EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0031

Direktiva 2013/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo Besedilo velja za EGP

OJ L 178, 28.6.2013, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 16 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/31/oj

28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/107


DIREKTIVA 2013/31/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. junija 2013

o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije ter uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, so določene v Direktivi Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (3).

(2)

Te zahteve se nanašajo na ustrezne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev v državo članico iz druge države članice ali tretjih držav ali ozemelj iz Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (4).

(3)

Zaradi razveljavitve Uredbe (ES) št. 998/2003 z Uredbo (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali (5) je treba spremeniti Direktivo 92/65/EGS, da se sklici na Uredbo (ES) št. 998/2003 črtajo in nadomestijo s sklici na Uredbo (EU) št. 576/2013.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim (6), se med drugim uporablja za prevoz psov, mačk in belih dihurjev znotraj Unije. Sklic na navedeno uredbo bi bilo zato treba vstaviti v Direktivo 92/65/EGS, ki določa zahteve v zvezi z zdravstvenih varstvom živali, ki se uporabljajo pri trgovini s temi živalmi.

(5)

Poleg tega so izkušnje pri uporabi Direktive 92/65/EGS pokazale, da v večini primerov ni mogoče opraviti kliničnega pregleda živali v 24 urah pred odpremo. Zato je primerno, da se rok iz Direktive 92/65/EGS podaljša na 48 ur, kot priporoča Mednarodna organizacija za zdravje živali.

(6)

Komisija meni, da v tem primeru ni upravičeno zahtevati od držav članic, da Komisiji predložijo obrazložitvene dokumente v pojasnilo povezave med določbami te direktive in ustreznih delov nacionalnih dokumentov za prenos. Ta direktiva predvideva zelo omejeno število sprememb Direktive 92/65/EGS, zato bi moralo biti Komisiji omogočeno, da brez porabe znatnih sredstev pridobi informacije v zvezi s prenosom. Države članice bi morale Komisiji v vsakem primeru posredovati besedilo prenesenih ukrepov.

(7)

Direktivo 92/65/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe

Direktiva 92/65/EGS se spremeni:

1.

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   S psi, mačkami in belimi dihurji se lahko trguje, če:

(a)

izpolnjujejo pogoje iz člena 6 in, kjer je to ustrezno, člena 7 Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali (7);

(b)

jih v 48 urah pred odpremo klinično pregleda veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, ter

(c)

jih med prevozom na namembni kraj spremlja zdravstveno spričevalo, ki:

(i)

ustreza vzorcu iz dela 1 Priloge E ter

(ii)

ga podpiše uradni veterinar, ki potrjuje, da je veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, v ustreznem oddelku identifikacijskega dokumenta v formatu, določenem v členu 21(1) Uredbe (EU) št. 576/2013, dokumentiral, da je bil klinični pregled opravljen v skladu s točko (b), iz katerega je razvidno, da so živali v času kliničnega pregleda sposobne za načrtovani prevoz v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim (8).

(b)

odstavek 3 se črta;

2.

v členu 16 se drugi in tretji odstavek nadomestita z naslednjim:

„Za mačke, pse in bele dihurje morajo biti uvozni pogoji vsaj enaki pogojem iz točk (a) do (d) člena 10(1) in točke (a) člena 12 Uredbe (EU) št. 576/2013.

Poleg pogojev iz drugega pododstavka pse, mačke in bele dihurje med prevozom na namembni kraj spremlja veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar, ki potrjuje, da je veterinar, ki ga je pooblastil pristojni organ, v 48 urah pred odpremo živali klinično pregledal in je potrdil, da so živali v času kliničnega pregleda sposobne za načrtovani prevoz.“

Člen 2

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 28. decembra 2014. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od 29. decembra 2014.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 12. junija 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

L. CREIGHTON


(1)  UL C 229, 31.7.2012, str. 119.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 10. junija 2013.

(3)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(4)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(5)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(7)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(8)  UL L 3, 5.1.2005, str. 1.“;


Top