristojni organ ugotovi, da so potrebni, ter

4.

spremembi osnove za certificiranje, če nanjo vpliva predlagana sprememba.

(b)

Pristojni organ odobri spremembo, kadar operator aerodroma pristojnemu organu zadovoljivo dokaže izpolnjevanje zahtev iz ADR.OR.B.040 in, če je ustrezno, iz ADR.OR.E.005.

(c)

Če odobrena sprememba vpliva na pogoje certifikata, jih pristojni organ spremeni.

(d)

Pristojni organ odobri vse pogoje, pod katerimi deluje operator aerodroma med izvajanjem spremembe.

(e)

Pristojni organ brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe preuči potrebo po začasnem odvzemu, omejitvi ali preklicu certifikata, kadar operator aerodroma uvede spremembe, ki zahtevajo predhodno odobritev, ne da bi dobil odobritev pristojnega organa v skladu s točko (a).

(f)

Pri spremembah, ki ne zahtevajo predhodne odobritve, pristojni organ oceni informacije iz obvestila, ki ga operator aerodroma pošlje v skladu s točko ADR.OR.B.040(d), da preveri njihovo ustrezno upravljanje in izpolnjevanje certifikacijskih specifikacij ter drugih ustreznih zahtev, ki se nanašajo na spremembe. V primeru neizpolnjevanja zahtev pristojni organ:

1.

obvesti operatorja aerodroma o neizpolnjevanju in zahteva nadaljnje spremembe ter

2.

pri ugotovitvah 1. ali 2. stopnje ukrepa v skladu z ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.050 Izjave izvajalcev služb upravljanja ploščadi

(a)

Pristojni organ po prejemu izjave izvajalca služb upravljanja ploščadi, ki namerava izvajati takšne službe na aerodromu, preveri, ali izjava vsebuje vse informacije, zahtevane v delu ADR.OR, in to organizacijo obvesti o sprejemanju izjave.

(b)

Če izjava ne vsebuje zahtevanih informacij ali če vsebuje informacije, ki kažejo na neizpolnjevanje veljavnih zahtev, pristojni organ obvesti izvajalca služb upravljanja ploščadi in operatorja aerodroma o neizpolnjevanju ter zahteva dodatne informacije. Pristojni organ po potrebi opravi inšpekcijo pri izvajalcu služb upravljanja ploščadi in operatorju aerodroma. Če se neizpolnjevanje zahtev potrdi, pristojni organ ukrepa v skladu z ADR.AR.C.055.

(c)

Pristojni organ vodi evidenco izjav izvajalcev služb upravljanja ploščadi pod njegovim nadzorom.

ADR.AR.C.055 Ugotovitve, mnenja, korektivni ukrepi in izvršilni ukrepi

(a)

Organ, pristojen za nadzor v skladu s točko ADR.AR.C.005(a), ima sistem za analiziranje ugotovitev glede na njihov pomen za varnost.

(b)

Pristojni organ izda ugotovitev 1. stopnje, če se ugotovi večja neskladnost z osnovo za certificiranje aerodroma, veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, postopki in priročniki operatorja aerodroma ali izvajalca služb upravljanja ploščadi, pogoji certifikata ali certifikatom ali vsebino izjave, ki zmanjšuje ali resno ogroža varnost.

Ugotovitev 1. stopnje vključuje naslednje:

1.

pristojnemu organu ni omogočen dostop do aerodroma in prostorov operatorja aerodroma ali izvajalca služb upravljanja ploščadi v skladu z ADR.OR.C.015 med rednim delovnim časom in po dveh pisnih zahtevah;

2.

pridobitev ali ohranjanje veljavnosti certifikata s predložitvijo ponarejenih dokazil;

3.

dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi certifikata in

4.

neimenovanje odgovornega vodje.

(c)

Ugotovitev 2. stopnje izda pristojni organ, če se ugotovi neskladnost z osnovo za certificiranje aerodroma, veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, postopki in priročniki operatorja aerodroma ali izvajalca služb upravljanja ploščadi, pogoji certifikata ali certifikatom ali vsebino izjave, ki bi lahko zmanjšala ali ogrozila varnost.

(d)

Če je ugotovitev rezultat nadzora ali drugih postopkov, pristojni organ brez poseganja v dodatne ukrepe, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, pisno obvesti operatorja aerodroma ali izvajalca služb upravljanja ploščadi o ugotovitvi in zahteva korektivni ukrep za odpravo ugotovljenih neskladnosti.

1.

Pri ugotovitvah 1. stopnje pristojni organ sprejme takojšnje in ustrezne ukrepe za prepoved ali omejitev dejavnosti in, če je ustrezno, ukrepe za preklic certifikata ali odpoved izjave, ali za omejitev ali začasni odvzem certifikata oziroma omejitev ali začasni umik izjave v celoti ali delno, odvisno od razsežnosti ugotovitve, dokler operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi ne sprejme uspešnega korektivnega ukrepa.

2.

Pri ugotovitvi 2. stopnje pristojni organ:

(a)

odobri operatorju aerodroma oziroma izvajalcu služb upravljanja ploščadi rok za izvedbo korektivnega ukrepa, ki je vključen v akcijski načrt in v skladu z vrsto ugotovitve, ter

(b)

oceni korektivni ukrep in izvedbeni načrt, ki ju predlaga operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi, in ju sprejme, če na podlagi ocene ugotovi, da zadostujeta za odpravo neskladnosti.

3.

Če operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi ne predloži sprejemljivega načrta korektivnih ukrepov ali korektivnih ukrepov ne izvede v roku, ki ga potrdi ali podaljša pristojni organ, se ugotovitev zviša na ugotovitev 1. stopnje in se sprejmejo ukrepi iz točke (d)(1).

4.

Pristojni organ evidentira vse svoje ugotovitve in, če je ustrezno, uporabljene izvršilne ukrepe, korektivne ukrepe in datum dokončanja ukrepov v zvezi z ugotovitvami.

(e)

V primerih, za katere se ugotovitve 1. in 2. stopnje ne zahtevajo, lahko pristojni organ izda mnenje.


(1)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.


PRILOGA III

Del Zahteve za organizacije – operatorji aerodromov (del ADR.OR)

PODDEL A – SPLOŠNE ZAHTEVE (ADR.OR.A)

ADR.OR.A.005 Področje uporabe

Ta priloga določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati:

(a)

operatorji aerodromov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 216/2008 v zvezi z njihovimi certifikati, upravljanjem, priročniki in drugimi odgovornostmi, ter

(b)

izvajalci služb upravljanja ploščadi.

ADR.OR.A.010 Pristojni organ

Za namene tega dela je pristojni organ tisti organ, ki ga imenuje država članica, v kateri je aerodrom.

ADR.OR.A.015 Načini skladnosti

(a)

Operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi lahko za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi poleg načinov skladnosti, ki jih sprejme Agencija, uporablja tudi alternativne načine skladnosti.

(b)

Če želi operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi poleg sprejemljivih načinov skladnosti, ki jih sprejme Agencija, uporabljati alternativne načine skladnosti, pred njihovim izvajanjem pristojnemu organu zagotovi popoln opis alternativnih načinov skladnosti. Ta vključuje vse spremembe priročnikov ali postopkov, ki so lahko pomembne, ter oceno, ki dokazuje izpolnjevanje izvedbenih pravil.

Operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi lahko te alternativne načine skladnosti uporablja na podlagi predhodne odobritve pristojnega organa in po prejemu obvestila, kot je določeno v točki ADR.AR.A.015(d).

(c)

Kadar služb upravljanja ploščadi ne izvaja operator aerodroma, se za uporabo alternativnih načinov skladnosti s strani izvajalcev teh služb v skladu s točkama (a) in (b) zahteva tudi predhodna odobritev operatorja aerodroma, na katerem se te službe izvajajo.

PODDEL B – CERTIFICIRANJE (ADR.OR.B)

ADR.OR.B.005 Obveznosti aerodromov in operatorjev aerodromov v zvezi s certificiranjem

Operator aerodroma pred začetkom operacije aerodroma ali ob preklicu izjeme v skladu s členom 5 pridobi veljaven certifikat oziroma certifikate, ki jih izda pristojni organ.

ADR.OR.B.015 Vloga za izdajo certifikata

(a)

Vloga za izdajo certifikata se vloži v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

(b)

Prosilec pristojnemu organu predloži:

1.

svoje uradno ime in poslovno ime, naslov in poštni naslov;

2.

informacije in podatke o:

(i)

lokaciji aerodroma;

(ii)

vrsti operacij na aerodromu ter

(iii)

projektiranju in objektih aerodroma v skladu z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami, ki jih določi Agencija;

3.

vsa predlagana odstopanja od opredeljenih veljavnih certifikacijskih specifikacij, ki jih določi Agencija;

4.

dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako bo izpolnjeval veljavne zahteve iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov. Takšna dokumentacija vključuje postopek, ki je vsebovan v priročniku aerodroma in opisuje način upravljanja sprememb, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, in način obveščanja pristojnega organa; za naknadne spremembe tega postopka se zahteva predhodna odobritev pristojnega organa;

5.

dokazila o ustreznosti sredstev za operacijo aerodroma v skladu z veljavnimi zahtevami;

6.

dokazila, iz katerih je razvidno razmerje prosilca z lastnikom aerodroma oziroma zemljišča;

7.

ime in ustrezne informacije o odgovornem vodji in drugih imenovanih osebah, kot zahteva ADR.OR.D.015, in

8.

izvod priročnika aerodroma, kot je zahtevano v ADR.OR.E.005.

(c)

Če pristojni organ meni, da je to sprejemljivo, se informacije iz točk 7 in 8 lahko predložijo na poznejši stopnji, ki jo določi pristojni organ, vendar pred izdajo certifikata.

ADR.OR.B.025 Prikaz skladnosti

(a)

Operator aerodroma:

1.

izvede in dokumentira vse ukrepe, inšpekcije, preskuse, presoje varnosti ali potrebne naloge ter pristojnemu organu dokaže:

(i)

skladnost s priglašeno osnovo za certificiranje, certifikacijskimi specifikacijami, ki se uporabljajo za spremembo, vsemi varnostnimi zahtevami, kot je ustrezno, in veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi;

(ii)

da aerodrom in njegove ravnine omejitev ovir in zaščite ter druga območja, povezana z aerodromom, nimajo nikakršnih značilnosti, zaradi katerih bi lahko bila operacija nevarna, in

(iii)

da so letalski postopki aerodroma odobreni;

2.

predloži pristojnemu organu sredstva, s katerimi prikaže skladnost, in

3.

pristojnemu organu poda izjavo o skladnosti s točko (a)(1).

(b)

Operator aerodroma v skladu z določbami iz ADR.OR.D.035 hrani ustrezne informacije o projektiranju, vključno z načrti, inšpekcijami in preskusi ter drugimi ustreznimi poročili, ki so ves čas na voljo pristojnemu organu in ki se pristojnemu organu na zahtevo tudi predložijo.

ADR.OR.B.030 Pogoji certifikata in privilegiji imetnika certifikata

Operator aerodroma deluje v skladu z obsegom dejavnosti in privilegiji iz pogojev certifikata, ki so mu priloženi.

ADR.OR.B.035 Stalna veljavnost certifikata

(a)

Certifikat ostane veljaven, če:

1.

operator aerodroma še naprej izpolnjuje ustrezne zahteve Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov in če aerodrom še vedno zagotavlja skladnost z osnovo za certificiranje, ob upoštevanju določb, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev v skladu z ADR.OR.C.020;

2.

se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije operatorja aerodroma v skladu z ADR.OR.C.015 za preveritev stalne skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi in

3.

certifikat ni bil predčasno prekinjen ali preklican.

(b)

Ob preklicu ali predčasni prekinitvi se certifikat takoj vrne pristojnemu organu.

ADR.OR.B.037 Stalna veljavnost izjave izvajalca služb upravljanja ploščadi

Izjava, ki jo poda izvajalec služb upravljanja ploščadi v skladu z ADR.OR.B.060, ostane veljavna, če:

(a)

izvajalec služb upravljanja ploščadi in povezanih pripomočkov še naprej izpolnjuje ustrezne zahteve Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov ob upoštevanju določb, povezanih z obravnavanjem ugotovitev, določenih v ADR.OR.C.020;

(b)

se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije izvajalca službe upravljanja ploščadi v skladu z ADR.OR.C.015 za preveritev stalne skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi ter

(c)

izjave ne umakne izvajalec teh služb ali če je pristojni organ ne odstrani iz registra.

ADR.OR.B.040 Spremembe

(a)

Vsako spremembo, ki:

1.

vpliva na pogoje certifikata, njegovo osnovo za certificiranje in opremo aerodroma, ki je pomembna za varnost, ali

2.

bistveno vpliva na dele sistema upravljanja operatorja aerodroma v skladu z ADR.OR.D.005(b),

mora predhodno odobriti pristojni organ.

(b)

Za vse druge spremembe, za katere se zahteva predhodna odobritev v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, operator aerodroma odda vlogo in pridobi odobritev pristojnega organa.

(c)

Vloga za spremembo se v skladu s točko (a) ali (b) odda pred uvedbo katere koli takšne spremembe, da lahko pristojni organ preveri stalno skladnost z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi ter po potrebi spremeni certifikat in zadevne pogoje certifikata, ki so mu priloženi.

Sprememba se izvede šele po prejemu uradne odobritve pristojnega organa v skladu z ADR.AR.C.040.

Operator aerodroma med izvajanjem teh sprememb deluje pod pogoji, ki jih odobri pristojni organ.

(d)

Vse spremembe, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, se upravljajo po postopku, ki ga pristojni organ odobri v skladu z ADR.AR.C.035(h), v skladu s tem postopkom pa se tudi obvesti pristojni organ.

(e)

Operator aerodroma predloži pristojnemu organu ustrezno dokumentacijo v skladu z ADR.OR.E.005(f).

(f)

Operator aerodroma, ki predlaga spremembo v zvezi z aerodromom, njegovo operacijo, organizacijo ali sistemom upravljanja, v okviru svojega sistema upravljanja, kot je opredeljen v ADR.OR.D.005:

1.

opredeli medsebojno odvisnost z vsemi stranmi, na katere sprememba vpliva, ter skupaj s temi organizacijami pripravi in izvede presojo varnosti;

2.

sistematično uskladi predpostavke in ukrepe za ublažitev tveganj z vsemi stranmi, na katere sprememba vpliva;

3.

zagotovi celovito oceno spremembe, vključno z vsemi potrebnimi interakcijami, in

4.

zagotovi, da se določijo in dokumentirajo popolne in veljavne trditve, dokazi in varnostna merila za podporo presoji varnosti ter da spremembe podpirajo izboljšanje varnosti, kadar koli je to upravičeno izvedljivo.

ADR.OR.B.050 Stalna skladnost s certifikacijskimi specifikacijami Agencije

Operator aerodroma na podlagi spremembe certifikacijskih specifikacij, ki jih določi Agencija:

(a)

opravi pregled, da opredeli vse certifikacijske specifikacije, ki veljajo za aerodrom, in

(b)

po potrebi sproži proces izvedbe spremembe v skladu z ADR.OR.B.040 ter izvede potrebne spremembe na aerodromu.

ADR.OR.B.060 Izjave izvajalcev služb upravljanja ploščadi

(a)

Izvajalci služb upravljanja ploščadi, ki so lahko podali izjavo o svojih zmogljivostih in načinih izpolnjevanja obveznosti, ki so povezane z izvajanjem takšnih služb, in na podlagi sporazuma z operatorjem aerodroma o izvajanju takšnih služb na aerodromu:

1.

predložijo pristojnemu organu vse ustrezne informacije in podajo izjavo o izpolnjevanju vseh veljavnih zahtev Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov, pri čemer uporabijo obrazec, ki ga določi pristojni organ;

2.

predložijo pristojnemu organu seznam uporabljenih alternativnih načinov skladnosti v skladu z ADR.OR.A.015(b);

3.

še naprej izpolnjujejo veljavne zahteve in ravnajo v skladu z informacijami, podanimi v izjavi;

4.

obvestijo pristojni organ o vseh spremembah svoje izjave ali načinov skladnosti, ki jih uporabljajo, tako da predložijo spremenjeno izjavo, in

5.

izvajajo svoje službe v skladu s priročnikom aerodroma in izpolnjujejo vse ustrezne določbe, ki jih ta vsebuje.

(b)

Izvajalec služb upravljanja ploščadi pred koncem izvajanja teh služb o tem obvesti pristojni organ in operatorja aerodroma.

ADR.OR.B.065 Prenehanje operacije

Operator, ki namerava ustaviti operacijo aerodroma:

(a)

o tem čim prej obvesti pristojni organ;

(b)

te informacije pošlje ustreznemu izvajalcu službe informacij o letenju;

(c)

vrne certifikat pristojnemu organu na datum prenehanja operacije in

(d)

zagotovi, da se sprejmejo ustrezni ukrepi, da ne bi prišlo do nenačrtovane uporabe aerodroma z zrakoplovi, razen če pristojni organ odobri uporabo aerodroma za druge namene.

PODDEL C – DODATNE OBVEZNOSTI OPERATORJA AERODROMA (ADR.OR.C))

ADR.OR.C.005 Obveznosti operatorja aerodroma

(a)

Operator aerodroma je odgovoren za varno operacijo in vzdrževanje aerodroma v skladu z:

1.

Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi;

2.

pogoji certifikata;

3.

vsebino priročnika aerodroma in

4.

vsemi drugimi priročniki za opremo aerodroma, ki je na voljo na aerodromu, kot je ustrezno.

(b)

Operator aerodroma neposredno ali z usklajevanjem prek dogovorov, kot je zahtevano, z odgovornimi subjekti zagotavlja izvajanje naslednjih služb:

1.

izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki ustrezajo obsegu prometa in operativnim pogojem na aerodromu, ter

2.

določitev in vzdrževanje postopkov med letom v skladu z veljavnimi zahtevami.

(c)

Operator aerodroma se usklajuje s pristojnim organom za zagotovitev, da so informacije v zvezi z varnostjo zrakoplova vključene v priročnik aerodroma in objavljene, kadar je ustrezno. To vključuje:

1.

odobrene izjeme ali odstopanja od veljavnih zahtev;

2.

določbe, za katere je pristojni organ sprejel enakovredno stopnjo varnosti kot del osnove za certifikacijo, ter

3.

posebne pogoje in omejitve glede uporabe aerodroma.

(d)

Če na aerodromu pride do nevarnih razmer, operator aerodroma nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da zrakoplovi ne uporabljajo tistih delov aerodroma, za katere je ugotovljeno, da ogrožajo varnost.

ADR.OR.C.015 Dostop

Operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi za preveritev skladnosti z ustreznimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi omogoči vsakomur, ki ima pooblastilo pristojnega organa, dostop:

(a)

do vseh objektov, dokumentov, evidenc, podatkov, postopkov ali drugega gradiva v zvezi z njegovo dejavnostjo, ki je predmet certificiranja ali izjave, ne glede na to, ali so pogodbene ali ne, in

(b)

za izvajanje ali sodelovanje pri vseh ukrepih, inšpekcijah, preskusih, ocenah ali nalogah, za katere pristojni organ meni, da so potrebni.

ADR.OR.C.020 Ugotovitve in korektivni ukrepi

Operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi po prejemu obvestila o ugotovitvah:

(a)

opredeli temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

določi načrt popravnih ukrepov in

(c)

pristojnemu organu zadostno dokaže izvajanje popravnih ukrepov v roku, ki ga določi skupaj z navedenim organom v skladu s točko ARA.GEN.055(d).

ADR.OR.C.025 Takojšen odziv na varnostno težavo – skladnost z varnostnimi direktivami

Operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi izvede vse varnostne ukrepe, vključno z varnostnimi direktivami, ki jih pristojni organ zahteva v skladu z ADR.AR.A.030(c) in ADR.AR.A.040.

ADR.OR.C.030 Poročanje o dogodkih

(a)

Operator aerodroma in izvajalec služb upravljanja ploščadi poročata pristojnemu organu in vsem drugim organizacijam, ki jim morata poročati v skladu z zahtevami države, v kateri je aerodrom, o vseh nesrečah, resnih incidentih in dogodkih v skladu z Uredbo (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in Direktivo 2003/42/ES.

(b)

Brez poseganja v točko (a) operator poroča pristojnemu organu in organizaciji, odgovorni za projektiranje opreme aerodroma, o vseh motnjah v delovanju, tehničnih okvarah, prekoračitvah tehničnih omejitev, dogodkih ali drugih neobičajnih primerih, ki so ali bi lahko ogrozili varnost in niso povzročili nesreče ali resnega incidenta.

(c)

Brez poseganja v Uredbo (EU) št. 996/2010 in Direktivo 2003/42/ES, Uredbo Komisije (ES) št. 1321/2007 (2) in Uredbo Komisije (ES) št. 1330/2007 (3) se poročila iz točk (a) in (b) pripravijo v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ, ter vsebujejo vse ustrezne informacije o stanju, s katerim je operator aerodroma ali izvajalec služb upravljanja ploščadi seznanjen.

(d)

Poročila se pripravijo kakor hitro je izvedljivo, vsekakor pa v 72 urah po tem, ko je operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi odkril stanje, na katero se poročilo nanaša, razen če to preprečijo izjemne okoliščine.

(e)

Če je ustrezno, operator aerodroma oziroma izvajalec služb upravljanja ploščadi pripravi nadaljnje poročilo in v njem navede podrobnosti o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za preprečitev podobnih dogodkov v prihodnosti, in sicer kar najhitreje po določitvi navedenih ukrepov. To poročilo se pripravi v obliki in na način, ki ju določi pristojni organ.

ADR.OR.C.040 Preprečevanje požara

Operator aerodroma določi postopke, da prepove:

(a)

kajenje na območju premikanja, drugih operativnih območjih aerodroma ali območjih aerodroma, na katerih se skladišči gorivo ali drug vnetljiv material;

(b)

netenje odprtega ognja ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko privedle do nevarnosti požara, na:

1.

območju aerodroma, na katerem se skladišči gorivo ali drug vnetljiv material;

2.

območju premikanja ali drugih operativnih območjih aerodroma, razen če to odobri operator aerodroma.

ADR.OR.C.045 Uživanje alkohola, psihoaktivnih snovi in zdravil

(a)

Operator aerodroma določi pravila glede uživanja alkohola, psihoaktivnih snovi in jemanja zdravil za:

1.

osebje, vključeno v operacijo aerodroma, reševanje, gašenje in vzdrževanje aerodroma;

2.

osebe brez spremstva, ki opravljajo dejavnosti na območju premikanja ali drugem operativnem območju aerodroma.

(b)

Ta pravila vključujejo zahteve, da te osebe:

1.

ne uživajo alkohola v svojem delovnem času;

2.

ne opravljajo nalog pod vplivom:

(i)

alkohola ali kakršnih koli psihoaktivnih snovi ali

(ii)

kakršnih koli zdravil, ki bi lahko vplivala na njihove sposobnosti na način, ki bi ogrožal varnost.

PODDEL D – UPRAVLJANJE (ADR.OR.D)

ADR.OR.D.005 Sistem upravljanja

(a)

Operator aerodroma izvaja in vzdržuje sistem upravljanja, ki vključuje sistem upravljanja varnosti.

(b)

Sistem upravljanja vključuje:

1.

jasno opredeljene pristojnosti in odgovornosti v organizaciji operatorja aerodroma, vključno z neposredno odgovornostjo za varnost s strani višjega vodstva;

2.

opis splošnih filozofij in načel operatorja aerodroma v zvezi z varnostjo, t. i. varnostno politiko, ki jo je podpisal odgovorni vodja;

3.

uradni proces, ki zagotavlja odkrivanje nevarnosti pri operacijah;

4.

uradni proces za zagotavljanje analiz, ocenjevanja in ublažitve tveganj za varnost pri aerodromskih operacijah;

5.

sredstva za preverjanje varnostne učinkovitosti organizacije operatorja aerodroma v zvezi s kazalniki varnostne učinkovitosti in cilji varnostne učinkovitosti sistema upravljanja varnosti ter za potrditev učinkovitosti nadzora nad varnostnimi tveganji;

6.

uradni proces za:

(i)

ugotavljanje sprememb v organizaciji operatorja aerodroma, sistemu upravljanja, aerodroma ali njegove operacije, ki bi lahko vplivale na vzpostavljene procese, postopke in službe;

(ii)

opis dogovorov za zagotavljanje varnostne učinkovitosti pred izvajanjem sprememb in

(iii)

odpravo ali spremembo nadzora nad varnostnimi tveganji, ki ni več potreben ali učinkovit zaradi sprememb v operativnem okolju;

7.

uradne procese za pregled sistema upravljanja iz točke (a), opredelitev vzrokov za podstandardno učinkovitost sistema upravljanja varnosti, določitev posledic takšne podstandardne učinkovitosti v operacijah in odpravo ali ublažitev takšnih vzrokov;

8.

program varnostnega usposabljanja, ki zagotavlja, da je vse osebje, ki je vključeno v operacijo aerodroma, reševanje in gašenje, vzdrževanje in upravljanje aerodroma, usposobljeno za opravljanje nalog, povezanih s sistemom upravljanja varnosti;

9.

uradni način komunikacije za zagotavljanje varnosti, ki omogoča, da je osebje v celoti seznanjeno s sistemom upravljanja varnosti, ki zagotavlja informacije, ki so ključnega pomena za varnost, in pojasnjuje, zakaj se izvajajo določeni varnostni ukrepi in zakaj se varnostni postopki uvedejo ali spreminjajo;

10.

uskladitev sistema upravljanja varnosti z aerodromskim načrtom odzivanja v nujnih primerih; uskladitev aerodromskega načrta odzivanja v nujnih primerih z načrti odzivanja v nujnih primerih v tistih organizacijah, s katerimi se mora povezati med izvajanjem služb na aerodromu, in

11.

uradni proces spremljanja skladnosti organizacije z ustreznimi zahtevami.

(c)

Operator aerodroma dokumentira vse ključne procese sistema upravljanja.

(d)

Sistem upravljanja je sorazmeren z velikostjo organizacije in njenimi dejavnostmi, ob upoštevanju nevarnosti in povezanih tveganj pri teh dejavnostih.

(e)

Kadar ima operator aerodroma tudi certifikat za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, zagotovi, da sistem upravljanja zajema vse dejavnosti s področja uporabe njegovih certifikatov.

ADR.OR.D.007 Upravljanje letalskih podatkov in letalskih informacij

(a)

Operator aerodroma v okviru svojega sistema upravljanja izvaja in vzdržuje sistem upravljanja kakovosti, ki zajema:

1.

dejavnosti v zvezi z letalskimi podatki in

2.

dejavnosti zagotavljanja letalskih informacij.

(b)

Operator aerodroma opredeli postopke za izpolnjevanje ciljev upravljanja varnosti in varovanja v zvezi z:

1.

dejavnostmi v zvezi z letalskimi podatki in

2.

dejavnostmi zagotavljanja letalskih informacij.

ADR.OR.D.010 Pogodbene dejavnosti

(a)

Pogodbene dejavnosti, vključno z vsemi dejavnostmi s področja operatorja aerodroma v skladu s pogoji certifikata, ki jih izvajajo druge organizacije, ki so same certificirane za opravljanje takšne dejavnosti, ali pa, če niso certificirane, delajo na podlagi odobritve operatorja aerodroma. Operator aerodroma zagotovi, da če kateri koli del svoje dejavnosti odda v izvajanje ali kupi, oddana ali kupljena služba, oprema ali sistem izpolnjuje ustrezne zahteve.

(b)

Če operator aerodroma odda kateri koli del svoje dejavnosti v izvajanje organizaciji, ki ni certificirana za izvajanje takšne dejavnosti v skladu s tem delom, organizacija, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, dela na podlagi odobritve in pod nadzorom operatorja aerodroma. Operator aerodroma zagotovi, da ima pristojni organ dostop do organizacije, ki je dejavnost prevzela v izvajanje, da preveri stalno skladnost z ustreznimi zahtevami.

ADR.OR.D.015 Zahteve za osebje

(a)

Operator aerodroma imenuje odgovornega vodjo, ki zagotovi, da se lahko vse dejavnosti financirajo in izvajajo v skladu z ustreznimi zahtevami. Odgovorni vodja je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema upravljanja.

(b)

Operator aerodroma imenuje osebe, odgovorne za upravljanje in nadzor naslednjih področij:

1.

operativne službe aerodroma in

2.

vzdrževanje aerodroma.

(c)

Operator aerodroma imenuje osebo ali skupino oseb, ki so odgovorne za razvoj, vzdrževanje in vsakodnevno upravljanje sistema upravljanja varnosti.

Te osebe opravljajo naloge neodvisno od drugih vodij v organizaciji, imajo neposreden dostop do odgovornega vodje in ustreznega vodstva na področju varnostnih vprašanj in odgovarjajo odgovornemu vodji.

(d)

Operator aerodroma ima dovolj usposobljenega osebja za izvajanje načrtovanih nalog in dejavnosti v skladu z veljavnimi zahtevami.

(e)

Operator aerodroma imenuje zadostno število nadzornikov osebja za izvajanje določenih dolžnosti in nalog, ob upoštevanju sestave organizacije in števila zaposlenih.

(f)

Operator aerodroma zagotovi, da je osebje, ki je vključeno v operacijo, vzdrževanje in upravljanje aerodroma, opravilo ustrezno usposabljanje v skladu s programom usposabljanja.

ADR.OR.D.017 Programi usposabljanja in preverjanja strokovnosti

(a)

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja program usposabljanja za osebje, ki je vključeno v operacijo, vzdrževanje in upravljanje aerodroma.

(b)

Operator aerodroma zagotovi, da osebe brez spremstva, ki opravljajo dejavnosti na območju premikanja ali drugih operativnih območjih aerodroma, opravijo ustrezno usposabljanje.

(c)

Operator aerodroma zagotovi, da osebe iz zgornjih točk (a) in (b) dokažejo usposobljenost za izvajanje svojih dolžnosti v obliki preverjanja strokovnosti v ustreznih časovnih presledkih, da se zagotovi stalna usposobljenost.

(d)

Operator aerodroma zagotovi, da:

1.

so za izvajanje programa usposabljanja izbrani ustrezno usposobljeni in izkušeni inštruktorji in ocenjevalci ter

2.

da se za izvajanje usposabljanja uporabijo primerni objekti in sredstva.

(e)

Operator aerodroma:

1.

hrani ustrezne evidence o usposobljenosti, usposabljanju in preverjanju strokovnosti, da dokaže skladnost s to zahtevo;

2.

da na zahtevo te evidence na voljo svojemu zadevnemu osebju in

3.

če osebo zaposli drug delodajalec, da na zahtevo takšne evidence o zadevni osebi na voljo novemu delodajalcu.

ADR.OR.D.020 Zahteve glede objektov

(a)

Operator aerodroma zagotovi, da so njegovemu osebju ali osebju, ki je zaposleno pri organizacijah, katerim je oddal v izvajanje operativne službe in službe vzdrževanja aerodroma, na voljo ustrezni in primerni objekti.

(b)

Operator aerodroma v skladu s Tehničnimi navodili določi ustrezna območja na aerodromu, ki se uporabljajo za skladiščenje nevarnega blaga, ki se prevaža prek aerodroma.

ADR.OR.D.025 Usklajevanje z drugimi organizacijami

Operator aerodroma:

(a)

zagotovi, da sistem upravljanja aerodroma vključuje usklajevanje in povezovanje z varnostnimi postopki drugih organizacij, ki opravljajo svoje dejavnosti ali izvajajo službe na aerodromu, in

(b)

zagotovi, da imajo te organizacije vzpostavljene varnostne postopke za uskladitev z veljavnimi zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi ter zahtevami, ki so določene v priročniku aerodroma.

ADR.OR.D.027 Varnostni programi

Operator aerodroma:

(a)

vzpostavi, vodi in izvaja programe za spodbujanje varnosti in izmenjavo informacij, pomembnih za varnost, ter

(b)

spodbuja organizacije, ki opravljajo svoje dejavnosti ali izvajajo službe na aerodromu, da se vključijo v takšne programe.

ADR.OR.D.030 Sistem poročanja o varnosti

(a)

Operator aerodroma, zaradi spodbujanja varnosti na aerodromu in varne uporabe aerodroma, vzpostavi in izvaja sistem poročanja o varnosti za vse osebje in organizacije, ki opravljajo svoje dejavnosti ali izvajajo službe na aerodromu.

(b)

Operator aerodroma v skladu z ADR.OR.D.005(b)(3):

1.

zahteva, da osebje in organizacije iz točke (a) uporabljajo sistem poročanja o varnosti za obvezno poročanje o vseh nesrečah, resnih incidentih ali dogodkih, in

2.

zagotovi, da se sistem poročanja o varnosti lahko uporablja za prostovoljno poročanje o vseh okvarah, napakah in varnostnih tveganjih, ki bi lahko vplivali na varnost.

(c)

Sistem poročanja o varnosti varuje identiteto osebe, ki poroča, spodbuja prostovoljno poročanje in vključuje možnost anonimnega pošiljanja poročil.

(d)

Operator aerodroma:

1.

evidentira vsa poslana poročila;

2.

analizira in preuči poročila, kot je ustrezno, zaradi obravnave varnostnih pomanjkljivosti in opredelitve trendov;

3.

zagotovi, da vse organizacije, ki na aerodromu opravljajo svoje dejavnosti ali izvajajo službe, ki so povezane z varnostnimi vidiki, sodelujejo pri analizi takšnih poročil in da se izvajajo vsi opredeljeni korektivni oziroma preventivni ukrepi;

4.

opravi preiskave poročil, kot je ustrezno, in

5.

se vzdrži pripisovanja krivde v skladu z načeli „kulture pravičnosti“.

ADR.OR.D.035 Vodenje evidenc

(a)

Operator aerodroma vzpostavi ustrezen sistem vodenja evidenc, ki zajema vse dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi.

(b)

Oblika evidenc se določi v priročniku aerodroma.

(c)

Evidence se hranijo na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spreminjanjem in krajo.

(d)

Evidence se hranijo najmanj pet let, za spodaj navedene evidence pa velja:

1.

osnova za certifikacijo aerodroma, alternativni načini skladnosti v uporabi in veljavni certifikati aerodroma oziroma operatorja aerodroma se hranijo do konca veljavnosti certifikata;

2.

dogovori z drugimi organizacijami se hranijo do konca veljavnosti dogovorov;

3.

priročniki za opremo ali sisteme, ki se uporabljajo na aerodromu, se hranijo toliko časa, dokler se uporabljajo na aerodromu;

4.

poročila o presoji varnosti se hranijo do konca trajanja sistema/postopka/dejavnosti;

5.

evidence o usposabljanju osebja, kvalifikacijah, njihove zdravstvene evidence in evidence o preverjanju strokovnosti, kot je ustrezno, se hranijo najmanj štiri leta po koncu zaposlitve ali dokler pristojni organ ne opravi revizije področja njihove zaposlitve, in

6.

hrani se veljavna različica evidence o nevarnostih.

(e)

Za vse evidence se uporablja veljavni zakon o varstvu podatkov.

PODDEL E – PRIROČNIK AERODROMA IN DOKUMENTACIJA (ADR.OR.E)

ADR.OR.E.005 Priročnik aerodroma

(a)

Operator aerodroma pripravi in vzdržuje priročnik aerodroma.

(b)

Vsebina priročnika aerodroma je v skladu z osnovo za certificiranje in zahtevami iz tega dela in dela ADR.OPS, kot je ustrezno, ter ne posega v pogoje certifikata. Priročnik aerodroma vsebuje ali se nanaša na vse potrebne informacije za varno uporabo, operacijo in vzdrževanje aerodroma, njegove opreme in ravnin omejitve ovir in zaščite ter drugih območij, povezanih z aerodromom.

(c)

Priročnik aerodroma se lahko izda v ločenih delih.

(d)

Operator aerodroma zagotovi celotnemu osebju aerodroma in drugemu ustreznemu osebju organizacije neoviran dostop do delov priročnika aerodroma, ki se nanašajo na njihove naloge in obveznosti.

(e)

Operator aerodroma:

1.

zagotovi pristojnemu organu načrtovane spremembe in popravke priročnika aerodroma v zvezi s točkami, za katere se zahteva predhodna odobritev v skladu z ADR.OR.B.040, in sicer pred datumom začetka veljavnosti sprememb in popravkov, ter zagotovi, da spremembe in popravki ne začnejo veljati pred pridobitvijo odobritve pristojnega organa, ali

2.

zagotovi pristojnemu organu načrtovane spremembe in popravke priročnika aerodroma pred datumom začetka veljavnosti sprememb in popravkov, če je treba o predlagani spremembi in popravku priročnika aerodroma pristojni organ samo obvestiti v skladu z ADR.OR.B.040(d) in ADR.OR.B.015(b).

(f)

Ne glede na točko (e) se v primeru, da so spremembe ali popravki potrebni zaradi varnosti, ti lahko objavijo ali začnejo uporabljati takoj, če je bila oddana vloga za zahtevano odobritev.

(g)

Operator aerodroma:

1.

pregleduje vsebino priročnika aerodroma, ga dopolnjuje in po potrebi spremeni;

2.

vključi vse spremembe in popravke, ki jih zahteva pristojni organ, in

3.

celotno osebje aerodroma in drugo osebje zadevne organizacije seznani s spremembami, ki se nanašajo na njihove naloge in obveznosti.

(h)

Operator aerodroma zagotovi, da se vse informacije, vzete iz drugih odobrenih dokumentov, in vse njihove spremembe ustrezno upoštevajo v priročniku aerodroma. To operatorju aerodroma ne preprečuje objave starejših podatkov in postopkov v priročniku aerodroma.

(i)

Operator aerodroma zagotovi, da:

1.

je priročnik aerodroma napisan v jeziku, ki ga razume pristojni organ, in

2.

lahko celotno osebje bere in razume jezik, v katerem so napisani deli priročnika aerodroma in drugi operativni dokumenti, ki se nanašajo na njihove naloge in obveznosti.

(j)

Operator aerodroma zagotovi, da:

1.

priročnik aerodroma podpiše odgovorni vodja aerodroma;

2.

je priročnik aerodroma natisnjen ali na voljo v elektronski obliki ter da ga je mogoče zlahka popraviti;

3.

se pri urejanju priročnika aerodroma uporablja sistem upravljanja različic in je pri dostopu do priročnika uporaba tega sistema vidna in

4.

priročnik aerodroma upošteva načela človeških dejavnikov ter je organiziran na način, ki omogoča lažjo pripravo, uporabo in pregled.

(k)

Operator aerodroma na aerodromu hrani vsaj en popoln in veljaven izvod priročnika aerodroma in ga da na voljo za inšpekcijo, ki jo izvede pristojni organ.

(l)

Priročnik aerodroma zajema naslednje:

1.

splošne informacije;

2.

zahteve glede sistema upravljanja aerodroma, usposobljenosti in usposabljanja;

3.

tehnične podatke o aerodromu;

4.

tehnične podatke o aerodromu, ki jih je treba sporočati letalski informacijski službi, in

5.

tehnične podatke o operativnih postopkih na aerodromu, njegovi opremi in varnostnih ukrepih.

ADR.OR.E.010 Zahteve glede dokumentacije

(a)

Operator aerodroma zagotovi dostop do vse druge zahtevane dokumentacije in povezanih sprememb.

(b)

Operator aerodroma je sposoben nemudoma posredovati operativna navodila in druge informacije.


(1)  UL L 295, 12.11.2010, str. 35.

(2)  UL L 294, 13.11.2007, str. 3.

(3)  UL L 295, 14.11.2007, str. 7.


PRILOGA IV

Del Zahteve za operacije – aerodromi (del ADR.OPS)

PODDEL A – PODATKI O AERODROMU (ADR.OPS.A)

ADR.OPS.A.005 Podatki o aerodromu

Operator aerodroma:

(a)

opredeli, dokumentira in hrani podatke o aerodromu in razpoložljivih službah, kot je ustrezno;

(b)

zagotovi podatke o aerodromu in razpoložljivih službah uporabnikom in ustreznim službam zračnega prometa ter letalskim informacijskim službam, kot je ustrezno.

ADR.OPS.A.010 Zahteve glede kakovosti podatkov

Operator aerodroma sklene uradne dogovore z organizacijami, s katerimi izmenjuje letalske podatke in/ali informacije o letenju.

(a)

Operator aerodroma zagotovi vse podatke o aerodromu in razpoložljivih službah, pri čemer zagotovi zahtevano kakovost in celovitost teh podatkov.

(b)

V primeru objave podatkov o aerodromu in razpoložljivih službah operator aerodroma:

1.

spremlja podatke o aerodromu in razpoložljivih službah, ki jih je sam zagotovil in ki jih razširjajo zadevni izvajalci služb zračnega prometa ter letalskih informacijskih služb;

2.

obvesti ustrezne izvajalce letalskih informacijskih služb o vseh spremembah, potrebnih za zagotovitev točnosti in celovitosti podatkov o aerodromu in razpoložljivih službah, ki jih je zagotovil sam;

3.

obvesti ustrezne izvajalce služb zračnega prometa in letalskih informacijskih služb, kadar so objavljeni podatki, ki jih je zagotovil sam, netočni ali neustrezni.

ADR.OPS.A.015 Usklajevanje med operatorji aerodromov in izvajalci letalskih informacijskih služb

(a)

Da službe informacij o letenju pridobijo informacije, ki jim omogočijo, da zagotovijo posodobljene informacije pred letom in izpolnijo potrebo po informacijah med letom, operator aerodroma poskrbi, da ustreznim izvajalcem službe informacij o letenju čim prej sporoči:

1.

informacije o razmerah na aerodromu, odstranitvi nedelujočih zrakoplovov, reševanju in gašenju ter sistemu za indikacijo strmine za vizualni prilet;

2.

operativni status povezanih objektov, služb in navigacijskih pripomočkov na aerodromu;

3.

vse druge informacije, za katere meni, da so pomembne za operacijo aerodroma.

(b)

Pred uvedbo sprememb sistema zračne navigacije operator aerodroma upošteva čas, ki ga ustrezne službe informacij o letenju potrebujejo za pripravo, izdelavo in objavo ustreznega gradiva za razširjanje.

PODDEL B – OPERATIVNE SLUŽBE AERODROMA, OPREMA IN INŠTALACIJE (ADR.OPS.B)

ADR.OPS.B.001 Izvajanje služb

Službe iz poddela B te priloge neposredno ali posredno zagotavlja na aerodromu operator aerodroma.

ADR.OPS.B.005 Načrt aerodroma za nujne primere

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja načrt aerodroma za nujne primere, ki:

(a)

je ustrezen glede na operacije zrakoplovov in druge dejavnosti, ki se izvajajo na aerodromu;

(b)

zagotavlja usklajevanje ustreznih organizacij pri odzivu v nujnih primerih, ki se zgodijo na aerodromu ali v njegovi okolici, in

(c)

vsebuje postopke za redno preskušanje ustreznosti načrta in pregled rezultatov, da bi se izboljšala njegova učinkovitost.

ADR.OPS.B.010 Reševalne in gasilske službe

(a)

Operator aerodroma zagotovi, da:

1.

so na aerodromu zagotovljeni objekti, oprema in službe za izvajanje reševanja in gašenja;

2.

so pravočasno na voljo ustrezna oprema, sredstva za gašenje in zadostno osebje;

3.

je osebje za reševanje in gašenje primerno usposobljeno, opremljeno in usposobljeno za delovanje v okolju aerodroma in

4.

vse osebje reševalne službe in gasilske službe, od katerih se lahko zahteva, da posredujejo v letalskih nujnih primerih, redno dokazujejo zdravstveno sposobnost za zadovoljivo izvajanje svojih nalog ob upoštevanju vrste dejavnosti.

(b)

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja program usposabljanja za osebje, ki je vključeno v reševalne službe in gasilske službe na aerodromu.

(c)

Operator aerodroma izvaja preverjanja strokovnosti v ustreznih časovnih presledkih, da se zagotovi stalna usposobljenost.

(d)

Operator aerodroma zagotovi, da:

1.

so za izvajanje programa usposabljanja izbrani ustrezno usposobljeni in izkušeni inštruktorji in ocenjevalci ter

2.

da so za izvajanje usposabljanja na voljo primerni objekti in sredstva.

(e)

Operator aerodroma:

1.

hrani ustrezne evidence o usposobljenosti, usposabljanju in preverjanju strokovnosti, da dokaže skladnost s to zahtevo;

2.

na zahtevo da te evidence na voljo svojemu zadevnemu osebju in

3.

če osebo zaposli drug delodajalec, da na zahtevo takšne evidence o zadevni osebi na voljo novemu delodajalcu.

(f)

Za začasno zmanjšanje ravni zaščite, ki jo na aerodromu zagotavljata reševalna in gasilska služba, zaradi nepredvidenih okoliščin se ne zahteva predhodna odobritev pristojnega organa.

ADR.OPS.B.015 Spremljanje in inšpekcija območja premikanja in povezanih objektov

(a)

Operator aerodroma spremlja razmere na območju premikanja in operativni status povezanih objektov ter ustreznim izvajalcem služb zračnega prometa in letalskih informacijskih služb poroča o zadevah, ki so pomembne za operacijo in so bodisi začasne ali trajne.

(b)

Operator aerodroma izvaja redne inšpekcije na območju premikanja in v njegovih objektih.

ADR.OPS.B.020 Zmanjševanje nevarnosti trkov s prostoživečimi živalmi

Operator aerodroma:

(a)

oceni nevarnost trkov s prostoživečimi živalmi na aerodromu in v njegovi okolici;

(b)

vzpostavi sredstva in postopke za zmanjšanje nevarnosti trkov zrakoplovov s prostoživečimi živalmi na aerodromu in

(c)

obvesti ustrezen organ, če ocena nevarnosti trkov s prostoživečimi živalmi pokaže, da v okolici aerodroma obstajajo razmere, ki bi lahko povzročile nevarnost trka s prostoživečimi živalmi.

ADR.OPS.B.025 Operacije z vozili

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja postopke za usposabljanje, ocenitev in odobritev vseh voznikov, ki operirajo z vozili na območju premikanja.

ADR.OPS.B.030 Sistem za vodenje in nadzor premikanja po površini

Operator aerodroma zagotovi, da je na aerodromu na voljo sistem za vodenje in nadzor premikanja po površini.

ADR.OPS.B.035 Operacije v zimskih razmerah

Operator aerodroma zagotovi, da se vzpostavijo in izvajajo sredstva in postopki za zagotavljanje varnih razmer za aerodromske operacije v zimskih razmerah.

ADR.OPS.B.040 Nočne operacije

Operator aerodroma zagotovi, da se vzpostavijo in izvajajo sredstva in postopki za zagotavljanje varnih razmer za nočne aerodromske operacije.

ADR.OPS.B.045 Operacije pri zmanjšani vidljivosti

(a)

Operator aerodroma zagotovi, da se vzpostavijo in izvajajo sredstva in postopki za zagotavljanje varnih razmer za izvajanje aerodromskih operacij pri zmanjšani vidljivosti.

(b)

Izvajanje postopkov pri zmanjšani vidljivosti mora predhodno odobriti pristojni organ.

ADR.OPS.B.050 Operacije v neugodnih vremenskih razmerah

Operator aerodroma zagotovi, da se vzpostavijo in izvajajo sredstva in postopki za zagotovitev varnih aerodromskih operacij v neugodnih vremenskih razmerah.

ADR.OPS.B.055 Kakovost goriva

Operator aerodroma preveri, ali imajo organizacije, ki skladiščijo in dobavljajo gorivo za zrakoplove, vzpostavljene postopke, ki zrakoplovom zagotavljajo neonesnaženo gorivo ustrezne specifikacije.

ADR.OPS.B.065 Vizualni pripomočki in električni sistemi na aerodromu

Operator aerodroma vzpostavi postopke, da zagotovi načrtovano delovanje vizualnih pripomočkov in električnih sistemov na aerodromu.

ADR.OPS.B.070 Varnost del na aerodromu

(a)

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja postopke, ki zagotavljajo, da:

1.

dela na aerodromu ne vplivajo na varnost zrakoplovov in

2.

na varnost del na aerodromu ne vplivajo aktivnosti aerodromskih operacij.

ADR.OPS.B.075 Varovanje aerodromov

(a)

Operator aerodroma na aerodromu in v njegovi okolici spremlja:

1.

ravnine omejitev ovir in zaščite, kot je določeno v skladu z osnovo za certificiranje, ter druge ravnine in območja, ki so povezana z aerodromom, da bi lahko v okviru svojih pristojnosti sprejel ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganj, povezanih z vdorom v navedene ravnine in območja;

2.

označevanje in osvetlitev ovir, da bi lahko sprejel ukrepe, ki so v njegovi pristojnosti, kot je ustrezno, in

3.

nevarnosti, povezane s človeškimi dejavnostmi in uporabo zemljišča, da bi lahko sprejel ukrepe, ki so v njegovi pristojnosti, kot je ustrezno.

(b)

Operator aerodroma vzpostavi postopke za zmanjšanje tveganj, povezanih z ovirami, dogodki in drugimi dejavnostmi na spremljanih območjih, ki bi lahko vplivali na varne operacije zrakoplovov na aerodromu, na aerodrom ali z njega.

ADR.OPS.B.080 Označevanje in osvetlitev vozil in drugih mobilnih predmetov

Operator aerodroma zagotovi, da se vozila in drugi mobilni predmeti, razen zrakoplovov, na območju premikanja na aerodromu označijo in tudi osvetlijo, če se vozila uporabljajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti. Oprema in vozila za oskrbo zrakoplovov, ki se uporabljajo le na ploščadi, so lahko izvzeti.

ADR.OPS.B.090 Uporaba aerodroma z zrakoplovi z višjo kodno črko

(a)

Operator aerodroma lahko, razen v nujnih primerih zrakoplovov, na podlagi predhodne odobritve pristojnega organa dovoli uporabo aerodroma ali delov aerodroma zrakoplovu s kodno črko, ki je višja od projektnih značilnosti aerodroma, določenih v pogojih certifikata.

(b)

Za dokaz skladnosti s točko (a) se uporabljajo določbe iz ADR.OR.B.040.

PODDEL C – VZDRŽEVANJE AERODROMA (ADR.OPS.C)

ADR.OPS.C.005 Splošno

Operator aerodroma vzpostavi in izvaja program vzdrževanja, vključno s preventivnim vzdrževanjem, kadar je ustrezno, da bi vzdrževal objekte aerodroma in s tem zagotovil njihovo skladnost z bistvenimi zahtevami Priloge Va k Uredbi (ES) št. 216/2008.

ADR.OPS.C.010 Vozišča, druge talne površine in drenaža

(a)

Operator aerodroma pregleda površine na vseh območjih premikanja, vključno z vozišči (vzletno-pristajalnimi stezami, voznimi stezami in ploščadmi), bližnjimi območji in drenažo, da bi redno ocenil njihovo stanje v okviru programa preventivnih in korektivnih ukrepov vzdrževanja aerodroma.

(b)

Operator aerodroma:

1.

vzdržuje površine na vseh območjih premikanja, da bi preprečil in odstranil vse proste predmete/delce, ki bi lahko povzročili poškodbo na zrakoplovih ali poslabšali delovanje njihovih sistemov;

2.

vzdržuje površino vzletno-pristajalnih stez, voznih stez in ploščadi, da bi preprečil nastanek škodljivih nepravilnosti;

3.

sprejme korektivne ukrepe vzdrževanja, kadar značilnosti trenja bodisi celotne vzletno-pristajalne steze ali njenega dela, kadar je ta čista, ne dosegajo najnižje ravni trenja. Pogostost takšnih meritev mora zadostovati, da se lahko določijo značilnosti trenja na površini vzletno-pristajalne steze.

ADR.OPS.C.015 Vizualni pripomočki in električni sistemi

Operator aerodroma vzpostavi in zagotovi izvajanje sistema korektivnih in preventivnih ukrepov vzdrževanja vizualnih pripomočkov in električnih sistemov, da zagotovi razpoložljivost, zanesljivost in skladnost sistema osvetljevanja in označevanja.


Top